Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The problem considered in this article refers to such representation of data from an electronic navigational chart that fast and effective identification of areas meeting certain criteria, e.g. depths, will be possible. This is of importance in such processes as situation analysis and assessment or the determination of a safe trajectory of ship movement. The recurrent algorithm for area discretization herein presented makes use of the trapezoid mesh. Its properties and requirements, as well as the methodology of area discretization are presented. The results of an experiment based on that algorithm are described.
PL
Rozpatrywany w artykule problem dotyczy reprezentacji danych z nawigacyjnej mapy elektronicznej umożliwiających szybkie i skuteczne identyfikowanie obszarów spełniających określone kryteria, np. głębokości. Ma to istotne znaczenie między innymi w procesach analizy i oceny sytuacji czy wyznaczania bezpiecznej trajektorii ruchu statku. W artykule zaprezentowano rekurencyjny algorytm dyskretyzacji obszaru z wykorzystaniem siatki trapezowej. Przedstawiono jego właściwości oraz wymagania. Zaprezentowano metodykę postępowania w procesie dyskretyzacji obszaru. W oparciu o opracowany algorytm przeprowadzono eksperyment i przedstawiono wyniki.
PL
W artykule analizowano problem konwersji elektronicznej mapy nawigacyjnej w standardzie S-57 do postaci umożliwiającej wprowadzenie oraz szybką analizę i wykorzystanie informacji zawartych na mapie w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji. Do rozwiązania problemu zaproponowano rekurencyjny algorytm dyskretyzujący wykorzystujący drzewa ćwiartek. Przedstawiono jego właściwości oraz wymagania. Zaprezentowano metodykę postępowania w procesie dyskretyzacji obszaru. W oparciu opracowany algorytm przeprowadzono eksperyment, przedstawiono wyniki.
EN
This article analyzes the problem of converting an S-57 standard electronic chart to the form enabling the insertion and quick analysis and use of information contained on the chart of a navigational decision support system. The problem is tackled by the application of a recurrent discretizing algorithm making use of quad trees. The properties and requirements of the algorithm are discussed along with the methodology adopted in the process of area discretization. The results of an experiment based on the developed algorithm are presented.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 3
4250--4257
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pracy badawczej dotyczącej metod budowy grafów, stanowiących źródło danych dla algorytmów wyboru drogi, wykorzystywanych w procesie wyboru drogi na akwenach ograniczonych. Zaprezentowano metodykę postępowania w procesach rozmieszczania wierzchołków oraz definiowania krawędzi grafu. Zaproponowano i przeanalizowano trzy metody rozmieszczania punktów zwrotu – wierzchołków grafu oraz trzy sposoby wyznaczania krawędzi grafu odpowiadających dostępnym połączeniom pomiędzy poszczególnymi punktami zwrotu. W oparciu o opracowany algorytm przeprowadzono dwa eksperymenty z wykorzystaniem obszarów rzeczywistych i przedstawiono ich wyniki. W eksperymentach wykorzystano numeryczne modele terenu opracowane na bazie obszarów rzeczywistych za pomocą rekurencyjnego algorytmu dyskretyzującego wykorzystującego siatki trapezowe.
XX
The article presents the results of the research on the graphs construction methods provides the data source for route search algorithms used in the process of choosing the road in restricted areas. The methodology of the graph nodes deployment processes and defining of the graph edges were presented. Three deployment methods return nodes - vertices of the graph and three ways to define the edges of the graph corresponding to the available connections between nodes (waypoints) were presented. The results of an two experiments based on that algorithms with the use of the real areas are described. Those experiments used numerical terrain models developed on the basis of the real areas. In the process of the numerical terrain models creation a recurrent discretization algorithm using the trapezoidal mesh was used.
PL
W artykule rozpatrywany jest problem optymalizacji parametrów silników magnetohydrodynamicznych z kanałem o przekroju eliptycznym. Analizowane jest zagadnienie doboru parametrów geometrycznych kanału i warunków zasilania silnika pod kątem uzyskania maksymalnej sprawności. Ponadto przedstawiono analizę możliwości doboru wymiarów geometrycznych napędu i określonych warunków zasilania w celu uzyskania jak najwyższej gęstości mocy wyjściowej.
EN
This article discusses a problem of optimisation of some parameters of magnetohydrodynamic engines with an elliptical cross-section channel. The channel geometric parameters, engine supply conditions and magnetic circuit configuration are analysed in order to receive maximum efficiency. Besides, analyzed are the propulsion geometric dimensions and supply conditions with the aim of maximizing the output power density.
EN
In this paper an algorithm of finding the optimal path of an object in restricted area, focusing on the position prediction, is presented. Moving in the restricted area requires not only the knowledge of this area, but also the current and future position of other objects present in it. These informations let to minimalize the possible collision risk. It’s significant not only due to the safety, but also to the economic factors. This approach is the further development of the investigations in the area of finding the optimal path in restricted area, carried out at the Maritime University of Szczecin. The authors propose the algorithm for the use in the decision support systems in maritime navigation, but it could be also applied in the other areas of transport.
6
63%
EN
The presented simulation model of radiocommunication events management allows to investigate problems occurring in marine radiocommunications. Based on a variety of research methods, we focus on the method of computer-based simulation, and describe the stages of construction and structure of the simulation model. Finally, we discuss possible applications of the developed model.
PL
W artykule omówiona została koncepcja zastosowania technik rozpoznawania mowy w systemie zarządzania zdarzeniami radiokomunikacyjnymi (Radiocommunication Events Management System - REMS), którego zadaniem jest proces wspomagania podejmowania decyzji przez operatorów urządzeń radiokomunikacyjnych GMDSS na statkach morskich. Przeprowadzono eksperymenty na stanowisku laboratoryjnym, co zaowocowało wnioskami.
EN
In this paper an idea of speech recognition in Radio Events Management System is described. REMS can be used as a tool for supporting the decisions of GMDSS devices operators on marine vessels. Some experiments in artificial conditions were carried out and the results are described.
EN
This paper presents the possiblities of the use of the shortest path in the graph algorithms in ship’s safe route choice process in a restricted area. To create a graph, a trapezoidal mesh based on the S-57 digital map data was used. Numerical experiments were carried out and their results are discussed.
PL
Proces wyboru drogi w obszarze ograniczonym wymaga znajomości nie tylko samego obszaru, ale także bieżącego oraz przyszłego położenia innych poruszających się w nim obiektów. Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku gdy śledzone obiekty nie zmieniają kierunku ruchu oraz prędkości. Często jednak śledzone obiekty manewrują, co skutkuje koniecznością korekty wyznaczonej trajektorii obiektu własnego. Takie informacje pozwalają na minimalizację ryzyka ewentualnej kolizji. Jest to istotne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i z uwagi na czynniki ekonomiczne. W niniejszym artykule zaproponowano algorytm detekcji zmian kierunku ruchu oraz prędkości śledzonego obiektu. Proponowane w artykule rozwiązania są rozwinięciem poprzednich badań uwzględniających poszukiwanie optymalnej trasy obiektu na obszarze ograniczonym. Autorzy proponują tu algorytm dla zastosowań w systemach wspomagania decyzji dla nawigacji morskiej, ale może być on z powodzeniem zastosowany również w innych obszarach transportu.
EN
The process of choosing a trajectory in a restricted area requires knowing not only the area itself, but also the current and future location of other objects moving within it. This issue is relatively simple in case when the objects being tracked do not change the direction of movement and speed. Often, however, the objects being tracked have a nuanced effect, which results in the necessity to correct the determined trajectory of the own object. Such information allows to minimize the risk of a possible collision. This is important both for security reasons and due to economic factors. This article proposes an algorithm for the detection of changes in the direction of motion and the speed of the object being tracked. The solutions proposed in the article are a development of previous studies, including the search for the optimal object route in a restricted area. The authors propose an algorithm for applications in decision support systems for sea navigation, but it can also be successfully used in other areas of transport.
PL
W artykule przedstawiono strukturę modelu alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych do stacji brzegowych i statków w obszarze A1. Przedstawiono wybrane aspekty prawne wynikające z przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego, konwencji: STCW oraz SOLAS normujące zasady pracy systemów radiowych oraz działanie operatorów GMDSS. Przeanalizowano propagację fali v w obszarze A1 w aspekcie analizy zasięgu poszczególnych radiostacji oraz możliwości nawiązania łączności pomiędzy nimi. Zaprezentowano podstawy teoretyczne i założenia stanowiące bazę dla procesu projektowania struktury modelu. Zaproponowano metody modelowania oraz prezentacji dyslokacji poszczególnych stacji radiowych oraz ich zasięgów. Opracowano sposób prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w funkcji czasu z wykorzystaniem diagramów czasowych. Przedstawiono sposób prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych oraz decyzji podejmowanych na ich podstawie z zachowaniem chronologii.
EN
The paper presents a model of radiocommunication event allocation to shore-based radio stations and vessels in sea area A1. Selected legal aspects of the operation of radio systems and the work routine of GMDSS operators, included in the Radio Regulations, the STCW Convention and the SOLAS Convention, have been discussed. The v wave propagation in sea area 1 has been analysed as part of an analysis of the range of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretical basis and assumptions on which the model structure design process is based have been presented. Methods of modelling and presentation of dislocation of particular radio stations and their ranges have been discussed. A method of presentation of radio communication events in time, using time diagrams, has been developed. A method of chronological presentation of radio communication events and decisions based on them has been presented.
EN
This paper presents one of the approaches to solve the collision problem in restricted area for two moving objects using artificial intelligence (SACO algorithm). Although AI should be used only when the classic methods fail, a simple comparison between them is very interesting. As we know the main task of navigation is to conduct safely an object from the point of departure to destination. This problem does not seem easy, especially if we consider the movement in restricted areas such narrow passages, ports etc.
EN
The article presents the problem of choosing a safe route of an object in a restricted area. The ant algorithm is implemented to solve the problem. The presented methodology involves graph design for this algorithm using quad trees. Based on the route planning method developed, a numerical experiment was made and its results are discussed in this paper.
EN
Generating initial population of evolutionary algorithms used in the process of weather ship route optimization requires the determination of the area where it may find the points of designated routes. The problem may be a need to sail around the continent, circumnavigate the islands, and the restrictions from the ice fields and other closed areas. Comparing routes to the rhumb line or great circle may be also impossible. It is proposed to determinate the preliminary route using Dijkstra's algorithm using land / ocean data of the GFS model. It will be used during generation an initial population on the ocean area in these cases.
14
Content available The radio operator decision support system model
63%
EN
The article proposes a model of the system supporting the decision-making process relating to the radio operator on board a ship after a distress alert is received by a Digital Selective Calling (DSC) controller working on VHF channel 70. The model is aimed at the implementation into the system of radiocommunication event management. The system takes into account the existing Radio Regulations. The model makes use of Petri nets, which are elements of graph theory. The time domain is comprised in the developed graph, and the states (places) and transitions capable of autonomous functioning are separated, as are those places and transitions requiring direct operator action based on empirical knowledge.
PL
Wydajność transportu pasażerskiego w tym lotnictwa cywilnego, jest kluczowa dla światowej gospodarki. Jednym z głównych czynników oceny linii lotniczych przez pasażerów jest punktualność. Należy tu uwzględnić również fakt, że sieć połączeń między lotniskami na całym świecie jest niezwykle skomplikowana. Powyższe fakty prowadzą do wniosku, że można stworzyć narzędzie, które pomoże pasażerom planować ich podróż w sposób optymalny. W niniejszym artykule do analizy ponad 7 milionów lotów na terenie Stanów Zjednoczonych, zastosowano reguły asocjacyjne. Dane pozyskano z Departamentu Transportu USA i obejmują one loty, które odbyły się w 2008 roku.
EN
The efficiency of air passenger transport in world's economy is crucial. For this kind of flights, one of the most important features is punctuality. The network of connections between the airports, very often is significantly complicated. It leads to the conclusion that there is a need to do some research in this field which will help the passengers to plan their optimal journeys. In this paper one of the data mining techniques (association rules) was applied to the analysis of flights' delays. The data consists of over 7 millions records was taken from the US Department of Transportation (year 2008) [2]. Then the research was carried out and conclusions were described.
16
51%
PL
W artykule przedstawiono algorytm fuzji danych nawigacyjnych. Algorytm został zweryfikowany poprzez zaimplementowanie go w postaci aplikacji działającej w czasie rzeczywistym. Przedstawiono wyniki eksperymentu polegającego na integracji równoległych pomiarów pozycji, pochodzących z dwóch różnych odbiorników GPS.
EN
This article discusses an algorithm of navigational data fusion. The algorithm has been verified through its implementation in a real time application. Parallel measurements of position obtained from two different GPS receivers have been integrated in this experiment. The experiment results are presented.
17
51%
EN
The paper presents a sea area model developed for the purposes of radio communication event management system in the maritime transport. The authors have presented the assumptions underlying the area model architecture, and proposed methods of modelling and presentation of dislocation of radio stations, taking into consideration their ranges. Wave propagation in sea areas has been analysed and a method of its presentation, based on an analysis of radio station ranges and feasibility of communications, has been proposed. The designed model incorporates shiptoship communications which are essential for messaging coast stations.
EN
In the age of continually developing satellite navigation practically every ship is equipped with GPS receivers, providing the coordinates of her position. However, relying solely on the navigational data from one autonomous receiver the navigator may expect that a given position is burdened with significant errors or that the position data will be lost. This results from the shortcoming of GPS systems which are susceptible to disturbances affecting their operation. One method to substantially reduce such risk is a navigational system that makes use of a number of sources for accurate position determination. The obtained data are processed, which involves data integration and filtration in order to further diminish measurement errors. One possible solution is the application of a system based on an algorithm of multi-sensor navigational data fusion using a Kalman filter. After a brief description of the algorithm, this article presents some results of the fusion of data from parallel position measurements, where the data come from two mobile GPS receivers. The said solution is intended to be implemented in a navigational decision support system on board a sea-going vessel.
PL
W dobie rozwoju nawigacji satelitarnej praktycznie każdy statek jest wyposażony w odbiorniki systemu GPS, wskazujące współrzędne pozycji obiektu. Jednakże opierając się tylko i wyłącznie na informacji nawigacyjnej otrzymywanej z pojedynczego, autonomicznego odbiornika narażamy się na ryzyko wystąpienia znacznych błędów lub utraty informacji pozycyjnej. Wynika to z wady tych systemów, jaką jest możliwość stosunkowo łatwego zakłócania ich pracy. Jednym ze sposobów na znaczne zredukowanie tego ryzyka jest zastosowanie systemu nawigacyjnego, w którym dla dokładnego wyznaczenia pozycji wykorzystuje się dane uzyskiwane z wielu źródeł oraz poddaje się je obróbce: integracji i filtracji w celu dalszego ograniczenia błędów pomiarowych. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie systemu działającego w oparciu o algorytm wielosensorowej fuzji danych nawigacyjnych z wykorzystaniem filtra Kalmana. W artykule, po krótkim opisie algorytmu, przedstawiono przykładowe wyniki badań polegających na fuzji równoległych pomiarów pozycji, pochodzących z dwóch różnych, ruchomych odbiorników GPS. Powyższe rozwiązanie planuje się zastosować w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji na statku morskim.
19
Content available Integrated problem of ship route planning
51%
EN
Planning and realization of ship route is a complex problem, which consists of elements from different disciplines. It is necessary to take into account: the formal requirements, the organization of traffic in restricted areas, exploitation limitations of the ship; economic issues relating to the costs of fuel and the costs associated with the possible unscheduled reaching the ship at the port of destination and waiting for unloading. It is important to maintain safety conditions related to extreme weather conditions. As the sailing is done on the changing weather conditions, considerable issue is the problem associated with the acquisition, processing and integration of weather data. Issues connected directly with the procedures of route computation are also important - the choice of optimization algorithm, matching the speed characteristics, the state of load. Increasingly being taken into account as restriction of navigation has to be the threat of piracy and terrorism. In the planning and realization of a ship voyage important issue is so called human factor and thus the experience of the master, which will include a decision as to the extent of detail of route planning, taking into account the restrictions importance and eventual adoption or not the proposed route
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
7943--7951, CD2
EN
The paper presents a model of radiocommunications event allocation to coast and ship radio stations in sea area A2. The V- and T-wave propagation in sea area 2 has been analysed as part of an analysis of ranges of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretical basis and assumptions on which the model structure design process is based have been presented. Methods of modelling and presentation of dislocation of particular radio stations and their ranges have been discussed. A method of presentation of radio communications events in time, using time diagrams, has been developed. A method of presentation of a sequence of radio communication events and decisions based on them has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono model alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w obszarze A2. Przeanalizowano propagacje fal w pasmach V oraz T w aspekcie analizy zakresów poszczególnych stacji radiowych i ich zdolności do nawiązania kontaktu radiowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne i założenia, na których opiera się proces projektowania modelu. Omówiono metody modelowania i prezentacji alokacji poszczególnych stacji radiowych i ich zakresy. Zaprezentowano sposoby prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych, za pomocą diagramów czasowych. Zaproponowano sposób prezentacji sekwencji radiowych zdarzeń komunikacyjnych i decyzji podejmowanych na ich podstawie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.