Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fundacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia wyniki najnowszych badań na temat polskich fundacji oraz próbuje polemizować z niektórymi stereotypowymi poglądami na temat fundacji.
2
80%
XX
Już w dziejach starożytnego Rzymu odnaleźć można zalążki fundacji, jako instytucji będącej osobą prawną, która realizuje zadania niemające charakteru działalności gospodarczej. Byt fundacji wywodzi się z norm prawa rzymskiego. Wykształcenie fundacji sensu stricto nastąpiło w czasie wczesnego średniowiecza, kiedy nazwie tej przyporządkowano określony majątek, przeznaczony z woli założyciela na cel określony w akcie fundacyjnym [Dudzik 1993, s. 66]. Fundatio, fundationis (łac.) oznacza: założenie, stworzenie, podwalina, fundacja; privilegium fundationis (łac.) oznacza: przywilej fundacyjny; fundator (łac.) oznacza - założyciel, twórca, fundator [Drożdżewicz 2003, s. 3]. Współcześnie w Polsce, tematyka działań podejmowanych przez krajowe fundacje obejmuje wszechstronny zakres zadań publicznych. Uregulowania prawne są szeroko ujęte i nieostre, gdyż wiele kwestii oraz unormowań, dotyczących funkcjonowania wspomnianych jednostek prawnych, wynika ze statutów tych organizacji. Dokonując przeglądu literatury ojczystej, dostrzec można swego rodzaju lukę piśmienniczą, gdyż stosunkowo niewiele jest opracowań akademickich niniejszej problematyki. Zapewne jednym z czynników wpływających na ten fakt jest zupełne zniknięcie fundacji z obszaru życia gospodarczego na ponad trzydzieści lat w XX wieku. W latach 1952-1984 brakowało w Polsce uregulowań prawnych dla fundacji jako osoby prawnej, co w praktyce spowodowało zanik tychże organizacji. Głównym celem artykułu jest próba przybliżenia ogólnej idei funkcjonowania fundacji w Polsce wraz z uwzględnieniem nowych zapisów prawnych, określających działalność zarządu w przypadku zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Nowe regulacje w sytuacji międzynarodowej pandemii są wsparciem dla procesu zachowania ciągłości prac zarządczych oraz operacyjnych omawianych jednostek prawnych. (fragment tekstu)
EN
The article presents an overview of the functioning of non-profit organizations, i.e. non-profit entities, such as foundations in Poland. At the outset, the history of the foundation is discussed. Then, the main areas of public tasks that are currently supported by Polish foundations are presented. In addition, the article provides information on the supervision of foundations and the reporting obligation of these organizations. Finally, information is provided on Polish legal regulations regarding the activities of the foundation's board in the event of an epidemic threat or epidemic, which in times of an international pandemic is crucial for the continuity of the work of these legal entities. (original abstract)
XX
Artykuł wymienia i krótko charakteryzuje fundacje i organizacje pomocowe, wykorzystujące fundusze z różnych źródeł, na przykład z różnych programów PHARE, mające na celu pomoc techniczną, usługi doradcze, pomoc inwestycyjną.
XX
Fundacja, to instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez założyciela na cele naukowe, kulturalne lub filantropijne. Fundacje są podmiotami gospodarczymi (osobami prawnymi) i podlegają ustalonym przepisom choć, ze względu na specyfikę działalności, niektóre rozwiązania prawne odbiegają od przyjętych zasad. Celem opracowania było zwrócenie uwagi na procedurę tworzenia fundacji i warunki prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.
EN
Foundations are economic entities (legal entities) which basis is fortune designed for science, culture and charity. The article paid attention to procedure of foundation's formation and conditions of statutory and economic activity. (MP)
XX
Klasyczna definicja fundacji mówi, że jest to instytucja wyposażona przez fundatora w majątek przeznaczony do realizacji wyznaczonego przez niego celu. Fundacja korporacyjna idealnie się w nią wpasowuje. Jest jednak mało znanym pojęciem w Polsce. A tak naprawdę niewiele różni się od "zwykłej" fundacji, przeważnie znanej ogółowi społeczeństwa. Jedyna różnica polega na tym, że fundacja korporacyjna posiada stabilnego fundatora: firmę założycielską.(fragment tekstu)
XX
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych należą do katalogu zadań publicznych, których realizacja została powierzona samorządom gminnemu, powiatowemu i województwa. Istnieje potrzeba ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Niewątpliwie zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym nie może być właściwie zrealizowane bez współpracy z organizacjami – samorządowymi pozarządowymi, których przykładem są fundacje. Artykuł przybliża problematykę powierzania tego szczególnego zadania organizacji pozarządowej jaką jest fundacja. (abstrakt oryginalny)
EN
Activities supporting the disabled are included in the list of public tasks, the fulfilment of which was entrusted to municipal, county and voivodship self-governments. There is a need for continuous efforts to increasingly fully integrate the disabled with society. Doubtless, public tasks of aid to the disabled cannot be correctly fulfilled without the cooperation of non-governmental organisations, examples of which are foundations. The author describes the issues of entrusting this particular task to a non-governmental organisation, namely a foundation. (original abstract)
XX
Autor przeanalizował konieczność istnienia funduszu założycielskiego fundacji w świetle istniejących przepisów prawnych dotyczących fundacji i przedsiębiorstw.
XX
W artykule przedstawiono główne problemy sektora rolnego Gruzji oraz konceptualny model ich eliminacji, który opiera się na pewnych założeniach jakościowych i łączy idee zawarte w szerokiej koncepcji. Sektor rolniczy Gruzji boryka się obecnie z wieloma problemami i wyzwaniami. Zmniejszenie liczby miejsc potrzebnych rolnictwu na świecie nie tylko sprawia, że produkty rolne są droższe, ale także grozi światowym kryzysem żywnościowym. Warunki klimatyczno-przyrodnicze Gruzji pozwalają na produkcję ekologicznie czystych produktów. Rośnie popyt na takie produkty. W dzisiejszych czasach właściwe wykorzystanie warunków klimatyczno-przyrodniczych Gruzji i ożywienie rolnictwa jest warunkiem wstępnym rozwoju gospodarki tego kraju. Efektywne wykorzystywanie bogatych zasobów naturalnych kraju przyczyni się w przyszłości do rozwoju gospodarki i poprawy warunków życia ludności. W obecnych realiach rozwój krajowej produkcji rolnej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Gruzji. Należy jednak podkreślić, że polityka eliminowania tylko jednego mankamentu w sektorze rolnym nie przyniesie rezultatów. Nie jest jednak możliwe samodzielne rozwiązywanie problemów sektora rolnego poza rozwojem gospodarki kraju. Pomoc dla przemysłu rolnego zadziała tylko wtedy, gdy wdrożona zostanie odpowiednia polityka w celu opracowania długoterminowych i stabilnych procesów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the main problems in the agricultural sector in Georgia and the conceptual model for eliminating these problems, which is based on certain qualitative assumptions and combines the ideas contained in the broad concept. Today, Georgia's agricultural sector faces many problems and challenges. Reducing the number of places needed for agriculture in the world not only makes agricultural products more expensive, but also poses a threat of a global food crisis. The natural-climatic conditions enable Georgia to produce ecologically clean products. The demand for such products is growing. Nowadays, the proper use of Georgia's natural-climatic conditions and the revival of agriculture is a precondition for the development of the country's economy. Using the rich natural resources effectively will contribute to the development of the country's economy and improve the living conditions of the population in the future. Given the current reality, the development of national agricultural production is vital for the security of the country. However, it is necessary to emphasize the fact that the policy of eliminating only one shortcoming in the agro-sector will not bring results to the country. However, it is impossible to solve the problems of the agro-sector separately, apart from the development of the country's economy. Assistance to the agroindustry will only work if the right policies are implemented to develop long-term and stable economic processes. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena transparentności fundacji banków komercyjnych (podmiot badań) w Polsce (zakres przestrzenny badań) przez pryzmat sprawozdań dostępnych na ich stronach internetowych (przedmiot badań i materiał empiryczny), które poddano analizie porównawczej (metoda badawcza). Zakres czasowy badań to okres od 1991 r. do końca lutego 2017 r., czyli miesiąca, w którym je przeprowadzono. Badania wymagały zapoznania się z regulacjami z zakresu sprawozdawczości fundacji oraz z niezbędną literaturą przedmiotu. W artykule wyodrębniono rozdziały: Ogólna charakterystyka fundacji banków komercyjnych; Wymogi w zakresie upubliczniania sprawozdań fundacji banków komercyjnych; Ocena praktyki w zakresie udostępniania sprawozdań przez fundacje banków komercyjnych na ich stronach internetowych. W wyniku badań stanowiąca ich podstawę hipoteza zakładająca, że praktyka w zakresie upubliczniania przez fundacje banków komercyjnych sprawozdań w Internecie jest różna i wymaga doskonalenia, została zweryfikowana pozytywnie(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to evaluate the transparency of commercial banks foundations (research subject) in Poland (research spatial scope) through the prism of reports available at their websites (research subject and empirical material), which were subject to a comparative analysis (research method). The temporal scope of research covered the period from 1991 till the end of February 2017, i.e. the month in which it was conducted. The research required not only having insight in the reports, but also getting acquainted with the regulations referring to foundations reporting as well as the essential subject literature. The article is divided into five parts - apart from the Introduction and Conclusions - including 3 sections: The general characteristics of commercial banks foundations, Requirements in terms of making the reports of commercial banks foundations publically available, Evaluation of the practice for making reports publically available by the foundations of commercial banks on their websites. As a result of carried out research the underlying hypothesis - assuming that the practice for making reports publically available by the foundations of commercial banks in the Internet is different and requires improvement - was positively verified(original abstract)
XX
Reprezentacja fundacji opiera się na kilku normach zawartych w ustawie o fundacjach (art. 4, art. 5 ust. 1, art. 10). Są one wystarczającą podstawą do funkcjonowania fundacji. Zasadą wówczas jest reprezentacja jednoosobowa. Jednakże statut może wprowadzić reguły reprezentowania, które są całkiem odmienne od klasycznych. Dotyczy to zasad reprezentacji, jej techniki, udziału innych organów, skutków dokonywania czynności z naruszeniem zasad reprezentacji określonych w statucie. Artykuł poświęcony jest problematyce reprezentacji fundacji, z pominięciem specyfiki fundacji - przedsiębiorców. Ze względu na normatywny charakter statutu fundacji, jego treść (milczenie lub uszczegółowienie), zasady reprezentacji mogą się kształtować zupełnie inaczej niż w innych podmiotach prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
The representation of foundations is based on several norms of the Act on Foundations (Article 4, Article 5(1), Article 10). They are a sufficient basis for the functioning of foundations. In such a case, the rule is that they are represented by a single person. However, the statutes may introduce completely different rules of representation than the classic ones. This concerns the principles of representation, its technique, the participation of other governing bodies, consequences of performing activities in breach of the principles of representation specified in the statutes. The article discusses the issue of a foundation's representation, with the exception of the special rules applicable to foundations-entrepreneurs. Due to the normative nature of a foundation's statutes, their contents (no mention or clarification of the issue), the rules of representation may be diametrically different from those of other legal entities.(original abstract)
11
Content available remote Pobożne fundacje w prawie kanonicznym
60%
XX
Zagadnienie pobożnych fundacji nabiera w dzisiejszym świecie ogromnego znaczenia. Zarówno przepisy prawa cywilnego jak i prawa kanonicznego podają konkretne ustalenia dotyczące tworzenia, zabezpieczenia majątku, określania statutu oraz wypełnianie zobowiązań wynikające z pobożnych fundacji. Opracowanie dotyczy przepisów prawa kanonicznego i świeckiego na temat pobożnych fundacji i zapisów. W artykule zostały przedstawione następujące problemy: pojęcie pobożnej fundacji; podmioty zdolne do utworzenia fundacji kościelnej; akt fundacyjny; statut fundacji; nadzór nad fundacją kościelną; ustanie fundacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of pious foundations in the world today takes on great importance. Both civil law and canon law, give specific arrangements for the creation, protection of property, determining the statute and the fulfillment of the obligations arising from the pious foundations. The development relates to the provisions of canon law and secular on the pious foundations and bequests. In the article the presented following problems remained: comprehending a religious foundation; entities able to establish a church foundation; foundation act; articles of association of the foundation; supervision of the church foundation; standing still of the foundation. (original abstract)
XX
Oddzielenie społecznej i biznesowej aktywności, profesjonalizacja filantropii, spójniejsza strategia CSR, kultura organizacyjna, lepsza komunikacja działań społecznych, większa integracja pracowników, wizerunek prospołeczny, odruchy serca i empatii - to powody, dla których firmy zakładają fundacje korporacyjne. Teraz chcą wspólnie wypracować standardy, dzięki którym będą jeszcze sprawniej funkcjonować. (abstrakt oryginalny)
XX
W 2010 r. w ramach realizacji Projektu OWIES zostało przeprowadzone "Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej". Zaprezentowane w referacie wyniki dotyczą tylko części uzyskanych odpowiedzi otrzymanych od respondentów. Za cel badania uznano określenie możliwości rozwoju podmiotów działających w ramach ekonomii społecznej, a uzyskane wyniki miały odpowiedzieć na pytania związane z obszarem i rodzajem działań statutowych prowadzonych przez organizacje oraz szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego. Dla celów referatu wyodrębniono próbę ankiet, na które odpowiedzi udzieliły stowarzyszenia i fundacje. W badaniu uczestniczyło 229 stowarzyszeń oraz 26 fundacji. Stowarzyszenia i fundacje są najliczniej reprezentowaną w analizowanym obszarze grupą organizacji pożytku publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2010, "Study of the potential entities of the social economy" was conducted as part of the project implementation of Centre for Initiatives Support of the Social Economy. The results presented in the paper concern only parts of obtained replies received from respondents. Determining development opportunities of entities acting in social economy was the aim of the research, and obtained results were supposed to answer the questions associated with the area and nature of the actions stipulated in the articles of associations run by organizations and chances and threats of social economy development. Questionnaire forms were chosen which were answered by associations and foundations 229 associations and 26 foundations took part in the research. In the analysed area associations and foundations are the most numerous group of the public benefit organizations.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki nadzoru nad działalnością fundacji działających w polskim porządku prawnym. Punktem wyjścia do rozważań jest istnienie dwóch kategorii fundacji, tj. fundacji prawa publicznego oraz fundacji prawa prywatnego. Pomiędzy nimi jest wiele cech wspólnych, ale jest także kilka dość istotnych różnic wpływających w znacznym stopniu na ich funkcjonowanie. Różnice te zostaną przedstawione poniżej, ze szczególnym jednak uwzględnieniem problematyki nadzoru. (fragment tekstu)
EN
The subject of this article are problems of supervision over foundations operating in the Polish legal order. A starting point is differentiation of two categories of the foundations existing in the legal turnover, i.e. the private law foundations and public law foundations. In the first sequence a short characteristics of every of the above categories was performed and reasons of covering the foundations with supervision of the state authorities were indicated. The author reasons that supervision over both categories of the foundations has a completely different character. The public law foundations as the organisational entities which are included in the composition of the state administrative apparatus, are as a rule subject to much stronger supervision from the side of the public administrative authorities than established on the grounds of Act on foundations, private law foundations. Whereas the private law foundations established in the scope of the constitutional freedom are subject to supervision expressed in deprivation of the public administrative authorities the right to use means of supervision and a simultaneous admission of the right to use them by courts. (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła w zarysie genezę powstania fundacji w Polsce (1991), znaczenie jakie mają dla rozwoju nauki, oświaty czy sztuki, a także filantropii.
EN
The origin and nature of foundations as well as the conditions of their functioning have been briefly presented. A foundation has been compared to the "perpetuum mobile" basing on its most essential feature - namely its ability to act independently and permanently. Both the conditions imposed by the fiscal system and the wealth level of the society in Poland do not favor the development of foundations. Nevertheless their flexibility, lack of routine and the possibility of quick change of subject make them an excellent tool accelerating the reforms and progress in the economy. (original abstract)
XX
Angażowanie w inicjatywy społeczne pracowników przedsiębiorstw, np. przez wolontariat pracowniczy, staje się jedną z bardziej popularnych form działań społecznych firm, które jest realizowane m.in. w postaci fundacji korporacyjnych. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska zaangażowania pracowników w inicjatywy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem fundacji korporacyjnych, a także ukazanie korzyści, jakie daje to zaangażowanie im samym oraz przedsiębiorstwom, które ich zatrudniają. Do opisu powyższych zjawisk wykorzystano badania literaturowe oraz wyniki własnych badań fundacji korporacyjnych i podmiotów je tworzących, w których zastosowano dwie metody badań: badanie ilościowe (technika ankiety) i badanie jakościowe (technika indywidualnego wywiadu pogłębionego - individual in-depth interwiew, IDI).(abstrakt oryginalny)
EN
The engagement in social initiatives of employees, including volunteering, becomes one of the more popular forms of social activities of companies. This engagement is realized including such form as the establishment and the functioning of corporate foundations. The aim of this paper is to present the phenomenon of community involvement of employees in social initiatives. In this paper the place of corporate foundations in the phenomenon in question, as well as indication of the benefits of community involvement of employees to themselves and to companies are highlighted.(original abstract)
XX
Europejska Fundacja Szkoleniowa, powołana na mocy rozporządzenia Rady nr 1360/90/EWG z 7 maja 1990 r. ma na celu wnoszenie wkładu w rozwój oświaty zawodowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, desygnowanych do korzystania z pomocy ekonomicznej.
XX
Celem artykułu jest predstawienie działań komunikacyjnych podejmowanych przez polskie fundacje w procesie kreowania wizerunku wraz z ich uwarunkowaniami i efektami marketingowymi. Został w nim omówiony szeroki wachlarz form i narzędzi komunikacyjnych, które są wykorzystywane przez fundacje na polskim rynku. Poruszone zostałe zagadnienia dotyczące kształtowania ich tożsamości związanej z kreowaniem wskaź (fragment tekstu)ników, a także cech i elementów identyfikacji. Analizie zostały poddane nazwy fundacji i stosowane przesłanki komunikacyjne.
EN
The development of a growing number of charity foundations and other nonprofit organizations puts them in a situation where they must compete for attention and public interest. To implement current and long-term goals many of the Polish charity foundations try to use the tools of marketing communication. The paper presents the ommunication activities undertaken by the Polish foundations in the process of creating their images. The authors describe a wide range of communicational forms and tools that are used by charity foundations in the Polish market. The paper discusses the issues of shaping their identity elements, taking into account the circumstances of their creation and the image effects. (original abstract)
19
Content available remote Effectiveness of State Supervision and Control of Foundations' Economic Activity
60%
EN
The construction of supervision and control of foundations and their economic activity in Poland is fairly well developed. The main goal of this research was to ascertain whether the procedure of supervision works effectively. It was also to highlight those supervision elements and stages that do not perform their role accurately and to indicate the reasons thereof. It is important to intensify the discussion on the change of the model of foundation supervision into a more effective system on the one hand, and less troublesome for entrepreneurs on the other. The research of this type has never been conducted through the cross-impact analysis. Every ministry presents only the analysis in relation to the foundations subordinated to them. There is no pooled analysis of the supervision state on economic activity of foundations in Poland, and in this respect, this study is a novel scientific contribution. The conclusion drawn from it points to a necessity for simplification, standardisation (a uniform foundation activity report form is not sufficient) and the introduction of instruments to affect the current foundations' activity.(original abstract)
XX
Tekst omawia pochodzenie, cele oraz działalność fundacyjnych organizacji społecznych w Pakistanie. Autor opiera się na studium przypadku organizacji działających w ramach Projektu Rolniczego Beludżystanu. Opisuje cele, działalność, zasoby, korzyści, pozytywne skutki społeczne oraz trudności tego projektu(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the origins, objectives and activities of social apex organizations in Pakistan. It is based on case study of organizations operating within the Project Agricultural Baluchistan. It describes the objectives, activities, resources, benefits, positive social impact and difficulties of the project(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.