Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 886

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osady sciekowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań nad wpływem osadów ściekowych na właściwości fizyczne i chemiczne gruntów składowiska popiołów elektrownianych oraz możliwość ich wykorzystania w leśnej rekultywacji tego składowiska.
EN
Paper presents the results of study on the influence of sewage sludge on the physical and chemical properties of ash dump from a power plant as wellas the possibilities of usage sewage sludge for forest recultivation on ash disposal sites.
PL
Badane osady ściekowe pochodziły z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie. Uzyskane wyniki wskazują, że osady te charakteryzują się duża zmienną zawartością suchej masy (10.8-44.5%) i znacznie mniejszą popiołu (41.3-60.9%). Wysoka zawartość azotu (średnio 3.53% w s.m.), fosforu (1.82%) i wapnia (2.10%) wskazuje, że osady mogą być dobrym źródłem składników nawozowych. W mniejszej ilości występowały potas (0.20%), magnez (0.31%) i sód (0.05%). Najwyższe zawartości Cu, Cd, Ni, Pb, Hg i Cr nie przekraczały górnej proponowanej dopuszczalnej normy, co nie odnosi się do zawartości Zn.
EN
Sludges were obtained from the Municipal Tratment Plant in Olsztyn. The results of studies revealed that the sludges were characterized by considerable variability of dry weight (10.8-44.5%) and less so of ash content (41.3-60.9%). High content of nitrogen (3.53% in d.m. on the average), phosphorus (1.82%) and calcium (2.10%) suggest that the sludges can be a valuable source of fertilizing components. Content of potassium (0.20%), magnesium (0.31%) and sodium (0.05%) was lower. The highest levels of Cu, Cd, Ni, Pb, Hg and Cr did not exceed the upper permissible levels defined for fertilizers, Zn being the only exception.
PL
Osady ściekowe z sześciu oczyszczalni ścieków regionu siedleckiego wykazywały istotnie wyższą wartość nawozową niż obornik bydlęcy w I i II roku po ich zastosowaniu oraz w serii zarówno bez, jak i z dodatkowym nawożeniem NPK. Efektywność osadów była istotnie wyższa niż efektywność NPK stosowanego na tle osadów. Zależność efektywności osadów i NPK na tle osadów opisano równaniem w I roku Y = 80,9 - l,14x przy r = -0,81* (istotna). W II roku doświadczenia Y = 56,6 - l,33x przy r = -0,92* (wysoce istotna), a dla sumy dwóch lat Y = 140,7 - l,25x, r = -0,85* (istotna). Wartość współczynnika wykorzystania azotu z osadów wahała się w granicach 60 - 80%.
EN
Activated sewage sludges from Siedlce region showed significantly higher fertilization values than the farmyard manure in first and second year after their application in the series of activated sludges with and without additional mineral fertilization. The effectivness of activated sludges was significantly higher than NPK applied on the background of activated sludges. The relationship between the effectiveness of sludges and NPK applied on the wastes is descriebed by following equation in the first year of experiment: Y = 80,9 - l,14x at correlation coefficient r = -0,81* (significant), whereas in the second year: Y = 56,6 - l,33x at r = -0,92** (highly significant). For two years of experiment the values were as follows: Y = 140,7 - l,25x at r = -0,85* (significant). The coefficient of nitrogen utilization from sewage sludges ranged within 60 - 80%.
EN
In the European Union a considerable proportion of massive quantities of sewage sludge produced in municipal sewage treatment plants are used in agriculture, landfilled, incinerated or composted. In Poland the main form of disposal is landfilling. The authors review sewage sludge management presented in the National Urban Sewage Sludge Program and in the National Waste Management Plan.
PL
Osady, powstające w wielkich ilościach w komunalnych oczyszczalniach ścieków, w krajach Unii są w znacznej mierze wykorzystywane rolniczo, składowane, a także spalane i kompostowane. W Polsce główną formą ich zagospodarowania jest składowanie. Autorzy dają analizę gospodarki osadami, przedstawioną w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w krajowym planie gospodarki odpadami.
PL
W osadach komunalnych pobranych z wybranych dziewięciu oczyszczalni ścieków województwa dolnośląskiego oznaczono odczyn, suchą masę, zawartość substancji organicznej oraz koncentrację miedzi, cynku, manganu i żelaza. Odczyn badanych osadów oznaczony w wodzie wynosił średnio 6,7 pH. W analizowanych osadach ściekowych stwierdzono średnio 20,7% suchej masy. Z wyjątkiem jednego z badanych osadów pozostałe osady charakteryzowały się wysoką zawartością substancji organicznej (powyżej 50%). Osady ściekowe z analizowanych oczyszczalni różniły się zawartością mikroelementów. Średnie koncentracje mikroelementów w badanych osadach wynosiły 143 mg Cu·kg⁻¹, 1318 mg Zn·kg⁻¹, 2329 mg Fe·kg⁻¹ i 314 mg Mn·kg⁻¹.
EN
Municipal sewage sludges taken from nine selected sewage treatment plants of the Lower Silesia Province were analysed for reaction, dry matter, organic matter and copper, zinc, manganese and iron contents. The reaction (determined in water) of sewage sludge was equal 6.7 pH on average, dry matter content reached 20.7%. All analysed sludges, except of one, were characterized by high organic matter content (above 50%). Sewage sludges from examined sewage treatment plants differed in micronutrients’ concentration; the average contents were as follows: 143 mg Cu·kg⁻¹, 1318 mg Zn·kg⁻¹, 2329 mg Fe·kg⁻¹ i 314 mg Mn·kg⁻¹.
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.