Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono analizę możliwych rozwiązań konstrukcji przeprawy drogowej przez Martwą Wisłę w Gdańsku. Po szczegółowym rozważeniu przeprawy mostowej w postaci mostu wysokowodnego i mostu ruchomego oraz w postaci tunelu wykonywanego w otwartym wykopie, tunelu zatapianego i tunelu drążonego uznano, że w istniejących warunkach eksploatacji terenów portowych wzdłuż brzegów Martwej Wisły i utrudnień w realizacji określonych przepraw najkorzystniejsze jest wykonanie przeprawy tunelowej w postaci tunelu drążonego.
EN
Presented is an analysis of possible structural solutions of the road crossing through the Vistula River in Gdańsk. After a detail consideration of bridge crossings as high level or movable bridge, as well as tunnel crossing in the form of tunnel constructed in an open deep excavation, as tunnel constructed from floating and prefabricated concrete elements and as a boring tunnel, it was decided to construct the tunnel in the existing conditions as a tunnel executed using a boring machine.
PL
Blogosfera odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu postaw konsumenckich. Blogerzy radzą ludziom m.in. jak jeść, ubierać się, uprawiać sport, co czytać, jakiej muzyki słuchać i jakie kolory powinny mieć ściany domu, aby poprawiać samopoczucie mieszkańców. Konsekwencjami wzrostu popularności blogów jest coraz większa rozpoznawalność autorów blogów oraz zainteresowanie samymi autorami blogów. Celem rozważań jest zbadanie istniejących w Internecie, polskojęzycznych blogów poświęconych odżywianiu, pod kątem problematyki zrównoważonej konsumpcji. Analizie poddano treść blogów, dostępność informacji związanych ze zrównoważoną konsumpcją oraz sposób eksponowania tychże informacji. Ocenie poddano również sposób komunikowania zamieszczanych informacji. Studia literaturowe oraz przeprowadzona analiza pozwolą na zidentyfikowanie luk związanych z odpowiednim przekazywaniem treści w Internecie związanych ze zrównoważoną konsumpcją.
EN
The blogosphere plays the ever growing role in shaping consumer attitudes. Bloggers advise people, inter alia, how to eat, dress, practise sport, what to read, what music listen to and what colours the house walls should have in order to improve dwellers’ wellbeing. A consequence of the growth of popularity of blogs is the greater and greater recognisability of blogs authors as well as the interest in the very authors of blogs. An aim of considerations is to examine the existing on the Internet, Polish-language blogs devoted to nutrition, from the point of view of problems of sustainable consumption. The author analysed the contents of blogs, accessibility of the information related to sustainable consumption as well as the way of that information exposition. He also assessed the way of communicating the posted information. Studies of the literature and the carried out analysis will allow for identification of the gaps related to a proper handling of the contents on the Internet connected with sustainable consumption.
RU
Блогосфера играет всё бόльшую роль в формировании потребительского отношения. Блогеры советуют людям, в частности, как питаться, одеваться, заниматься спортом, что читать, какую музыку слушать и какие цвета должны иметь стены дома, чтобы улучшать самочувствие его обитателей. Последствиями роста популярности блогов является всё бόльшая распознаваемость авторов блогов и интерес к самим авторам блогов. Цель рассуждений – изучить существующие в интернете польскоязычные блоги, посвящённые питанию, с точки зрения проблематики устойчивого потребления. Анализ охватил содержание блогов, доступность информации, связанной с устойчивым потреблением, а также способ экспонирования той же информации. Изучение литературы и проведённый анализ позволят выявить бреши, связанные с соответствующей передачей содержания в интернете, относящегося к устойчивому потреблению.
3
Content available remote Rozwój obiektów pełnomorskich
100%
4
Content available remote Zapas głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki pływającej
100%
PL
Dyskusyjność określania zapasu głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki plywającej. Nowa propozycja określania poszczególnych rezerw głębokości - Zalecenie Z31 (2006 r.).
EN
Inconsistences in current definition of underkeel clearance for watercraft hull. New proposal for particular clearances.
5
Content available remote Bezpieczeństwo zamiany środków transportu w portach morskich i śródlądowych
100%
PL
Identyfikacja zagrożeń podczas zamiany środków transportu. Identyfikacja zagrożeń dodatkowych w żegludze na drogach wodnych. Identyfikacja zagrożeń w przypadku zamiany jednostek pływających. Ocena istniejących aktów prawnych dotyczących zamiany środków transportu w portach morskich i śródlądowych.
EN
Identification of threats during the change of transport means. Identification of additional threats in waterways navigation. Identification of threats in a case of the change of vessels. Assessment of existing legal regulations regarding the change of transport means in the marine and inland ports.
PL
Aktualne aspekty prawne, zasady i okresy oraz sposoby konserwacji, remontów i przebudowy istniejących morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Podstawy do opracowania projektów i instrukcji prowadzenia prac konserwacyjnych i remontów oraz prac związanych z przebudową istniejących konstrukcji.
EN
Present legal aspects, principles and periods and manners of maintenance, renovations and re-construction of existing marine hydro-engineering structures. The fundamentals for elaboration of the designs and instructions for maintenance works and renovations and works related to re-construction of existing structures.
7
Content available remote Zastosowanie konstrukcji stalowych w budownictwie morskim (1)
100%
8
Content available remote Zastosowanie konstrukcji stalowych w budownictwie morskim (2 - ostatni)
100%
9
Content available remote Budownictwo morskie na progu XXI wieku
100%
PL
Wzrost powierzchni terenów nadmorskich. Wydobywanie węglowodorów. Wytwarzanie energii elektrycznej. Zabezpieczenie terenów nadmorskich przed powodzią. Zadania stojące przed budownictwem morskim na początku XXI wieku.
EN
Growth of coastal areas. Exploitation of hydrocarbons. Electric energy production. Flood protection of coastal areas. The issues of maritime engineering at the beginning of XXI century.
10
Content available remote Odpowiedzialność prawna w administracji
100%
PL
Od kilku lat w Polsce trwa debata na temat odpowiedzialności urzędników za wydawane akty w indywidualnych sprawach administracyjnych. Kolejne ekipy rządzące oraz kolejne partie polityczne posiadające większość sejmową zaskakiwały opinię publiczną coraz to nowymi pomysłami w tej materii. Niniejszy artykuł obrazuje zmiany, jakie w tej dziedzinie wprowadził Sejm IV Kadencji.
EN
Recently there is a lot of noise around the responsibility of public administration in Poland. All previous governments and political parties have had a lot of different attitudes to this matter. The paper shows what has happened with the subject during last four year of current Parliament.
PL
Wyzwania związane ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych sposobów docierania do klienta. Wykorzystanie zintegrowanych działań z zakresu komunikacji marketingowej może być skutecznym sposobem na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami. Głównym założeniem stojącym za zintegrowanymi działaniami jest dotarcie do konsumentów w tych miejscach, w których poszukiwane są informacje na temat produktów i usług. Szczególnym przypadkiem prowadzenia działań z zakresu komunikacji jest branża gier wideo, która cechuje się systematycznym wzrostem wartości i jest bardzo podatna na zmiany zachodzące na rynku. Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem było opracowanie modelu zintegrowanej komunikacji marketingowej stosowanego w firmie Blizzard Entertainment. Model może stanowić punkt odniesienia podczas projektowania zintegrowanych działań marketingowych przez inne przedsiębiorstwa produkujące gry wideo.
EN
Challenges that result from social, economic, and technological changes force the companies to seek new ways to reach their customer. The usage of integrated marketing communication tools could be an effective way to deal with these challenges. The main assumption when talking about integrated actions is reaching the customers in the places where they seek the information on products and services. The video games industry is a specific case when it comes to communication as it systematically increases its value and is highly prone to be affected by various changes in the market. This article is of the conceptual character, with its purpose being elaborating on the model of integrated marketing communications that is employed by Blizzard Entertainment. This model can serve as a point of reference for other video games companies in the process of creating their own integrated marketing communications.
RU
Вызовы, связанные с социальными, экономическими и технологическими изменениями, заставляют предприятия искать новые способы поиска клиентов. Использование интегрированных действий в области маркетинговой коммуникации может быть эффективным способом совладения с этими вызовами. Основной предпосылкой, скрывающейся за интегрированными действиями, является отыскание потребителей в тех местах, в которых они ищут информацию о продуктах и услугах. Особый случай осуществления действий в области коммуникации – отрасль видеоигр, которой свойствен систематический рост ценности и которая весьма восприимчива к изменениям, происходящим на рынке. Статья имеет концептуальный характер, а ее цель заключалась в разработке модели интегрированной маркетинговой коммуникации, применяемой в фирме Blizzard Entertainment. Модель может быть ориентиром при проектировании интегрированных маркетинговых действий другими предприятиями, выпускающими видеоигры.
EN
The International Navigation Association (PIANC) is an international scientific and technical non-political and non-profit making association sponsored by national, federal and regional Governments or their representative bodies and open to membership by corporate organisations and to individuals. The Association aims to be the foremost professional organisation for the promotion management and sustainable development of navigation inland, coastal and ocean waterways, embracing ports and harbours, logistics, infrastructure and coastal zones all for the safe and efficient operation of all types of commercial and recreational vessel.
PL
W artykule omówiono zadania morskiej polityki gospodarczej kraju w odniesieniu do wydobywania zasobów surowcowych dna mórz i oceanów. Po przedstawieniu sytuacji w zakresie przyszłościowego wzrostu liczby mieszkańców kuli ziemskiej oraz zapotrzebowania na energię, scharakteryzowano istniejące na dnie i pod dnem mórz i oceanów zasoby węglowodorów i minerałów. Dalej omówiono różnego rodzaju obiekty stałe w postaci platform stalowych i żelbetowych oraz ruchome w postaci różnego rodzaju jednostek pływających, służących do eksploracji i eksploatacji istniejących zasobów. Uznano, że przy właściwym prowadzeniu polityki morskiej istnieje realna szansa na uzupełnienie zasobów lądowych zasobami podmorskimi. Zwrócono przy tym uwagę na konieczne kierunki działań państwa, mających zapewnić realizację koniecznego dla naszego kraju wydobycia.
EN
The paper is devoted to the requirements of the state maritime economical policy in relation to the offshore mining of the raw resources of the sea and ocean bottom. After a presentation concerning the future increase of number of people in the World, and the resulting power demand, are characterized the on the sea bottom and under the sea bottom reserves of hydrocarbons and other minerals. Further are presented the different permanent structures in the form of steel and concrete platforms, as well as different kinds of floating units, used for the exploration and mining of the existing and discovered reserves. It is stated that for a proper development of the maritime policy there exists a real chance to supplement the onshore reserves by mean of the offshore one. It is concluded that at the time being a serious intensification of the state activities in the direction of an increase of offshore mining is for our State urgently needed.
EN
The paper presents modern solutions of different types of structures used in harbour and offshore engineering, as well as in coastal protection and in different types of shipyards. Among others following structures are presented and characterized: breakwaters, quay walls, offshore platforms, dry docks, storm surge barriers, groins, immersed tunnels and bridges above sea straits.
PL
Hydrotechniczne konstrukcje stoczniowe (wyciągi, podnośniki, pochylnie, doki pływające, doki suche) w aspekcie naukowym i wykonawstwa praktycznego. Pierwszy suchy dok w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Publikacje naukowe.
EN
Harbour engineering constructions (hoists, lifts, slipways, floating dock, dry docks) in the light of research as well as engineering approach. First dry dock in the Komuna Paryska Yard Gdynia.
PL
Kampanie promocyjne prowadzone przez niektóre miasta, poza standardowymi sposobami promocji, bywają czasami uzupełniane o działania określane jako event marketing. Wykorzystanie potencjału dostępnych na rynku urządzeń mobilnych w grach miejskich, które zaliczane są do grupy wydarzeń marketingowych, pozwala na stworzenie atrakcyjnych działań promujących miasto, kierowanych do młodych odbiorców. Poniższe rozważania mają na celu zbadanie poziomu znajomości gier miejskich oraz gier miejskich opartych na lokalizacji (location-based games). Celem jest ponadto sprawdzenie, które elementy tego typu gier są atrakcyjne dla potencjalnego uczestnika. Autor, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, dokonał analizy porównawczej gry miejskiej, opartej na smartfonach, organizowanej w Poznaniu, z największymi tego typu przedsięwzięciami z innych krajów Unii Europejskiej oraz USA.
EN
Promotion campaigns carried out by some towns, apart from the standard ways of promotion, are sometimes supplemented by the actions described as event marketing. The use of the potential of available in the market mobile devices in urban gaming, which is considered as an element of the group of marketing events, allows creation of attractive measures promoting the town, addressed to young recipients. The below-presented considerations are aimed at research of the level of awareness of urban gaming and location-based games. An aim is also to check which elements of such games are attractive for the potential participant. The author, based on the carried out surveys, made a comparative analysis of the urban gaming, based on smartphones, being organised in Poznan, with the greatest such events from other countries of the European Union and the USA.
RU
Мероприятия по продвижению, осуществляемые некоторыми городами, наряду со стандартными способами продвижения, иногда дополняются действиями, определяемыми термином «событийный маркетинг». Использование потенциала доступного на рынке мобильного оборудования в городских соревнованиях, которые относят к группе маркетинговых событий, позволяет создавать привлекательные действия по продвижению города, направляемые молодым адресатам. Нижеследующие рассуждения преследуют собой цель изучить уровень знакомства с городскими соревнованиями, а также с городским ориентированием (англ. location-based games). Другая цель – проверить, которые элементы такого рода соревнований привлекательны для потенциального участника. Автор, на основе проведенных опросов, провел сопоставительный анализ городских ориентирований, основанных на смартфонах, организуемых в Познани, с самыми крупными мероприятиями такого рода издругих стран-членов Европейского Союза и США.
17
Content available remote Przyczynek do projektowania platform pełnomorskich
100%
PL
Skutki przejścia huraganów "Katrina" i "Rita" przez pola naftowe Zatoki Meksykańskiej. Aktualność zasad prawidłowego projektowania platform pełnomorskich niezależnie od ich rozwiązania konstrukcyjnego.
EN
The results of "Katrina" and "Rita" hurricanes impact on the oil fields in Mexican Bay. A relevance of the principles for proper design of sea platforms independent of its construction solutions.
18
100%
PL
Zapas głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki pływającej. Urządzenia cumownicze.
EN
Margin of the depth of the water under the kill of watercraft hull. Mooring devices.
19
Content available remote Prędkość podchodzenia statków do morskich konstrukcji hydrotechnicznych
100%
PL
Analiza istniejących zaleceń dotyczących obliczania prędkości podchodzenia statków do morskich konstrukcji hydrotechnicznych i rozważenie konieczności wprowadzenia zmian. Przedstawiono propozycję zmian istniejącego Zalecenia Z12 "Prędkość podchodzenia statku do morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1-Z46. Studia i Materiały Katedry Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej, zeszyt nr 21, Gdańsk 1997), które zostały także wprowadzone do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1.06.1998r. (Dz. U. Nr 101, poz.645).
EN
The analysis of existing recommendations concerning the calculation of approach speeds of vessels to maritime structures and considerations of the changes The proposal of changes to the existing Recommendation Z12 on "Approach speed of vessel to maritime structures" (Recommendations of the design of maritime structures Z1-Z46. Studies and proceedings of the Deparment of Maritime Engineering, Gdańsk Technical University, Vol.21 Gdańsk 1997), which were also introduced to the Order of Ministry of Transport and Marine Management, 1.06.1998r.
20
Content available remote Kilka słów o budowie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku…
100%
PL
W tekście prezentowane są wnioski z sympozjum „Doświadczenia z budowy pierwszej rury tunelu”, które odbyło się 13 lutego 2014 r.w Gdańsku.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.