Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wiedeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Historia rozwoju miejskiej struktury Wiednia, który liczy ponad 2000 lat, była do drugiego tureckiego oblężenia w 1683 roku zawsze tylko historią budowy 1. Okręgu (1. Bezirk). I do tego znamiennego faktu wiedeńczycy bezustannie nawiązują, nasycając śródmiejską przestrzeń wciąż nowymi formami architektonicznymi. Od czasów baroku Wiedeń jest nierozłącznie związany z pojęciem GroBstadt (Wielkie Miasto). Jako centrum kulturalne „podwójnej" austriacko-węgierskiej monarchii pełnił rolę głównego miasta w Europie. Ta funkcja środkowoeuropejskiej stolicy kultury stanowi wciąż zasadniczy czynnik miastotwórczy, decydujący o niegasnącej atrakcyjności, również turystycznej, miasta. Metropolitalny układ urbanistyczny Wiednia jest rezultatem przemysłowej rewolucji 19. wieku. Ówcześni kreatorzy przestrzeni, jak m.in. Otto Wagner uznali kształtowanie GroBstadt za wielkie wyzwanie nowoczesnej architektury. Niezmiernie istotne w procesie identyfikacji miasta są budo wie reprezentatywne dla jego tożsamości - ikony architektury. W przypadku Wiednia stanowią one dorobek tworzony drogą ewolucji, w myśl zasady mądrego przekształcania przestrzeni poprzez kontynuację istniejących elementów struktury miasta.
EN
Vienna is over 2000 years old. It ows this age to it's strategic location. The history of the development of urban structure until the second Turkish siege in 1683 was always only the history of building the lsl District (1. Bezirk). This is a characteristic fact to which the people of Vienna refer to, filling the urban space with new architectural forms. Since the baroque Vienna has been inseparably tied to the GroBstadt term (the Great City). As a cultural centre of the double Austrian-Hungarian monarchy it played the role of the main European city. This function of the Central-European capital of culture is still a fundamental city-building factor, which is additionally decisive about the always shining attraction, such as the tourism. The Metropolitan urban setting of Vienna is a result of the Industrial revolution of the 19-th century. The spatial designers of that time, such as e.g. Otto Wagner aknowledged the shaping of GroBstadt as the great challenge of the modern architecture. The icons of architecture, as the representative buildings of the city identity, are extremely important in the process of identifying the city. In the case of Vienna, they are an achievement gained through evolution, in living up to the principle of the wise spatial transformation through the continuation of the existing city structure elements.
PL
Wiedeń zajął pierwsze miejsce w indeksie inteligentnych miast 2019, wyprzedzając Londyn i St. Albert. W zeszłym roku także był on liderem, pokonując w czołówce światowe metropolie, takie jak Chicago i Singapur. Co sprawia, że stolica Austrii od dwóch lat prowadzi w rankingu światowych smart cities?
PL
Nie tylko sernik, kawa i jajka mogą być po wiedeńsku - także sposoby na gospodarkę śmieciami. Wiedeński system zagospodarowania odpadów należy do najlepszych w Europie. A że trzeba równać do najlepszych, dlatego poznańscy radni wybrali się do stolicy Austrii podpatrywać dobre wzorce, by zastosować je na swoim podwórku.
PL
Wiedeń stawia na dalszą rozbudowę termicznej utylizacji tzw. odpadów pozostałych. Metropolia wiedeńska znana jest nie tylko z katedry, rozrywek kulturalnych, Kalembergu i Grinzingu, ale również z bardzo dobrze zorganizowanej gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest termiczna utylizacja odpadów, prowadzana w dwóch spalarniach odpadów - w Spittelau i Flötzersteig.
PL
Odpady organiczne towarzyszyły ludzkości od samego początku jej istnienia. W czasie rozwoju ewolucji powstał skomplikowany system ekologiczny, w którym wszystkie odpady poddawane były pełnemu wtórnemu wykorzystaniu. Dopiero gwałtowny rozwój ekonomiczny zachwiał tę równowagę. Przykład wiedeński pokazuje jak w dużej aglomeracji miejskiej realizować można lokalnie zamkniętą gospodarkę odpadami organicznymi, uwzględniając przy tym wszystkie aspekty nowoczesnego życia społecznego.
8
80%
PL
Pierwsze mieszkania komunalne w Wiedniu wybudowano na początku XX w. Obecnie w przybliżeniu czwarta część ogółu mieszkań to lokale komunalne, a ponad jedna trzecia wszystkich lokali mieszkalnych pochodzi sprzed pierwszej wojny światowej, z tego wiele wymaga natychmiastowej renowacji. Projekt obejmuje budowę nowych i renowację istniejących budynków, reorganizację i budowę nowych parkingów, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości w całej dzielnicy, utworzenie ciągu pieszego na obszarze rynku ulicznego, powiększenie przyległego parku i budowę nowych urządzeń do rekreacji na jego obszarze, budowę placu zabaw. Całość projektu przeprowadzana jest w porozumieniu z i przy udziale lokalnych mieszkańców i najemców. Poszczególne elementy projektu zostały sfinansowane przy udziale miasta, lokalnych grup interesów oraz z funduszy europejskich, a szacunkowy koszt prac remontowo-budowlanych przekroczył 25 milionów Euro. Wiedeński model rewitalizacji ukierunkowanej na mieszkańców został uznany za przykład najlepszej praktyki przez ONZ.
9
Content available remote SOHO in Ottakring
80%
PL
W Wiedniu powstaje innowacyjna, przyjazna dla klimatu dzielnica, w której wykorzystywana jest koncepcja ogrzewania, chłodzenia i zasilania budynków wyznaczającą nowe standardy dla budownictwa w całej Europie. Na osiedlu Village im Dritten powstaje 1800 mieszkań, powierzchnie usługowe, handlowe, biurowe, a także przedszkola i szkoły. Koncepcja energetyczna zakłada wykorzystanie lokalnie dostępnych, odnawialnych i przyjaznych dla klimatu zasobów, czyli jak najwięcej energii będzie produkowane i zużywane bezpośrednio na miejscu. Nawiązuje ona do idei miast i osiedli 15-minutowych - w których do urzędów, szkół, biur, punktów usługowych czy sklepów można dotrzeć pieszo z miejsca zamieszkania w ciągu 15 minut. Osiedla takie mają być samowystarczalne i skomunikowane z innymi w aglomeracji z wykorzystaniem szybkiego transportu pod- i naziemnego.
PL
W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy tzw. Pakietu Recyklingowego czekają jeszcze na przeniesienie do prawa lokalnego. Jednak zawarte w europejskich normach prawnych wytyczne co do tzw. kwot recyklingowych już dzisiaj powodują dużą irytację i intensywną dyskusję na temat szans ich realizacji.
PL
Tekst klasyfikuje się w dziedzinie historii badań nad codziennością. Autor, wskazując na jego przyczynkowy charakter, podjął próbę ukazania życia codziennego polskich polityków w Wiedniu w dobie parlamentarnej, a więc w latach 1861–1914 z wyłączeniem okresu I wojny światowej. Punktem wyjścia jest podniesienie fenomenu znaczącej polskiej obecności politycznej nad Dunajem, która trwała kilka dziesięcioleci i obejmowała w ciągu tego czasu kilkusetosobową grupę ludzi. W tekście autor przybliża okoliczności pobytu w stolicy monarchii, przemiany społeczne i klasowe, jakie dotykały polskich polityków peregrynujących do Wiednia, oraz przedstawia, w jaki sposób wpływały one na ich pobyt, styl życia, codzienne funkcjonowanie. Artykuł odnosi się nie tylko do rutynowo wykonywanych obowiązków parlamentarzysty – na czym one polegały, jak organizowano sobie pracę, ale także odnosi się do sposobów spędzania czasu wolnego. Nie pominięto kwestii bytowych, czyli gdzie polscy politycy mieszkali w Wiedniu. Wreszcie podnosi sprawę ich rodzinnego otoczenia, które często również przybywało do naddunajskiej metropolii, zwłaszcza jeśli polityk zasiadał w radzie ministrów, a więc musiał spędzić tu dłuższy okres. Autor wskazuje na szerokie pole eksploracji badawczej, jakie otwiera historia życia codziennego, także jeśli chodzi o grupę społeczną, którą można określić mianem klasy politycznej. Wieloletni pobyt w Wiedniu nie mógł pozostać bez wpływu na galicyjskich polityków, także przez nabywanie owych codziennych nawyków. Dowodzi tego specyficzny ogląd i opinie, jakie formowano o nich w II Rzeczypospolitej. W podsumowaniu autor formułuje szereg pytań badawczych.
EN
The article can be inscribed in the discipline of history of research on everyday ordinariness. The author’s contribution is the attempt to show the everyday life of Polish politicians in Vienna in the era of parliamentarism, i.e. within 1861–1914, excluding the period of the First World War. The starting point is the phenomenon of the significant Polish political presence over Danube, which lasted several decades and involved a group of several hundred people. The author describes the circumstances of the their stay in the capital of the monarchy the and influence of the social and class changes on the politicians’ lifestyle and daily existence. The article refers not only to the routinely performed tasks of members of parliament (the organisation of a parliamentarian’s work) but also to the manner in which the politicians spent their free time. The question of accommodation was also included in the presented research. Ultimately, the article deals with the politicians’ families who also occasionally came to Vienna, especially if a parliamentarian was a member of the council of ministers, which entailed spending a considerable time in the Danubian metropolis. The author presents a wide area of research, i.e. the everyday life also with reference to the social group which could be called the political class. Many years’ stay in Vienna had also influence on Galician politicians and their everyday habits, which can be corroborated by the specific reputation they had in the Second Polish Republic. Finally, the author formulates a series of research questions.
PL
W artykule przedstawiono źródła do dziejów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, znajdujące się w Generalnym Archiwum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu. Celem łatwiejszego zrozumienia poruszanych treści, we wstępie ukazano w krótkim zarysie charakter, organizację i działalność tej wspólnoty zakonnej. Powstałe w drugiej połowie XIX wieku Zgromadzenie stawiało sobie za cel pomoc dziewczętom migrującym ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy oraz kształcenie dzieci i młodzieży w różnych typach szkół. Podejmowana przez siostry Córki Bożej Miłości działalność w zasadniczy sposób wpłynęła na charakter wytworzonej dokumentacji archiwalnej. Na rodzaj i rozmiar spuścizny aktowej generalnego zasobu archiwalnego wpływ miała również struktura Zgromadzenia. Do 1919 roku, czyli do momentu wyodrębnienia pierwszych czterech prowincji, zarządzane ono było centralnie przez przełożoną generalną i jej radę rezydującą w Domu Macierzystym w Wiedniu. W konsekwencji podziału na prowincje, większość dokumentacji pozostawała w kancelariach i archiwach prowincjalnych. Do archiwum generalnego trafiały jedynie akta bardziej selektywne. Zasób archiwum generalnego obejmuje dzisiaj zarówno akta całego Zgromadzenia, jak i akta poszczególnych prowincji. W artykule podano ogólny wykaz akt całego Zgromadzenia i dokonano krótkiej charakterystyki niektórych jednostek archiwalnych, wchodzących w skład poszczególnych grup i podgrup rzeczowych. Omówiono m.in. specyfikę takich archiwaliów, jak: kroniki generalne, Statuty, Reguły, Konstytucje oraz dokumentację związaną z ich opracowywaniem i zatwierdzaniem. Analizie poddano materiał dotyczący członkiń Zgromadzenia: księgi ewidencyjne sióstr i kandydatek, protokoły z posiedzeń Rady Prowincjalnej, spisy przełożonych i asystentek, akta personalne zmarłych sióstr, wspomnienia pośmiertne i nekrologi. Szczególną uwagę zwrócono na materiały statystyczne i sprawozdawcze, które mogą posłużyć do opracowania tematyki związanej z działalnością Zgromadzenia, ponieważ ukazują m.in. liczebność poszczególnych grup osób, do których skierowana była działalność sióstr Córek Bożej Miłości. Rozwój Zgromadzenia można prześledzić również na podstawie jego korespondencji z urzędami kościelnymi i cywilnymi oraz źródeł dotyczących jego misji szkolno-wychowawczej, a także spuścizn członkiń. Zachowane akta stanowią wystarczającą bazę źródłową do opracowania dziejów Zgromadzenia.
EN
The article presents the sources for the history of the Congregation of Daughters of Divine Love, located in the General Archives of the Congregation of Daughters of Divine Love in Vienna. In order to facilitate the understanding of the content, the introduction briefly outlines the nature, organization and activities of this religious community. Established in the second half of the 19th century, the Congregation aimed to help girls migrating from the countryside to cities in search of work and to educate children and youth in various types of schools. The activities undertaken by Daughters of Divine Love fundamentally influenced the nature of the archival documentation produced. The structure of the Congregation also influenced the type and size of the archival resources. Until 1919, that is until the establishment of the first four provinces, the Congregation was managed centrally by the superior general and her council residing at the Mother House in Vienna. As a result of division into provinces, most of the documentation remained in the provincial offices and archives. Only more selective files went to the general archive. The resources of the general archive now include both the files of the whole congregation and the files of individual provinces. The article gives a general list of files of the whole congregation and a brief description of some of the archival units included in particular groups and subgroups. Among others, the article specifies such archival materials as: general chronicles, Statutes, Rules, Constitutions and documentation related to their development and approval. It also analyses the material concerning the members of the Congregation: records of sisters and candidates, minutes from the meetings of the Provincial Council, lists of superiors and assistants, personal files of the dead sisters, posthumous memories and obituaries. Particular attention has been paid to statistical and reporting materials that can be used to develop topics related to the activities of the Congregation, as they show the number of particular groups to whom the Daughters of Divine Love directed their activities. The development of the Congregation can also be traced on the basis of its correspondence with church and civil offices as well as sources concerning its educational mission and the legacy of the Sisters. The preserved files constitute a sufficient source base for the development of the history of the Congregation.
PL
Wiedeń często przywoływany jest jako przykład miasta przyjaznego mieszkańcom. O ile w wiekszości miejskich aglomarecji jakość życia nie jest satysfakcjonująca i zazwyczaj brakuje w nich zielonych przestrzeni zapewniających miejsce do odpoczynku oraz rekreacji dla różnych użytkowników, stolica Austrii wydaje sie być wyjątkiem odbiegającym od tej reguły.
18
Content available O architekturze budynków biur w Wiedniu
60%
PL
Od końca lat 1970. Wiedeń podejmuje działania polityczne, ekonomiczne i planistyczne zmierzające do uczynienia z tego miasta ponownie ważnego centrum aktywności gospodarczej w Europie. Czynione jest to na drodze rozbudowy nowoczesnych miejsc pracy związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, dystrybucją i komercjalizacją informacji, a więc rozbudową funkcji biurowej i konferencyjnej. Naprzód wzniesiono Uno-City, a następnie zaczęto przekształcać go w wielofunkcyjną dzielnicę biznesową o wiodącej funkcji biurowej, nazwane Donau-City. Z powierzchnią biurową liczącą pond 11 milionów m2, jest obecnie Wiedeń największym tego typu ośrodkiem we wschodniej części Unii Europejskiej, a na terenie Donau-City powstaje szereg interesujących architektonicznie obiektów. Sześć z nich omówiono.
EN
Since the ’70 Vienna has taken up the political, economic and planning actions heading to make the city the significant European business centre. The mentioned above has been realised by development of the modern workplaces connected with generating, transforming, distributing and commercialising information, it is to say by developing the office and conferencing functions. The first was built the Uno-City, then it was recreated into the multifunctional business plot with the office function as the main, namely the Donau-City. With the business area of more than 11mln squaremetres, Vienna is the biggest centre of this type in the eastern part of the European Union, and within the limits of Donau-City there have been risen many interesting architectural objects. The six of them are presented in the article.
PL
Naturalną potrzebą i troską kolejnych pokoleń powinna być dbałość o zachowanie świadectw przeszłości. Budynki i budowle przekazują swoją historią, bryłą i sylwetą dzieje ich funkcjonowania, są przykładami technicznej kultury realizacyjnej, związanej z okresem ich powstania. Obiekty takie, często ze względu na swe walory architektoniczne i historyczne tradycje zaliczane do zabytkowych, funkcjonując w przestrzeni, mogą być płaszczyzną odniesienia do kształtowania współczesnych funkcji użytkowych, realizowanych przez projektantów i wykonawców. Do obiektów zabytkowych, przekazujących walory poszczególnych okresów cywilizacyjnych, można zaliczyć zarówno pojedyncze dzieła architektoniczne, jak i mniejsze czy większe zespoły urbanistyczne, tworzące osiedla, dzielnice, czy wręcz całe miasta. Obiekty zabytkowe liczące nieraz wiele setek lat wymagają dbałości o ich stan techniczny. Do miast niewątpliwie bogatych w historyczne obiekty architektoniczne należy Wiedeń. Zaliczany jest on do najstarszych i najładniejszych stolic europejskich, ze względu na swoje zabytki i położenie w dolinie Dunaju, na pograniczu Alp i Kotliny Wiedeńskiej. Początki Wiednia sięgają założonego tam rzymskiego obozu wojskowego z I w. n.e. Obóz ten tworzył regularny czworobok, przecięty prostymi ulicami. Wokół obozu powstała z czasem cywilna osada, która rozkwitła w III i IV w., jednak prawdziwy rozwój Wiednia wiąże się z epoką monarchii austro-węgierskiej [1]. Architektura Wiednia w przejrzysty sposób wyraża interesującą historię miasta. Celem nadrzędnym konserwatorów wiedeńskich jest troska o zachowanie cennych dzieł architektonicznych oraz zabezpieczenie ich walorów kulturowych i historycznych, przy jednoczesnym umożliwieniu ich użytkowania przez mieszkańców i turystów. W niniejszym artykule przedstawiono na wybranych przykładach wykorzystywane współcześnie metody konserwacji zabytków.
EN
The article demonstrates issues bound with modern conservation of historical monuments. Preservation works are exemplified by the most valuable monuments of the history of Vienna. In particular, attention has been drawn to the preservation of authenticity. Where the architectonic structure was severely damaged, the methods applied were directed towards recreating historical forms. Modern methods were used for the conservation of stone elements and for construction of new parts of architectonic systems. The cause of corrosion of materials' structure was precisely diagnosed before the conception and methods were accepted. The aim of the methods and means of conservation works ac-cepted, was to preserve to a maximum the structure's authenticity. Where the original substances could not be secured, materials with technical features referring to the original were introduced. The conservation measures described were realized by Viennese conservators.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.