Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic development of the country
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote ENP after EEAS: impact, changes, implications for its delivery
100%
EN
The objective of this paper is to examine the influence of the establishment of the European External Action Service (EEAS) on the shape and implementation of the European Neighbourhood Policy (ENP). To this end, EEAS role in the process of ENP implementation is discussed and some comments regarding its possible future development are made. It is argued that while EEAS does have an influence on the shape of the ENP, similarly as in the past, the key decisions concerning the ENP will be taken at the intergovernmental level.(original abstract)
XX
W artykule rozpatruje się tendencje rozwoju gospodarki Łotwy na podstawie restrukturyzacji gospodarki narodowej za ostatnie 10 lat. Wyznacza się główny kierunek późniejszego rozwoju kraju jako rynku z przeważającym sektorem małego i średniego biznesu. Poruszane są problemy związane z pogorszeniem czynnika ludnościowego. Omówiono też wskaźniki rozwoju rynku, które odzwierciedlają poziom dobrobytu kraju, jak: inflacja, średnia i minimalna pensja, wielkość koszyka spożywczego. Można wysnuć wniosek, że nabywcza zdolność ludności Łotwy w okresie członkostwa w UE się podniosła, co uważa się za czynnik pozytywny.(abstrakt oryginalny)
EN
The article considers development trends of Latvia's economy, based on the restructuring of the national economy over the past 10 years. The main directions for further development of the country as a market with a primary sector of small and medium-sized businesses are determined. The problems associated with the deterioration of the demographic factor are highlighted. Market development indicators which reflect the level of welfare of the country, such as inflation, average and the minimum wage, value of the consumer basket are considered. It is concluded that the purchasing power of the employed population of Latvia during the period of membership in the EU has increased, which can be considered a positive factor. As a whole, it is necessary to consider the experience of interaction of Latvia with all structures of uniform European space in the course of the solution of arising problems as the main outcome of the anniversary of the first 10 years of its membership in EU.(original abstract)
EN
In the European Union (EU), as a global economic community, there are countries with very different levels of economic development. Therefore, it takes place unevenly - some countries develop intensively, but with significant changes in it, others - stably, without significant changes, but not intensively, etc. In such a situation, it is important to determine adequately the current state of economic development. It is an integral quantity that combines both development changes and intensity. These two components of development form two of its partial indicators. Combined into one size, they comprehensively reflect the current situation of the country's economic development. Development refers to a process, so it must be assessed not on the basis of the state at the end of the period under consideration, but on the whole of this period. The presentation of development in the sense of recent years does not reflect the overall development process, based on the economic development of countries 2018-2022. Their ranks are determined by the results of the comprehensive assessment. Since they do not adequately reflect the current situation, the countries were combined into homogeneous groups, where countries with close values of the economic development indicator were located. This allows to highlight the economic development trends of EU countries. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza zaproponowanych w rundzie Doha opcji włączenia krajów rozwijających się w światowy system handlu. Część z tych propozycji stanowi powrót do podejścia klubowego i ponownego różnicowania krajów na bogate i biedne, co wyłączyłoby praktycznie kraje rozwijające się z korzyści odnoszonych z wolnego handlu. Pełne zintegrowanie krajów rozwijających się ze światowym systemem handlu wymaga przede wszystkim intensyfikacji działań w kierunku zwiększenia przejrzystości w wielostronnych negocjacjach handlowych, łącznie z oceną skutków społeczno-gospodarczych przyszłych porozumień. Muszą one w szczególności odzwierciedlać zasadę uczciwości, która będzie gwarantować krajom rozwijającym się możliwość osiągania korzyści z wolnego handlu. Specjalne i zróżnicowane ich traktowanie umożliwi tej grupie krajów dostosowanie się do nowych regulacji WTO, których implementacja wiąże się z wysokimi kosztami dostosowawczymi. (fragment artykułu)
EN
The full integration of the developing countries into the world trade system is a challenge to the Doha Development Round that has been initiated in 2001. In an effort to reform the world trade system, the industrialised countries have to change the virtue of the World Trade Organisation - from the 'club of rich' to an international organisation. One of the main obstacles that slow down the pace of Doha Round negotiations is the discontent with the GATT/WTO binding stipulations expressed by the developing countries as well as their claims to being awarded a special status within the world trade system. The paper examines the option to include the developing countries into the world trade system proposed by the Doha Round. A part of those proposals signifies a comeback to the club approach and the recurring differentiation of countries into reach and poor ones that would in practice rule out the developing countries from the advantages of the free trade. The full integration of the developing countries into the world trade system requires in particular the intensification of efforts to provide higher transparency of the multilateral trade negotiations, including the assessment of the socio-economic consequences of future agreements. The agreements should in particular reflect the fairness rule that will guarantee the developing countries the possibility to make gains on free trade. The special and differentiated approach to the developing countries will enable this group of countries to adjust to the new WTO regulations, the implementation of which incurs indeed high adjustment costs. To elaborate new mechanisms indispensable for agreements and rules to positively influence the economic development of the developing countries, it is necessary to point out domestic and international legal entities who would participate in the process of monitoring the effects of particular agreements. From this point of view, it seems to be important that the work performed by those selected legal entities on formulating the Trade Policy Review Mechanism is linked to WTO. (original abstract)
XX
Analiza tez odnoszących się zarówno do rozwoju gospodarki chińskiej, jak i funkcjonowania na rynku chińskim korporacji rodzimych oraz zachodnich dała pewną perspektywę zmian, jakim podlega rynek chiński w ostatnich latach, co pokazuje, iż wiele zjawisk i charakterystyk tego rynku obserwowanych w początkowej fazie jego rozwoju ulega przekształceniom czy odwróceniu. Powoli następuje upodabnianie się niektórych tendencji do tych obserwowanych na rynkach zachodnich... (fragment tekstu)
XX
Wyjaśniono pojęcie pomocy publicznej oraz omówiono znaczenie pomocy publicznej dla rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej. Scharakteryzowano wielkość i przeznaczenie pomocy publicznej w UE, z uwzględnieniem kryzysu finansowego.
EN
The purpose of this article is an attempt to answer a question about the feature and the main directions of the European Union's state aid policy. An analysis of the ranges' support, which takes into consideration the scale, forms and objectives data can prove the essential state aid's role in the accelerating and supporting process of the sustainable economic development of the European Union's Member States. (original abstract)
XX
Bogactwo kraju tworzą jego mieszkańcy - producenci, pracownicy i konsumenci. Różnią się oni między sobą majątkiem, wykształceniem, aktywnością i kreatywnością, talentami oraz wyznawaną ideologią. Wśród mieszkańców są też "obcy", przed którymi kraj otworzył swe granice, kierując się względami ekonomicznymi i humanitarnymi. Położenie Polski w środku Europy, panująca w niej tolerancja i gościnność Polaków zachęcały przybyszów z państw sąsiednich, jak i dalekich, uciekających przed prześladowaniami politycznymi, religijnymi i społecznymi do osiedlenia się w Polsce. Celem rozdziału jest przedstawienie w ujęciu historycznym wkładu wniesionego przez wybrane grupy cudzoziemców w rozwój gospodarki polskiej. Przyjęta została hipoteza, że wpływ "obcych" na polską gospodarkę i społeczeństwo był znaczący. (fragment tekstu)
XX
Stanowisko Marshalla można byłoby podsumować następująco: rynek nie jest doskonały, ale to jeszcze nie powód, aby twierdzić, że regulacje rządowe przyniosą lepsze efekty. Nie można zaprzeczyć, iż teoria Marshalla mogła stać się podstawą do zwiększenia aktywności państwa wobec gospodarki, ale należy pamiętać o tym, że dla niego samego była to podstawa dalece niewystarczająca. On poszukiwał takiego rozwiązania problemów społecznych, które nie godziłoby w fundamenty porządku wolnokonkurencyjnego. Był liberałem, zwolennikiem gospodarki rynkowej, ale równocześnie człowiekiem niezwykle wrażliwym na bolączki ludzi najuboższych, zatroskanym o los tych, którym system wolnorynkowy nie dawał szans na rozwój i przetrwanie. (fragment tekstu)
XX
Specjalne strefy ekonomiczne stały się ważnym elementem polityki Chin na rzecz transformacji jej gospodarki i zwiększenia dynamiki rozwoju oraz przyciągnięcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W artykule wskazano na strefy ekonomiczne funkcjonujące w Chinach oraz ich ewolucję. Obecnie te strefy rozwoju gospodarczego mają na celu przyciągnięcie nowoczesnych technologii, mają stać się także ośrodkami wzrostu, których pozytywne efekty będą rozprzestrzeniać się na regiony mniej uprzywilejowane. Niemniej jednak dysproporcje pomiędzy poszczególnymi chińskimi regionami wciąż istnieją i podejmowane są działania, aby te zróżnicowania kontrolować i zmniejszać. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present SEZs and other economic development zones1 which exist in China and the prospects of their further operation as well as an attempt to evaluate significance of these zones for the development of regional economies of the whole country. (fragment of text)
10
Content available remote Koncepcje rozwoju oraz instrumenty wsparcia innowacyjności chińskiej gospodarki
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwoju oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności chińskiej gospodarki. Wymienione są ważniejsze koncepcje i plany, mające na celu rozwój innowacyjności chińskiej gospodarki. W dalszej kolejności analizuje się funkcjonowanie dostępnych w ChRL instrumentów wsparcia innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase of the innovativeness of the Chinese economy is currently one of the most important objectives in the development of the PRC. China by 2020 plans to achieve the status of an innovative nation, and by 2050 intends to become the global scientific power. There is every reason to assume that these plans will be realized. The key to achieving these goals is to increase the innovativeness of the Chinese economy. This article presents the important concepts and plans, designed to develop innovativeness of the Chinese economy and examines the functioning of the available instruments to support innovation.(original abstract)
11
75%
Equilibrium
|
2015
|
tom 10
|
nr nr 2
115-135
EN
The economic development of Poland and its regions results from a complex interaction of many factors, which include regional innovation policy. The task of regional innovation policy is to identify and develop smart specialisations, which may offer an opportunity of building up sustained competitive advantage of Poland's provinces. The identification of regional specialisations for the needs of regional policy carried out by Poland's provinces is a complex process. It must be placed within the context of all other processes of territorial development. To formulate specialisations, it is necessary to perform a thorough analysis of regional economic structures, taking into account both resources of a given region and possibilities of generating revenue. One of the methods used to identify potential regional specialisations is the Krugman dissimilarity index. In the paper, it is employed to analyse dissimilarities between economic structures of Poland's regions. (original abstract)
EN
Knowledge is the most valuable resource in the twenty-first century economy which determines the economy development. The importance of natural resources and low-skilled labor decreases, while the role of human capital increases. The economies of highly developed countries are based on the growing resources of educated people with creative and innovative skills, which is a necessary condition for technological, economic and social progress. In order to show the relationship between education and economic development the article discusses: the old and new development paradigms, the fields of educational effects, the state of education in Poland and on that basis certain conclusions are drawn for Poland.
XX
W opracowaniu dokonano próby oceny stanu innowacyjności polskiej gospodarki według następujących wybranych mierników innowacyjności:- relacji nakładów na В + R do PKB,- udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle,- udziału wartości sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej wyrobów w przemyśle,- struktury nakładów na В + R według źródeł finansowania,- nakładów na innowacje w przemyśle. Przytoczone tu wskaźniki nie wyczerpują oczywiście możliwości wieloaspektowej oceny konkurencyjności polskiej gospodarki, ale wydaje się, że już po przeprowadzeniu tak powierzchownej analizy będzie można wyciągnąć kilka podstawowych wniosków. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the level of innovation in Polish economy against the background of EU member countries. The level of innovation in Poland is relatively low. It proves the weakness of innovation system that for years has suffered from lack of close ties between research and economic policies, insufficient involvement of business in R&D financing, underdeveloped mechanisms of know-how transfer, high cost of developing and implementation of innovative solutions, and lack of strong financial and organisational links between academic and technical institutions with national economy. It seems that Poland's economic growth should be determined by factors directly related to enhancing the level of innovation in economy. It must be remembered that innovative character of economy is created at a company level. (original abstract)
14
Content available remote Inercja nieformalnych instytucji w rozwoju ekonomicznym Polski
75%
XX
Przedstawione podejście jest rezultatem teoretycznego zarysu instytucji nieformalnych oraz ich kulturowego podłoża na przykładzie Polski. Opiera się na wnioskach sformułowanych w pracach polskich autorów oraz ich współmierności z formułą instytucjonalną. Instytucje "skopiowane" i przeniesione z Zachodu, którym brakuje infrastruktury moralnej i kulturowej, na jakiej mogłaby się oprzeć instytucja "oryginalna", mogą przynieść bardzo różne wyniki, nierzadko sprzeczne z oczekiwaniami. (fragment tekstu)
EN
In most cases, the science of the state systems is limited to the economy and politics. In the case of Poland, the third perspective in which the active Polish society operates according to its own logic takes on significance. The institutional horizon is presented in analyzes as a conceptual framework for linking the structures of reference in the network of politics, economics and society. Utilizing the idea of economic culture, there is a solution proposed with elements of the informal institutions concept. The aim of this article is to present the theoretical understanding of the significance of these institutions in the economic development of contemporary Poland and to suggest directions for further research in this field. (original abstract)
EN
The accession of the Visegrad Group (V4) countries into the European Union was a significant impulse for further changes in those countries; these changes had already been initiated at the beginning of the 1990s, whereas the first years of the membership allowed for the creation of relatively solid and stable foundations for their further development. This paper is an attempt to compare Poland's change of economic situation and that of the other three V4 countries in the postaccession period and to define the most important factors which determine these economic situations. A hypothesis has been made that Poland is among those V4 countries where the effects of the membership have been most diversified. Because of the limitations of the size of the publication, the analysis has been based on the most important indicators characterising the economic situation of the examined countries in 2004-2014. The most important conclusions resulting from this analysis are presented in the conclusions of this paper.(original abstract)
XX
Na samym początku problematyki państwa opiekuńczego znajduje się bardzo istotny spór, który w ekonomii istnieje od zawsze i jest ostatecznie nierozstrzygalny. Jest to spór pomiędzy sprzecznością w sprawie równości (equity) i efektywności (efficiency). Są ludzie, którzy uważają, że ta sprzeczność w sposób bardzo widoczny występuje tylko w krajach o relatywnie niskim poziomie rozwoju gospodarczego, natomiast w krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego sensowne jest oszukiwanie jakiegoś kompromisu. Przyjmuję to jako dość poprawną roboczą hipotezę do dalszych analiz, ale jeszcze raz podkreślam - w istocie rzeczy jest to spór, który będzie stale odnawialny i ekonomiści muszą się w tej sprawie wypowiadać, analizując dane, porównując, kierując się warsztatem jaki posiadają. (fragment tekstu)
EN
The paper aims at presenting a general overview of the volume, quality and sectoral breakdown of foreign direct investment (FDI) in Poland and its influence on the country's economic performance, as well as clarifying the role of FDI in its economic development in the last eight years. In order to provide answers to these questions, the authors draw upon statistical data and some existing empirical literature concerning FDI. The article is organised as follows: section 2 discusses the definition of FDI; in section 3 the authors present the numbers concerning the FDI inflow to Poland - this section builds heavily on Polish Agency for Foreign Investment (PAIZ) data; the host country's effects on the macro and mezo levels are discussed in sections 4 and 5 respectively; the final section presents conclusions. (fragment of text)
EN
The aim of this paper is twofold. Firstly, we show Lewis's groundbreaking concept of 1954. Secondly, we contribute relevant elements to the criticism of this concept and which are significant for contemporary Development Economics, which has not formulated a unique paradigm of pulling developing economies out of the poverty trap so far. Updating remarks on Lewis's theory are focused on the following problems: population dynamics and economic growth; accumulation and depreciation of physical capital; the null consumption of capitalists; human capital accumulation, savings, growth and development; and the number of market contributors and their influence on the price mark-up. Critical and updating remarks concerning the Lewis model presented in this paper do not undermine the general conclusions, supplementing them, and incorporating this model into the contemporary exogenous growth theory. (original abstract)
19
Content available remote Portugalia w Unii Europejskiej - ekonomiczne aspekty dwudziestu lat członkostwa
75%
XX
W artykule przedstawiono ewolucję gospodarki portugalskiej w okresie ostatnich dwudziestu lat. Integracja ze strukturami WE zmusiła Portugalię do reorganizacji i liberalizacji gospodarki. Portugalia stała się nowoczesnym i konkurencyjnym krajem.
EN
Portuguese integration with European Communities was a giant step on the road to highly developed economy. Once peripheral and economically backward, Portugal became a modern and competitive country. Integration with EC structures forced this country to reorganize and liberalize its economy. From the Polish perspective economic changes which took place in Portugal are significant, its situation back then is comparable to Poland's situation today. Just like Portugal in the first years after accession, Poland participates in the considerable part of community funds. Integration with EC improved economic development rate and competitiveness on global markets and helped increase investment in infrastructure. (original abstract)
20
Content available Składowa γt modelu AARCH rozwoju gospodarczego
75%
EN
In the volatility of economic development as in any other phenomenon, a regular component and an incidental component can be distinguished. The former consolidates main factors while the latter is related to random factors. It can be achieved by constructing a precise model, where the random factor isn't statistically significant. The economic development was described by means of model ARMA(1,1). Subsequently, model AARCH(3,2) was used to characterize all kinds of variations. The components of this model were examined and attention was paid to any delays which occur in the creation of the trend and amplitude.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.