Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kamienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The Gothic church of the Holy Cross with a characteristic, single-pillar construction is one of the most interesting and, at the same time, oldest buildings of Kraków. It is localised in the town centre, neighbouring the Planty, i.e., the park founded on the place of old city fortifications. The church was built in two stages. The first structure, representing probably the Romanesque style, was erected around the turn of 11th century. It was followed by a Gothic church, whose constructing started from the eastern side of the chancel not later than in the early years of the 14th century. The stone used in the Holy Cross Church proves that in the Gothic times it was not only one of the essential building, but also decorative materials. Two main rock types: the finedetrital, Jurassic limestone with cherts from the Kraków region and the Istebna sandstone from a vicinity of Dobczyce were used for constructing purposes, while the fine-detrital Tertiary limestone from the Pińczów area was the material of minor significance. The northern and eastern walls of the chancel were erected of the broken stones. Stone elements are also present in plinths, wall pillars and window frames. The pillar supporting the palm vault of the nave is made of the Jurassic limestone and a medium-grained sandstone, while the Gothic ribs and the vault itself of the Tertiary limestone. Other rock types play the decorative role. The Dębnik limestone is seen in epitaph tablets and – in combination with the Sławniowice marble – in the church floor. The stones, both occurring outside and inside the church, show the signs of deterioration in the form of soiling, colour changes, efflorescences and chippings. Their intensity differs and depends on various factors. The most pronounced and dominating alterations that belong to the group no. II of stone deteriorations (i.e., colour changes / surface accumulations) affect the material used outside. The stone elements inside the church, thus unexposed to external factors, show lesser alterations. These changes belong mainly to the group no. I of deterioration (i.e., pit losses), being frequent in places but of low depth. The assessment of stone preservation is of particular importance in selecting proper methods of conservation that are focused on restoring the former appearance of stone elements of the church. For this reason, the authors described in details and classified into respective groups of changes all types of stone deterioration identified in the rocks used outside and inside the church. A geological report of this kind may help specialists establish a program of church conservation in the future. Identification of the most probable place of quarrying the rocks involved will also help in substituting damaged stone elements with new ones, if such an action is required.
2
Content available remote Vlhkost v historickej budove
100%
EN
There were presented problems of surface condencation in stone and mixet wools.
9
Content available Etymologia a konotacja wybranych nazw kamieni
75%
PL
Autorka artykułu poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie etymologia słowa znajduje swoje odbicie w jego współczesnej (szeroko rozumianej) konotacji. Analizie zostały poddane wybrane nazwy kamieni (kamień, skała, głaz). Zestawienie ich etymologii i konotacji doprowadziło do następujących wniosków: (1) Konotacja może kontynuować cechy wyodrębnione w toku analizy etymologicznej (tak jest np. z cechami: trwałość, twardość i ciężar kamienia). (2) Niektóre cechy przyjmowane przez etymologów jako pierwotne mają tylko śladowe i cząstkowe potwierdzenia (np. związek kamienia z życiem i wiecznym trwaniem). (3) Pozaetymologiczna dokumentacja pozwala stwierdzić pojawienie się nowych cech konotacyjnych. (4) Pewne cechy semantyczne mogą w znaczeniu jednego leksemu zanikać, zaś zachowywać się w znaczeniu innego (np. znikająca cecha ostrości kamienia i ta sam cecha dominująca w konotacji skały). Referowane w artykule badania pozwalają na sformułowanie tezy, że badanie etymologii słowa w powiązaniu z jego współczesną konotacją może służyć jako sposób weryfikacji tej etymologii, choć nie jest odwrotnie: faktu, że dobrze umotywowana cecha ustalona w toku analizy etymologicznej słowa nie jest potwierdzona w aktualnej konotacji, nie można uznać za falsyfikujący tę etymologię
EN
A question is posed whether and to what extent the etymology of a word is reflected in its contemporary connotation. An analysis is presented of a few terms referring to Stones (kamień ‘stone’, skała ‘rock’, głaz ‘boulder’). A juxtaposition of their etymology and connotation has led to the conclusions sketched below. (1) Connotation may constitute a continuation of features distinguished in etymological analysis (such is the case with the features of durability, hardness and the weight of a stone). (2) Certain features accepted by etymologists as primary are linguistically attested only in a rudimentary or partial way (e.g. the connection between a stone and life or eternity). (3) Extra-etymological documentation leads one to acknowledge the existence of new connotative features. (4) Particular semantic features may disappear in the meaning of a term but be preserved in that of another (e.g. the feature of sharpness, which disappears in the semantics of kamień ‘stone’ but dominates in the connotation of skała ‘rock’). A hypothesis can be formulated that inquiries into the etymology of a word coupled with its contemporary connotations may serve as a verification of the former. The reverse, however, is not true: if a well-motivated feature established in etymological analysis lacks contemporary attestation, the fact does not disprove the etymology.
PL
Celem badań jest doświadczalna weryfikacja dźwigniowo-ciężarkowego separatora kamieni od bulw ziemniaka. Za podstawę rozróżniania bulw od kamieni przyjęto różnice ich charakterystyk wymiarowo-masowych. Urządzenie wykonawcze stanowi zespół sztywnych uchylnych dwigni, podtrzymywanych ciężarkiem. Stanowisko badawcze zbudowano w postaci modelu laboratoryjnego separatora dźwigniowo-ciężarkowego, którego główne zespoły stanowią: przenośnik zasilający, sortownik tarczowy, podajnik bębnowy, zespół dźwigni oddzielających, zespół napędowy bezstopniowy. Sortownik tarczowy umożliwia wstępne podzielenie mieszaniny bulw i kamieni na dwie frakcje wymiarowe. W celu rozwiązania problemów badawczych korzystano z analizy czynnikowej, przy czym za czynniki kontrolowane, podlegające badaniu w czasie eksperymentu, przyjęto: - masę i ramię ciężarka podtrzymującego dźwignie, - odległość zsypu bulw od dźwigni oddzielającej, - stosunek liczby kamieni do liczby bulw w mieszaninie, natomiast za czynniki wynikowe - wskaźniki dokładności oddzielania kamieni i bulw, ogólny wskaźnik dokładności oddzielania i wskaźnik strat bulw. Zgodnie z programem badań, próby badawcze utworzone z trzech różnych próbek bulw i kamieni, poddano oddzielaniu przy trzech pozycjach ustawiania zsypu bulw i trzech wartościach ramienia zawieszania ciężarków podtrzymujących dźwignie oddzielające. Wszystkie układy kontrolowanych czynników badano w trzech powtórzeniach. Materiał badawczy stanowią bulwy ziemniaka, średnio-późnej odmiany Bryza oraz kamienie, zebrane z pól Pomorza Środkowego. Bulwy odmiany Bryza należą do najliczniejszej grupy odmian, które dają bulwy średnie lub dość duże. Tworzenie próbek badawczych o odpowiednim stosunku liczby kamieni do liczby bulw odbywało się w sposób losowy. Masy bulw i kamieni spotykających się przed zbierakiem i ich wzajemne relacje względem siebie wynikały z przyczyn losowych. Ogólny wskaźnik dokładności oddzielania, uzyskany podczas badań, zawarty jest w granicach 69,81-96,11% ogólnej liczby bulw i kamieni (sztuk). Stwierdzono, że wartości najwyższych ogólnych wskaźników,uzyskanych przy wzroście liczby kamieni w mieszaninie w zakresie λ=0,2-1,0, ηₒmaks zmniejszają się z 96,11% do 91,39% ich liczby (sztuk). Wartości te uzyskano przy jednakowej odległości dźwigni oddzielającej od zsypu bulw d = 20 mm oraz jednakowym momencie sił podtrzymujących dźwignie: 0,09 Nm - frakcja drobna oraz 0,123 Nm - frakcja gruba.
EN
The operation of balance-lever separator of stones from the potato tubers was tested on an experimental device consisted of the set of hinged rigid levers with counterbalancing weights. Distinction of the stones from tubers was based on their different dimensional-bulk characteristics; the material was being divided into two fractions. A model of laboratory separator used for the tests was assembled of the following elements: feeding conveyor, sorting disc, drum feeder, set of separating levers and stepless drive unit. Factor analysis was applied to solve the experimental problems including following controlled factors: - weight and arm of lever counterbalance, - distance between tuber chute and separating lever, - quantitative ratio of stones to tubers in the mixture. As the result factors three separation accuracy indices and an index of tuber losses were considered. The test were conducted on three different samples of stone/potato tuber mixtures at three positions of tuber chute and three distances of mounting weight arms to counterbalance the levers. All variants of controlled factors were repeated threefold. Middle-late Bryza cultivar potato tubers and the stones from fields of Middle Pomerania were used in the experiments. Bryza potato cultivar yields the middle and large sized tubers. Material samples for tests were mixed at random in assumed proportions (stones: tubers). Experimentally determined total index of selection precision ηₒ ranged within 69.8-96.1% by quantity. It was found that the three highest total indices ηₒmaks obtained at 3 levels of stone contents in the mixture (λ=0.2, 0.6, 1.0) amounted 93.7% (s=1.92%) by quantity. These amounts were determined at the some distance between tuber chute and separating lever (d=20 mm) and equal moments of forces supporting the levers 0.09 Nm (fine fraction) and 0.123 Nm (coarse fraction).
PL
Park Burren-Marlbank jest jednym z bardziej znanych obiektów Neolitycznych w którym występują kamienne a megality oraz liczne dowody aktywności człowieka w tym ryty skalne. Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie struktur i składu mineralnego skał znajdujących się poza rejonem parku, pod kątem genezy niektórych obiektów. Próbki do badań pobrano z miejsc występowania skał w naturalnych odsłonięciach by nie niszczyć chronionych obiektów Parku. Przez analogie interpretowano rzeźby i ryty skalne dzieląc je na wykonane przez człowieka i te które powstały w wyniku procesów geologicznych.
EN
Due to the protection of monuments in the Neolithic archaeological site of Burren-Marlbank, Ireland, mineral and petrographic studies of local rocks in their natural outcrops have been undertaken. Those rocks were used during the Neolithic period for both construction of architectural sites as well as for various types of objects and rites. Stereoscopic, polarizing, scanning microscopy, as well as Raman spectroscopy were used in the studies. Obtained results and conclusions can be applied by analogy to the protected antique stone objects at the site. The results prove that due to lack of siliceous raw materials, local Neolithic tools were made of extruded rock of porcelanite characteristics. Recognition of inventory of stone tools will allow us to determine types of Neolithic man’s activities at the site. sandstones, which influences their different susceptibility to weathering processes. That caused the formation of natural erosive forms with macroscopic features on the rocks, suggesting their creation by human hand. Recognition of natural rocks allowed us to determine features that distinguish between rocks that have been affected and not affected by human activity, based on the degree of cracking of the grains in the surface rocks. The research shows that coal deposits may have existed in Carboniferous rocks at the Burren-Marlbank site area. Perhaps it was the local coal used in hearths in the Neolithic period (in the absence of another fuel due to poor plant representation) that was the decisive factor in the location of the settlement in this place. This hypothesis and the obtained results should be tested in further research.
PL
Ulepszono własną technikę pomiarów siły tarcia wyposażając stanowisko pomiarowe w mikrokomputer. Potwierdzono występowanie różnic między współczynnikami tarcia kinetycznego bulw i typowych zanieczyszczeń o podłoże. Różnice są istotniejsze na podłożu stalowym.
EN
The friction testing rig was improved by applying a microcomputer as part of the installation. Values of external coefficients of triction against underlayment were studied in the case of soiled and clean tubers of one variety of potatoes as well as clods and stones picked from potato fields. Rubber and steel underlayments were used. The existance of statistically valid differences between friction coefficients was confirmed, particularly regarding the steel underlayment. Some of these differences may have an importance in the process of mechanical crop separation.
PL
Przedmiotem lit(h)olingwistycznej edukacyjnej refleksji są, tym razem, kamienie i nazwy związane z kamieniami występującymi w różnych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, przestrzeniach tzw. Miasta Srok. To ich specyfikę poznają studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas międzywydziałowego konwersatorium „Kamień w kulturze”. Relacja przestrzeń-miasto-kamień stała się inspiracją do dydaktycznych uwag na temat kamieni funkcjonujących m.in. w: a) zielonogórskim krajobrazie (morena czołowa, węgiel brunatny, lapidarium), b) zielonogórskiej architekturze świeckiej (mury obronne z kamieni polnych, uliczny bruk, kamienne fundamenty), c) zielonogórskiej architekturze sakralnej (kamienna kapliczka – Kaplica na Winnicy, kamienna rokokowa chrzcielnica), d) zielonogórskim muzeum (ciężkie kamienie / hańbiące kamienie), e) zielonogórskiej firmie jubilerskiej (bursztyn, perła, brylanty). Poznawane przez studentów, wymienione, a następnie zinterpretowane w szkicu kamienie, ich miana, inkrustujące przestrzenie Zielonej Góry, sprawiają, że Winny Gród był i jest miejskim fenomenem, w którego palimpsestowe warstwy na stałe wpisały się kamienne elementy natury oraz kultury
EN
The lit(h)olinguistics of educational reflection focuses on stones and names relating to stones present in various open and closed spaces of the City of Magpies. It is their specificity that the students of the University of Zielona Góra explore at the interdepartamental seminar known as „Kamień w kulturze” („Stone in Culture”). The relation of space -city-stones has become an inspiration to comment on multiple stones found in Zielona Góra , among others, in: a) the landscape (terminal moraine, brown coal, lapidarium), b) secular architecture (city walls made of field stones, sidewalk, stone foundations), c) sacral architecture (medieval stone chapel in the Vineyard – „Kaplica na Winnicy”, rococo stone baptismal font), d) the museum of Zielona Góra (“disgrace” heavy stones), or e) a jeweler company (amber, pearl, brilliant). Stones that the students learn about, which spatially embellish Zielona Góra, and their names were listed and interpreted in the paper. They make the City of Wine an urban phenomenonwith stone elements of nature and culture being part of its palimpsest layers.
EN
Potato tubers of Ibis and Lawina cultivars frown on midium-heavy soil, as well as the stones and earth clods from the same potato field, were examined for geometrical shape and overall dimensions. Elongation and flattening factors were determined for all examined objects as well as the mass index of overall dimension filling. Values of maximum projection area on the surface for either, potato tubers, stones and earth clods were measured. Significant differences regarding the amounts of examined features among potato tubers and typical impurities of harvested potato crop were observed.
PL
Przedmiotem badań były bulwy oraz kamienie i bryły ziemi pobrane z plantacji ziemniaków, na której uprawiano badane odmiany. Badano odmiany ziemniaków Ibis i Lawina, uprawiane na glebie średniozwięzłej. Określono współczynniki wydłużenia i spłaszczenia wszystkich obiektów badań, jak również masowy wskaźnik wypełnienia gabarytowego. Zmierzono wartości maksymalnego pola powierzchni rzutu na płaszczyzną bulw, kamieni i brył ziemi. Stwierdzono zróżnicowane wartości badanych cech pomiędzy bulwami, a typowymi zanieczyszczeniami plonu ziemniaków.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.