Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agro-food product
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Main attention of this contribution is devoted to the interpretation and measurement of competitiveness as well as to the factors of competitiveness of the agrofood sector on the commodity-sector level and to identify which commodities affect the macroeconomic charac­teristics of competitiveness of the Slovak economy and search by this away for the link between macroeconomic characteristics and the characteristics of competitiveness in the commodity-sector disaggregation.
PL
Głównym celem artykułu jest interpretacja i określenie pomiaru konkurencyjności, a także czynników konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym na poziomie towaru oraz określe­nie, które towary wpływają na makroekonomiczną charakterystykę gospodarki Słowacji i w ten sposób odnalezienie powiązania między charakterystyką makroekonomiczną i cechami charakterystycznymi konkurencyjności w samym sektorze towarowym.
EN
The study is an attempt to define role of countries from African, Caribbean an Pacific region in the EU agri-food trade and to examine the competitive position ofi agri-fiood products made in the EU on the markets of ACP group of states in years 2000-2008. Selected ex post indicators of competitive position were used in the paper.
PL
Artykuł wskazuje na rolą krajów regionu Afryki Karaibów i Pacyfiku we wspólnotowym handlu rolnym oraz prezentuje wyniki analizy pozycji konkurencyjnej artykułów rolno-żywnościowych wytwarzanych w UE na rynkach krajów AKP w latach 2000-2008. W obliczeniach wykorzystano zestaw ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post.
EN
The aim of the paper is to display and compare two options strategies which may be applied in hedging currency risk. It considers Polish agri-food companies which export their products to Eurozone countries. Their functioning and profitability is affected by PLN/EUR exchange rate fluctuation. In the paper the applications of financial vanilla and exotic options in hedging currency risk are presented. It is shown that the risk reversal strategy with barrier option reflects better hedging results than the synthetic short forward strategy which involves only the standard vanilla options.
PL
W artykule zaprezentowano i porównano dwie strategie opcyjne wykorzystywane w zabezpieczaniu ryzyka zmian kursu walutowego. Przedmiotem badañ by³ polski eksporter produktów rolno-spo¿ywczych prowadz¹cy wymianê handlow¹ z krajami strefy euro. Zarówno op³acalnoæ sprzeda¿y, jak i konkurencyjnoæ tych firm zale¿a³a od zmiennoci cen na rynku (PLN/EUR). W artykule przedstawiono zastosowanie opcji waniliowych i barierowych opcji egzotycznych w zabezpieczaniu wyniku z dzia³alnoci operacyjnej eksportera. Wykazano, i¿ strategia risk reversal, w sk³ad której wchodzi tak¿e egzotyczna opcja barierowa daje lepsze rezultaty ni¿ zawieraj¹ca tylko opcje waniliowe strategia synthetic short forward.
EN
The aim of the paper was to identify the changes in bilateral trade in agri-food products between the EU and China, as well as to assess – in mutual relations – ex post competitive advantages of major groups of agri-food products in 2008– 2015. The research is based on data from the Statistical Office of the European Union (Eurostat). The analysis covered the value, trade balance, shares in total trade and commodity structure of trade in agri-food products between the EU and China. Selected indices of revealed comparative advantage (XRCA, MRCA, RTA), Coverage Ratios (CR), Specialization Indicators (SI), and the indices of Intra-Industry Trade (IIT) were calculated for major product groups of the Combined Nomenclature. It was proved that bilateral trade in agri-food products between the EU and China has increased signifi cantly in 2008–2015, and the EU transformed from an importer to a net exporter. Despite the intensification of mutual trade, the importance of China in the EU export of agri-food products remained relatively small. The structure of bilateral trade in agri-food products between the EU and China is consistent with the distribution of comparative advantages obtained by exporters and it is shaped under assumptions of the theory of similarity of preferences, the theory of product differentiation of the Armington type, and the Heckscher-Ohlin-Samuelson theorem of resources abundance. It can be considered that the Chinese agri-food sector is still in the stage of a factor-driven economy, while the agriculture and food industry in the EU countries has reached the stage of an innovation-driven economy.
PL
Celem artykułu jest zidentyfi kowanie zmian, jakie dokonały się w bilateralnym handlu produktami rolno-żywnościowymi UE i Chin oraz oszacowanie – w układzie bilateralnym – pozycji konkurencyjnej ex post podstawowych grup produktów rolno-spożywczych w latach 2008–2015. W badaniach wykorzystano dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Analizie poddano wartość, saldo obrotów, udziały w handlu ogółem oraz strukturę asortymentową bilateralnego handlu artykułami rolno-spożywczymi UE z Chinami. Dla podstawowych grup produktów, wyodrębnionych według Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego, wyznaczono wybrane wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych (XRCA, MRCA, RTA), wskaźnik pokrycia importu eksportem (CR), wskaźnik specjalizacji eksportowej (SI) oraz indeks handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda (IIT). Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 2008–2015 bilateralna wymiana handlowa produktami rolno-żywnościowymi UE i Chin uległa istotnemu zwiększeniu, a UE przekształciła się z importera w eksportera netto. Mimo zintensyfi kowania wzajemnych powiązań handlowych, znaczenie Chin w unijnym eksporcie produktów rolno- -spożywczych pozostało stosunkowo niewielkie. Struktura bilateralnego handlu artykułami rolno-żywnościowymi UE i Chin kształtuje się zgodnie z rozkładem przewag komparatywnych uzyskiwanych przez eksporterów na rynkach docelowych oraz w myśl założeń teorii podobieństwa preferencji, zróżnicowania produktów Armingtona i obfi tości zasobów Heckschera-Ohlina- -Samuelsona. Można uznać, że chiński sektor rolno-żywnościowy nadal pozostaje w stadium gospodarki opartej o podstawowe czynniki produkcji (factor-driven economy), podczas gdy rolnictwo i przemysł spożywczy państw UE osiągnęły stadium gospodarki opartej o innowacje (innovation-driven economy).
EN
After the WTO accession, Ukraine will face a new stage in trade relationships with traditional partners - EU countries. Due to the integration processes in Europe, the importance of structural changes in relationships between European Union and Ukraine is significant. The EU has enlarged to 27 member states, with Poland, Slovakia, Hungary and Romania all directly bordering Ukraine. At the same time, Ukraine comes back to the leading positions at the world agri-food markets. In this context, we analyse the main indexes of relative trade advantages.
PL
Na podstawie wybranych wskaźników przeanalizowano pozycją konkurencyjną ukraińskich produktów żywnościowych na rynkach światowych. Stwierdzono, że Ukraina ma wystarczająco duży potencjał, aby odgrywać istotną rolę na rynkach światowych, zarówno żywnościowych jak i nieżywnościowych.
EN
The aim of the paper is to assess main trends and changes in commodity structure of Polish agri-food trade in 2003-2006. Joining in the Common Market and adopting the Common Trade Policy rules caused the significant growth of Polish agri-food trade values and improvement in the positive trade balance. Taking into account loss or reduction of some cost advantages, as well as liberalization of world agricultural trade, next years can be much more difficult for Polish exporters. The highest export potential applies to trade in animal origin products. Considering commodity structure of Polish agri-food trade, it should be said that processed products dominate both in export and in import.
PL
Wraz z postępującymi procesami liberalizacji wymiany handlowej, większą otwartością polskiej gospodarki żywnościowej na świat, a w ostatnich latach w aspekcie integracji Polski z UE, w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi zachodziły dynamiczne zmiany, wynikające z działania regulacji handlowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych. Stąd, celem artykułu jest wskazanie głównych tendencji i przeobrażeń w strukturze towarowej wymiany rolno-żywnościowej Polski w latach 2003-2006. Włączenie Polski w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Handlowej UE (WPH UE) wywołało efekt kreacji i przesunięcia handlu artykułami rolno-żywnościowymi oraz poprawę dodatniego salda bilansu handlowego. Trudniejsze dla polskich producentów i eksporterów mogą być lata późniejsze, kiedy zostaną zniwelowane generowane przez nich do tej pory na JRE przewagi kosztowo-cenowe, a w przypadku ewentualnej dalszej liberalizacji obrotów rolnych zwiększy się konkurencja ze strony producentów żywności spoza UE. W polskim handlu rolno-spożywczym dominują wyroby przemysłu spożywczego. Szczególnie wysoki potencjał eksportowy można dostrzec w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego.
EN
The European Union member states are main trading partners of Poland. They accounted for over half (51.6%) of the turnover in farm and food trade in 2003. The main partners on the export side are: Germany, Netherlands, Great Britain and Italy; and on the import side are Germany, Netherlands, Spain and Italy. Trade in farm and food goods with the European Union was favourable for Poland for the first time since 1993. The trade balance in 2003 closed with a surplus of 218 mln USD. A positive trade balance also occurred in 2004. Poland has gained trade advantages in the food sector after integration with the EU.
EN
With a view of strengthening health of the person the food industry starts to be reoriented on manufacture of functional food stuffs with the additional maintenance of valuable food substances. Worldwide demand for such production has sharply raise. Application of a new bioactive preparation on the basis of iron and selenium nanopowders for processing vegetative raw materials in manufacture of functional food stuffs can noticeably raise profitableness and competitiveness of the enterprise.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie biostymulatorów nanoproszków żelaza i selenu dla poprawy konkurencyjnościu produkcji rolniczej. Stwierdzono, że biostymulatory mogą podnieść oplacalnośc produkcji i konkurencyjność zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.
EN
Polish agri-food sector is one of the most modern food branches in the world and Polish agri-food products are of the highest quality. Polish food has a strong and well-established position on the European market where more than 80% of exports are directed and from where almost 70% of import comes. However, a rise of export to developing countries, including that one to the Commonwealth of Independent States (CIS) and Asia, is being observed. The mentioned markets are very absorptive and perspective for Polish exporters. In 2011, value of food export from Poland increased up to 15.2 billion EUR, including the export to the EU-27, being egual to 11.9 billion EUR; export to CIS- amounted to 1.5 billion EUR and to the remaining countries -1.8 billion EUR. The import to Poland increased to 12.6 billion EUR, including import from EU-27-8.8 billion EUR, from CIS countries-0.5 billion EUR and from the remaining countries - 3.3 billion EUR. Balance of the trade exchange of food products was further improved and was equal to 2.6 billion EUR. It means that the role of Polish food products on foreign markets is increasing year by year.
EN
This paper presents the possible development scenario of the Polish agricultural sector till 2020. It also assesses the impact of macroeconomic growth, CAP reforms and worldwide policies towards the agriculture on this development. The scenario is build using an extended version of the Global Trade Analysis Project model GTAP which is a computable general equilibrium model of the world economy. The analysis shows that the growth of Polish agri-food sector observed after accession to the European Union will be prolonged in the future and will lead to an increase of agrifood sector incomes. However, it is expected that the positive trade balance in agri-food products will decrease significantly in consequence of the world trade liberalization and the EU policy stimulating biofuels production.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.