Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of present study was to estimate nutrient intake as well as nutritional status of undergraduate female pharmacy students from Bydgoszcz, and to investigate relationship of these factors with type of usual residence place during academic year. The 24-hour recall method was used to evaluate dietary intake of 47 subjects. Measured values of height, body mass and four skinfolds thickness were used for calculation of BMI, FFM, %FM indices. An analysis of nutritional status of studied population showed lower body mass and BMI in the sub-group of female students residing outside of their parent family. Generally, the average energy and macronutrient intake as a percentage of that suggested as appropriate were diminished in both considered sub-groups of accommodation setting. In comparison to the female students living without parents percentage of energy provided by total fat (29,9 %) was significantly less and percentage of energy from carbohydrate was significantly higher (55,4 %) than students who reside with their parents. Elevated intake of phosphorus and retinol accompanied by inadequate intake of riboflavin, calcium, iron and copper was exhibited in both residence-type related sub-groups of investigated female pharmacy students.
PL
Badania podjęto w celu określenia współzależności pomiędzy miejscem zamieszkania podczas roku akademickiego a sposobem żywienia i stanem odżywienia studentek farmacji w Bydgoszczy. Do oceny wartości odżywczej racji pokarmowych zastosowano metodę wywiadu 24-godzinnego. Ponadto wyznaczono wskaźnik masy ciała (BMI), beztłuszczową masę ciała (FFM) oraz odsetek tłuszczu w ciele (%FM). U studentek mieszkających w czasie roku akademickiego poza domem rodzinnym odnotowano niższą masę ciała oraz niższe BMI. Stwierdzono istotnie niższy procentowy udział energii pochodzącej z tłuszczów (29,9 %) oraz istotnie wyższy z węglowodanów (55,4 %) u studentek mieszkających w domu rodzinnym. Odnotowano wysokie spożycie witaminy A i fosforu oraz niewystarczające witaminy B2, wapnia, żelaza i miedzi w obu badanych grupach.
PL
W pracy oceniono wartość odżywczą całodziennych racji pokarmowych młodzieży z regionu kujawsko- pomorskiego w oparciu o stopień realizacji norm żywienia. Całodzienne racje pokarmowe badanej młodzieży charakteryzowało niezhilansowanie, dotyczące podstawowych składników odżywczych oraz witamin i składników mineralnych. W diecie dziewcząt odnotowano niską podaż energii, tłuszczu, węglowodanów oraz większości składników mineralnych i witamin. Racje pokarmowe chłopców charakteryzowały się niską podażą wapnia, miedzi, witaminy B2, B3 i C oraz wysoką zawartością białka, cholesterolu, fosforu i witaminy A.
EN
Nutritive value of daily food rations (DFR) of adolescents from kuiavia - pomerania was assessed. It was done based on meeting the nutrition requiremetns. Correct structure of taken energy and lack of balanced nutritive value of adolescents' DFR was found. Low intake of energy, fats, most mineral elements and vitamins was found in girls' DFR. Boys' DRF characterized low, calcium, copper, vitamin: B2, Bj and C content and high protein, cholesterol, phosphor and vitamin A intake.
EN
The aim of the study was to evaluate the nutritional status of 16-18-year-old youth, from the Kuiavia-Pomerania region, on the basis of somatic parameters. The research included 155 girls and 137 boys, attending second and third classes of secondary schools with vocational or general education profile. The nutritional status evaluation was made on the basis of measurements of: body mass and height, skinfolds thickness, arm, waist and hips circumference and the calculated indices: BMI and AMC. The results obtained were interpreted individually with reference to somatic development indices worked out for Warsaw adolescents by Palczewska and Niedźwiecka [2001]. The mean values of somatic parameters obtained in the study for the youth of the Kuiavia-Pomerania indicate proper body sizes, i.e. body height and mass according to age and mass-to-height ratio. Moreover excessive adiposity and too low muscle mass of the studied youth were stated. Such disproportions in body composition were also revealed for youth with undernutrition and overweight. The results obtained suggest the occurrence of irregularities in eating habits and/or improper way of life of the youth, including low physical activity.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena stanu odżywienia młodzieży w wieku 16–18 lat, z regionu kujawsko-pomorskiego, w oparciu o mierniki somatyczne. Badaniami objęto 155 dziewcząt i 137 chłopców, uczęszczających do klas drugich i trzecich, szkół średnich o profilu zawodowym lub ogólnokształcącym. Oceny stanu odżywienia dokonano w oparciu o pomiary: masy i wysokości ciała, grubości fałdów skórno-tłuszczowych, obwodu ramienia, oraz wyliczonych wskaźników BMI i AMC. Uzyskane wyniki poddano indywidualnej interpretacji w odniesieniu do wskaźników rozwoju somatycznego opracowanych dla młodzieży warszawskiej przez Palczewską i Niedźwiecką [2001]. Uzyskane w pracy, przeciętne wartości parametrów somatycznych młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego wskazują na prawidłowe rozmiary ciała, tj. wysokość i masę ciała w odniesieniu do wieku oraz wskaźnika masa-do-wysokości. Jednocześnie zaobserwowano nadmierne otłuszczenie oraz zbyt małą masę mięśniową badanej młodzieży. Takie dysproporcje w składzie ciała wykazano także u młodzieży z niedowagą lub nadwagą bądź otyłością. Uzyskane wyniki sugerują występowanie nieprawidłowości w odżywianiu młodzieży i/lub nieodpowiedni tryb życia, w tym małą aktywność fizyczną.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.