Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 451

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawartosc fosforu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
3
86%
PL
Przeanalizowano pomioty brojlerów pochodzące z doświadczenia żywieniowego, którego celem było zbadanie wpływu dodatku fitazy do czterech rodzajów paszy: śruty pszennej, śruty jęczmiennej, wytłoku rzepakowego i śruty poekstrakcyjnej na strawność fityny. W badanych próbkach oznaczono: całkowitą zawartość fosforu po mineralizacji „na mokro”, zawartość fosforu fitynowego poprzez ekstrakcję i wytrącanie fityny w formie fitynianu żelaza, a następnie jej mineralizacji „na mokro” oraz zawartość mineralnych frakcji fosforu metodą Jacksona i Changa w modyfikacji Petersona i Corey’a. Zawartość fosforu mineralnego obliczono jako sumę fosforanów mineralnych. Całkowita zawartość fosforu wahała się w granicach 10,32 - 18,15 g P·kg⁻¹ s.m. pomiotu, dodatek fityny do paszy obniżył udział fosforu fitynowego w pomiotach. Zawartość fosforanów rozpuszczalnych w wodzie wahała się w granicach 31,32% (wytłok rzepakowy) - 81,85% (śruta jęczmienna z dodatkiem fitazy) całkowitej zawartości fosforu pomiotów kurzych. Udział fosforanów glinu wahał się w granicach 2,51% (śruta jęczmienna z dodatkiem fitazy) - 9,46% (wytłok rzepakowy z dodatkiem fitazy) fosforu całkowitego, a fosforanów żelaza (III) 0,73 - 3,13%. Nie stwierdzono obecności frakcji fosforanów okludowanych. Dodatek fityny do paszy zwiększył procentowy udział frakcji fosforu mineralnego w całkowitym, a także procentowy udział fosforanów rozpuszczalnych w wodzie w odniesieniu do zawartości frakcji fosforu mineralnego.
EN
The droppings of broiler chicks got from the feeding experiment including four kinds of poultry feeds, with and without addition of phytase, were analysed for the contents of phosphorus and its fractions. The contents of: total phosphorus (1) was determined in „base solution” obtained after wet mineralization by spectrophotometric method; phosphorus in phytin (2) was determined after exraction of phytin, precipitation with Fe³⁺ and wet mineralization; the mineral phosphorus forms (3) were determined by Jackson and Chang method in Peterson and Corey’s modification. The content of phosphorus in mineral forms was calculated as a sum of particular mineral compounds. The content of total phosphorus ranged from 10.32 to 18.15 g P·kg⁻¹ DM. Addition of phytin to the feeds decreased the concentration of phytin phosphorus in broiler droppings. The concentration of phosphate dissoluble in water in the manure ranged from 31.32% (after feeding with rape seed oil cake) to 81.85% (after feeding with ground barley grain with phytase addition) in relation to total concentration of phosphorus in poultry manure. The percentage of mineral phosphate in total phosphorus concentration was as follow: aluminium phosphate ranged from 2.51% (droppings after feeding with ground barley grain plus phytase) to 9.46% (droppings after feeding with rape seed oil cake plus phytase), iron III phosphate ranged within 0.73 - 3.13%. The addition of phytin to feeds increased percentage of mineral phosphate in total content of phosphorus as well as the percentage of phosphate dissoluble in water, in relation to mineral phosphate.
PL
Celem badań było określenie dynamiki zmian zawartości fosforu w osadach ściekowych podczas ich 24 tygodniowego kompostowania. Określono zawartość fosforu ogólnego i rozpuszczalnego w 0,5 mol HCl·dm⁻³. Osady ściekowe kompostowano same oraz z dodatkiem wapna, słomy, trocin i obornika. W trakcie kompostowania we wszystkich mieszaninach znacznie wzrosła zawartość fosforu ogółem oraz rozpuszczalnego w 0,5 mol·dm⁻³. Największy wzrost zawartości obu form fosforu odnotowano w kompostach, w których było najwięcej substancji organicznej. Były to komposty sporządzone z osadów ściekowych z dodatkiem trocin, słomy i obornika. W kombinacjach z samym osadem ściekowym oraz z osadem zobojętnionym wapnem odnotowano wyraźnie mniejsze zmiany zawartości fosforu ogólnego i rozpuszczalnego.
EN
The aim of the experiment was to study the fluctuation dynamics of phosphorus content in sewage sludge composted for 24 weeks. Concentrations of total and 0.5 mol·dm⁻³ soluble phosphorus were determined. Sewage sludge was composted with addition of calcium, straw, sawdust farmyard manure, and free of any additives. While being composted, all types of sewage sludge were observed to gain in the content of total phosphorus and phosphorus soluble in 0.5 mol·dm⁻³. The highest increase in both forms of phosphorus was recorded in the composts containing the highest quantities of organic matter. Those were the composts made of sewage sludge with sawdust, straw
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.