Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 236

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Koncepcja ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych
100%
EN
Economic appraisal of information technology investment is an important issue for many reasons (growing expenses for IT projects, low percentage of successful IT projects, problems with costs and benefits identification of IT projects). In the article an analytical model of the evaluation process is proposed as a framework for further classi fication of the methods as well as for developing methodology of economical appraisal of information technology investment.
2
Content available remote Przykładowa analiza kosztów zakupu i eksploatacji młotów hydraulicznych
100%
PL
W oparciu o dane podane w [1, 2] przedstawiono wyniki analizy prawdopodobieństwa uszkodzeń młotów hydraulicznych. Zidentyfikowano zarówno najczęstsze jak najkosztowniejsze wymiany elementy młotów. Rezultaty analizy Lorenza-Pareta posłużyły do przykładowych obliczeń kosztów zakupu i eksploatacji młota hydraulicznego wg metody oceny zaproponowanej w pracy [3, 4] i przyjętych założeń dotyczących m.in. eskalacji kosztów, stopy dyskontowej, amortyzacji itp. Analiza przepływów gotówkowych w okresie zakupu i eksploatacji młotów hydraulicznych pozwoliła wyznaczyć koszt bieżący i roczny dla okresu eksploatacji wynoszącego 5, 10, 15 i 20 lat. Analiza wrażliwości kosztu bieżącego pozwoliła zidentyfikować kluczowe parametry (ceny części i częstości ich wymian) mające największy wpływ na analizowane koszty.
EN
Based on published data [1, 2] the results of reliability of failure analysis of hydraulic hammers have been presented. The most frequently replaced parts of hydraulic hammers as well as the most costly replacements have been identified using the Lorenz-Pareto method. The results from analysis has been used in example calculations of purchasing and operating costs of hydraulic hammers according to method presented in [3, 4] and assumptions about cost escalation, discounting factor, deprecations etc. Cash flow analysis during purchase and operation of hydraulic hammer has allowed to conduct calculation of present and annual cost of purchase and operation of hydraulic hammers for the 5, 10, 15 and 20 periods. The sensitivity analysis of present cost has allowed identification of key parameters (prices of components and frequency of their replacement) which have the biggest influence on analyzed costs.
3
100%
PL
Na przykładzie młotów hydraulicznych przedstawiono metodę oceny ekonomicznej kosztów zakupu i eksploatacji urządzeń i maszyn nie przynoszących dochodu, lecz generujących usługi. Do oceny zaproponowano metodę kosztu bieżącego lub rocznego. Omówiono różne sposoby analizy: w cenach stałych i bieżących. Podkreślono konieczność przeprowadzenia analizy ekonomicznej po opodatkowaniu. Określono główne składniki kosztów związanych z zakupem (inwestycją początkową) i eksploatacją młotów hydraulicznych.
EN
Based on example of hydraulic hammers the method of economic evaluation of purchasing and operating costs of machinery not generating income but providing only services has been presented. The method of present and annual cost has been proposed. Different methods of analysis in constant and escalating dollars have been discussed. The necessity of after tax analysis has been stressed. The main cost components connected with purchase (initial investment) and operation of hydraulic hammers has been identified.
PL
Decyzja dotycząca wyboru konstrukcji systemu chłodniczego wymaga wszechstronnego spojrzenia i całościowej oceny ekonomicznej. W wielu przypadkach decydującym okazuje się kryterium czasowe i zyski związane z wykonaniem i eksploatacją konkretnego rozwiązania.
5
Content available Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych
80%
PL
Na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przedstawiono rolę oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. Jako źródła informacji wykorzystano raporty i sprawozdania z działalności IUNG oraz wybrane publikacje. Stwierdzono, że ocena ekonomiczna umożliwia i ułatwia wybór rozwiązań oferowanych praktyce rolniczej. Odgrywa ona również istotną rolę w procesach podejmowania decyzji związanych z wyborem systemu gospodarowania i określonego wariantu technologii produkcji w gospodarstwie. Umożliwia też wyjaśnianie wielu zmian i tendencji w rolnictwie.
EN
The paper presents the role of economic evaluation in agricultural research on the case of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. The issues such as production technology, crop rotation, farming systems, the level of farm production sustainability and the possibilities of producing biomass for energetic purposes need to be evaluated and economically analysed. It was concluded that economic evaluation can provide an objective assessment of the results of agricultural re-search and seems to be useful in selecting an appropriate management system and the best trends and directions for production technology.
PL
Infrastruktura transportu drogowego stanowi jeden z najważniejszych systemów mających bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój gospodarczy danego obszaru. Wielość i złożoność relacji związanych z inwestycjami infrastruktury drogowej oraz ograniczona informacja na poziomie regionalnym i gminnym powoduje konieczność stosowania sytuacyjnego podejścia do każdego projektu. W artykule poruszono problem badawczy związany z oceną infrastruktury drogowej w aspekcie ekonomicznym, technicznym i środowiskowym. Przedmiotem badań jest odcinek drogi S7 o długości 38 km, między Ostródą a Miłomłynem. Dobór metod oceny wynika głównie z kontekstu analizy w wymiarze korzyści, oddziaływania lub też rodzaju infrastruktury. Kryteria doboru metod oceny stanowią wyzwanie dla efektywności oceny projektów publicznych. Na potrzeby badań został opracowany model oceny zweryfikowany na konkretnym przykładzie.
PL
Podstawą decyzji o podjęciu inwestycji powinno być proste zestawienie wielkości nakładów inwestycyjnych i możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych. Tylko w przypadku, gdy korzyści wygenerowane w wyniku realizacji projektu przewyższają wysokość przewidywanych nakładów, istnieje racjonalny impuls do podjęcia tego zadania. Jeżeli są rónież inne przesłanki skłaniające do podjęcia decyzji inwestycyjnej, powinno to być jasno wyartykułowane, a źródło dofinansowania - ściśle określone.
14
80%
EN
This paper presents an attempt of the economic assessment of high voltage squirrel-cage induction motors diagnosis. Costs of diagnostic measurement of stator winding insulation have been estimated. These costs have been compared to the costs of possible repairs. Diagnosis costs have been also compared to the costs of energy used by these machines. Costs of diagnosis which has been done internally are compared to the costs of an external service, taking into account the amount of machines in the plant.
PL
Przedstawiono formułę uproszczoną stosowaną do oceny ekonomicznej efektywności oczyszczalni gruntowo-roślinnych, a następnie rozpatrzono dwa jej podstawowe składniki, tj. nakłady inwestycyjne i roczne koszty eksploatacji. Wartości liczbowe tych składników podano w zależności od parametrów technologicznych i eksploatacyjnych wybranych oczyszczalni ze złożem gruntowo-roślinnym.
EN
Simplified formula used to evaluating economic efficiency of the on-site vegetation root-soil bed sewage treatment systems was presented. Next, basic two components of the formula were considered, i.e. the investment inputs and annual costs of exploitation. Numerical values of these components were given for selected construced wetland sewage treatment systems, as affected by their technological and functional parameters.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.