Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The Polish tax system for agriculture requires significant reforms, especially in the sphere of income tax. It is crucial to choose an appropriate structure of this tax which should be adjusted both to the needs of agriculture and the economy in general. On the whole, while looking for new solutions, those which already exist may also be useful, because being acquainted with them enables us to use appropriate structures for constructing new taxation system for agriculture and to eliminate previously made mistakes. The article presents special solutions used for the income tax imposed on farms in the EU, which, on the one hand lead to a decrease of fiscal burdens of agriculture, while on the other hand are a hidden form of its support. It also shows solutions used in Germany, France and Italy, as well as in Great Britain and Ireland, which according to the author, represent various types of agriculture and different tax rules. Therefore, they may constitute a relatively good representation of the so-called 15 regular EU states. The focus of the analysis is the personal income tax, which due to its structure relating to the area of taxation and the predominance of family farms, is one of the most important taxes on agriculture in the EU.
PL
Zaprezentowano, jak podatki obciążające rolnictwo mogą wpływać na wysokość dochodów samorządów lokalnych. Dochody te są jednym z ważniejszych instrumentów rozwoju lokalnego. Ze względu na szczególną konstrukcję polskiego systemu opodatkowania rolnictwa, przedmiotem analizy jest przede wszystkim podatek rolny.
EN
The article presents in which way the taxation of agriculture can influence on the level of local government income, which is one of the most significant instruments of local development. In view of particular construction of the Polish agricultural taxation system, subject of analysis is, above all, the rural tax.
PL
W obliczu trudnej sytuacji rolnictwa jego dofinansowanie jest niezbędne. Nie powinien jednak temu służyć preferencyjny, nie realizujący celów fiskalnych ani pozafiskalnych system podatkowy. Podatki w jednakowym stopniu powinny dotyczyć wszystkich obywateli, dlatego reforma opodatkowania rolnictwa jest niezbędna. Zreformowany system opodatkowania rolnictwa powinien, zgodnie z zasadą powszechności i równomierności świadczenia, zmierzać do równego traktowania podmiotów gospodarczych. Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które by przemawiały za tworzeniem specjalnego systemu opodatkowania rolnictwa. W krajach członkowskich Unii Europejskiej w opodatkowaniu rolnictwa stosuje się jednocześnie podatek majątkowy i dochodowy. W odniesieniu do dochodów obowiązują takie same stawki wymiaru, jak do dochodów pozarolniczych. Rolnictwo zaś dodatkowo jest wspierane przez inne instrumenty niż system podatkowy. Taki model może być także zastosowany w Polsce.
EN
The situation of the agriculture is bad, so the refinancing is needed. But it shouldn’t be connected with the preferential taxation system, which does not realize fiscal and non-fiscal aims. Taxes should concern all citizens in the equal grade, so that the taxation reform is indispensable. The reformed taxation of agriculture system should aim at dealing with all the economic subjects in the same way. There are no rational premises, which would consider about necessity offormation a special taxation of agriculture system. In the countries of the European Union the property tax and income tax are used in the taxation of agriculture at the same time. With reference to the incomes, the same rates are in force as to the others not just agrarian incomes. The agriculture is addionally supported by other instruments not only taxation system. Such a model of taxation system could be used also in Poland.
PL
Artykułu prezentuje, w jaki sposób podatek od wartości dodanej może wpływać na rynek rolny. Przedmiotem analizy jest konstrukcja powszechnie obowiązującego w UE, wielofazowego podatku obrotowego od wartości netto - VAT.
EN
The article presents how value added tax can influence the agricultural market. The subject of analysis is the structure of VAT which is generally applied in EU.
EN
The Polish tax system for agriculture requires significant reforms, especially in the sphere of income tax. It is crucial to choose an appropriate structure of this tax which should be adjusted both to the needs of agriculture and the economy in general. On the whole, while looking for new solutions, those which already exist may also be useful, because being acquainted with them enables us to use appropriate structures for constructing new taxation system for agriculture and to eliminate previously made mistakes. The article presents special solutions used for the income tax imposed on farms in the EU, which, on the one hand lead to a decrease of fiscal burdens of agriculture, while on the other hand are a hidden form of its support. It also shows solutions used in Germany, France and Italy, as well as in Great Britain and Ireland, which according to the author, represent various types of agriculture and different tax rules. Therefore, they may constitute a relatively good representation of the so-called 15 regular EU states. The focus of the analysis is the personal income tax, which due to its structure relating to the area of taxation and the predominance of family farms, is one of the most important taxes on agriculture in the EU.
EN
According to the recommendations of the OECD, potential budget income, whose collection was relinquished by means of applying special tax solutions, has to be treated as subventions, which should be included in calculation of the PSE factor, monitoring the support for agriculture. However, in practice a number of countries, due to various reasons (both political and technical), do not treat the "tax" support for agriculture as an alternative manner of support for direct budget expenditure; therefore, the level of public subsidy for agriculture is usually understated. The article presents forms of support for the agriculture which are less clear and even hidden in special tax structures; despite the fact that these forms provide measurable profits, they are usually not treated as an element of subsidy in Poland. The author makes an attempt at defining the off-budget support for the agriculture by the tax system, often called tax expenditures of agriculture and shows potential profits and losses resulting from application of special structures in the taxation of agriculture. Disclosing tax expenditure in the budget, which may be considered a substitute for the state's expenditures, should contribute to making efficient public decisions, especially with respect to the agriculture. This will allow for certain transparency of policy pursued with respect to agriculture and a clear division between the state's expenditure policy and income policy. Lack of any estimates with respect to tax expenditures of agriculture means that information with respect to the total state budget's expenditure on agriculture is not complete and the actual support for agriculture is usually greater.
EN
The relation between the size of tax charges and economic growth rate may be considered one of the most important, and at the same time most controversial, issues of economics. Taxes not only limit incomes, which individuals have at their disposal, but also indirectly, through affecting, inter alia: the size of investments, motivations to conducting professional activity, including the tendency of people to work, produce and invest, may affect economic growth rate. The article presents the current studies regarding the impact of taxes on economic growth and development. At the same time it is an attempt to answer the questions: Does the size of tax charges actually affect economic growth rate? If so, to what extent?
PL
Od lat zarówno ekonomiści, ale także i politycy, prowadzą dyskusję na temat przyszłego kształtu systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim włączenia rolnictwa do powszechnego systemu opodatkowania dochodów, ale nie tylko. Niewątpliwie, jak wskazują doświadczenia międzynarodowe, system podatkowy może być jednym z czynników wpływających na tempo zmian strukturalnych w rolnictwie, które w Polsce są nieuniknione. Artykuł, stanowi próbą przeanalizowania korzyści i zagrożeń wynikających z obciążenia dochodów rolników uzyskiwanych z gospodarstwa podatkiem dochodowym. Szczegółową analizę ograniczono przede wszystkim do zbadania wysokości obciążeń fiskalnych gospodarstw rolnych po wprowadzeniu zmian w systemie opodatkowania.
EN
For years both economists and politicians have been discussing the topic of the future shape of the agricultural taxation system in Poland. This regards mainly the exclusions of agriculture from the general income taxation system, but not only that. Without any doubt, as international experiences show, the taxation system may be one of the factors affecting the rate of structural changes in agriculture, which are unavoidable in Poland. Nevertheless, however, the agricultural taxation reform should be preceded by a detailed analysis of the fiscal and extra-fiscal effects resulting from introducing new solutions in the field of agricultural holdings ’ taxation. The article is an attempt to analyze the benefits and threats related to charging the incomes from agricultural production with income tax; it does not, however, exhaust all the problems related to the agricultural taxation reform.
11
Content available TAXATION AS A FORM OF SUPPORT FOR AGRICULTURE
100%
EN
According to the recommendations of the OECD, potential budget income, whose collection was relinquished by means of applying special tax solutions, has to be treated as subventions, which should be included in calculation of the PSE factor, monitoring the support for agriculture. However, in practice a number of countries, due to various reasons (both political and technical), do not treat the 'tax' support for agriculture as an alternative manner of support for direct budget expenditure; therefore, the level of public subsidy for agriculture is usually understated. The article presents forms of support for the agriculture which are less clear and even hidden in special tax structures; despite the fact that these forms provide measurable profits, they are usually not treated as an element of subsidy in Poland. The authoress makes an attempt at defining the off-budget support for the agriculture by the tax system, often called tax expenditures of agriculture and shows potential profits and losses resulting from application of special structures in the taxation of agriculture. Disclosing tax expenditures, in the budget, witch may be considered, a substitute for the state's expenditures, should contribute to making efficient public decisions, especially with respect to the agriculture. This will allow for certain transparency of policy pursued with respect to agriculture and a clear division between the state's expenditure policy and income policy. Lack of any estimates with respect to tax expenditure of agriculture means that information with respect to the total state budget's expenditure on agriculture is not complete and the actual support for agriculture in usually greater.
PL
Analiza modeli teoretycznych oraz doświadczenia wielu państw wskazują, że podatki mogą zarówno wspierać, jak i hamować przebudowę strukturalną rolnictwa. Uzyskanie pozytywnych efektów uwarunkowane jest przede wszystkim odpowiednim doborem instrumentów fiskalnych, dostosowanych do konkretnych warunków istniejących w danym kraju, konkretnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, struktury instytucjonalnej czy też relacji między poszczególnymi sektorami gospodarki, ale także i właściwą budową tych instrumentów. Artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzenie podatku dochodowego do systemu opodatkowania rolnictwa może w istotny sposób wpłynąć na tempo przekształceń strukturalnych tego sektora? Rozważania mają przede wszystkim charakter teoretyczny.
EN
Analysis of the theoretical models as well as experience of numerous countries indicate that taxes may both support and impede agriculture’s structural transformation. Achieving positive results is determined, above all, by an appropriate choice of fiscal instruments, adopted to specific conditions in the given country, the specific social-economical situation, institutional structure and relations between the individual sectors of the economy, as well as proper structure of the aforementioned instruments. The article is an attempt to find answers to the question: whether introduction of income tax to the agricultural taxation system may significantly affect the rate of structural transformations of this sector? The deliberations are mostly theoretical in nature.
EN
The process of agricultural transformation goes through certain stages including structural changes and changes of sector’s role in whole economy. Its development path is determined by numerous external and internal factors. Also institutions, which may include the taxation system, have a significant impact on the agriculture's transformation rate. In order for taxes to truly play an important part in the development of agriculture, including its Polish version, all the elements leading to ineffective management should be eliminated and replaced with new constructions, which contribute to the development of this sector and whole economy. Unfortunately in Poland, until present, the agriculture's taxation system has not yet been adapted neither to the needs of this sector nor to the needs of a developing economy. The adopted solutions, implemented in a quite different economic reality, not only are ineffective fiscally but also do not stimulate the modernization of this sector. Designing a new taxation system is not a simple thing however. As of yet, neither theory nor practice of taxation give unequivocal answers to how its structure should look like. In relation with this, when building a new taxation system or reforming the existing one, one should use both current theoretical knowledge and previous experiences of others, which usually allows, at the beginning, for elimination of the prospective mistakes. The article presents agriculture's taxation systems adopted in the EU countries and at the same time is an attempt to assess the Polish solutions adopted in this field.
PL
Ścieżkę rozwoju rolnictwa warunkuje wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Istotny wpływ na tempo jego transformacji mogą mieć również instytucje, do których zaliczyć można także system podatkowy. Aby jednak podatki odegrały istotną rolę w rozwoju rolnictwa, z ich konstrukcji powinno się wyeliminować wszystkie elementy prowadzące do nieefektywnego gospodarowania i zastąpić je nowymi konstrukcjami, które przyczynią się do rozwoju tego sektora i całej gospodarki. Niestety w Polsce, jak dotychczas, nie dostosowano systemu opodatkowania rolnictwa ani do potrzeb tego działu, ani do potrzeb rozwijającej się gospodarki. Zastosowane rozwiązania, wprowadzane jeszcze w innej rzeczywistości ekonomicznej, nie tylko nie są wydajne fiskalnie, ale także nie stymulują modernizacji tego sektora. Projektowanie nowego systemu podatkowego nie jest jednak rzeczą prostą. Jak dotychczas ani teoria, ani praktyka opodatkowania nie dają jednoznacznych odpowiedzi, jaka powinna być jego konstrukcja. W związku z tym, budując nowy systemu podatkowy lub reformując istniejący, powinno się wykorzystywać zarówno aktualną wiedzę teoretyczną, jak i dotychczasowe doświadczenia innych krajów, co zazwyczaj pozwala, już na wstępie, na wyeliminowanie ewentualnych błędów. Artykuł prezentuje systemy opodatkowania rolnictwa zastosowane w krajach UE i jednocześnie stanowi próbę oceny polskich rozwiązań stosowanych w tym zakresie.
PL
Przeanalizowano europejskie systemy opodatkowania gospodarstw rolnych oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób podatki mogą wpływać na ich zewnętrzną konkurencyjność.
EN
The paper aims to analyze the European farms' taxation systems and to find the answer whether and by what means taxes have an influence on the farms' external competitiveness?
EN
The process of agricultural transformation goes through certain stages including structural changes and changes of sector’s role in whole economy. Its development path is determined by numerous external and internal factors. Also institutions, which may include the taxation system, have a significant impact on the agriculture's transformation rate. In order for taxes to truly play an important part in the development of agriculture, including its Polish version, all the elements leading to ineffective management should be eliminated and replaced with new constructions, which contribute to the development of this sector and whole economy. Unfortunately in Poland, until present, the agriculture's taxation system has not yet been adapted neither to the needs of this sector nor to the needs of a developing economy. The adopted solutions, implemented in a quite different economic reality, not only are ineffective fiscally but also do not stimulate the modernization of this sector. Designing a new taxation system is not a simple thing however. As of yet, neither theory nor practice of taxation give unequivocal answers to how its structure should look like. In relation with this, when building a new taxation system or reforming the existing one, one should use both current theoretical knowledge and previous experiences of others, which usually allows, at the beginning, for elimination of the prospective mistakes. The article presents agriculture's taxation systems adopted in the EU countries and at the same time is an attempt to assess the Polish solutions adopted in this field.
PL
Ścieżkę rozwoju rolnictwa warunkuje wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Istotny wpływ na tempo jego transformacji mogą mieć również instytucje, do których zaliczyć można także system podatkowy. Aby jednak podatki odegrały istotną rolę w rozwoju rolnictwa, z ich konstrukcji powinno się wyeliminować wszystkie elementy prowadzące do nieefektywnego gospodarowania i zastąpić je nowymi konstrukcjami, które przyczynią się do rozwoju tego sektora i całej gospodarki. Niestety w Polsce, jak dotychczas, nie dostosowano systemu opodatkowania rolnictwa ani do potrzeb tego działu, ani do potrzeb rozwijającej się gospodarki. Zastosowane rozwiązania, wprowadzane jeszcze w innej rzeczywistości ekonomicznej, nie tylko nie są wydajne fiskalnie, ale także nie stymulują modernizacji tego sektora. Projektowanie nowego systemu podatkowego nie jest jednak rzeczą prostą. Jak dotychczas ani teoria, ani praktyka opodatkowania nie dają jednoznacznych odpowiedzi, jaka powinna być jego konstrukcja. W związku z tym, budując nowy systemu podatkowy lub reformując istniejący, powinno się wykorzystywać zarówno aktualną wiedzę teoretyczną, jak i dotychczasowe doświadczenia innych krajów, co zazwyczaj pozwala, już na wstępie, na wyeliminowanie ewentualnych błędów. Artykuł prezentuje systemy opodatkowania rolnictwa zastosowane w krajach UE i jednocześnie stanowi próbę oceny polskich rozwiązań stosowanych w tym zakresie.
PL
Zaprezentowano sposób, w jaki za pomocą podatku dochodowego można oddziaływać na rolnictwo. Przedmiotem analizy jest, jednolity dla wszystkich stanów USA, federalny podatek dochodowy.
EN
The Income tax, throughout a special construction, can fundamentally affect agriculture. Except the realization of the fiscal function, it can be also used to achieve specified goals of the agricultural policy. The structures included in the tax, can influence farmers' incomes, the number and size offarms, the production factors structure, or the farmers' investment decisions. The article presents the USfederal income tax, which can be a good example of the use of taxes for purposes different than fiscal.
18
100%
PL
Ulgi i zwolnienia podatkowe są transferem środków publicznych realizowanych za pomocą podatków. Przynoszą korzyści fi nansowe wybranym grupom podatników, poprzez obniżenie ich obciążeń fi skalnych, zazwyczaj mogą być zastąpione bezpośrednimi programami publicznymi. Można je zatem traktować jako substytut wydatków publicznych oraz jako formę pomocy publicznej, która zniekształca konkurencję, narusza zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych i podstawowe zasady rynkowe. Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc publiczna traktowana jako transfer zasobów przypisanych władzy publicznej w zasadzie jest w UE niedopuszczalna, niemniej jednak w określonych sytuacjach może być uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku. Wówczas jednak podlega ścisłej kontroli i jest limitowana. Przy ocenie legalności pomocy państwa w sektorze rolnym Komisja Europejska kieruje się zasadami wynikającymi przede wszystkim ze Wspólnej Polityki Rolnej. Interwencja publiczna w rolnictwie jest najczęściej podejmowana i koordynowana na szczeblu wspólnotowym, a nie na krajowym. Ulgi i zwolnienia podatkowe mogą jednak, dzięki obowiązującej w UE zasadzie subsydialności w zakresie tworzenia prawa podatkowego, stanowić krajowe wsparcie rolnictwa realizowane częściowo poza ściśle kontrolowaną pomocą publiczną. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu pomocy publicznej, zarówno limitowanej, jak i tej niepodlegającej kontroli, realizowanej w rolnictwie w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz oszacowanie wartości tego wsparcia
EN
Tax allowances and tax exemption constitute the transfer of public funds implemented through taxation. They bring fi nancial benefi ts to selected groups of taxpayers by reducing their fi scal burdens; they can be usually replaced by direct public programs. They can therefore be regarded as a substitute for public-sector spending and as a form of public assistance which distorts competition, violates the principles of equal treatment of business entities and the basic principles of the market. Pursuant to Art. 107 paragraph 1 of the Treaty on the Functioning of the EU, the public assistance treated as a transfer of resources of public authority is in principle unacceptable in the EU, nevertheless, in certain situations it may be considered compatible with the principles of the common market. Then, however, it is strictly controlled and limited. In assessing the legality of the public assistance in the agriculture sector, the European Commission is guided by principles deriving mainly from the Common Agricultural Policy. Public intervention in agriculture is usually undertaken and coordinated at the community level, not at the national one. However, thanks to the principle of subsidiarity for the creation of tax law valid in the EU, tax allowances and tax exemption may constitute national support to the agriculture partially implemented outside the strictly controlled public assistance. This article aims to present the scope of public assistance, both limited and the one that is not subject to control being implemented in the agriculture in the form of tax allowances and tax exemption and to estimate the value of this support.
EN
The system of taxes applied in Polish agriculture requires changes and adjustment to the new economic conditions. It also needs to be rearranged and incorporated into the general tax system, especially as far as the taxation of incomes is concerned. Agricultural activity ought to be subject to the general taxation rules but detailed tax solutions may be applied to ensure proper consideration for its specific character. Such solutions are widely used in the European Union. The authoresses of the article present the most important principles governing the taxation of farms in the European Union, describe the system currently applied in the taxation of farms in Poland and offer suggestions concerning possible direction of changes in that system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.