Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Efekty kształcenia na pulpicie językoznawcy
100%
EN
The article is devoted to the part of the academic discourse dedicated the educational results. The aim of the study is to present the linguistic means which serve for such purpose. The analyze encompasses such formal realization of the predicate structures as nominal phrases including nominalizations, nouns and adjectives. Special attention is paid to mental predicates which are realized by intellectual verbs on the formal level. The conducted study is placed among the works from the fields of stylistics, semantics, syntax as well as in the area of the discourse analyses.
EN
„Bitwa o każdy grób”. Semantic, syntactic & functional analysis of the titles in the guidebook Przewodnik po powstańczej Warszawie The aim of this article is the presentation of the titles functions such as informative, compositional and ideational in the guidebook of the Warsaw Uprising 1944. The authors of the book tell about the places, but they present also participants and witnesses of the Warsaw Uprising. The semantic and syntactic analyses of the nominalizations, which served as the titles in this book are presented. The purpose of this section is to demonstrate relations between the syntactical shape of particular title and the content of the given text. The article shows the connection between shape of semantic structure and the informative power of the particular text. The article brings also formal classification of the analyzed titles. Some of them consist of nominalizations (18%), some perform as the sentences (5%), as phrases with participles (9%), as phrases with infinitives (1%). In the conclusions I claim, that the formal choices in the titles are suitable for modern reader, which is capable of perceiving the news from the new media, such as Internet.
3
100%
EN
The paper deals with 400 adjectives (1046 tokens) excerpted from the textbooks of Slovene as a foreign language Gremo naprej and Slovenska beseda v živo 2. The author presents the frequency of the given adjective samples from the textbooks and classifies examined adjectives into classes of qualitative, relational, and possessive. Firstly, she assumed that the qualitative adjectives could be more frequent than relational on the lower level of learning. However, the samples from the textbooks show that the relational adjectives were more frequent in more basic Gremo naprej than in Slovenska beseda v živo 2, in which the qualitative adjectives are more often used. The article describes the way of adjective representation in the textbooks (lexicon, grammar, the texts building, titles). The paper shows also cultural content transferred by the adjectives.
PL
W artykule przedstawiono frekwencję przymiotników (1046 użyć ok. 400 leksemów) oraz ich podział na jakościowe, relacyjne i dzierżawcze na podstawie materiału z dwu podręczników do nauki języka słoweńskiego: Gremo naprej oraz Slovenska beseda v živo 2. Autorka wskazuje na możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy. Odwrotnie do postawionej hipotezy o powiększaniu się zasobu przymiotników relacyjnych przy jednoczesnym podwyższaniu kompetencji językowych, w Gremo naprej jest ich więcej niż w podręczniku Slovenska beseda v živo 2, w którym odnotowano z kolei więcej przymiotników jakościowych. W artykule nakreślono sposoby prezentowania przymiotników w podręcznikach (ilustracja zasobu leksykalnego i systemu gramatycznego, konstytuowanie tekstów, także poprzez występowanie w tytułach), jak również udokumentowano rolę przymiotników w ukazywaniu treści kulturowych.
EN
The article is devoted to Polish and Slovenian verbs. The text is divided into three parts. The first part presents the inventory of verbal units paraphrased with adjectives of colour. Verbs are concentrated around adjectives of colour in two sets (Polish & Slovenian). For example for adjective biały in their paraphrase the following verbs are mentioned: bielić; pobielić – pobielać; rozbielić – rozbielać; wybielić – wybielać; zabielić – zabielać. The Slovenian data consist the following lexems connected with adjective bel ‘biały’: beliti; obeliti, pobeliti, razbeliti, ubeliti. The second part of the article contains a derivational characteristic of chosen verbs. Functions of verbal prefixes are stressed. The shape of prefixes and their functions show many similarities in both languages. The third part concerns Semantic and Syntactic problems. The Predicate Argument Structure of causative predicates is taken under consideration. The causatives with adjectives of colour in paraphrase tend to express propositional arguments in nominalization.
PL
Celem artykułu jest udokumentowanie tezy, że czasowniki sfery psychicznej (odnoszące się do intelektu i do uczuć) przejawiają tendencję, aby w ich otoczeniu jako wykładnik argumentu propozycjonalnego pojawiały się nominalizacje. Analizę przeprowadzono w oparciu o założenia składni semantycznej, w której płaszczyzna treści i poziom językowy traktowane są jako odrębne. Badaniem objęto 60 czasowników – 30 polskich i 30 słoweńskich, które zilustrowano w postaci bogatej egzemplifikacji zdaniowej. Badane verba podzielono na dwu- i trójargumentowe. Obserwacje potwierdziły wyjściową tezę o obecności nominalizacji przy werbalnych wykładnikach predykatów mentalnych i emotywnych, które w artykule objęto wspólnym terminem czasowniki sfery psychicznej. Nieliczne czasowniki stanowiące 10% materiału nie dopuszczają nominalizacji w pozycji wewnętrznej predykacji (argumentu zdarzeniowego). Oba badane języki wykazują znaczące podobieństwo odnośnie skali dopuszczalności nominalizacji.
EN
In this paper a hypothesis concerning the occurrence of nominalizations in the position of the propositional argument assigned by a psychological predicate was tested with sets of 60 (30 + 30) Polish and Slovene verbs from the semantic field of thinking and feeling. In line with Semantic Syntax Methodology, the semantic and the syntactic (formal) levels of representation were separated. Predicates and arguments are elements of the Predicate-Argument Structure on the semantic level of representation. The observations demonstrate that the typical way of the realization of the propositional argument in the place opened by Psych Verbs, in the place of complex predicates, is nominalization. Such a manner of explication covers 90% of the tested 2- and 3-argument verbal units in Polish and Slovene from the field of the intellect as well as emotions. The analysis shows that only 10% of the examined verbs in each language (Polish and Slovene) do not allow the realization of the propositional argument as nominalization. The results in this respect are similar in Polish and in Slovene.
6
Content available Czasowniki w nowszej leksyce słoweńskiej
100%
PL
Artykuł dotyczy 426 czasowników wybranych ze słownika nowszego słownictwa słoweńskiego Slovar novejšega besedja slovenskega jezika z 2012 roku. Analiza pokazała możliwe modyfikacje zaobserwowane przy porównaniu czasowników z tego słownika z czasownikami, które umieszczono w Slovar slovenskega knjižnega bezika z 1994 roku. Autorka artykułu korzysta z takich pojęć semantyki leksykalnej, jak polisemia, homonimia, modyfikacja znaczeń. Materiał został podzielony ze względu na kategorie semantyczne: kauzatywność, inchoatywność, terminatywność, finitywność etc. Uwzględniono także nacechowanie temporalne, aspektualne badanych jednostek werbalnych. Pokazano prefiksy tworzące analizowane czasowniki i przypisano im funkcje sygnalizowania kategorii semantycznych. W końcowej części artykułu zaprezentowano przykładowe pola znaczeniowe badanego słownictwa. Ta klasyfikacja przynosi pewne informacje na temat nowoczesnego społeczeństwa słoweńskiego. Przeprowadzona analiza udowodniła występowanie takich zjawisk, jak internacjonalizacja i globalizacja w języku słoweńskim i innych językach słowiańskich.
EN
The article is devoted to the presentation of 426 verbs, which are included in the dictionary of the newer Slovene lexicon Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [SNBSJ, 2012]. The analysis demonstrates some modifications between the contents of SNBSJ and Slovar slovenskega knjižnega bezika [SSKJ] (the previous Slovene dictionary). The author of the paper uses such terms as homonymy, polysemy, semantic modification. The data are classified. The verbs and the functions of their parts were labeled as inchoative, terminative, finitive, resultative. The special attention was paid to the temporality and to the Slavic category, which is Aspect and to the aspectual division of the analyzed verbs. The set of used prefixes were presented together with their functions. The last part of the paper brings the semantic division of the analyzed data. This classification lets to make some observations about the modern Slovene society. The conclusions inform about such phenomena as the internationalization and globalization shown by the investigation presented in the article.
EN
In this paper, the authors present selected issues connected with realizationsof semantic structures composed of predicates of emotion which are represented by verbaland analytical items in the examined data. The aim of the study is to show similarities anddifferences between the Bulgarian and Polish material in such matters as the syntax and thesemantic structures of verbs of emotion, and their tendency to entail the propositional contentin a different form, e.g.: as the clause, the nominal phrase and other items, as parts of the basicsemantic structure. The authors hope that the investigation will demonstrate the phenomenonof “empty place” determined by the verbal or analytical item as the realization of the core predicateand its restrictions. The paper is connected with the project directed by M. Korytkowska. In theproject, the authors of this paper collaborate together with M. Korytkowska and A. Kiklewicz.
EN
In this paper, the authors present selected issues connected with realizationsof semantic structures composed of predicates of emotion which are represented by verbaland analytical items in the examined data. The aim of the study is to show similarities anddifferences between the Bulgarian and Polish material in such matters as the syntax and thesemantic structures of verbs of emotion, and their tendency to entail the propositional contentin a different form, e.g.: as the clause, the nominal phrase and other items, as parts of the basicsemantic structure. The authors hope that the investigation will demonstrate the phenomenonof “empty place” determined by the verbal or analytical item as the realization of the core predicateand its restrictions. The paper is connected with the project directed by M. Korytkowska. In theproject, the authors of this paper collaborate together with M. Korytkowska and A. Kiklewicz
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.