Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The purpose of the study is to evaluate the efficiency of removing organic pollutants from wastewater in a household wastewater treatment plant with a hybrid reactor. The efficiency of the plant was analyzed in terms of decreasing BOD5, COD and the content of total suspended solids in differentiated technological conditions. The variable parameter was the length of the reactor aeration phase and the dwell phase. Six different aeration variants were analyzed. The efficiency of a wastewater treatment plant with a hybrid reactor in terms of reducing BOD5 oscillated from 81 to 90%, COD – 64–84%, whereas total suspended solids – 66–89% which, as a rule, was not sufficient to achieve standard levels. The best results were achieved for the following variants: 2h aeration – 2h dwell and 1h aeration – 0.5h dwell. Lower efficiency of the plant could have been attributed to operational problems, mainly failures of the plant control system and uneven conditions such as air temperature, volume and composition of wastewater received in the plant.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów uwilgotnienia gleb lessowych. Badania przeprowadzono w latach 1999-2000 na obiekcie w Jastkowie, gdzie w 1998 roku na czterech powierzchniach doświadczalnych wprowadzono do profilu glebowego kompost, korę, wełnę mineralną i obornik. Doświadczenie zlokalizowano na zboczu o nachyleniu około 14%, na glebach płowych wytworzonych z lessu. Pomiary wilgotności prowadzono na każdej kombinacji, w trzech powtórzeniach, z trzech poziomów profilu glebowego. Wykazano mniejsze uwilgotnienie gleb tam, gdzie zastosowano kompost i obornik. Wilgotność gleb na kombinacjach z korą i wehią mineralną nie odbiegały od wyników uzyskanych na kombinacji kontrolnej. Wskazuje to na niewielką efektywność zastosowanych zabiegów w zakresie zwiększania zapasu wody na glebach ciężkich.
EN
Results of loess soil moisture content measurements are presented in this paper. Investigations were performed in 1999-2000 on object in Jastków where compost, bark, mineral wool and manure were introduced into the four experimental plots in 1998. Experiment was localized on a slope with about 14% inclination on lessive soils developed from loess. Moisture content measurements were carried out on every combination in three replications from three levels of soil profile. Less moisture content was found on objects where compost and manure were applied. Soil moisture content on plots with bark and mineral wool did not differ from results achieved for control combination. This can prove the slight effectiveness of operations applied referring to the increasing storage of water on the heavy soils.
PL
Na obszarze Natura 2000 Dolina Zwoleńki wykazano obecność 30 gatunków ślimaków lądowych, 11 gatunków ślimaków wodnych z rodziny zatoczkowatych Planorbidae oraz 3 gatunki małży. Potwierdzono wcześniejsze informacje o występowaniu poczwarówki zwężonej Vertigo angustior oraz zatoczka łamliwego Anisus vorticulus. Ponadto odnotowano występowanie na tym terenie sześciu kolejnych gatunków chronionych lub zagrożonych, tj.: poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana, szklarki zielonawej Nesovitrea petronella, ślimaka winniczka Helix pomatia, zatoczka wieloskrętnego Anisus calculiformis, zatoczka moczarowego A. spirorbis oraz zatoczka spłaszczonego Hippeutis complanatus.
EN
Malacological research was carried out at the Natura 2000 site Dolina Zwoleńki (Zwoleńka River Valley – PLH140006) to verify data from the Standard Data Form where three mollusc species of community interest (Habitat Directive, Annex II) were listed i.e.: Vertigo angustior, Anisus vorticulus and Unio crassus. As a result, 30 species of land snails, 11 species of freshwater snails from the Planorbidae family (Table 1) and 3 bivalve species were found, including 7 protected and endangered species: Vertigo angustior, V. moulinsiana, Nesovitrea petronella, Anisus vorticulus, A. spirorbis, A. calculiformis and Hippeutis complanatus
EN
The reliability of removal of selected contaminants in three technological solutions of the household sewage treatment plants was analysed in this paper. The reliability of the sewage treatment plant with activated sludge, sprinkled biological deposit and hybrid reactor (activated sludge and immersed trickling filter) was analyzed. The analysis was performed using the Weibull method for basic indicators of impurities, BOD5, COD and total suspended solids. The technological reliability of the active sludge treatment plant was 70% for BOD5, 87% for COD and 66% for total suspended solids. In the sewage treatment plant with a biological deposit, the reliability values determined were: 30% (BOD5), 60% (COD) and 67% (total suspended solids). In a treatment plant with a hybrid reactor, 30% of the BOD5 and COD limit values were exceeded, while 30% of the total suspended solids were exceeded. The reliability levels are significantly lower than the acceptable levels proposed in the literature, which means that the wastewater discharged from the analysed wastewater treatment plants often exceeds the limit values of indicators specified in currently valid in Poland Regulation of the Minister of Environment for object to 2000 population equivalent.
PL
W pracy przeanalizowano niezawodność usuwania wybranych zanieczyszczeń w trzech rozwiązaniach technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków: oczyszczalni z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym oraz reaktorem hybrydowym (osad czynny i złoże biologiczne zanurzone). Analizę wykonano z wykorzystaniem metody Weibula w odniesieniu do podstawowych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej. Niezawodność technologiczna oczyszczalni z osadem czynnym kształtowała się na poziomie 70% w przypadku BZT5, 87% – ChZT i 66% – zawiesiny ogólnej. W oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym zraszanym wyznaczone wartości niezawodności wyniosły: 30% (BZT5), 60% (ChZT) i 67% (zawiesina ogólna). W oczyszczalni z reaktorem hybrydowym przekroczenie dopuszczalnej wartości BZT5 i ChZT miało miejsce w 30% przypadków, a zawiesiny ogólnej w 28%. Wyznaczone poziomy niezawodności są wyraźnie niższe od poziomów dopuszczalnych proponowanych w literaturze, co oznacza, że w ściekach oczyszczonych odpływających z analizowanych oczyszczalni często pojawiają się przekroczenia wartości granicznych wskaźników, określonych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska dla obiektów o wielkości poniżej 2000 RLM.
PL
Podstawowym źródłem wody do picia dla Szczecina jest jezioro Miedwie. Ujmowana woda charakteryzuje się stosunkowo niską temperaturą o małym zakresie wahania w ciągu roku (2-11°C), niewielką mętnością (0,5-3,5 mg NTU), średnią barwą (10-14 mg Pt/dm³), podwyższoną utlenialnością (5,6-7,2 mg O2/dm³) oraz okresowo zwiększoną zawartością sinic i okrzemek.
PL
Dokonano analizy niezawodności wybranych rozwiązań technologicznych stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków w zakresie usuwania azotu i fosforu ogólnego. Analizą objęto oczyszczalnię z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym oraz oczyszczalnię z reaktorem hybrydowym (osad czynny i złoże biologiczne zanurzone). Analizę niezawodności wykonano z wykorzystaniem metody Weibulla. Stwierdzono bardzo niski poziom niezawodności technologicznej usuwania związków biogennych w badanych obiektach. W oczyszczalni z osadem czynnym uzyskano 24% dla azotu ogólnego i 5% dla fosforu ogólnego, w oczyszczalni ze złożem biologicznym zraszanym odpowiednio 15% i 10%, a w oczyszczalni z reaktorem hybrydowym 21% i 18%. Uzyskane wyniki wskazują, że w ściekach oczyszczonych odpływających z analizowanych obiektów, zaliczanych do grupy do 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców) występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (granicznych) wskaźników biogennych, określonych przez Ministra Środowiska.
EN
Three small sewage treatment plants with activated sludge, sprinkled biol. deposit and a hybrid reactor (activated sludge and immersed trickling filter) were 5 yr long tested for reliability of N and P removal. The anal. of reliability was performed by using the Weibull method. The technol. reliability was 24% for total N and 5% for total P for the active sludge treatment plant, 15% and 10%, resp., for the plant with biol. deposit, and 21% and 18%, resp., for the hybrid reactor. The plants did not meet the required limits of the wastewater quality.
EN
The thick-shelled mussel Unio crassus Philipsson is a legally protected, endangered species. This paper reports on its previously unknown localities in Romincka Forest (NE. Poland). Out of the four largest rivers of the Forest, live individuals were found in the Bludzia and Błędzianka; only empty shells were found In the Jarka River, and neither live mussels nor shells were found in the Żytkiejmska Struga. U. crassus avoids canalised river sections, while water quality does not seem to affect its distribution in the examined rivers.
PL
Od 1976 r. jezioro Miedwie jest podstawowym źródłem wody do picia dla Szczecina. Ujmowana woda charakteryzuje się stosunkowo niską temperaturą o małym zakresie wahania w ciągu roku (2-11°C), niewielką mętnością (0,5-1,5 mg SiO2/dm³), średnią barwą (12-16 mg Pt/dm³), podwyższoną utlenialnością (5,6-6,8 mg O2/dm³) i okresowo zwiększoną zawartością sinic i okrzemek (do 5 tys./cm³) wody). Odczyn pH wody kształtuje się na ogół w zakresie 7,5-8,4 - najwyższe wartości występują latem, osiągając maksima w czasie bujnego rozwoju fitoplanktonu w epilimnionie jeziora.
17
100%
EN
A total of 60 species of land mollusc: 55 snails and 5 slugs were recorded in Romincka Forest as a result of malacological research of 16 sites, combined with additional qualitative search. Due to snail species richness Romincka Forest is among the richest within low-lying forests in Poland and within the whole Middle-European Lowland. It is especially rich in species belonging to the family Clausiliidae. Eleven of the snail species recorded: Columella aspera Waldén, Vertigo ronnebyensis (Westerlund), Aegopinella minor (Stabile), Oxychilus alliarius (Miller), Cochlodina orthostoma (Menke), Macrogastra latestriata (A. Schmidt), M. tumida (Rossmässler), Clausilia dubia Draparnaud, C. pumila C. Pfeiffer, C. cruciata Studer and Helicigona lapicida (Linnaeus), are new records for this part of Poland, or required the verification of old records. Differences In snail species abundance were examined in three habitat types: subcontinental dry-ground forest was richer (46 snail species) than alder-ash marshy forest (40) and glades (22). Dry-ground forest sites are also more uniform in composition.
PL
Program Rozwoju ONZ (UN Human Development Programme) publikuje systematyczne raporty, w których ocenia stan społeczny i gospodarczy w 177 państwach świata. Ostatnie takie opracowanie ukazało się w 2008 r. Jednym z ponad 200 różnego rodzaju wskaźników były zmiany powierzchni zajętej przez lasy w każdym kraju, jakie nastąpiły w latach 1990-2005.
EN
A Carpathian species, Chilostoma faunstinum (Rossm.), was found in the Romincka Forest (NE Poland), 400 km from its nearest locality in Poland, and 100 km from an isolated record in Lithuania.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.