Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrochemical method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Kulometryczny miernik do pomiaru stężenia jonu chlorkowego w roztworach wodnych
100%
PL
W artykule przedstawiono zasadę pomiaru stężenia jonów chlorkowych metodą miareczkowania kulometrycznego. Metody kulometryczne polegają na pomiarze ładunku elektrycznego, który przepływając przez roztwór elektrolitu powoduje reakcje elektrochemiczne. W artykule przedstawiono statyczne i dynamiczne równanie przetwarzania kulometrycznego miernika do pomiaru stężenia jonów chlorkowych w roztworach wodnych. Przedstawiono również analizę i wyniki badań doświadczalnych wybranych parametrów jakościowych procesu pomiarowego.
EN
This paper describes principle of measurement a chloride ions concentration by coulometric titration method. Coulometric methods depends on measurement of electric charge, which causes electrochemical reactions during a passage through the electrolytic solution. There are presented a static and a dynamic equations of processing for coulometric meter of chloride ion concentration in aqueous solutions. There are also presented analysis and results of experimental research for selected qualitative parameters of measuring process.
2
Content available remote Effect of Impeller Shape on Solid Particle Suspension
88%
EN
This paper deals with the effect of impeller shape on off-bottom particle suspension. On the basis of numerous suspension measurements, correlations are proposed for calculating the just-suspended impeller speed for a standard pitched four-blade turbine and three types of hydrofoil impellers produced by TECHMIX for several particle sizes and for a wide range of particle concentrations. The suspension efficiency of the tested impellers is compared with the efficiency of a standard pitched blade turbine on the basis of the power consumption required for off-bottom suspension of solid particles. It is shown that the standard pitched blade turbine needs highest power consumption, i.e. it exhibits less efficiency for particle suspension than hydrofoil impellers produced by TECHMIX.
EN
Electrochemical method of heat exchange coefficient determination is described. It is heat/mass analogy based method that can be helpful in heat exchangers design process.
EN
Results of investigation of structural properties of Cu/Ni multilayers have been presented. Samples were obtained by the electrochemical method and after deposition they were heated from 250 oC to 350 oC. The increase of the heating temperature and of the Cu thickness in multilayers caused a decrease of intensities of peaks corresponding to (111) planes. The phenomenon results from the formation of a solid solution in the interfaces. Heating of multilayers in the investigated temperature range resulted in the increase of tensile stresses in external layers and of compressive stresses in substrate adjacent layers.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oceny zjawisk przepływowych w mieszalnikach przy wykorzystaniu pomiarów zmian przewodnictwa elektrolitycznego roztworów wodnych i konduktometru CX—731. Wykazano, że zwiększenie liczby mieszadeł na wale do dwóch pozwala uzyskać lepsze warunki hydrodynamiczne, zmiana liczby mieszania w zależności od liczby Reynoldsa jest nieznaczna.
EN
In the paper the results of the experimental studies performed for the evaluation of flow phenomena in mixers using the conductometer CX-731 and the method of changes in electrolytic conductivity of aqueous solutions have been presented. It has been shown that the multiplication of the agitators mounted on common drive shaft permits to obtain better hydrodynamical conditions and for two agitators the change of mixing number related to the Reynolds number is negligible. Key words: mixing time, effect of agitator number, electrochemical method
7
Content available remote Warstwy kompozytowe Cu+W wytwarzane elektrochemicznie
75%
PL
Praca dotyczy warstw kompozytowych Cu+W wytwarzanych metodą elektrochemiczną na podłożu miedzianym. Zrealizowane badania obejmują ustalenie optymalnych parametrów procesu wytwarzania warstw oraz charakterystykę struktury materiału wytworzonych warstw kompozytowych. W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymane metodą elektronowej mikroskopii skaningowej odniesione do topografii powierzchni, morfologu (rys. rys. 1i 2) oraz do struktury materiału wytworzonych warstw (rys. rys. 3 i 4). Dokonano oceny budowy wewnętrznej warstw, ich grubości (rys. rys. 3 i 4) oraz rozmieszczenia cząstek wolframu w objętości materiału kompozytowego (rys. 6). Badania te wykazały, że proszek wolframowy w całej objętości warstwy jest rozmieszczony równomiernie, a jego wbudowanie powoduje znaczną zmianę topografii warstwy w porównaniu z warstwą samej miedzi. Metodą metalografii ilościowej oraz komputerowej analizy obrazu wyznaczono zawartość dyspersyjnej fazy wolframu w materiale kompozytowym (rys. 5). Analiza składu chemicznego ujawniła 32% udział atomowy wolframu w warstwie kompozytowej. Analiza komputerowa wykazała udział objętościowy wolframu w warstwie Vv równy 15% oraz udział powierzchniowy Sv równy 0,23 l/žm. Określono również - metodą Vickersa - mikrotwardość wytworzonych warstw miedzianych i kompozytowych (tab. 1). Dodatek proszku wolframowego spowodował wzrost mikrotwardości i wyniósł 125 HV0,05 w porównaniu z warstwą miedzianą - 80 HV i podłożem - 85 HV.
EN
This paper is focused on studies of composites layers produced by electrochemical method on a copper substrate. The realized investigations comprise the settlement of optimal parameters of production process of the layers, and characteristics of the structure of material of the produced composite layers. The results of investigations of surface and morphology topography (Figs 1, 2) as well as of the structure of produced layers (Figs 3, 4), received with the method of electron scanning microscopy are presented and documented. An estimation of internal structure of layers, their thickness (Figs 3, 4) and distribution of tungsten particles in the whole volume of composite material (Fig. 6) are reported. These investigations show that tungsten powder in the whole volume of the composite layer is disposed unifonnly and its introduction into the layer material causes considerable change of topography in comparison to layer made from copper exclusively. The method of quaiititative metallography and computer analysis of images were applied to determine the content of the dispersed phase of tungsten in the composite material (Fig. 5). The analysis of chemical constitution shows 30% atomic part of tungsten in the whole composite layer. Computer analysis shows the volumetric part Vv of tungsten in the layer material equal 15%, as well as shares superficial rate Sv in order of 0.23 l/žm. The microhardness of produced copper and composite layers obtained by the Vickers method (Tab. 1) was also measured. The addition of tungsten powder caused an important growth of the microhardness of the composite material and carried out 125 HV0.05 in comparison to copper layer - 80 HV and substrate - 85 HV, respectively.
PL
Praca dotyczy warstw kompozytowych Cu-W wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej na podłożu z miedzi. Zrealizowane badania obejmują ustalenie optymalnych parametrów procesu wytwarzania warstw kompozytowych Cu/W oraz określenie ich właściwości wytrzymałościowych. Zamieszczono wyniki badań metodą elektronowej mikroskopii skaningowej odnoszące się do topografii powierzchni, morfologii oraz do struktury materiału wytworzonych warstw. Dokonano oceny budowy warstw, ich grubości oraz rozmieszczenia cząstek wolframu w objętości materiału kompozytowego. Wykonane za pomocą mikroskopii skaningowej oraz mikroskopu sił atomowych zdjęcia topografii i morfologii powierzchni warstw poddano analizie metodami metalografii ilościowej oraz komputerowej analizy obrazu, wyznaczając zawartość dyspersyjnej fazy wolframu. Wykonano statyczną próbę rozciągania płaskich próbek za pomocą maszyny wytrzymałościowej Q-TEST z jednoczesną rejestracją sygnału emisji akustycznej.
EN
The paper concerns of composite Cu/W layers produced by electrochemical reduction method on a copper substrate. The investigations are aimed on determination such defining optimal parameters of coating process leading to appropriate of the layers. The results of investigations of surface topography as well as of the structure of the obtained layers, by electron scanning microscopy are presented. Structure and thickness of produced layers and distribution of tungsten particles in the layers have been analyzed. By using the method of quantitative metallography the chemical compositions of the produced layers and substrate were determined. Volume fraction of tungsten particles was identified by computer analysis and established at 18%. Scanning and atomic force microscopy images of the layer are presented. The images show differences in topography of the surface of substrate and layers. The static tension tests of the flat samples were carried out using Q-TEST machine. Moreover, the tested samples after the static tension test are demonstrated. Electron scanning microscopy images of samples are also presented.
9
Content available remote Al2O3 - Fe Composites Obtained by the Electrochemical Method
75%
EN
The electrochemical method for obtaining the oxide coatings of the Al-Al2O3-M composite structure is based on a two-stage process: - anodic oxidation of aluminium with the formation of a porous oxide coating - cathodic deposition of "foreign" metal ions (e.g. Ni, Co, Fe, Cu, Ag, etc.) from an aqueous solution with the direct, pulsating, reversing, or alternating current. In the present study, the oxide layers on aluminium with an ordered pore structure were obtained in a two-stage process of anodic oxidation in an oxalic acid solution. In the Al2O3 layers that are obtained, the cell parameters were changed by pore widening and barrier layer thickness reduction. These processes resulted in obtaining thin membranes, in which cells in the aluminium oxide layer had the following dimensions: pore diameter of - 80 nm, single pore wall thickness of - 25 nm, and a height of - 5 um. Those membranes were used as a "templates" for the incorporation of cobalt and iron particles. The metals were deposited in to membrane pores by the electrodeposition of cobalt and iron from sulphate electrolytes. Measurements were carried out using direct and reversing current (PRC). The microscopic observations of cobalt and iron nanowires indicate that the membrane pores were not entirely filled by deposited metals. Although in practice, each pore was "built-up" by a metal, but the length of the nanowires ranged from 1 (Co) to 2 um (Fe), while the pore height in the membrane was approx. 5 um. The cathode efficiencies of the studied metals electrodeposition were determined by using direct current. These efficiencies were not high due to hydrogen co-evolution.
PL
Metoda elektrochemiczna otrzymywania powłok tlenkowych o budowie kompozytowej Al-Al2O3-M bazuje na procesie dwuetapowym : - anodowe utlenianie aluminium z wytworzeniem porowatej powłoki tlenkowej - katodowa redukcja jonów „obcego” metalu (np.Ni, Co, Fe, Cu, Ag itp. ) z zastosowaniem pradu stałego, pulsacyjnego, rewersyjnego lub zmiennego. W przedstawianej pracy otrzymywano warstewki tlenkowe na aluminium, o uporządkowanej strukturze porów, w dwuetapowym procesie anodowego utleniania w roztworze kwasu szczawiowego. W otrzymanych warstewkach Al2O3 zmieniano parametry komórek przez poszerzenie porów oraz zmniejszenie grubości warstwy zaporowej. W wyniku tych procesów uzyskano cienkie membrany, w których komórki w warstewce tlenku glinu miały następujace wymiary: średnica porów - 80 nm, grubość ścianek - 25 nm, a ich wysokość - 5 um. Membrany te stanowiły "szablon" dla wbudowywanych metali : kobaltu i żelaza. Metale osadzono w porach membrany w procesie katodowej redukcji jonów Co2+ i Fe2+ z elektrolitów siarczanowych. Pomiary prowadzono z zastosowaniem pradu stałego i rewersyjnego (PRC). Obserwacje mikroskopowe uzyskanych nanodrutów kobaltu i żelaza wskazują, że w żadnym przypadku pory membrany nie były wypełnione całkowicie przez osadzane metale. Wprawdzie praktycznie każdy por został "zabudowany" przez metal, jednak długość otrzymanych nanodrutów wynosiła od 1 (Co) do 2 um (Fe), podczas gdy wysokość porów w wytworzonej membranie wynosiła około 5 um. Wyznaczono katodowe wydajności prądowe elektroosadzania badanych metali z zastosowaniem prądu stałego. Wydajności te nie są zbyt wysokie ze względu na współwydzielanie wodoru.
10
75%
EN
The results of experimental studies on the distribution of shear rate on the vertical wall agitated vessel, equipped with four various impellers, have been presented. The experimental studies were carried out for two model polymer solutions, carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC) and guar gum. The experimental results of the local shear rate distribution in non-Newtonian liquid agitated by different impellers, have been presented. It has been established that for studies on hydrodynamics in boundary layer and evaluation of local values of shear rate in Na-CMC and guar gum aqueous solutions by the electrochemical method the following solution of 0.005 [kmol/m3] K3[Fe(CN)6], 0.005 [kmol/m3] K4[Fe(CN)6] and 0.3 [kmol/m3] K2SO4 can be recommended. The greatest values of shear rate have been obtained for Rushton turbine whereas the lowest values occurred for paddle with 6 pitched blade of the angles of 135°.
PL
W opracowaniu przedstawiono elektrochemiczną funkcjonalizację wybranych związków organicznych, głównie w aspekcie syntezy związków zapachowych lub produktów pośrednich w ich syntezie, chociaż niektóre z nich są również ważne i dla farmacji (sobrerol, metoksypochodne f uranu). Interesujące wyniki uzyskano przez zastosowanie metody elektrochemicznej do redukcji hydronadtlenków związków organicznych oraz transacetalizacji cyklicznych acetali. W zależności od warunków elektrolizy otrzymano odpowiednie alkohole, hydroksyketony, hydroksyaldehydy, bądź acetale dimetylowe. Obecnie stosowane metody rozpadu połączeń nadtlenkowych wymagają dużych ilości - ponad stechiometrycznych - substancji nieorganicznych, często bardzo drogich (borowodorek sodu) lub uciążliwych organicznych (siarczek dimetylu). Również duży aspekt poznawczy i praktyczny ma anodowe metoksylowanie pochodnych furami, gdyż w przedstawionym sposobie wyeliminowano silnie toksyczny brom lub jego pochodne (typowa metoda chemiczna), a produkt otrzymano z podobną wydajnością, znacznie ograniczając ilość produktów ubocznych i ścieków. Zaproponowano mechanizmy przebiegu niektórych badanych procesów chemicznych (metoksylowanie pochodnych furami, redukcja hydronadtlenków). Stwierdzono, że zastosowanie w badanych procesach związków optycznie czynnych pozwala uzyskać produkt o zachowanej konfiguracji. Omawiane reakcje prowadzono w łagodnych warunkach (otrzymano acetale aldehydów terpenowych wrażliwych na kwasowe katalizatory), pod normalnym ciśnieniem, często w temperaturze pokojowej, a produkty uzyskano z dobrą wydajnością, co wpływa na zmniejszenie zużycia substancji wyjściowych, ogranicza odpady, ścieki i pozwala opracować technologię syntezy tych związków organicznych zgodnie z filozofią „zielonej chemii". Przedstawione badania wskazują na szerokie możliwości procesów elektrochemicznych w otrzymywaniu związków organicznych i to zarówno nowych (metoksyalkohole terpenowe), jak i znanych (sobrerol, hydroksyketony monoterpenowe), lecz trudno dostępnych na innej drodze syntezy chemicznej (złożoność procesów, uciążliwość produktów ubocznych).
EN
The scientific description presents electrochemical functionalisation of chosen organic compounds, mainly from the point of view of the synthesis of odour compounds and intermediate products in their synthesis, although some of them are also important in pharmacy (sobrerol, metoxyderivatives of furan). Interesting results were achieved thanks to the electrochemical method used for the reduction of hydroperoxides of organic compounds and transacetalisation of cyclic acetals. Depending on the conditions of the electroanalysis corresponding alcohols, hydroxyketones, hydroxyaldehydes and dimethyl acetals were obtained. At present, methods for reduction of peroxide bonds require large amounts -overstechiometric - of inorganic substances, some of which are very expensive (as sodium boronhydride) or inconvenient organic substances (as dimethyl sulphide). Anode metoxylation of furan derivatives has proved to be beneficial cognitively as well as practically. Using this method, highly toxic brome and its derivatives were eliminated (typical chemical method), and the product itself was obtained in similar yield, when at the same time the amount of side products and sewage was limited. Mechanisms of the course of some of the researched chemical processes were proposed (metoxylation of furan derivatives, hydroperoxides reduction). It was established that the use of optically active compounds in the studied processes allows to obtain a product of unchanged configuration. Described reactions were conducted in mild conditions (terpene aldehyde acetals sensitive to acid catalysts were obtained), under normal pressure, often in room temperature, and the products were obtained in good yield, which consequently leads to the diminution of waste of initial substances, reduced waste and sewage, and allows to elaborate a technology of synthesis of these organic compounds according with the philosophy of "green chemistry". The presented study shows a wide range of possibilities of the electrochemical processes in obtaining of novel organic compounds (terpene metoxyalcohols) and the already known ones (sobrerol, monoterpene hydroxyketones), which can otherwise be obtained, with great difficulty, by means of chemical synthesis (complexity of processes, inconvenient side products).
EN
Visual observation of particle layer sediment at the vessel bottom by classical Zwietering's concept is the most known method for determining just-suspended impeller speed. This method has many disadvantages which can be eliminated by new application of the electrochemical method (EDD) for observation of particle layer sediment on the vessel bottom and for identification of just off-bottom particle suspension state. The main goal of this paper is to demonstrate the applicability of an electrochemical method for determining the impeller speed for off-bottom particle suspension in a wide range of suspension concentrations. The results obtained from EDD measurements are compared with the results from visual observations.
PL
Obserwacja wizualna warstwy cząstek osadu na dnie zbiornika oparta na klasycznej koncepcji Zwieteringa jest najbardziej znaną metodą wyznaczania częstości obrotów mieszadła dla unoszenia się cząstek z dna. Metoda ta jednak ma wiele wad, które można wyeliminować, stosując metodę elektrochemiczną (EDD) zarówno do obserwacji warstwy ciała stałego, jak i do oceny momentu, kiedy powstaje zawiesina. Głównym celem tej pracy było wykazanie możliwości zastosowania metody elektrochemicznej do określenia krytycznej wartości częstości obrotów mieszadła w szerokim zakresie stężenia zawiesiny. Wyniki uzyskane metodą EDD porównano z danymi uzyskanymi w obserwacjach wizualnych.
EN
The electrochemical process and the results of the laboratory and semi- technical investigations of the sodium chromate transformation to chromic acid using cation-exchangeble membranes are discussed. In comparison with the traditional chemical process of chromic acid anhydride production, the new electrochemical method can be characterised with advantages enables production of high purity crystalline product and leads to elimination the troublesome by-product -acid chromic sodium sulphate.
14
63%
PL
Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej pracy są warstwy kompozytowe Ni/PTFE wytwarzane elektrochemicznie w kąpieli Wattsa o małym stężeniu. Badania obejmowały warstwy kompozytowe o mikro- i nanokrystalicznej osnowie Ni oraz mikrometrycznych wymiarach cząstek fazy dyspersyjnej w postaci politetrafluoroetylenu (PTFE). Badano wpływ gęstości prądu i zawartości PTFE w kąpieli i dodatku substancji organicznej na strukturę i zawartość fazy polimerowej w materiale kompozytowym oraz właściwości tribologiczne warstw. W celach porównawczych badano również warstwy tylko niklowe o mikro- i nanokrystalicznej strukturze. Do wytworzenia warstw kompozytowych stosowano PTFE w postaci proszku o wymiarach cząstek 10+30 žm. Przedstawiono topografię i morfologię wytworzonych warstw. Metodą komputerowej analizy obrazu wyznaczono zawartość PTFE w materiale kompozytowym. Mikrotwardość materiału wytworzonych warstw określono metodą Vickersa. Badania tribologiczne zrealizowano za pomocą testera T04. Określono zużycie ścierne badanych materiałów w funkcji czasu trwania próby tarcia. Przedstawiono morfologię powierzchni warstw po próbach tribologicznych. Zrealizowane badania wykazały, że warstwy kompozytowe Ni/PTFE wytworzone elektrochemicznie znacznie zmniejszają zużycie ścierne w porównaniu z warstwami z samego Ni.
EN
Composite layers with nickel matrix and PTFE disperse phase deposited by the electrochemical method have been the subject of the present investigations. The coatings were deposited from a low concentration Watts bath with organic additives on steel substrate (St3S). Investigations include composite coatings of micro- and nano-crystalline structure of nickel matrix and micrometric dimensions particles of disperse phase of polytetrafluoroethylene - PTFE. Micro- and nano-crystaline structures of nickel coatings were also investigated to have a comparison with composite layers. The used PTFE was in a powder form of particle dimensions in the range of 10+30 žm. The topography and morphology of produced layers are presented. The influence of current density, contents of PTFE in the bath and the additives of organic substance on the structure, the contents of polymer phase in composite material and tribological properties of produced layers have been studied. The method of computer analysis of images was applied to determine the content of the dispersed phase of PTFE in the composite material. The microhardness of the materials has been investigated by using the Vicker's method. Tribological investigations were performed by tester T04 without lubrications. The course of wear tests as time functions of duration of attempt of the Ni and Ni/PTFE layers were investigated. The morphologies of nickel and composite layers after wear tests are shown were presented. In conclusion, it has been checked that the composite Ni/PTFE layers importantly decreases their abrasion wear in comparison with the nickel layers.
PL
Przeprowadzono badania nad przepływem dwufazowym wznoszącym przez przestawny i równoległy pęk rur. Za pomocą cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV dokonano wizualizacji przepływu. Do określenia nierównomierności wymiany ciepła na powierzchni rurek wykorzystano elektrochemiczną metodę opartą na analogii wymiany ciepła i masy. Wyniki otrzymane dwiema metodami zestawiono badając wpływ rozkładu pola prędkości wokół rur na intensywność wymiany ciepła na jej powierzchni.
EN
Two-phase vertical flow over a tube bundle was examined. To calculate the heat transfer coefficient on tubes' surface, the electrochemical technique based on heat and mass transfer analogy was used. The Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) technique was applied to create velocity fields around tubes. The results obtained using both methods were compared in order to get an overview of velocity distribution around the tube and its influence on heat transfer intensity on its surface.
16
Content available remote Struktura warstw kompozytowych Ni-Si3N4 wytwarzanych metodą elektrochemiczną
63%
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu gęstości prądu i szybkości mieszania kąpieli na strukturę i wydajność procesu wytwarzania warstw niklowych Ni i kompozytowych Ni-Si3N4 metodą redukcji elektrochemicznej na podłożu stalowym. Warstwy Ni wytwarzano w kąpieli Wattsa, zaś Ni-Si3N4 w kąpieli Wattsa + 5 g/dm3 proszku Si3N4. Zarówno warstwy Ni, jak i Ni--Si3N4 wytwarzano w takich samych warunkach: przy stałej szybkości mieszania kąpieli mieszadłem mechanicznym o obrotach 400 obr/min, regulowanej gęstości prądu w zakresie 0,5:6 A/dm2, a następnie przy stałej gęstości prądu 3 A/dm2 i dobieranej szybkości mieszania w zakresie 300:600 obr/min mieszadła. Wpływ gęstości prądu na wydajność procesu osadzania warstw niklowych i kompozytowych przedstawiono na rysunku 2. Natomiast wpływ gęstości prądu na strukturę warstw Ni zaprezentowano na rysunkach 3 i 4, a w odniesieniu do warstw kompozytowych Ni-Si3N4 na rysunkach 5 i 6. Rysunek 7 z kolei przedstawia wpływ szybkości mieszania kąpieli na strukturę warstw kompozytowych. Wykazano, że wydajność procesu osadzania warstw Ni oraz Ni-Si3N4 jest rzędu 82:99%. Stwierdzono ponadto, że gęstość prądu oraz szybkość mieszania kąpieli decydują w znacznym stopniu o rozmieszczeniu dyspersyjnej fazy ceramicznej oraz jej zawartości w warstwie kompozytowej.
EN
Results of investigations of the influence of the electric current densities and the bath mixing on the structure and efficiency of the deposition of nickel and composite coatings Ni-Si3N4 on the steel substrate are presented in this paper. The Ni layers have been deposited in the Watts bath but the composite layers have been deposited in the Watts bath containing 5 g/dm3 of Si3N4 powder. In order to have the possibility of obtained results comparisons both Ni as well as Ni-Si3N4 layers have been deposited in identical conditions, i.e., the same velocity of bath mixing, same densities of electric current changed in the range 0.5:6 A/dm3 and next at constants current density 3 A/dm2 but various velocities of bath mixing that have been taken from the interval 300:600 turns/min. Influence of the current densities on the efficiency of the Ni and Ni-Si3N4 layers deposition are illustrated in Figure 2. Influences of the current densities on the structure of Ni layers are presented in Figures 3 and 4 and in the case of Ni-Si3N4 layers they are given in Figures 5 and 6, respectively. The rate of the bath mixing velocities and structures of composite layers are compared in Figure 7. The realized investigations have showed that the efficiency of the Ni and Ni-Si3N4 layers deposition takes the very high level which is of order 82:99%. Moreover, it has been identified that the current density and the bath mixing velocity have import influence on the distribution of the disperse phase within the composite coatings and on its content in the whole deposited material.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przepływu dwufazowego wokół pęku rur. Analizie poddano przestawne i równoległe układy rur w pęku o podział- ce równej 1,66. Wyznaczono pola prędkości oraz rozkład współczynnika wnikania ciepła wokół rur przy pomocy technik DPIV i elektrochemicznej. Wyniki zaprezentowano dla różnych strumieni poszczególnych faz w postaci pól prędkości oraz lokalnych rozkładów liczby Nusselta wokół poszczególnych rur w pęku.
EN
This paper presents results of recent studies in two-phase flow around a tube bundle in the model of shell-and-tube heat exchanger. Two types of models of the in-line and staggered arrays with pitch to diameter ratio equal to 1.66 were examined. Two measuring techniques (DPIV and electrochemical) were combined in order to obtain complex data containing fluid velocity fields around tubes and the heat transfer coefficient on tubes' surface. Keywords: two-phase flow, heat transfer, electrochemical method, DPIV
18
Content available remote Wymiana ciepła i wizualizacja przepływu dwufazowego w przestrzeni międzyrurowej
63%
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wizualizacją przepływu dwufazowego poprzecznego do modelowego pęku rur. Do realizacji założonego celu wykorzystano m.in. metodę cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV. Badania przeprowadzono dla dwóch układów pęku rur – szeregowego i przestawnego, przy zróżnicowanych strumieniach fazy ciekłej i gazowej, w zakresie odpowiednio 800-1200 i 10-60 dm3/h. Rezultatami badań były pola prędkości fazy ciekłej, identyfikacja pojawiających się struktur przepływu oraz wielkości powierzchni stref. Rezultaty wizualizacji zestawiono z wynikami badań wymiany ciepła podczas przepływu dwufazowego przez przestawny i równoległy pęk rur. Do pomiarów wykorzystano metodę elektrochemiczną opartą na analogii wymiany ciepła i masy. Otrzymane wyniki pozwoliły na analizę wpływu hydrodynamiki przepływu na intensywność wymiany ciepła na powierzchni rur w pęku.
EN
The paper presents results of research on visualization of two-phase flow across tube bundle models. The method of digital imaging anemometry DPIV was used. The research was carried out for the staggered and in-line tube bundles. The results of the study were the velocity fields of the liquid phase, identification of emerging structures of the flow and the size of the surface areas of stagnation. Results of visualization were compared to the results of research on the conditions of heat transfer during the two-phase flow through in-line and staggered tube bundle. To determine the intensity of heat transfer on the surface of the tube bundle, electrochemical method based on an analogy of heat and mass transfer was used. Obtained results allowed to analyze the impact of hydrodynamic properties on the intensity of heat transfer on the surface of the tubes in a bundle.
PL
Analizowano doświadczalnie przebieg procesów przenoszenia w obszarze przyściennym pionowej rurowej przegrody w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0,3 m. Pomiary rozkładów współczynnika wnikania masy na ścianie przegrody stanowiącej element wężownicy przeprowadzono metodą elektrochemiczną. Zakładając, że istnieje analogia między wymianą masy i ciepła, wyniki badań pozwalają na przewidywanie profili współczynnika wnikania ciepła na ścianie pionowej rurowej wężownicy.
EN
Transport processes in the region of the wall of the tubular vertical baffle, located in the agitated vessel of inner diameter D = 0.3 m, were analysed experimentally. The measurements of the distributions of mass transfer coefficient on the wall of the baffle, which was an element of the coil, were performed using an electrochemical method. Assuming an analogy between mass and heat transfer processes, the results of the studies enable to predict the profiles of the heat transfer coefficient on the wall of the vertical tubular coil.
20
Content available remote Warstwy kompozytowe Ni/Cgrafit wytwarzane metodą elektrochemiczną
63%
PL
Przedstawiono wyniki badań warstw kompozytowych z osłoną niklową i dyspersyjną fazą grafitową Ni/Cgrafit wytwarzanych metodą elektrochemiczną na podłożu stalowym. Omówiono wpływ parametrów procesu wytwarzania na strukturę materiału kompozytowego warstw. Wyznaczono charakterystykę dyspersyjnej fazy grafitowej oraz dokonano określenia wielkości cząstek stosowanego proszku. Przedstawiono morfologię i topografię powierzchni wytworzonych warstw kompozytowych o różnej zawartości dyspersyjnej fazy oraz rozmieszczenie cząstek grafitu w warstwie Ni/Cgrafit. Metodą komputerowej analizy obrazu wyznaczono udział objętościowy proszku grafitowego w materiale kompozytowym. Zaprezentowano wyniki badań tribologicznych oraz mikrotwardości wytworzonych warstw niklowych i kompozytowych. Warstwy kompozytowe Ni/Cgrafit wykazują prawie trzykrotnie większą odporność na zużycie przez tarcie niż warstwy niklowe.
EN
Electrochemical method as a one of the process in surface engineering allowed to obtain materials with high used properties to application in friction system and effective mechanical elements. Thanks to incorporation particles of different phase into nikel matrix, selection composition of the electrolyte and technological parameters of the electrochemical process as current, temperature, the kind of stirring, it's possibile to modification hard and corrosion resistant nikel layers. Graphite as a dispersion phase has a good lubricating ability, low hardness and high thermal and electrical conductivity. Thanks to connection this materials it's possibile to obtain a hard material with good used properties. Composite layers with nickel matrix and Cgraphite disperse phase have been the subject of the present authors' investigations. Composite layers was deposited on steel substrate (St3S) by electrochemical metod. Results of the characteristics initial graphite powder are reported. The Ni-Cgraphite composite were electrodeposited in a sulfate Watt's bath of the following com-position: nickel sulfate (NiSO4*6H2O), nickel chloride (NiCl2*6H2O), boric acid (H3BO3) and with organic substantion Z1. In this paper was presented the morphology, topography of Ni layers comparison with Ni/Cgraphite layers. The method computer analysis of images was applied to determine the content of the dispersed chase of graphite in the composite material. These investigations show that graphite powder in the whole volume of the composite layer is disposed uniformly and its introduction into the layer material causes considerable change of topography in comparison to Ni layer. The method of stirring while electrodeposition process caused change of morphology and structure of produced layers. In the present paper applied two kind of stirring: mechanical and ultrassound. The microhardness and tribology properties of nikel and composites layers were also examined used wear test. Incorporation of graphite powder into Ni matrix caused improvement abrasion resistance Ni/Cgraphite composites. The im of present research was to obtain composite materials with high tribology properties and compact, tight Ni-Cgraphite layer.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.