Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Railway transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
XX
Mając na uwadze minione dwie perspektywy finansowe realizacji środków pomocowych, wybudowano lub rozbudowano i zmodernizowano łącznie około 20 terminali intermodalnych. Obecna perspektywa finansowa na pewno pozwoli na wybudowanie nowych terminali i luki w zapełnieniu naszego kraju w tego rodzaju infrastrukturę usługową zostaną uzupełnione. W tym przypadku o miejscach powstawania terminali decyduje rynek. Jednak przewozy rozproszone wydają się być szansą na poprawę obecnej sytuacji towarowych przewozów kolejowych. Fundamentalnym elementem powodzenia pozyskania klientów dla tych przewozów jest dobrze rozwinięta sieć nowoczesnych terminali przeładunkowych. (fragment tekstu)
XX
Artykuł dotyczy zadań i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie transportu kolejowego, w którym świadczone są usługi niemające charakteru użyteczności publicznej. Podstawowym instrumentem, w jakim organ regulacyjny wykonuje powierzone mu kompetencje, jest decyzja administracyjna (a więc rozstrzygnięcie o charakterze władczym), którą ustawodawca - w ustawie o transporcie kolejowym - określa jako decyzję o przyznaniu otwartego dostępu. W niniejszym artykule dokonano analizy ustawowego kryterium, którym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego musi się kierować przy podejmowaniu decyzji, jak również ukazano istotę decyzji o przyznaniu otwartego dostępu(abstrakt oryginalny)
EN
The article is focused on tasks and competences of the President of the Office for Railway Transport in the field of rail transport where services that are not public ones are provided. In the mentioned field, the President of the Office for Railway Transport makes an administrative decision (imperious decision). The legal name of this decision is an open access decision. In this paper, the author showed the essence and legal character of this decision(original abstract)
3
Content available remote Kilka uwag o kabotażu w transporcie kolejowym
100%
XX
Segment przewozów kabotażowych na rynku transportowym został najpóźniej zliberalizowany. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pod naciskiem wielu państw podjęto ochronę wewnętrznych rynków przewozowych (np. niemieckiego). Okres ochronny wyniósł 3 lata z możliwością przedłużenia o następne 2 lata. Wykorzystały to takie państwa jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ograniczając dostęp polskim przewoźnikom do swoich wewnętrznych rynków. De facto dopiero 1 maja 2009 roku zniesiono zakaz przewozów kabotażowych w państwach unii europejskiej. Polscy przewoźnicy drogowi, wykorzystując ten pięcioletni okres na dostosowanie się do wymaganych standardów technicznych, socjalnych ekonomicznych czy ekologicznych, teoretycznie bez przeszkód uzyskali stosowne licencje i powinni wykonywać przewozy kabotażowe towarów. W praktyce wystąpiło jednak wiele negatywnych zjawisk.(abstrakt autora)
EN
Author, in his report tells about the phenomenon of cabotage services in transport. He presents it, in contekst of road and rail transport. Cabotage in rail transport refers to entering in life directive 2007/58/WE with concerns opening of market for international passengers transit. He describes it in synthethic process of access and restriction in cabotage services in international service of passengers transit.(author's abstract)
4
Content available remote Kierunki w zakresie koncentracji rynkowej w europejskim transporcie kolejowym
100%
XX
Jednym z założeń reformy transportu kolejowego zainicjowanej na początku lat 90. było pobudzenie konkurencji wewnątrzgałęziowej, co miało zostać osiągnięte poprzez rozdział funkcji zarządu i eksploatacji infrastruktury oraz otwarcie rynków narodowych. W artykule przeprowadzono analizę stopnia koncentracji rynkowej, zarówno na rynkach narodowych, jak i w skali ponadnarodowej. Badaniem zostały objęte kraje UE (bez Cypru i Malty) oraz Norwegii i Szwajcarii. Analizę przeprowadzono dla lat 1990-2010 z wykorzystaniem wskaźników koncentracji (CR).(abstrakt autora)
EN
After 20 years of reforming of the European rail transport it is possible to take an assessment and diagnosis of a competition in the rail markets. The aim of the paper is to analyze the situation of rail transport in the EU countries (plus Norway and Switzerland) in order to determinate the trends in market concentration (national markets, as well as transnational scale). The share of new enterprises increases in the national markets but in the transnational scale the concentration increases.(author's abstract)
EN
The railway sidings located within the area of companies of freight railway transport are of great importance. Every active railway siding constitute a natural source of creation of flow of freight railroad cars. In consequence, the increased transport is observed on the company railway network. Recently, there has been a decrease of number of sidings. It is related also to the question of optimization of costs of functioning of the industrial companies in possession of railway sidings. The article presents different solutions to be applied in practice in matters of functioning of company railway siding tracks taking into account the current conditions of functioning of this branch of transport in Poland. It's an approach from point of view of a railway transport client who is not a railway company.(author's abstract)
XX
Modernizacja korytarza kolejowego Berlin-Warszawa-Mińsk-Moskwa sprzyjać będzie dalszej integracji kolei Polski, Białorusi i Rosji, poprzez Niemcy z ogóloeuropejską siecią transportową. Dostosowanie linii E 20 do dużych prędkości skróci znacznie czas przejazdu z Europy Zachodniej na wschód.
XX
W artykule poruszono kwestię wykorzystania symulatorów pojazdów trakcyjnych w trans- porcie kolejowym. Jego celem jest zaproponowanie rozwiązań, które powinny być przyjęte w regulacjach prawnych w transporcie kolejowym w Polsce. Na podstawie analizy rozwiązań przyjętych w transporcie lotniczym zaproponowano wprowadzenie zmian w regulacjach i przepisach w transporcie kolejowym, dzięki którym stworzony zostanie spójny i kompleksowy system kształcenia maszynistów przy wykorzystaniu symulatorów kolejowych pojazdów trakcyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of using simulators of traction vehicles in rail transport. The purpose of the article is to propose solutions that should be adopted in legal regulations in rail transport in Poland. Based on the analysis of solutions adopted in air transport, it was proposed to introduce changes in regulations and regulations in rail transport, thanks to which a coherent and comprehensive train drivers' education system will be created using simulators of railway traction vehicles. (original abstract)
EN
In the article, the author discusses the issue of the importance of local railway lines, which still form a significant part of the Polish rail network. The socio-economic problems of the transformation years led to the closure of many local railway lines after 1990. This deformed the transportation system of the country and in consequence the road transport are becoming dominant. The author presents the arguments for and against the liquidation of local railway lines and proposes new methodological solutions for the assessment of the importance and functioning of local railways in Poland.(author's abstract)
XX
Przedstawiono zadania Wspólnot Europejskich w zakresie polityki kolejowej po podpisaniu Traktatu z Maastricht.
XX
W bieżącej dekadzie jesteśmy świadkami wyraźnego spadku w naszym kraju kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich. Jest to, z jednej strony, efekt rozwoju transportu samochodowego, w tym motoryzacji indywidualnej, z drugiej zaś - racjonalizacji przewozów, wynikającej z przemian rynkowych w całej gospodarce.
XX
Niewielu europejskich operatorów odczuje skutki deregulacji w kolejnictwie Unii Europejskiej tak silnie jak PKP. Niewielu z nich polega bowiem w tak dużej mierze na transporcie towarów jako podstawowym źródle przychodów.
XX
Polskie Koleje Państwowe przyjęły strategię zakładającą między innymi: regionalizację krajowych przewozów pasażerskich oraz wyrównywanie warunków konkurencji międzygałęziowej.
XX
Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 445/2011 w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe nakłada na te podmioty obowiązek nadzorowania stanu wagonów towarowych, nie precyzując w nim metody ani sposobu nadzoru. W publikacji przestawiono zagadnienia związane z monitorowaniem czynności utrzymaniowych dla pojazdów kolejowych, oraz rozwiązania dedykowane dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych oparte na normie PN-EN 50126:2002 (abstrakt oryginalny)
EN
European Commission Regulation (EU) No. 445/2011 regarding the system of certification for entities responsible for the maintenance (ECM) of freight wagons requires such entities to supervise the condition of wagons, without specifying the methods of supervision tgo be used. This paper discusses some issues related to the monitoring of maintenance operations for railway vehicles. It also looks at dedicated solutions for entities in charge of the maintenance for freight wagons based on PN-EN 50126:2002 standard.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych procesu rozmrażania węgla w wagonach kolejowych. Transport węgla w czasie zimy może powodować problemy z jego rozładunkiem, a tym samym zagrażać ciągłości dostaw paliwa do elektrowni oraz podnosić koszty jego dostawy. Konieczne jest jego rozmrażanie, które realizowane jest najczęściej z wykorzystaniem promienników podczerwieni. Rozmrażanie węgla w wagonach kolejowych wymaga nagrzania ścian wagonów do założonej bezpiecznej temperatury i utrzymanie jej przez cały czas procesu rozmrażania. W pracy omówiono metodykę wyznaczania i obliczania zastępczego współczynnika przewodzenia ciepła dla warstwy węgla. Przeprowadzone badania eksperymentalne oraz symulacje numeryczne wykazały, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych nastąpić może zamarznięcie warstwy węgla w czasie 8 godzin na głębokość około 100 mm. W takim przypadku minimalny czas rozmrażania, który zapewni rozmrożenie warstwy węgla na głębokość około 65 mm i umożliwi rozładunek wynosi około 1 godziny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of experimental and numerical calculations defrosting coal in railway carriages. The transport of coal in winter can cause problems with the unloading, and thus threaten the continuity of fuel supplies to power stations and raise the cost of its delivery. It is necessary to defrost it, which is most often performed using infrared heaters. The thawing of coal in railway carriages requires heating the walls of the wagons to a predetermined safe temperature and maintain it throughout the defrosting process. The paper discusses the methodology for determining and calculating the replacement of thermal conductivity of the carbon layer. The conducted experimental studies and numerical simulations have shown that in the event of adverse weather conditions, carbon layers can freeze within eight hours to a depth of about 100 mm. In this case, the minimum defrosting time is approximately one hour is a thaw carbon layer to a depth of about 65 mm which allow the unloading. (original abstract)
XX
Mając na uwadze korzystne tendencje wzrostu przeładunków w naszych portach oraz coraz większe zatłoczenie dróg, wydaje się uzasadnione, aby na kierunku północ-południe w większym - niż obecnie - stopniu wykorzystywać transport kolejowy. Wydatki poniesione na ewentualną modernizację linii kolejowych czy też u modernizację lub budowę nowych terminali, są nieporównywalnie niższe do tych, jakie trzeba byłoby ponieść na dostosowanie i budowę nowych dróg, mogących zapewnić właściwą obsługę transportową naszych portów. Nie bez znaczenia jest również ochrona naszego g środowiska naturalnego. Rozwój transportu kolejowego jest możliwy dzięki inwestycjom, a więc zarówno dzięki modernizacji istniejącej już infrastruktury, jak i budowie nowych obiektów. Inwestycje infrastrukturalne powinny wyprzedzać potrzeby transportowe. (fragment tekstu)
XX
Wypadki z udziałem pojazdów kolejowych zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak niosą za sobą bardzo poważne skutki, zarówno w postaci strat materialnych, uszkodzonej infrastruktury, jak i pociągają za sobą zwykle ofiary w ludziach. Na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym ma wpływ wiele czynników. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na systemy automatycznego sterowania ruchem. Konieczne jest poprawne stosowanie procedur, a personel zajmujący się obsługą i kontrolą tych urządzeń musi wykonywać obowiązki wyjątkowo skrupulatnie. Kolejnym istotnym czynnikiem są systemy bezpieczeństwa w samych pojazdach szynowych. Bardzo istotny jest fakt, że zdecydowaną większość ofiar w wypadkach kolejowych stanowią osoby trzecie, czyli takie, które nie są pracownikami kolei lub pasażerami i przebywały na obszarze funkcjonowania kolei bez uprawnień. Wysoki odsetek wypadków kolejowych ze skutkiem śmiertelnym, stanowią kolizje z pojazdami drogowymi lub wypadki z udziałem pieszych na przejazdach i przejściach kolejowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Accidents involving railway vehicles occur relatively seldom but they entail very sever consequences which include material losses, damaged infrastructure and human casualties. The safety of rail traffic is affected by many factors. Above all, we should pay attention to automatic control systems. It is essential to apply procedures correctly and the staff responsible for service and maintenance of those system should perform their duties very scrupulously. The safety systems of railway vehicles are another crucial factor. It is very important that most of the victims of railway accidents are people who have no authorization to be in the area of rail traffic. A high percentage of fatal railway accidents are collisions with road vehicles or pedestrians on grade crossings. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem przemian w europejskim transporcie kolejowym było przede wszystkim doprowadzenie do pojawienia się konkurencji wewnętrznej na rynku przewozów kolejowych (zwłaszcza w przewozach towarowych). Skutkiem miał być impuls rozwojowy dla tej gałęzi transportu dający wzrost efektywności przedsiębiorstw w branży i tym samym stworzenie podstaw do tego, aby kolej mogła skuteczniej konkurować o ładunki z dynamicznie rozwijającym się transportem samochodowym, a tym samym realizować wytyczne polityki zrównoważonego rozwoju. (fragment tekstu)
EN
(Résumé) Dans l'article, l'auteur présente les changements récents sur le marché des transports ferroviaires de marchandises en Pologne et les changements dans la structure subjective et particulière de la société des transports ferroviaires de marchandises PKP Cargo S.A. qui résultent de ce fait. L'auteur expose aussi les variantes des changements de capital, possibles selon lui, dans cette société et il donne leur évaluation. Dans la suite, il indique les meilleures directions des changements à réaliser afi n de mettre en sécurité, au mieux, l'inérêt économique de la Pologne.
XX
W artykule poruszono zagadnienie dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących problemów, na jakie natrafiają osoby z niesprawnościami chcące podróżować koleją. Mimo znacznego postępu w ostatnich latach, badani nadal wskazują podobne utrudnienia: całkowity brak lub zła jakość wewnętrznych ciągów transportowych, niewystarczające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w budynkach odprawy podróżnych oraz słabe przystosowanie taboru kolejowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of accessibility of rail transport for people with disabilities and presents the results of our own research in this matter. Despite considerable progress in recent years, respondents continue to point out similar difficulties: total absence or poor quality of internal transport routes, insufficient facilities for people with disabilities and poor adaptation of the trains. (original abstract)
XX
W artykule zostały przeanalizowane instrumenty unijnej polityki transportowej, wykorzystywane w celu rozwiązania problemów związanych z niedostateczną konkurencją na rynku transportu kolejowego. Kolej stanowi typowy przykład sektora zmonopolizowanego - ze względu na minimalną efektywną skalę produkcji jest on podatny na procesy koncentracji rynkowej. Dodatkowym problemem jest fakt, że tendencje do koncentracji zostały na nim utrwalone przez nacjonalizację i odgórne narzucenie monopolistycznej struktury rynku. Proces transformacji w przypadku tego typu sektorów najczęściej oznacza konieczność zmierzenia się z głęboko deficytowymi monopolami państwowymi, co wiąże się z potrzebą restrukturyzacji i prywatyzacji oraz deregulacją i liberalizacją warunków wejścia na rynek. (fragment tekstu)
EN
The paper analyses instruments of liberalization used in European policy for solving problem of non sufficient competition in railroad transport. Rail is an example of market with strong tendency to concentration which was strengthened by process of nationalization. Public railroad transport became inefficient and there was a strong need of reformation. This process includes liberalization and deregulation of railroad market. The aim of the paper is to present public instruments used in transport policy for railroad transport liberalization and to show effects of this policy. (author's abstract)
XX
Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE) zobowiązało państwo Polskie do przyjęcia m.in. polityki otwarcia rynku produktów i usług w obszarze transportu kolejowego. Dla uzyskania tego celu, konieczne są zmiany istniejącego systemu transportu kolejowego na system spełniający wymagania interoperacyjności, suprastruktury i infrastruktury kolejowej. Zmiany takie polegają na transpozycji przepisów UE do prawa polskiego, harmonizacji wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania prawie całego systemu transportu kolejowego. Zmiany te muszą zostać dokonane w określonym horyzoncie czasowym, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania ruchu kolejowego na sieci kolejowej w Polsce i określane są, jako proces tzw. "migracja" systemu transportu kolejowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Accession of the Republic of Poland to the European Union (EU) has committed Poland to adopt, among others, policy of opening up the market of products and services in the area of rail transport. For this purpose, the necessary changes of the existing rail system to the interoperability system which meets the requirements for superstructures and infrastructures. Such changes are based on the transposition the EU legislation to polish low, harmonization of administrative, technical and organizational issues almost on the all the scope the rail system. These changes must be done until specified timeout under conditions to continuity of rail traffic on the Polish railway network. This process so-called "migration" of the rail transport system. (original abstract)
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.