Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Budapeszt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Metro w Budapeszcie
100%
PL
Metro w Budapeszcie należy do najstarszych w Europie. Pierwsza linia została otwarta w 1896 r. Obecnie sieć metra ma 4 linie o łącznej długości 31,7 km. Czwarta linia zostanie oddana do eksploatacji w 2010 r., pociągi dla niej są już obecnie produkowane w Polsce w Alstom Konstal w Chorzowie. Planowana jest też piąta linia.
2
Content available Linia metra nr 4 / Zielona w Budapeszcie
100%
PL
Linia nr 4 metra budapesztańskiego (linia Zielona) została otwarta pod koniec marca 2014 r. Przebiega od południowego zachodu na północny wschód, łącząc stację kolejową Kelenföld i dworzec Wschodni (węg. Keleti), leżące odpowiednio w Budzie i Peszcie (linia przekracza Dunaj podziemnym tunelem). Obecnie długość linii wynosi ponad 7 km. Planowane jest zbudowanie kolejnych odcinków w obu kierunkach: dwóch w kierunku wschodnim do Bosnyák tér i Újpalota i jednego w kierunku zachodnim do Virágpiac. Czyli obecny fragment ma stać się odcin kiem centralnym. Linia Zielona jest całkowicie automatyczna, obsługiwana przez pociągi z rodziny Metropolis, które zostały dostarczone przez Alstom.
EN
The Green Line of the Budapest underground was commissioned at the end of March 2014 and the connection of the Kelenföld and the Keleti railway station was built with the Danube underground tunnel. It is planned to build the sections in both directions, i.e. the current fragment (~ 7 km) is to become the central section. Additionally, two sections will be built in the east and one in the west direction. The Green Line is full automatic and the rolling stock – the Metropolis trains were produced by Alstom. The construction of the line was accompanied by numerous controversies, including low transparency of tender procedures, attempts to cancel the rolling stock contract, etc.
PL
Gdyby poddać analizie projekty z branży architektury krajobrazu zrealizowane w ostatnich latach w stolicach krajów Grupy Wyszehradzkiej, można by stwierdzić, że prym w tym zakresie wiedzie Budapeszt. Niemal na każdym kroku widoczne są nowe bądź zrewitalizowane zielone przestrzenie publiczne, zwłaszcza po stronie Pesztu.
PL
Węgry są krajem położonym wewnątrz łuku karpackiego, w obrzeżu Dunaju. Na uwagę zasługują tamtejsze drzewa.
12
Content available remote M4 : czwarta linia metra w stolicy Węgier
75%
PL
Głównym celem projektantów nowej linii metra w Budapeszcie było połączenie południowo-zachodniej z północno-wschodnią częścią miasta. Według badań, miasto wielkości Budapesztu powinno mieć bowiem 3 razy większą sieć połączeń niż ma obecnie.
EN
A new subway line in Budapest designers’ main goal was to join southwestern part of the city with its northeastern part. According to the research, a city of a size of Budapest should have 3 times bigger communication network as it now has. Adapting M4 line to the existing communication network and opportunities which it created allowed to reorganize public .transport in districts where it runs. Additional subway line was also to strengthen direct connections with M2 and M3 lines.
EN
The nineteenth century was a period of ground-breaking events in the history of humanity relating to the industrial revolution, scientific discoveries, knowledge development and social changes. It was also a time when new types of commercial buildings were being formed and transformations of those that had existed for centuries were taking place. The aim of this article is to present the problems of the Central Market Hall in Budapest by Samu Pecz and compare its architectural solutions with selected nineteenth-century constructions serving the same purpose elsewhere in Europe.
PL
XIX wiek to okres przełomowych wydarzeń w dziejach ludzkości związanych z rewolucją przemysłową, odkryciami naukowymi, rozwojem wiedzy oraz przemianami społecznymi. Był to także czas kształtowania się nowych typów obiektów handlowych lub też transformacji tych, które istniały od wieków. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki Centralnej Hali Targowej w Budapeszcie autorstwa Samu Pecza i porównanie jej rozwiązań architektonicznych z wybranymi, dziewiętnastowiecznymi obiektami o tej funkcji z terenów Europy.
15
63%
EN
In 1847, the City Council of Pest opened a new central necropolis. In 1956, the cemetery was declared to be a National Pantheon and Graveyard. Nowadays, about half of the territory of the cemetery is settled, the individually or artistically remarkable tombs are protected, and the rest of the site is being re-designed as green area. In some parts of the cemetery, burials can still be carried out, but the major part of the graveyard is functioning as a public park.
PL
W 1847 r., Rada Miejska w Peszcie otworzyła nową nekropolię, znajdującą się w centrum miasta. W 1956 r., zyskała ona nazwę Narodowy Panteon i Cmentarz. Współcześnie około połowa terytorium cmentarza jest uregulowana, niezwykłe grobowce, oryginalne lub artystyczne, są chronione, a pozostała część założenia została przeprojektowana, jako obszar zielony. W niektórych miejscach cmentarza nadal odbywają się pogrzeby, ale większa część nekropolii funkcjonuje, jako park publiczny.
18
63%
EN
The public demand for urban parks, citizens’ use and habits are different in every age and region. But do public parks have some eternal, unchanging values in a field of social welfare? Can we regard the idea as a value, which brought to life the 18th century public park movement in today’s rushing, tinsel and digital world? Can we find any general aspect in park use forms, which is true, even to the casual visitor or a tourist in a historical garden or a daily guest in an average city park. The Budapest Városliget is one of the world’s first urban park, in some ways perhaps the first. The site was used for urban recreation from mid-18th century, and then the city of Pest decided to develop a public park to increase the livability of the city. The plan was drawn up by Heinrich Nebbien between 1813-1816. Although Nebbien’s plan realized partly due to the lack of resources, in the capital’s life the Városliget have been acting - with changing functions and space structure- as a vital part of the open space recreation for 200 years. This article focuses on the role of urban public parks, and analyses the relationship between changing space structure and use on the example of Városliget. The Városliget analysis is based on the structural and park user surveys, which were made during the last three decades. The history of the urban park clearly illustrates that cramming new functions beyond the historical outdoor recreational activities has not increased the value of the park, but significantly deteriorate what is value and what makes the park loveable. It is almost understandable that the park is not on the international tourism program, it does not appear on the map of the capital’s iconic creations, institutions. But it could be there. Everything predestines for it: two centuries of history, the idea of its birth and creation, its location in the city structure, its current old and valuable trees. The Városliget is a value in itself, without stuffing and subsuming with new institutional functions.
PL
Wymagania publiczne stawiane parkom miejskim, sposoby użytkowania i przyzwyczajenia mieszkańców miast różnią się, w zależności od wieku i regionu. Ale czy parki publiczne mają jakieś odwieczne, niezmienne wartości w dziedzinie uzdrawiania społeczeństwa? Czy w dzisiejszym pędzie, blichtrze i cyfrowym świecie, ideę, która powołała do życia XVIII wieczny ruch parków publicznych, możemy postrzegać, jako wartość? Czy możemy odnaleźć uniwersalny aspekt w sposobie użytkowania parków, który będzie sprawdzał się, nawet w przypadku zwyczajnych użytkowników, turystów zwiedzających ogrody historyczne czy też osób codziennie odwiedzających zwyczajne parki? Budapeszt Városliget jest jednym z pierwszych światowych parków miejskich, w niektórych aspektach prawdopodobnie najwcześniejszym. Miejsce to było użytkowane, jako teren do rekreacji od połowy XVIII w., wtedy miasto Peszt zadecydowało o rozwoju parku publicznego, aby poprawić jakość życia w mieście. Park został zaprojektowany przez Heinricha Nebbiena w latach 1813-1816. Pomimo, że plan Nebbiena został zrealizowany częściowo, ze względu na brak środków, to Városliget zaczął funkcjonować w życiu stolicy, przyczyniając się do zmiany funkcji i struktury przestrzennej, jako istotna część otwartej przestrzeni do rekreacji, użytkowanej przez kolejne 200 lat. Artykuł dotyczy roli miejskich parków publicznych i analizy relacji pomiędzy zmieniającą się strukturą przestrzenną i sposobem użytkowania, na przykładzie parku Városliget. Analizy parku opierały się na badaniach struktury i użytkowników parku i zostały wykonane w ciągu ostatnich trzech dekad. Historia parku miejskiego czytelnie obrazuje, że wprowadzanie nowych funkcji, poza funkcją historyczną, jaką był otwarty teren rekreacji, nie zwiększyło wartości parku, ale przyczyniło się do znaczącej degradacji wartości i czynników, dzięki którym park cieszył się sympatią użytkowników. Częściowo zrozumiałe jest, że park nie jest objęty międzynarodowym programem turystycznym i nie figuruje na mapie kulturowych dzieł i instytucji stolicy. Ale może się tam znaleźć. Wszystko na to wskazuje: trwająca dwa wieki historia parku, idea jego powstania i kreacji, lokalizacja w strukturze miasta, zabytkowy i warto- ściowy drzewostan. Városliget jest wartością samą w sobie, bez tworzenia i podporządkowywania się nowym instytucjom i funkcjom. does not refer in this case to spatial chaos which can be a result of implementation of Local Spatial Management Plan.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.