Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozycja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Jednym z najistotniejszych elementów w projektowaniu architektonicznym jest kompozycja podstawowego planu dwuwymiarowego, będącego punktem wyjściowym konkretnej formy architektonicznej. Inspiracje do tworzenia koncepcyjnych układów kompozycyjnych architekt może czerpać z natury, ze sztuki, z otaczającego świata. Często abstrakcyjne początkowo kompozycje ulegają w dalszym projektowaniu uproszczeniu, jednak pierwotne założenia planu stanowią szkielet właściwego projektu wnętrza. Wraz ze wzrostem zamożności i świadomości społeczeństwa zwiększa się zapotrzebowanie na estetykę otaczającej przestrzeni mieszkalnej, dlatego coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z twórczych możliwości architekta. Rośnie zatem odpowiedzialność projektanta za właściwą organizację i kompozycję, spełniającą zarówno wymogi estetyczne, funkcjonalne, jak i wymagania inwestora.
EN
One of the most important elements in architecture design is a composition of the essen-tiai two- dimensional plan. This elementary plan is start point to the concrete shape of architecture. To create those conceptional plans of compositions, the architects take inspira-tion from naturę, art and the surrounding world. In the beginning the abstract compositions often change during a process of design, but the original concept remains as the base for the proper interior design. With increasing affluence and consciousness of the community the needs for aesthetics surrounding living space change. That is why a lot of people primarily rely on an architect's ideas. The architect is responsible to create the proper, beautiful, functional composition of living space.
PL
Konfrontacja nowych osiedli z historycznie ukształtowaną tkanką miejską ukazuje duże dysproporcje dotyczące jakości przestrzeni. Podstawowym problemem jest utrata tradycyjnej atmosfery miejsc, co stanowi następstwo uniformizacji struktur przestrzennych. Tradycyjne elementy kompozycji miejskiej, takie jak plac i ulica (pełniące także funkcje czynników identyfikacji i krystalizacji społecznej), nie znalazły zastosowania w nowych warunkach przestrzennych, co ma bezpośredni wpływ na jakość przestrzeni; oczywiste staje się spontaniczne pragnienie powrotu oraz poszukiwanie przestrzeni kształtowanych według tradycyjnych zasad kompozycji i zawierających jej podstawowe elementy składowe. Przestrzeń określana do niedawna jako funkcjonalna jest wynikiem niekontrolowanego i niewłaściwego zastosowania teoretycznych zasad funkcjonalizmu, zawartych w Karcie Ateńskiej. Postulowano wtedy odrębność poszczególnych funkcji urbanistycznych, czego efektem stała się wewnętrzna sterylność, zaprzeczająca rozwojowi stosunków międzyprze-strzennych. Tymczasem w wewnętrznej strukturze miasta dochodzi do obustronnego kontaktu przestrzeni tradycyjnej, historycznie ukształtowanej, opartej na wielofunkcyjności, z nowo planowanymi strukturami, które częstokroć ingerująw istniejącą tkankę i prowadzą do obniżenia jej wartości. Próbując zgłębić złożony problem przestrzeni w odniesieniu do definicji określającej harmonie i ład kompozycyjny, warto przemyśleć potrzebę stworzenia pewnej „bazy", skła-dajacej się z tzw. wyznaczników jakości przestrzeni miejskiej. Powinny one uwzględniać cała złożoność tego zagadnienia na wszystkich jego szczeblach, poczynając od szkieletu kompozycyjnego, poprzez pojedyncze elementy wzbogacające „esencje" funkcjonalną, aż do zagadnień związanych z kultywowaniem wartości estetycznych w większych założeniach urbanistyczno-architektonicznych, a także w przestrzeniach indywidualnych. O jakości przestrzeni świadczą wyznaczniki: - tkanki i struktury przestrzeni, - spójności układu tektonicznego, - polaryzacji tkanki i struktury przestrzennej, - hierarchii kompozycyjnej elementów tkanki i struktury przestrzennej, - generowania zasadniczych artefaktów przestrzennych.
3
Content available Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta
80%
PL
Współczesne miasta to złożone systemy funkcjonalno-przestrzenne. Ich struktura przestrzenna zdefiniowana jest przez układy komunikacyjne splatane z systemami zieleni miejskiej, a komponowana przez trójwymiarową formę zabudowy, przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Ta forma urbanistyczna stanowi pewną całość, której wartości przestrzenne nie tylko kształtują funkcjonalność miasta, ale również jego tożsamość, której najważniejszym wyznacznikiem jest właśnie tkanka miejska. Tożsamość miasta jest natomiast istotnym elementem procesu umacniania lub czasem budowania jakości kulturowej, tworzącej system wartości będących ważnym elementem oceny skutków polityki przestrzennej miasta. Istotne dla procesu porządkowania czy też uczytelniania kompozycji urbanistycznej są dokumenty planistyczne, które powinny stanowić narzędzie do tworzenia nowych i ochrony istniejących wartości przestrzennych danego obszaru miasta.Działania podejmowane w miastach w zakresie planowania ich rozwoju przestrzennego w kontekście tworzenia wartości przestrzennych koncentrują się na kilku aspektach. Pierwszym z nich jest odnowa przestrzeni miejskiej realizowana w ramach projektów rewitalizacyjnych. Drugim są strategiczne projekty urbanistyczne, które wspomagają równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego na całym obszarze miasta. Trzecim aspektem, wspomagającym dwa poprzednie, są inicjatywy społeczne podejmowane w celu zagospodarowania niewielkich przestrzeni miejskich bądź też inspirowania lokalnych władz do realizacji inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności.
Slavia Orientalis
|
2015
|
tom 64
|
nr 2
289-301
EN
Autor analizuje powieść Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata w aspekcie takich cech jak groteska, satyra, fantasy, quasi-naukowe opisy, realizm i mistycyzm. Większość z tych atrybutów była sprawnie wykorzystana przez rosyjskiego pisarza w jego wcześniejszych powieściach i opowiadaniach, jednak Mistrz i Małgorzata jest utworem znacznie bardziej złożonym, którego struktura jest właściwie celową syntezą tych, wydawałoby się, przeciwstawnych sposobów prowadzenia narracji, jak i kontrastujących ze sobą technik. W rezultacie ta wielobarwna, mozaikowa kompozycja utworu staje się jednocześnie wyznacznikiem funkcji jego treści, opartej na kontrastach. W artykule uwypuklone są najistotniejsze, według autora, antagonizmy: groteska – fantasy, klasycyzm – romantyzm, realizm – mistycyzm, humor (w szczególności ironia) – podniosłość, światło – ciemność, Bóg – Szatan, co odzwierciedlone jest również w przewodniej idei powieści, uwarunkowanej relacją pomiędzy dobrem a złem. Związek ten może być rozpatrywany na zasadzie zwalczających się niezgodności, w świetle których zarówno utwór Mistrza, jak i samego Bułhakowa może być uznany za bluźnierstwo, ale może też być uznany jako teza o logicznie dopełniających się przeciwieństw, których integralna synteza jest podstawą postępu.
PL
Zielń, mimo niepodważalnych i obiektywnie istotnych funkcji, bywa postrzegana jako element dodatkowy w strukturach miejskich, a czasem nawet uciążliwy, dla prowadzonych, nowych inwestycji.
6
Content available remote Współczesne problemy mieszkaniowe Głównego Miasta Gdańska
80%
PL
Szczególnym przykładem dzielnicy mieszkaniowej jest Główne Miasto Gdańska. W okresie powojennym trwały liczne dyskusje nad celowością odbudowy tej dzielnicy oraz nad tym, jak ma ona wyglądać i jakie pełnić funkcje. W ostateczności zdecydowano o odtworzeniu średniowiecznego układu urbanistycznego Głównego Miasta Gdańska. Kamienice odbudowano na nowych planach uwzględniających lepsze ich skomunikowanie, doświetlenie i przewietrzenie. Sposób odbudowy tej dzielnicy polegający między innymi na odtworzeniu frontów dawnych kamienic, ratowaniu kościołów i innych budowli zabytkowych spowodował, że Gdańsk jest obecnie szczególnym przykładem przestrzeni miejskiej: nowej, choć stwarzającej wrażenie bardzo wiekowej. W mieście takim jak Gdańsk ważne są nie tylko istniejące zabytki architektury, ale również substancja mieszkaniowa. Równomierna troska o obiekty zabytkowe, ale i budynki mieszkalne dają szansę na intensywny rozwój tego rejonu. W sytuacji, gdy Główne Miasto stanowi rejon mieszkaniowy, istnieje konieczność uwzględnienia potrzeb jego mieszkańców w sposób równorzędny z potrzebami miasta, jakimi są jego popularyzacja i prezentacja.
EN
The Main City of Gdańsk is a unique place for living. After the war discussions have been carried on about the purpose of rebuilding this district, about the functions it should fulfill and how the city should look. As a result it's been decided to reproduce the medieval urban layout of the Main City. The goal was to create the better conditions for living in new buildings. The houses were constructed on new plans, considering better communication, lighting and ventilation. The way the city was rebuilt, including recreating the old facades, rebuilding old churches and other historic constructions, caused the Gdańsk is currently the unique example of the city space: it is actually new but making an impression of venerable. Because the Main City is the residential area, the inhabitants needs have to be taken into account in the same degree that the city needs as its popularization and presentation are. In city such as Gdańsk, important are not only existing architectural monuments and historical buildings but also the housing substance.
7
Content available remote Dwa miasta - jedno "serce"
80%
PL
"Serce miasta" to przestrzeń atrakcyjna funkcjonalnie, przyciągająca użytkowników, jednak nie tylko ofertą programową, lecz także szczególnymi cechami kompozycji, sprawiającymi, że uczestnicy miejskiego spektaklu życia nie mają wątpliwości, że przebywają "w salonie towarzyskim". Takimi walorami cechuje się koncepcja centralnej strefy idealnego miasta Luchao Harbour City. Szansę na powstanie takiego "salonu" mieli mieszkańcy Nowej Huty - którzy wciąż oczekują na "serce miasta".
EN
"The heart of the city" is a functional space which attracts users with its programmatic offer as well as some special features of its composition, therefore the participants of the urban spectacle of life have no doubts that they stay in "a social salon". Such values characterize the concept of the central zone of ideal Luchao Harbour City. The residents of Nowa Huta had a chance of forming such "a salon" - they are still waiting for "the heart of the city".
PL
Autorzy na wybranych przykładach pokazują, w jaki sposób świadome kreowanie bryły budynku wpływa na postrzeganie wnętrza oraz kreowanie nastroju panującego wewnątrz budynku. Artykuł dotyczy wykorzystania światła naturalnego w procesie kreowania bryły w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu budynku. Autorzy artykułu podkreślają rolę światła naturalnego w architekturze, akcentując jego znaczenie dla percepcji przestrzeni.
EN
On selected examples, the authors show how conscious design decisions on the building form affect the perception of the interior and create the atmosphere inside the building. The paper concerns the use of natural light in the process of the building form design in order to produce desired interior visual environment. The authors emphasise the role of natural light in architecture, especially in the perception of space.
PL
Niniejsza praca jest próbą pokazania wpływu kontekstu miejsca na kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. Kompozycja kiedyś charakterystyczna dla danej epoki/stylu, dziś nabiera szerszego znaczenia. Może być reakcją na otoczenie. Autor na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób można "czerpać" z otoczenia przy "komponowaniu" nowego dzieła i jak wpływa to na cały proces twórczy oraz postać ostateczną architektury.
EN
This work is an attempt to show the influence of context of the place on urban and architectural composition. The composition once characteristic of a given period/style, now takes on a broader meaning. It may be a reaction to the surroundings. The author, on selected examples, shows how we can "benefit" from the surroundings while "composing" a new work and how it influences the whole creative process and the final form of the architecture.
10
Content available Park Świętojański
80%
11
Content available Park Kultury Ekologicznej
80%
PL
W artykule wykazano, że historyczna strefa centralna Łańcuta jest w stanie spełnić kryteria współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania. W tym celu zrealizowano wywiad przy pomocy i współudziale Władz Miasta. Przeprowadzone badania pomogły ustalić, jakie są podstawowe potrzeby mieszkańców strefy centralnej Łańcuta i pozyskać ocenę jakości środowiska mieszkaniowego rozpatrywanego obszaru. Zakres wywiadu wynikał z rozpoznania problemów współczesnego środowiska mieszkaniowego oraz problemów lokalnych dotyczących: intymności i spokoju, zagospodarowania placów zabaw, wielkości terenów zielonych i podwórek przydomowych.
EN
The article shows that the historical central zone of Łańcut can meet the criteria of modern city residential environment. For this purpose, an interview was conducted with the help and co-operation of the City Authorities. The research helped to determine the basic needs of inhabitants in the central zone of Łańcut and obtain assessment of quality of the residential environment in the analysed area. The scope of the interview resulted from recognition of problems of the modern residential environment and local problems concerning intimacy and peace, management of playgrounds, size of vegetation areas and house backyards.
EN
The paper contains one theorem saying that, for arbitrary even k, every projective collineation in the three-dimensional projective space is a composition of two k-cyclic collineations.
PL
W pracy pokazano, że każda kolineacja rzutowa trójwymiarowej zespolonej przestrzeni rzutowej jest złożeniem dwóch kolineacji n-cyklicznych. Przy tym ma to miejsce dla dowolnej parzystej liczby naturalnej nie mniejszej niż 4.
14
Content available remote Improvisation. Sketch. Synthesis. Short forms in architectural education
60%
EN
The game is a particular aspect of human activity, organized and limited by rules, with a result, though not a material outcome. In the process of creating architecture we undertake activities associated with the notions of fun and game. This also, or primarily, applies to architectural education, which, in short, free forms seeks experience and inspiration for further, serious design solutions.
PL
Gra jest szczególnym przejawem ludzkiej aktywności, zorganizowanym i ograniczonym regułami, przynoszącym rozstrzygnięcie, choć nie materialny rezultat. W procesie tworzenia architektury podejmujemy szereg działań budzących skojarzenia z zabawą i grą. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, edukacji architektonicznej, która w krótkich, niezobowiązujących formach poszukuje doświadczenia i inspiracji dla późniejszych, poważnych rozwiązań projektowych.
EN
Landscape parks were created to protect natural, cultural and landscape resources. Many resources very often contribute to the intensive touristic development of these areas. The landscape of Drawski Park was created by the carving activity of a glacier. There are many lakes and rivers in the studied area, which contributed to the development of villages. One of the most famous rivers in this area is the Drawa river. The Drawa river and numerous lakes created convenient conditions for active leisure. Tourist development could utilize the resources of cultural and natural heritage based on the principles of sustainable development. The aim of this paper is to estimate the transformation of chosen villages situated in Drawski Landscape Park and establish directions of further development, including genius loci.
16
Content available remote Iluminacje zabytków - nowe trendy
60%
PL
W iluminacjach zabytków szuka się możliwości stworzenia lub podkreślenia historycznego nastroju, unikalności miejsca, respektuje się klimat jaki panuje w nocy. Próbuje się stworzyć artystyczne wizje widoków nocnych, spójne z kompozycją, charakterem i stylem architektury zabytkowej, pełne umiaru i elegancji. Postępuje się z zgodnie z wymogami ekologicznymi i ekonomicznymi, dążąc do ścisłej kontroli oświetlenia i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Wydaje się konieczne, aby w Polsce opracować i wprowadzić standardy dokumentacji iluminacji obiektów zabytkowych. Mogłyby one w przyszłości pomóc konserwatorom zabytków w ocenie proponowanych przez projektantów rozwiązań oraz umożliwić ich realizację z możliwie największym poszanowaniem substancji zabytkowej i jej wartości.
EN
In the field of illumination of historical monuments we try to create and underline historical atmosphere and the uniqueness of the site, respecting at the same time the climate of the night. Our aim should be to create artistic night views without interfering with character and architectural style of the illuminated object. The night view should be full of elegance and moderation and stress the historical value of the site. An important aspect is also keeping with ecological and economic requirements which should result in reducing the use of electrical power. This attitude is characteristic for societies which are aware of their cultural and historical identity. In our work we should take under consideration both universal and national historical values of the monuments we illuminate and not to yield to passing trends predominating at the moment. In Poland it seems necessary to elaborate and implement standards of documentation of historical monuments illumination. In future they may be very useful for conservators for evaluation of the projects and then supervision of their implantation focusing on the historical value of the object.
PL
W procesie kształcenia studentów architektury jednym z podstawowych problemów jest uświadomienie im znaczenia pojęcia kompozycja – jako podstawowego dla wszelkiej twórczości plastycznej, a zwłaszcza dla projektowania architektury. Praca niniejsza prezentuje element tego procesu kształcenia, który ściśle wiąże teorię z praktyką twórczą przy wykorzystaniu różnych mediów, w celu przygotowania kompozycji przestrzennej. Służą temu odpowiednio dobrane zadania, które wprowadzono w ramach kursów bloku kompozycyjno-plastycznego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, już na pierwszym poziomie nauczania. W opracowaniu omówiono grupę prostych zadań i sposobów ich realizacji ze względu na wprowadzanie elementów teorii kompozycji (jej cech, zależności, zasad), zastosowane tworzywo i technologię wykonania oraz rodzaje dokumentacji idei projektowej. W artykule zawarto także opis metodologii realizacji kolejnych etapów tych zadań oraz dokumentację fotograficzną z opisem wybranych przykładów prac studenckich (płyty, ściany, bryły). Realizacja tej grupy zadań dydaktycznych umożliwia jednoczesne weryfikowanie związków pomiędzy projektowaną formą, jej konstrukcją i cechami materiału, pozwala także na koordynowanie procesów projektowania równolegle – w zapisie płaskim (rysunek na wszystkich etapach) i w realnej przestrzeni. Są one tym samym istotnym elementem warsztatu plastycznego przyszłych architektów.
EN
In the educational process of architecture students one of the essential problems is to make them aware of the importance of the concept composition – as a basic one for all artistic activity, especially for the architectural designing. This paper presents an element of this educational process which closely connects the theory with creative practice using different media, in order to realize the three-dimensional composition. Adequately chosen educational tasks, which have been introduced within the confines of composition-artistic block courses at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology at the primary level, are very helpful. In the paper a group of simple tasks and ways of their realization for the sake of introducing some elements of composition theory (its features, relationships, rules), used materials and technology of execution as well as some kinds of designing idea documentation is described. This paper also contains the report on the realization methodology of the next steps of these tasks and also described photos of chosen students’ work examples (plates, walls, solids). Realization of this group of educational tasks makes it possible to verify connections between the designed form, its construction and characteristics of material, it also allows to co-ordinate designing processes simultaneously – in two-dimensional notation (drawing, at all stages) and during modelling in real space. And so they are an important element of the future architects art technique.
18
60%
EN
The light determines the perception of the space. The lights and the shadows belong to the plastic structure of three-dimensional composition. The type of lighting - daylight or artificial light - could determine the solution of compositional order. The correct lighting integrates the spatial structure. The analysis of lighting in natural and cultural landscapes allows formulation of proposals for designers.
PL
W procesie szukania metod w celu przywrócenia ładu przestrzenno-architektonicznego w większości zdegradowanych terenów miast polskich powinny być podjęte strategiczne działania naprawcze (rewitalizacyjne). Miasto Nowy Sącz znakomicie wpisuje się w programy takich działań. Nowy Sącz ze względu na całokształt unikatowych wartości, świadczący o genius loci tego miejsca, jest wyzwaniem dla planistów, architektów, ludzi kultury, sztuki, ekonomistów itp., w celu pielęgnowania i ratowania tego miasta. Chcąc zadbać o wszystkie aspekty związane z tymi procesami naprawczymi, należy również uwzględnić fakt rozrastania się Nowego Sącza przez wchłanianie otaczających go terenów wiejskich (rolniczych). W całokształcie działań należy zadbać o zrównoważony rozwój tego przyrodniczo-krajobrazowego regionu i miasta Nowy Sącz, który stanowi "Bramę Sądeczczyzny".
EN
Strategic repair actions should be undertaken to restore spatial-architectural order in a majority of degraded areas of Polish cities. The city of Nowy Sącz fits programmes of such actions perfectly due to its unique values and genius loci. Revitalisation of this city poses a challenge to planners, architects, people of culture and art, ecomists, etc. Taking care of all aspects of these repair processes requires considering the fact that Nowy Sącz is expanding as it absorbs the surrounding rural areas. Through all these actions one should take care of balanced development of this natural scenic region and the city of Nowy Sącz which is a "gate" to Sądeczczyzna.
EN
The article "Public greenery as part of urban composition on the example of Wroclaw and Copenhagen," discusses the problem of the composition of urban landscape with particular reference to plant material in a relationship with the surrounding architecture. The introductory part presents the psychological and philosophical aspect of the above-mentioned theme, including an analysis and explanation of the terms "perception" and "space". Then there are mentioned spatial elements that affect the observer and their impact on the reception way of environment by people living in urban areas. The next chapter is the presentation of systems of green in the composition of the city and the introduction in the shaping of green in relation to architecture. There is raised a point of floors, walls and ceiling in the shaping of urban space and interiors and openings in the urban landscape. Summary is a presentation of examples of compositional-spatial solutions observed on areas of Wroclaw and Copenhagen.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.