Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Praca w stresie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Źródła stresu zawodowego wśród pracowników sektora wydobywczego
100%
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania przyczyn i skutków stresu zawodowego wśród pracowników sektora wydobywczego. W badaniu wzięło udział 164 pracowników. Diagnoza psychologiczna została oparta na 4 kwestionariuszach - OSI, JCQ, GHQ-28 oraz autorskim kwestionariuszu źródeł stresu. Wyniki wskazują, że głównym źródłem stresu jest fizyczne środowisko pracy oraz, choć w mniejszym stopniu, presja czasu, nierytmiczność pracy i konflikt roli zawodowej. W zakresie ogólnego zdrowia psychicznego nie zarejestrowano żadnych trudności Dzięki zastosowanym metodom i narzędziom badawczym uzyskano klarowny obraz stresorów oraz ich natężenie i konsekwencje. Pozwoliło to na wybór programu związanego z treningiem interpersonalnym oraz treningiem opartym na uważności.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present the results of a study of the sources and effects of occupational stress among the workers of a company in the extractive sector. The study has been part of a larger project, where a work-related stress organizational intervention is implemented and actions to reduce psychosocial risk are taken. Material and methods: 164 employees took part in this study. They filled in four questionnaires - OSI, JCQ, GHQ-28 and a questionnaire created for this study measuring the sources of stress in this specific kind of work environment. Results: the results showed that the main source of stress are hard conditions of work environment and continual sense of endangerment of health and life during work underground. Other sources of stress were time pressure, non-rhythmicity of work and work role ambiguity. The results of JCQ showed the low level of demands and latitude and the high level of job control and quite low social support. GHQ-28 did not show dysfunctions in general health. Discussion: methods and tools used in this study give a clear image of stressors, their intensity and psychological consequences in the research sample. The results allow to prepare a specific interpersonal training and mindfulness-based stress reduction training for the employees. Conclusions: the study lets the organization establish the strategy of implementation of work-related stress program.(original abstract)
XX
Fuzja, jak każda zmiana, rodzi wiele niepokojów. Z perspektywy psychologicznej dla pracownika nie ma znaczenia, czy jest z firmy przejmującej, czy przejmowanej. W początkowej fazie zmiany każdy zakotwicza się w tym, co potencjalnie może stracić i nie wie, co go ostatecznie czeka. Jak zatem można pomóc ludziom w tym procesie? (fragment tekstu)
XX
Stres w pracy jest obecnie jednym z największych zagrożeń. Niesie ze sobą nie tylko konsekwencje natury neuropsychologicznej, lecz także ekonomicznej. Koszty związane ze stresem są szacowane w Unii Europejskiej na 617 mln euro w skali roku. Dobre sposoby zapobiegania stresowi swoich pracowników - funkcjonariuszy znaleziono w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie. Doceniła to Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przyznając tej jednostce nagrodę w Konkursie Dobrych Praktyk, przeprowadzonym w ramach unijnej kampanii "Stres w pracy? Nie, dziękuję!". (fragment tekstu)
XX
Stres jest obecny w życiu każdego człowieka. Nie da się go wyeliminować, a teorie o bezstresowym wychowaniu czy życiu bez stresu już dawno włożono między bajki. Stres jest naszym codziennym towarzyszem, ale mimo to musimy sprawnie funkcjonować. Ważne jest zatem, by umiejętnie radzić sobie w sytuacjach stresowych. (abstrakt oryginalny)
5
100%
XX
W badaniach nad stresem i w wielu publikacjach naukowych próbowano przyjąć różne określenia pojęcia ,,stres", dochodząc jednocześnie do wniosku, że jest on pojęciem wieloznacznym, nie mającym jednej definicji i może być rozpatrywany na wielu płaszczyznach [O'Connor 2005, ss. 24-25]. Wyróżnić można trzy sposoby rozumienia pojęcia stres, które utożsamiają go z: - bodźcem, sytuacją lub wydarzeniem zewnętrznym o określonych wła- ściwościach; - reakcją wewnętrzną człowieka, zwłaszcza reakcją emocjonalną, do- świadczaną wewnętrznie w postaci określonego przeżycia; - relacją (interakcją) zachodzącą między jednostką a otoczeniem, w któ- rej ważne jest nie tyle samo doświadczane wydarzenie, ile to, jak jest ono spostrzegane i interpretowane [Heszen-Niejodek 2006, s. 467](fragment tekstu)
EN
Stress is an integral part of life; it mobilises the internal strengths to act, and coping with stress is a skill acquired in the course of life experience. The aim of the study was an attempt to learn the strategies to cope with stress used by anaesthetics nurses. The study involved 97 nurses employed in the Intensive Care and Anaesthesia Unit during the first half of 2014. In order to perform the study, the author's own questionnaire was used, which contained socio-demographic data, and Mini-COPE, the Inventory for Measuring Coping with Stress(original abstract)
XX
Stres towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Badania nad tą reakcją organizmu zapoczątkowane zostały stosunkowo niedawno. Coraz lepiej człowiek potrafi radzić sobie z dużym obciążeniem - sytuacjami stresowymi związanymi z pracą. Są jednak zawody, gdzie stres jest nierozłącznie związany z charakterem wykonywanych zadań. Zwyczajowo do tej grupy zalicza się m.in. zawody mundurowe, niektóre zawody budowalne, kierowców, operatorów składów kolejowych i pilotów. Przytoczone wyniki badań jednoznacznie wskazują niekorzystny wpływ stresu pourazowego, będącego reakcją na doświadczenia traumatycznych zdarzeń, na funkcjonowanie funkcjonariuszy straży pożarnej. Ważne wydaje się uświadomienie przełożonym ich ogromnej roli w zapobieganiu rozwoju STSD wśród funkcjonariuszy PSP. W artykule przedstawiono fakty ukazujące negatywne skutki STSD w odniesieniu do codziennego funkcjonowania w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie podejmując działań prewencyjnych u osób, u których może wystąpić STSD przełożeni narażają ich na poważne problemy zdrowotne. Zagrożeni są także współpracownicy, ponieważ funkcjonariusze z objawami rozpoczynającego się STSD lub już w pełni rozwiniętym zaburzeniem, nie są odpowiednimi partnerami w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Stress accompanies people from the dawn of time. The research on this reaction of the body has been initiated relatively recently. Better and better man can cope with a heavy load - stressful situations related to work. However, there are occupations where stress is inherent in the nature of the tasks performed. Ordinarily, this group includes, among others, uniformed professions, some building trades, drivers, train depots operators and pilots. The results presented here clearly indicate the negative impact of post-traumatic stress in response to the experiences of traumatic events, on the functioning of fire brigade officers. It seems important for the superiors to realize of their enormous role in preventing the development of PTSD among the NFS officers. The article presents facts showing the negative effects of PTSD in relation to the private and professional life. Not taking preventive measures in people who may have STSD, superiors expose them to serious health problems. Co-workers are also at risk because the officers with symptoms of initial stage of STSD or with already fully developed disorder are not relevant partners during the rescue and firefighting actions (original abstract)
XX
Charakter pracy służb bezpieczeństwa skutkuje wysokimi wymaganiami stawianymi funkcjonariuszom tych służb w zakresie zdolności skutecznego zarządzania swoim stanem emocjonalnym. Do wymiarów autoregulacji emocjonalnej można zaliczyć kontrolę emocjonalną oraz poziom odczuwanego stresu. Celem niniejszego opracowania było sprawdzenie różnic w zakresie wielowymiarowej kontroli emocjonalnej oraz w poziomie odczuwanego stresu w zależności od rodzaju pełnionej służby. Analizę wyróżnionych wymiarów autoregulacji przeprowadzono w oparciu o porównanie dwóch rodzajów służby: pionu kryminalnego oraz pionu prewencyjnego. Uzyskane wyniki wskazują na uruchamianie odmiennych programów kontroli emocjonalnej oraz zróżnicowanego poziomu odczuwanego stresu w zależności od rodzaju pełnionej służby. (abstrakt oryginalny)
EN
A service in police demands high capability in effective self-regulation, especially in the extent of emotional control and stress perception. The aim of the research was investigating the differences in emotional control and stress perception dependently on professional task's requirements. Results show that type of police service influences emotional self-control and stress perception. Police officers working at criminal division activate different modes and different levels of emotional control comparing to officers working at preventive division. Similar effect was obtained in the case of stress perception. (original abstract)
8
Content available remote Wypalenie zawodowe - charakterystyka zjawiska. Sposoby przeciwdziałania
75%
XX
Prezentowany artykuł zajął się problemem wypalenia zawodowego, przedstawił charakterystykę zjawiska, jego przyczyny, skutki, oraz metody profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku. Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków, między innymi: wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych oraz na rozwój osobowości, na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników. W naszym kraju coraz częściej słyszy się o potrzebie przeciwdziałania wypaleniu zawodowego, powstają różnorodne programy prewencji, a także placówki profilaktyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented article dealt with the problem of the professional burnout, presented characteristics of the phenomenon, his causes, effects, and methods of the prevention and the counteraction for phenomenon. The issue of the professional burnout is universal, since is reaching more and more wide crowds of employees. Increasing this problem can be a matter of concern, because is bringing a lot of adverse effects, among others: affects the medical condition, safety other and to the development of the personality, for functioning of the individual in the society and for a career. He can lead in consequence to heavy losses incurred by enterprises, employers and very employees. They in our country more and more often hear about the need of the counteraction for professional burnout, diverse programs of the prevention, as well as preventive institutions are formed. (original abstract)
EN
Call centers are contact centers that act as communication facilities between customers and businesses with the help of customer representatives. The call center sector where transactions are carried out largely without face to face communication is known as a sector with the most stressful and is also known with having the highest employee turnover rate. Customer representatives are not able to use any initiative and they have too many workloads; for this reason, they are frazzled. In addition, customer representatives need to play role despite of their natural emotions. This affects the emotional labor behavior of sector employees. In this study, the job stress' mediating role at emotional labor's effect on intention to leave is investigated. Data was collected from two call centers operating in Bitlis province in Turkey by using survey method. Analyzes were made with the SPSS 23 and AMOS 22 programs through 207 valid questionnaires. In the analyzes made, job stress has full mediating effect at emotional labor variable's surface acting dimension's effect on intention to leave. Due to the correlation analyzes performed, there was a significant relationship between surface acting and natural emotions (expression of naturally felt emotions) dimension of emotional labor variable with job stress and intention to leave.(original abstract)
XX
Celem publikacji jest analiza wybranych problemów dotyczących głównych źródeł i poziomu stresu aktywnych zawodowo mieszkańców woj. zachodniopomorskiego, wynikających z realizowanej przez nich pracy zawodowej oraz wpływu tego stresu na satysfakcję z pracy i życia ogółem. Za podjęciem badań w tym zakresie, poza wagą omawianej problematyki, przemawiają również wyniki Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy, według których przeciętny poziom satysfakcji z pracy w województwie zachodniopomorskim (0,01 w skali od -2 - bardzo niezadowolony do 2 - bardzo zadowolony) był relatywnie niższy w stosunku do średniej oceny dla Polski (0,08) [Satysfakcja zawodowa Polaków 2016]. Jedną z przyczyn takiej sytuacji był stres związany z aktywnością zawodową. (fragment tekstu)
EN
Work, which is an important area of life for a human being, is also a source of stress resulting from, among other things, the way in which work is organised and working conditions, the location of an employee in it, interpersonal relations or organisational culture. The aim of the research article is to analyze selected problems of workers from West-Pomeranian region related to stress at work and the impact of this stress on the level of satisfaction of the individual with work and life in general. The analysis was based on the results of primary research carried out in 2017 on a representative sample of randomly selected economically active inhabitants of the West-Pomeranian region, as well as on the subject literature and research reports of scientific and research centres. The results of the research indicate that the majority of the surveyed persons struggle with stress at work to varying extent and to different degrees, which has negative consequences not only for the worker, but also for the organisation employing him/her. The most frequent reason for stress among the surveyed workers is the feeling of work overload and related problems in shaping the relationship between professional and personal life. Long-term and strong stress also has a negative impact on the level of job satisfaction and life in general. (original abstract)
EN
Who, what, when, where, why, in what way, by what means? - These are "seven golden questions" which a police officer should ask themselves before they make a decision. The subject matter of the paper is description of the decision-making by police superiors. The results of research aimed at confirming the specificity of decision making in police and defining police officers' behavior in difficult and stress-inducing situations of any kind which they regularly encounter while performing official duties. The goal of the study is also to indicate that making managerial decisions combines rational analysis aspects with intuition. Being on duty superiors pay attention to information concerning safety aspects. This kind of information is vital in order to take the actions staying in compliance with applicable law and not posing a threat to them, inferiors and society.
XX
Prezentacja dla bardzo ważnego klienta, spotkanie z zarządem, wystąpienie na konferencji branżowej, przemowa motywacyjna do członków zespołu, poprowadzenie szkolenia produktowego dla kluczowego klienta, prezentacja sprzedażowa, zaprezentowanie swoich pomysłów osobom decyzyjnym czy nawet wypowiedź dla telewizji. Jest wiele okazji, w których oczekuje się od pracownika, że będzie występował przed publicznością, mniejszą lub większą, znaną lub całkowicie dla siebie obcą. Jak poradzić sobie z tremą w takich sytuacjach? (fragment tekstu)
13
Content available remote Stany człowieka wpływające na jego niezawodność
75%
XX
W artykule został przedstawiono stany człowieka - pracownika, mające wpływ na jego niezawodność. Wiedza o treści i zakresie możliwości człowieka jest konieczna do poprawy bezpieczeństwa pracy. Po pierwsze służy do kształtowania środowiska pracy, tak by było ono dostosowane do tych możliwości. Po wtóre wpływa na zapewnienia warunków rozwoju tychże możliwości, aby nie zostały one niewykorzystane. (abstrakt oryginalny)
EN
Following article presents employees conditions and its impact on their reliability. Knowledge about human's capabilities is necessary to enhance safety at work. Firstly it serves developing a work environment which would be adapted to these capabilities. Secondly it impacts on providing conditions to enhancing mentioned capabilities, so they would not be wasted. (original abstract)
EN
This article addresses the problem of occupational burnout, presenting the characteristics of the phenomenon, its causes, effects and methods of prevention and counteraction. The issue of burnout is widespread, as it is reaching a wider and wider numbers of employees. The severity of this problem may be of concern, as it carries a lot of negative effects, including an impact on health, the safety of others, the development of personality, the functioning of an individual in society and the course of a career. It can lead to large losses incurred by enterprises, employers and employees themselves. In our country, we hear more and more about the need to counter occupational burnout, and various prevention programmes and preventive institutions are being created.(original abstract)
EN
Numerous studies on work-related stress and stress management interventions have led to the formulation of some rules and theories. Nevertheless, the methodology of this kind is still imperfect. There is a tremendous need to do comparative research on different kinds of interventions. This article attempts to answer the following questions: Are entrepreneurs familiar with the idea of the stress management interventions? Have their implementations been introduced after taking into consideration the causes, costs and results of stress? Are the interventions effective or not? The results show that 45% of the employers know the idea of stress management interventions (SMI) and about 17% implement them. The most popular intervention is training supervisors in stress management and training employees to cope with stress. The results show also a relatively low quality of interventions of SMIs. (original abstract)
16
Content available remote Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie
75%
XX
W artykule przedstawiono zastosowanie dwuparametrowego modelu logistycznego do analizy stresorów. Model ten może być wykorzystany do określania względnej siły oddziaływania stresorów na poszczególnych respondentów. Jednocześnie zaproponowano wykorzystanie prognozowania w celu wspomagania procesu zarządzania stresem. Zarządzanie stresem powinno polegać na zapobieganiu pojawieniu się stresorów. Dzięki proponowanym metodom możliwe jest porównanie siły, z jaką oddziałują stresory na pracowników w poszczególnych okresach, sprawdzenie, jak w przyszłości zostanie odebrana przez pracowników wprowadzona zaplanowana zmiana. Dodatkowo wykorzystanie analizy skupień pozwala na znalezienie optymalnego sposobu grupowania stresorów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents how to use two-parametric logistic model to make a stressors analysis. This model can be used to determine the strength of influence of stressors on individual respondents. There is also a proposition how to use forecasting to assist the process of stress management. Stress management should be based on preventing the appearance of stressors. With the proposed methods, it is possible to compare the strength of stressors in each period, to look how the planned change will be received by employees in the future. In addition, using the cluster analysis allows to find the best way of stressors grouping.(original abstract)
17
75%
XX
Podjęte badania miały na celu ustalenie roli prężności psychicznej i strategii radzenia sobie ze stresem w procesie potraumatycznego rozwoju w grupie ratowników medycznych. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:1. Czy i jakiego rodzaju pozytywne zmiany po traumie dostrzegają u siebie badani ratownicy medyczni i czy wiek badanych wiąże się z poziomem tych zmian?2. Czy prężność i preferowane strategie radzenia sobie ze stresem można uznać za predyktory (wyznaczniki) potraumatycznego wzrostu? (fragment tekstu)
EN
The purpose of the research was to investigate the role of resiliency and coping strategies with stress in occurrence of posttraumatic positive changes. Data of 80 medical rescue workers, who confirmed experience at least one traumatic event in their worksite, were analyzed. The Posttraumatic Growth Inventory, the Assessment of Resiliency Scale and Inventory Mini-COPE were used in the study. The results revealed that the main role in posttraumatic growth play factor of resiliency, it is determination and persistence in action and among coping strategies - turning to religion. Generally, in the process of emergence of positive posttraumatic changes coping strategies play more significant role than resiliency. (original abstract)
18
Content available remote Stres w pracy tymczasowej
75%
XX
Na podstawie wyników badania kwestionariuszowego przeanalizowane zostaną zagrożenia psychologiczne pracy tymczasowej pod kątem specyficznych dla niej czynników stresogennych. Próbowano także na ich podstawie przewidzieć dalekosiężne konsekwencje mieszczące się w obszarze psychopatologii pracy. Przeanalizowano prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego. (fragment tekstu)
EN
A person employed on a temporary basis gains new possibilities, but also encounters psychological difficulties. They can be particularly burdensome if this form of employment was not the preferred one. The character of temporary employment consists in emotional and cognitive effort resulting from the necessity of cyclic adjustment to new conditions, entering into important interpersonal relationships and then breaking them off in order to begin the entire cycle again. This article aims at analyzing psychological threats associated with temporary employment. A questionnaire survey conducted among employees employed by a temporary job agency was supposed to show the most important stress sources in this kind of employment. The likelihood of burnout syndrome was also analyzed. (original abstract)
19
Content available remote Positive Stress and Reflective Practice among Entrepreneurs
75%
XX
Choć duże obciążenie stresem jest nieuniknionym aspektem przedsiębiorczości, pozytywna strona stresu (często określane jako eustres) pozostaje zaniedbaną dziedziną badań. Niniejsza praca jest wkładem w badania w zakresie przedsiębiorczości poprzez łączenie strumieni badań nad eustresem z praktyką refleksyjną. Jako narzędzie do analizy i rozwoju myśli i działań, praktyka refleksyjna odgrywa ważną rolę w pracy interpretacyjnej niezbędnej dla pozytywnych doświadczeń ze stresem. Po przeglądzie podejść do stresu w pracy, eustresu i refleksyjnej praktyki, praca ta bada jak przedsiębiorcy postrzegają rolę pozytywnego stresu i praktyki refleksyjnej w pracy oraz opisuje narzędzia refleksyjne wykorzystywane przez przedsiębiorców, sprzyjające eustresowi. Proces badawczy został zaprojektowany w sposób wspierający dialog refleksyjny między 21 fińskimi przedsiębiorcami różnych branż, którzy wzięli udział w badaniu, opartym głównie na wywiadach jakościowych. Dziewięciu z badanych przedsiębiorców prowadziło również dziennik pozytywnego stresu, w tym trzydniowy pomiaru fizjologiczny, analizując zmienność pulsu. Wyniki sugerują, że pozytywny stres i praktyka refleksyjna przeplatają się z doświadczeniami przedsiębiorców oraz ilustrują rolę praktyki refleksyjnej jako kluczowego zestawu instrumentów do promowania pozytywnego stresu, składającego się z sześciu narzędzi refleksyjnych: samopoznawania, zmieniania punktu widzenia, spojrzenia perspektywicznego, wykorzystania poczucia zaufania, kontroli zasobów osobistych oraz podjęcia dialogu. Indywidualne zdolności refleksyjne są różne i podział praktyki refleksyjnej, w oparciu o teorię, na wymiar indywidualny, społeczny i kontekstowy uważa się za przydatny w zrozumieniu tych różnic. Niniejsza praca stanowić może punkt wyjścia dla dalszych badań nad eustresem i praktyką refleksyjną oraz ich wpływem na samopoczucie przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
While heavy stress loads seem an unavoidable aspect of entrepreneurship, the positive side of stress (often referred to as 'eustress') remains a neglected area of research. This paper contributes to entrepreneurship research by linking the research streams of eustress and reflective practice. As a tool for analysing and developing thoughts and actions, reflective practice plays an important role in the interpretative work essential to positive stress experiences. Following an overview of approaches to stress at work, eustress and reflective practice, the paper explores how entrepreneurs experience the role of positive stress and reflective practice in their work and describes the reflective tools utilized by entrepreneurs in promoting eustress. The research process was designed to support reflective dialogue among the 21 Finnish entrepreneurs from different fields who participated in the study, with results based mainly on qualitative interviews. Nine of the interviewed entrepreneurs also kept a positive stress diary, including a three-day physiological measurement analysing their heartbeat variability. The findings suggest that positive stress and reflective practice are intertwined in the experiences of entrepreneurs and illustrate the role of reflective practice as a crucial toolset for promoting positive stress, comprising six reflective tools: studying oneself, changing one's point of view, putting things into perspective, harnessing a feeling of trust, regulating resources and engaging in dialogue. Individual reflective capabilities vary, and a theory-driven division of reflective practice into individual, social and contextual dimensions is considered useful in understanding those differences. The research offers a starting point for exploring how eustress and reflective practice affect the well-being of entrepreneurs. (original abstract)
XX
XXI wiek i narzucone przez niego tempo życia powodują lawinę dolegliwości związanych ze stresem. Większość osób ma świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą przeciążenie napięciem, i to zarówno na funkcjonowanie psychiczne, jak i na stan zdrowia. Nastąpiła zmiana funkcji stresu - z naturalnej reakcji przystosowawczej organizm do zjawiska, które towarzyszy nam na codzień, przyjmując postać chroniczną, prowadzącą do wielu chorób. W artykule przybliżono przyczyny i skutki stresu oraz środki zapobiegawcze.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.