Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2237

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena jakosci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
Opakowanie
|
1999
|
tom 44
|
nr 07
28-29
PL
Orientacyjną miarą jakości tektur falistych może być wskaźnik wyrażający stosunek odporności tektury na przepuklenie bezwzględne do jej gramatury. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wartość tego wskaźnika waha się w dosyć szerokich granicach od 1,08 do 3,28 dla tektury falistej trzywarstwowej i od 1,06 do 2,92 dla tektury falistej pięciowarstwowej.
EN
An approximate measure for the quality of corrugated board may be the index that expresses the relation between the absolute bursting strength of the board and its substance in g.sq.m. or grammage. It results from the carried out analysis that the value of this index varies in considerably wide range between 1.08 and 3.28 for the double-faced board and between 1.06 and 2.92 for the double wall corrugated board.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu liczba leków roślinnych zarejestrowanych w Polsce zwiększyła się niemal dziesięciokrotnie. Dynamicznemu wzrostowi nie zawsze odpowiadała ich wysoka jakość. W opracowaniu podano przyczyny zróżnicowanej jakości oraz podjęte przez resort zdrowia kierunki naprawy. Jednym z nich była rerejestracja, czyli przegląd określonej grupy leków. Omówiono sposób przygotowania procedur przeglądu, wyniki oceny surowców farmakopealnych i pozafarmakopealnych oraz leków stosowanych w schorzeniach układu oddechowego, pokarmowego, układu krążenia oraz układu moczowego. Generalnymi uwagami w stosunku do ocenianych preparatów były: konieczność walidacji metod stosowanych do oznaczania związków farmakologicznie czynnych oraz dostosowanie czystości mikrobiologicznej, zwłaszcza surowców, do wymagań FP V. Spośród około 600 ocenianych leków 52% przedłużono rejestrację, 32% oceniono pozytywnie z warunkiem uzupełnienia braków. Około 15% ocenionych leków nie uzyskało przedłużenia rejestru. Najczęstszymi przyczynami wniosków o skreślenie z rejestru były: przestarzała receptura, obecność w preparatach składników nie stosowanych w lecznictwie, brak właściwej standaryzacji leku oraz błędy merytoryczne w drukach informacyjnych.
EN
The amount of herbal medicinal products authorized in Poland has increased in the last ten years almost ten times. The rapid growth meant not always high quality. The article gives the reason for different quality and the steps of the Health Ministry to improve that. One of them was the reregistration, i.e. a revision of a definite medicine group. The way of preparing the revision procedure was discussed, the results of pharmacopoeial and non-pharmacopoeial raw material evaluation and medicines used in diseases of the respiratory system, alimentary tract, circulatory and urinary system. The general remarks to the evaluated preparations were as follows: the necessity of method validation for defining pharmacological active principles and the adaptation of microbiological purity, especially of raw material, to the requirements of FP V. Among the 600 evaluated medicines 52% got a prolonged authorization, 32% were evaluated positively but had to complete the missing issues. About 15% of the evaluated medicines were not prolonged. The main reason to withdraw authorization was: out of date formulary, the presence of substances not used in medicine, lack of proper medicine standarization and mistakes on information sheets.
PL
Drożdże Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey", utylizujące maltotriozę i maltotetrozę, poddano fuzji z RD mutantami drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae D43 i winiarskich Saccharomyces bayanus w celu poprawy ich zdolności fermentacyjnych. W stosunku do szczepu Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey " fuzanty G i J uzyskały większą wydajność konwersji glukozy i maltozy do etanolu oraz charakteryzowały się lepszym stanem fizjologicznym komórek po fermentacji. Fuzant G odznaczał się najlepszą dynamiką fermentacji oraz wydajnością etanolu w środowisku zawierającym glukozę, zaś fuzant J - w środowisku zawierającym maltozę.
EN
The evaluation of the Saccharomyces Cerevisiae „malt whiskey" yeast usefulness in the improvement of the distillery yeast RD mutants of distillery yeast Saccharomyces cerevisiae D43 and wine strain Saccharomyces bayanus were improved on protoplast fusion with utilising maltotriose and maltotetrose Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey". Fusants G and J, in comparision with Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey", produced higher amount of ethanol. The physiological condition of fusants G and J was better than the condition of Saccharomyces cerevisiae „malt whiskey". Fusant G had better ethanol yield in medium with glucose, fusant J - in medium with maltose.
EN
Karol Olszewski, widely known as co-author (together with Zygmunt Wróblewski) of the experiment which lead to condensation of air (1883) also made a contribution in the field of ecology (although the term was not used at that time). He launched studies on water quality in Cracow. The authors discuss terminology used then, analytical methods as well as water quality of the Vistula and Rudawa Rivers at that time.
PL
Znany ogólnie jako współautor (z Zygmuntem Wróblewskim) eksperymentu, w wyniku którego uzyskano skroplone powietrze (rok 1883) — Karol Olszewski miał także zasługi w dziedzinie ekologii (chociaż w tym czasie nie stosowano tego określenia). Był bowiem prekursorem badań jakości wody w Krakowie. Autorzy omawiają stosowane wówczas słownictwo, metody analityczne, a także stan jakości wody w Wiśle i Rudawie w owym czasie.
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.