Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 921

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wychowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
1
100%
PL
Wychowanie a polityka. Toruńskie konferencje naukowe
PL
Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, ss. 321
EN
The article is a review of significant problems in contemporary days for ordained ministry, that have appeared in Catholic Church – teaching since Vatican Council II and in the literature on the subject. Problems, that the priest experiences affect his ministry as a teacher and an educator of young people. The author points to priest’s problems sources, analyzes them in a context of relationship with God, everything around and himself. There are emphasized not only priest’s problems, but also young human beeings expectations to the priest as a teacher/educator. The revision of attitude made by the priest is essential to achieve the intended goal in a teaching process. Students learn also through copying, so it is important that they can see the priest as a Jesus Christ disciple – the role model. tłum. Anna Sass – Stefaniak
PL
Artykuł jest omówieniem bardziej znaczących problemów współczesności w zakresie posługi kapłana, jakie wybrzmiały w nauczaniu Kościoła katolickiego od Soboru Watykańskiego II i literaturze przedmiotu. Problemy, których doświadcza kapłan mają wpływ na kształt jego posługi jako nauczyciela i wychowawcy młodego pokolenia. Autor wskazuje w artykule źródła kapłańskich problemów oraz dokonuje ich analizy w kontekście relacji kapłana z Bogiem, otoczeniem i samym sobą. Wskazane zostały tu nie tylko kapłańskie problemy, ale również oczekiwania młodego człowieka wobec kapłana jako nauczyciela i wychowawcy. Korekta własnych postaw ze strony kapłana jest warunkiem koniecznym, aby proces nauczania osiągnął zamierzony cel. Uczniowie uczą się także przez naśladowanie, ważne jest zatem, aby w kapłanie widzieli wzór ucznia Jezusa Chrystusa godny naśladowania.
PL
Franciszek Ziemski, Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 122
PL
W intencji autora tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie: Czy „Królestwo ładu, praw i dobroci” Janusza Korczaka jest wciąż aktualną ideą w edukacji. W odpowiedzi na tak postawione pytanie autorka dokonuje próby rozważenia pewnych sensów pojęcia utopia w odniesieniu do wychowania.
9
Content available O utracie zaufania do wychowania
80%
PL
Autorka poświęca tekst zjawisku, które jej zdaniem cechuje współczesne życie społeczne i staje się jednym z poważniejszych problemów praktyki społeczno-edukacyjnej. Chodzi o utratę zaufania do wychowania. Osią przedstawianych rozważań są pytania: Czy, a jeśli tak, to w jakim sensie można dziś mówić o utracie zaufania do wychowania? Co można uznać za jego symptomy? Jakie mogą być przyczyny, ale i konsekwencje tego zjawiska? Za symptomy utraty zaufania do wychowania uznaje niechętne używanie pojęcia „wychowanie” w praktyce i teorii działań pedagogicznych, zastępowanie go pojęciami „edukacja” i „wspieranie zdrowia psychicznego”, brak debaty społecznej na temat wychowania, osłabianie świadomości wychowawczego wymiaru pracy szkoły, przejmowanie zadań tradycyjnie wiązanych z wychowaniem przez programy profilaktyczne, wreszcie szukanie rozwiązań trudności wychowawczych nie głównie w działaniu wychowawczym, ale u specjalistów zajmujących się różnymi sferami rozwoju. Głównymi przyczynami są jej zdaniem kulturowe tendencje do unikania w działaniach z ludźmi określania założeń antropologicznych i aksjologicznych, co dotyczy również pracy z młodym pokoleniem. Oznacza to rezygnację z wyraźnych celów na rzecz poszczególnych kompetencji i sposobów ich uzyskiwania, a w konsekwencji – brak refleksji nad istotą działań wychowawczych oraz ich warunków. Skutkiem może być niebezpieczne rozwojowo, społecznie i kulturowo, postępujące wycofywanie się naturalnych i instytucjonalnych wychowawców z podejmowania rozłożonego w czasie, spójnego działania wychowawczego oraz przenoszenie odpowiedzialności za dzieci i podopiecznych na zewnętrzne instytucje i specjalistów.
10
Content available O przedmiocie badań psychologii wychowania
80%
PL
Mimo ponad stuletniej historii badań psychologicznych nad wychowaniem nie potrafimy jednoznacznie określić przedmiotu oraz specyficznych zadań i celów psychologii wychowawczej jako odrębnej subdyscypliny psychologicznej. Odczuwamy również brak jednej, ogólnej i wyczerpującej psychologicznej teorii wychowania, opisującej i wyjaśniającej w sposób zadowalający złożoność zjawisk wychowawczych. Prezentowane w tym opracowaniu rozważania prowadzą do stwierdzenia, że psychologia wychowawcza odnosi się do obszaru zastosowania, który nie jest jednak unikalną kategorią przedmiotu badań psychologicznych. Stwierdzenie to jest traktowane jako problem, który warto podjąć na gruncie psychologii.
PL
We współczesnym świecie szczególne miejsce przypisuje się sukcesowi. Jest on traktowany jako jedno z najbardziej i najpowszechniej pożądanych dóbr. Pragnienie sukcesu nie omija również wychowawców. W tekście wskazuję na źródła, przejawy i konsekwencje tej swoistej kultury sukcesu. Odnoszę się do różnych teoretycznych ujęć wychowania, między innymi do dyskusji dotyczącej jego celowości, i w tym kontekście wskazuję na niemierzalność wychowania, a w konsekwencji – na przyczyny trudności w określeniu tego, czym jest sukces wychowawczy. Formułuję też propozycje pozwalające wychowawcom radzić sobie z tą nieusuwalną trudnością zdefiniowania sukcesu w wychowaniu, wskazując kierunki działań samowychowawczych.
PL
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opieka – Wychowanie – Resocjalizacja. Tradycja i problemy współczesne”
PL
Smartfony i tablety stają się zabawkami dla coraz młodszych dzieci. Pozwalają zmęczonym rodzicom na chwilę odpoczynku i stają się remedium na nudę. Smartfon staje się także urządzeniem, z którego korzystamy nawykowo, nie tylko w czasie wolnym, lecz także podczas zajęć dydaktycznych czy w pracy. Jak w przypadku każdej nowej technologii pojawiają się wątpliwości dotyczące skutków ubocznych takiej sytuacji. Aktualne badania dotyczące korzystania z nowych technologii zostaną zaprezentowane z perspektywy analizy transakcyjnej, szkoły psychoterapeutycznej zaadaptowanej do potrzeb edukacyjnych. Perspektywa psychologiczna pozwala na pokazanie skutków określonych życiowych wyborów w perspektywie długofalowej.
14
Content available Wychować czy formować człowieka przetrwania?
80%
EN
In the modern world, man has more and more responsibilities. Integration of thought, attitude, and activities providing “wisdom of life”, which guarantees careful activities in everyday life, is not enough. In nowadays era of fast changes, it is not enough to be a mature man in a sense of human cultural behavior, the needs are greater, anticipated thought and the ability to communicate with another man is necessary. Survival of man and overcoming the ecological crisis becomes a complex problem, which should be regarded as a system, a synthesis of theory and practice in many disciplines of science. A man prepared for service to the environment is called "Survival man". The "survival man" is a term, which refers to an integrally formed personality, that has a mature personality, prepared to coexist with other creatures. The "survival man" can integrate with others, make personal contacts "beyond boundaries" and also has the feeling of their vocation and their own place in nature. In order for these necessary dispositions of modern man, to become permanent behavior that is deeply motivated, the need for long-lasting bridging up process, after which follows later shaping in order for a man to achieve readiness to serve and act in a certain area. If a man is to serve, both to himself and others, first he has to reach to the deepest layers of the inner self - from sincerity to truth, in the bring in gup process. In order to reach full awareness of his role in the world.
15
Content available Współczesne ujęcia i modele wychowania
80%
PL
Artykuł zawiera koncepcje i modele wychowania obecne we współczesnej psychologii. Aktualnie wychowanie jest ujmowane jako proces transakcyjny o nielinearnym przebiegu. Podkreśla jakościowy charakter zmian, które są efektem ścierania się naturalnych sprzeczności mających swą genezę w czynnikach wewnętrznych związanych z wychowawcą i wychowankiem, zewnętrznych wobec diady wychowawca–wychowanek oraz związanych z istotą i specyfiką relacji wychowawczej. Prezentacja najnowszego podejścia do wychowania jest poprzedzona zwięzłym omówieniem wcześniejszych podejść, w tym już historycznych. Podjęte są także rozważania o roli czasu i dialektycznego rozumienia relacji wychowawczej w wyjaśnianiu procesu wychowania. Postawiono również szereg pytań, które warto i należy podjąć, aby pogłębić naszą wiedzę o wychowaniu i móc ją efektywniej aplikować w praktyce wychowawczej. Tekst kończy porównanie wybranych modeli wychowania i sformułowanie autorskiej definicji tego procesu.
16
Content available Katecheza i jej znaczenie dla współczesnej rodziny
80%
EN
The present article deals with the issue of religious education and its meaning for a contemporary Polish family. The author focused on the crisis in a Polish family, which is mainly due to abandoning God and His commandments. Yet, he points out that children, youth and adults’ religious education is a great help for families. Thanks to it, people can create a suitable hierarchy of values, which will help in versatile development of both adolescent and adult man. Religious education should be first directed to parents themselves, as their children’s faith develops on the ground of their faith. Another important factor is the fact that some people got incomplete religious education in their childhood, and being adult, they need to transform their traditional religiousness into a conscious one. Moreover, the adult need help in problems appearing at different life stages. The author reminds that the religious education for parents should take care of spiritual background ( sacramental life), doctrinal background ( faith broadening), as well as physical background (health care and relax). Such religious education should take into account their faith extent. Thus, it ought to be run on different levels, such as: reevangelization, faith and religious knowledge development and preparing to missionary activity.
17
Content available Współczesny uczeń obrazem rodzinnych problemów
80%
EN
Omnipresent globalism greatly influences educational reality, which appears to be a place of many challenges, chances and threats. Nowadays, computers become “subject” quicker than ever, and a student interacts with it much more intensively than with a teacher. Globalization becomes, to some extent, a part of the life of the subject of education. At school, which is full of global trends, a student absorbs the preferred style of thinking and acting. Today’s teacher must be aware of the changes that shape the profile of a student in a school of the 21st century. The article describes negative elements in the profile of a global student. Depicting the profile of a 21st century’s student, the author also presents opportunities for the student’s development (global spaces of development, cultural exchanges, and enlarged chances for comprehensive development).
PL
Celem artykułu jest próba wskazania możliwej ścieżki zintegrowania analiz dotyczących socjalizacji rodzinnej z tymi dotyczącymi rodzicielstwa, opieki oraz wychowania. W tym celu przedstawiono kilka analiz teoretycznych. Po pierwsze, zostało omówione pojęcie socjalizacji w wymiarze aksjologicznym i kulturowym. Po drugie, opisana została teoria socjalizacji Gruces i Davidov (2010) wraz z jej domenami. Po trzecie, podjęta została próba hierarchicznej strukturyzacji pojęć socjalizacji rodzinnej, opieki rodzicielskiej oraz występującego w literaturze anglojęzycznej pojęcia rodzicielstwa i powszechnego w polskiej literaturze pojęcia wychowania. Dokonanie połączenia pomiędzy tymi pojęciami i koncepcjami jest potrzebne przynajmniej z dwóch względów. Z jednej strony ich integracji potrzebują badacze łączący różne teorie i koncepcje niższego niż socjalizacja rzędu, np. teorię przywiązania, w której używa się pojęcia opieki rodzicielskiej z koncepcjami rodzicielstwa tradycyjnie płynącymi odrębnym nurtem. Z drugiej strony zbudowanie pomostu pomiędzy nimi jest pomocne w połączeniu polskiej tradycji badań nad wychowaniem w rodzinie z badaniami zagranicznymi prowadzonymi w ramach rodzicielstwa czy socjalizacji rodzinnej.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny/badawczy. Poruszono w nim ważny społecznie i pedagogicznie temat dotyczący autorytetu rodziców i jego znaczenia w wychowaniu. Badano opinie dzieci – uczniów szkół podstawowych koncentrujące się na pytaniach o rozumienie słowa autorytet, znaczenie jakie przypisują autorytetowi rodziców w procesie opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym swoich dzieci, jakie cechy cenią u swoich rodziców oraz jakie, inne niż rodzice, wybierają autorytety. Wyniki badań zostały przedstawione w wyżej wymienionych obszarach tematycznych.
PL
Celem artykułu jest analiza wychowania rozumianego jako intencjonalny proces kształtowania osobowości wychowanka, który przebiega zgodnie z obowiązującym ideałem pożądanych społecznie cech człowieka dorosłego. Przedmiotem analiz są elementy wzoru osobowego opracowane przez Anthony’ego Giddensa, do których należą: podmiotowość, indywidualizm, refleksyjność oraz wątpienie. Problematyka analizy ograniczona jest do badań prowadzonych na temat ponowoczesnej duchowości rozumianej jako wewnętrzny świat jednostki wrażliwej na zjawiska i wydarzenia istniejące w doświadczanej przez nią rzeczywistości. Duchowość, rozumiana jako pogłębiona religijność prokościelna oraz etyka szeroko pojmowanego dobra powszechnego, jest jednym ze zjawisk obserwowanych i analizowanych przez socjologów w świecie społecznym końca XX i początku XXI wieku. Duchowość jest zarówno prądem intelektualnym, jak i fenomenem ponowoczesnego pluralizmu społecznego oraz synkretyzmu światopoglądowego. W artykule rozważane są przede wszystkim kwestie wychowania do współczesności rozpisane na omówienie przebiegu procesu wychowania, ideału wychowawczego, konstruowania ponowoczesnego wzoru osobowego oraz możliwości realizowania założeń związanych z istnieniem tego wzoru w systemie edukacji.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.