Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Health care sector restructuring process that Poland is undergoing during last few years, extensively determines changes seen in whole health care sector. This applies also to nursing professionals. Direction of those, in relation to coming and anticipated dynamic growth of social needs in quantity and quality of health services not only in Poland, but a whole World, may and should be of concern. A need for an answer to a question, if it truly happens in practice and therefore formulate a proper conclusion, was a reason for following aim of this paper: an analysis and evaluate of changes in the structure of employment among nursing professionals, most of all in the context of increasing health care needs of Polish society.
Medycyna Pracy
|
2015
|
tom 66
|
nr 2
165-172
PL
Wstęp W ostatnich latach nasilają się dyskusje na temat zbyt dużego obciążenia pracą na stanowiskach pielęgniarskich. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy wynika to z rzeczywistego przeciążenia pracą w tej grupie zawodowej, czy powszechnie przypisywanej jej frustracji, za cel poniższego opracowania przyjęto analizę czasu pracy na stanowiskach pielęgniarskich w odniesieniu do wymiaru czasu poświęcanego na przerwy w codziennych czynnościach zawodowych. Materiał i metody Materiał badawczy stanowiła dokumentacja pomiarów czasu pracy na wybranych pielęgniarskich stanowiskach pracy. Pomiary wykonano w latach 2007–2012 w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarskim na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Zostały przeprowadzone w placówkach znajdujących się na terenie 6 polskich województw. Jako metodę pomiarów przyjęto fotografię dnia pracy. Wyniki Uzyskane wyniki wskazują, że jedynie 6,5% badanych pielęgniarek przeznacza na przerwy odpowiedni czas w ciągu dnia roboczego, tzn. zgodny z przyjętymi normami. Wnioski Skala problemu świadczy o nadmiernym obciążeniu pracą na stanowiskach pielęgniarskich. W przyszłości może to skutkować spadkiem efektywności wykonywanej pracy i jakości świadczonych usług. Med. Pr. 2015;66(2):165–172
EN
Introduction For the last few years a topic of overwork on nursing posts has given rise to strong discussions. The author has set herself a goal of answering the question if it is a result of real overwork of this particular profession or rather commonly assumed frustration of this professional group. The aim of this paper is to conduct the analysis of working time on chosen nursing positions in relation to measures of time being used as intervals in the course of conducting standard professional activities during one working day. Material and Methods Research material consisted of documentation of work time on chosen nursing workplaces, compiled between 2007–2012 within the framework of a nursing course at the Pomeranian Medical University in Szczecin. As a method of measurement a photograph of a working day has been used. Measurements were performed in institutions located in 6 voivodeships in Poland. Results Results suggest that only 6.5% of total of surveyed representatives of nurse profession spends proper amount of time (meaning: a time set by the applicable standards) on work intervals during a working day. Conclusions The scale of the phenomenon indicates excessive workload for nursing positions, which along with a longer period of time, longer working hours may cause decrease in efficiency of work and cause a drop in quality of provided services. Med Pr 2015;66(2):165–172
PL
Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy występuje zależność pomiędzy określonym modelem kultury organizacyjnej, dominującym w szpitalach klinicznych, a negatywnymi zachowaniami personelu pielęgniarskiego. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanego narzędzia badawczego The Negative Acts Questionnaire (NAQ), adaptowanego do polskich warunków, w grupie pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach klinicznych. Analizie statystycznej poddano 178 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy. Uzyskane wyniki badań wskazują, że w szpitalach klinicznych dominuje kultura organizacyjna charakteryzująca się wysokim stopniem sformalizowania, zorientowana głównie na zadania, ze znacznym wpływem kontroli formalnej. Powszechne jest występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy personelu pielęgniarskiego, w 41,6% pozwalających na wiktymizację w postaci mobbingu. Nie stwierdzono zależności pomiędzy dominującym w szpitalach klinicznych modelem kultury organizacyjnej a występowaniem negatywnych zachowań w miejscu pracy personelu pielęgniarskiego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.