Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  morfologia powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Changes of surface morphology considered as alteration topography and/or roughness are the main and spectacular result of ion sputtering pf solid surface. To obtain quite clear picture of morphology modification high quality investigation methods ( techniques) have tio be applied. The four of them are presented in this short review article. The first is profilometrical technique enabling surface microroughness measurements. The second - microscopical method used to observe surface topography (SEM) or topography together with nanoroughess measurements (AFM). Very interesting and promising investigation ways discussed in the paper are harmonic analysis and fractal analysis of sputtered surface profile. Technological and biomedical implications are also shown here.
PL
Ustalono optymalne parametry procesu strącania krzemianów chromu z roztworów metakrzemianu sodu i soli chromu. dokonano optymalizacji własności fizykochemicznych krzemianów w trzech następujących po sobie etapach: badania właściwości krzemianów w zależności od poszczególnych parametrów procesu, wykonanie optymalizacji eksperymentalnej oraz przeprowadzenie eksperymentu sprawdzającego. Zbadano tez wpływ dodawanych czynników modyfikujących na morfologię powierzchni krzemianów, wielkość cząstek i tendencje do tworzenia aglomeratów, a co za tym idzie - na własności krzemianów. Zaproponowano zastosowanie ich jako zielonych pigmentów do produkcji farb krzemianowych.
EN
The process of precipitating highly dispersed chromium silicate depends upon several factors, the appropriate choice of which determines final properties of the product. In order to obtain best silicates, optimalization of silicate physicochemical properties was conducted in the three subsequent stages: studies of silicate properties as related to various parameters of the process, experimental optimalization and experimental corroboration of the results. Optimum parameters (temperature, salt, concentration, flow rate of sodium metasilicate solution) were established for precipitation of highly dispersed chromium silicate from the sodium matasilicate solution using appropriate salt solutions. Silicate surface modification was also performed using compounds of the silane coupling agent group. Principal physicochemical properties of the precipited silicates were established, including bulk densities, capacities to absorb water and paraffin oil, heats of immersion, sedimentation, morphology and microstructure of the silicates using scanning electron microscopy. The studies aimed at obtaining data on dispersion, grain morphology, structure of individual particles and on the type of silicate agglomeration. Application of the silicates as green pigments in production of silicate paints was suggested.
PL
Badano wpływ dodatków alkoholowych z grupy butanoli do roztworu KOH na morfologię różnych płaszczyzn (hkl) krzemu uzyskiwanych w procesie trawienia anizotropowego. Stwierdzono, że wprowadzenie dodatków poprawia gładkość powierzchni typu (hh1) a pogarsza morfologie płaszczyzn (h11). Ma to związek z konfiguracją wiązań na tych płaszczyznach.
EN
The effect of alcohol additives from butanol group to KOH solution on the morphologies of different Si (hkl) surfaces fabricated by anisotropic etching has been studied. It was stated that the additives improve the surface roughness of (hh1)-type surfaces whereas (h11)-type surfaces undergo worsening. The effect is connected with bond configurations on the studied surfaces.
Logistyka
|
2016
|
tom nr 1
242--250, CD1
PL
Badania adhezji powłok akrylowych metodą odrywową udowodniły istotny wpływ chropowatości powierzchni podłoża stalowego, zależnej od gradacji papieru ściernego, na wytrzymałość jego połączenia adhezyjnego z powłoką. Stwierdzono, że im większe były rozmiary ziarna papieru ściernego, tym wytrzymałość połączenia adhezyjnego powłoki z podłożem stalowym była większa. Gradacja papieru ściernego miała również istotny wpływ na charakter zerwania kontaktu powłoki z podłożem. Badając metodą odrywową adhezję powłoki akrylowej, nałożonej na podłoże stalowe przygotowane gruboziarnistym papierem ściernym P80 (którego nasyp tworzyły ziarna elektrokorundu o rozmiarach 180÷212 μm), zanotowano rozerwanie kohezyjne w międzywarstwie, na obszarze odpowiadającym 85% powierzchni odrywanego stempla. Rozerwanie kohezyjne w warstwie podkładowej na obszarze odpowiadającym 50% powierzchni odrywanego stempla oraz rozerwanie kohezyjne w międzywarstwie, na obszarze odpowiadającym 40% powierzchni odrywanego stempla zaobserwowano natomiast w przypadku przygotowania podłoża średnioziarnistym papierem ściernym P150 (o ziarnie 90÷106 μm). Rozerwanie kohezyjne w warstwie podkładowej, na obszarze odpowiadającym 75% powierzchni odrywanego stempla stwierdzono w przypadku przygotowania podłoża drobnoziarnistym papierem ściernym P600 (o ziarnie 25÷27 μm).
EN
Investigations of acrylic coating adhesion made using pull-off method proved essential influence of steel substrate surface roughness, which depends on grain size of abrasive paper, on its adhesive coupling with the coating. It was stated that the bigger grain size of abrasive paper the higher strength of adhesive coupling between the coating and the steel substrate. Grade of abrasive paper had also essential influence on type of contact breakage between the coating and the surface. During pull-off examination of acrylic coating adhesion to steel substrate, prepared with coarse grained abrasive paper P80 (size of alundum grains 180÷212 μm), it was stated that the cohesive breakage occurred in the interlayer on the area corresponding to 85% of pulled-off stamp surface. However, the cohesive breakage in the underlayer on the area corresponding to 50% of pulled-off stamp surface as well as the cohesive breakage in the interlayer on the area corresponding to 40% of pulled-off stamp surface were observed in the case of steel substrate, prepared with medium grained abrasive paper P150 (size of alundum grains 90÷106 μm). Moreover, the cohesive breakage in the underlayer on the area corresponding to 75% of pulled-off stamp surface was stated in the case of substrate preparing with fine grained abrasive paper P600 (size of alundum grains 25÷27 μm).
PL
Zużycie większości części mechanicznych rozpoczyna się na powierzchni. Świadome nadanie odpowiednich właściwości powierzchni i ukształtowanie wymaganego stanu struktury geometrycznej jest tym trudniejsze dla technologa, im dłuższy i bardziej skomplikowany jest proces technologiczny. W przemyśle lotniczym procesy technologiczne projektowane są ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności i bezpieczeństwa wyprodukowanego wyrobu. Przemysł lotniczy to na ogół produkcja jednostkowa i małoseryjna, gdzie ekonomiczne jest wstępne przygotowanie komponentu poprzez selektywne spiekanie proszku Ti-6Al-4V i jego wykończeniowa obróbka skrawaniem. Jednak mikroporowatość otrzymanego w ten sposób materiału uwidacznia się dopiero po skrawaniu. To właśnie mikroporowatość może być źródłem zużycia eksploatacyjnego prowadzącego do zniszczenia części. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu technologicznych parametrów procesu selektywnego spiekania stopu Ti-6Al-4V na zmiany mikroporowatości, uwidaczniające się po obróbce skrawaniem w wartościach wybranych parametrów morfologii powierzchni.
EN
Wear of most mechanical parts have the beginning on the surface. Knowingly giving the relevant properties of the surface and shape of the required state of geometric structure is more difficult for the technologist at the long and more complicated technological process. In the aerospace industry processes are designed with particular emphasis on accountability and ensuring the safety of the obligation of the manufactured product. The aviation industry is generally the short series production, where cost is the initial preparation of the component by selectively melting the powder of Ti-6Al-4V and finish machining. However, the micro porosity of the thus obtained material is visible after machining. It is the micro-porosity can be a source of wear and tear leading to the destruction of parts. The article presents the results of research on the impact of technological parameters of the process of selective sintering alloy Ti-6Al-4V changes micro porosity materialized after machining in the values of the selected parameters of surface morphology.
7
Content available remote Wpływ morfologii warstwy na jakość elektrochemiczną elektrody diamentowej
75%
PL
Elektrody diamentowe o różnej morfologii powierzchni i różnych właściwościach fizycznych zostały wyprodukowane metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (HFCVD). Jedynym parametrem, który zmieniano podczas syntezy była zawartość metanolu w gazie roboczym. Ocenę jakości diamentu i identyfikację innych niż diamentowa faz węgla w wytworzonych warstwach prowadzono za pomocą spektroskopii Ramana. Właściwości elektrochemiczne otrzymanych elektrod badano przy użyciu woltamperometrii cyklicznej (CV), stosując podstawowe pary redoks [Fe(CN)₆]⁴⁻/³⁻ w 0,1 M Kcl. Metoda CV pozwoliła również określić wpływ jakości diamentu, morfologii powierzchni oraz zawartości fazy węgla amorficznego na kinetykę reakcji elektrochemicznych zachodzących na powierzchni elektrod diamentowych oraz określić ich czułość. Zbadano parametry kinetyczne reakcji, takie jak stała szybkości reakcji oraz współczynnik przenoszenia ładunku (elektronu). Uzyskane wyniki wskazują, że analityczna wydajność niedomieszkowanych elektrod diamentowych może być kontrolowana poprzez zmianę zawartości węglowodoru w gazie roboczym, mającą wpływ na zawartość fazy węgla amorficznego w uzyskanych elektrodach diamentowych. Prowadzone badania miały na celu poznanie procesów zachodzących na powierzchni diamentu, a w szczególności jego oddziaływania z elektrolitem, co ma duże znaczenie w zastosowaniu elektrod diamentowych jako sensorów chemicznych, jak również elektrod stosowanych do utleniania zanieczyszczeń organicznych.
EN
W substrate was covered with thin diamond layer by hotfilament chem. vapor deposition from MeOH/H₂ mixt. At 1100 K. Three electrodes were studied for electrochem. behavior by cyclic voltammetry and for phys. properties by electron microscopy and Raman spectroscopy.
PL
Określono zachowanie się krzemu typu n w warunkach odbiegających od zwykle stosowanych w elektrochemicznym trawieniu w roztworze NH4F. W krzemie typu n z duża. ilością atomów domieszkowych (10^17 ÷ 10^19 cm^-3) w warunkach braku oświetlenia zaobserwowano rozszerzenie i przesunięcie zakresu powstawania porów do wyższych potencjałów. Efekt zmiany potencjału formowania porów jest tym większy, im mniejsza jest ilość atomów domieszkowych. Obniżenie ilości atomów domieszkowych o dwa rzędy wielkości z 2x 10^19 do 2x10^17cm ^-3 powoduje przesunięcie pierwszego piku prądowego i zakresu formowania porów o około 5 V. W krzemie z normalną ilością atomów domieszkowych 10^15 cm^-3 utrzymywanym w potencjale obwodu otwartego w czasie 2 min z oświetleniem powierzchni, na granicy pomiędzy tarasami powstały pory o regularnych kształtach. Obserwowano pory o głębokości do 13 nm i szerokości 2 ÷ 60 nm. Wyjściowa struktura tarasowa krzemu została zachowana, co świadczy o wysokiej stabilności tarasów.
EN
Electrochemical etching of n-Si in NH4F solutions was studied at unusually used conditions. In highly doped (10^l7-10^19) cm^-3 n-type silicon etched without illumination, the porous silicon formation was observed (Fig. 1, Fig, 2). The pore formation range was extended and moved toward higher potentials. With decreasing of a doping level from 2x 10^19 to 2 x 10^17 cm ^-3, porous silicon formation potential move towards higher potentials (5 V). In normally doped (10^15 cm ^-3) n-type silicon, kept for 2 min at open circuit potential under sample illumination conditions, the pores located at the border between terraces were observed too (Fig. 3). The pores had 13 nm depth and 2-60 nm width. The initial terraces of silicon surface were not changed, which confirm high stability of the terraces.
EN
The article presents the results of multi-sensor evaluation of the concrete within the interphase between overlay and existing substrate with regard to pull-off adhesion. It has been shown that both the effective surface area of the existing concrete substrate and the contribution of the exposed aggregate on this substrate, as a result of concrete substrate surface treatment, have a significant impact on pull-off adhesion. The highest adhesion was obtained when the surface of the existing concrete substrate was shot-blasted. This method of surface treatment provides both a high coarseness of the surface of the existing concrete substrate and considerable exposure of the aggregate on this surface. In order to clarify why this method of surface treatment of existing concrete substrate is advantageous with regard to the possibility of obtaining high adhesion, scanning electron microscopy (SEM) was used. SEM microstructural analysis was performed on concrete cubic specimens taken from the interphase zone between the overlay and existing concrete substrate. The results of these studies, including the contact type between the overlay made of cement mortar and the existing concrete substrate, are presented in the study.
EN
We modified the surfaces of F-doped SnO2 thin films using laser patterning to improve the photovoltaic properties of dye-sensitized solar cells. To do so, we varied the laser power density and the distance between laser-patterned lines. First, we investigated three power densities. Higher densities led to higher sheet resistances owing to increases in surface roughnesses. The lowest power density increased surface roughness without electrical degradation. Next, we explored three line spacings at a fixed power density. The films with the narrowest spacing exhibited the highest power conversion efficiency (~7.00%), the highest short-circuit photocurrent density (16.28 mA/cm2), and a good fill factor (58.82%).
EN
The low speed wire electrical discharge turning (LS-WEDT) is firstly proposed to fabricate the Ti-6Al-4V micro rotary workpiece in this study. The surface quality, sub-surface damages and machining efficiency of LS-WEDT process are discussed. The single factor experiments and orthogonal experiments are respectively conducted to analyze effects of speed parameters and peak current on surface roughness (Ra), material removal rate (MRR), surface morphology and the white layer of the TC4 micro rotary workpiece machined by LS-WEDT. Experimental results indicated that the most important factors affecting the Ra and MRR in LS-WEDT respectively are the peak current and feeding speed, and the rotating speed and feeding speed have significant interactive effect on Ra and MRR. Besides, the low feeding speed can cause surface burning and the high rotating speed will elongate craters. Furthermore, the surface oxidation of TC4 workpiece machined by LS-WEDT is far more serious than the surface alloying and Ti3O and Ti6O can be detected on the machined surface. Moreover, the serrated white layer can be observed and gradually becomes continuous and thin with the decrease of peak current. Finally, large amounts of oxygen and less copper elements can be detected on the top of the white layer and longitudinal cracks.
EN
The work investigated the effect on wire offset and surface morphology, with input process parameters as peak current, pulse on time, wire tension over Die Steel D3. Some of experiments were performed by using response surface methodology (RSM) as the design of experiment with central composite design (CCD) technique for the analysis. The ANOVA results annotate that the model is significant. Wire Tension and peak current are observed to have major impact on wire offset during machining operation and surface morphology. The scanning electron microscope (SEM) images confirmed that the thermal stresses produced during the machining of the workpiece resulted in the development of microcracks, craters and spherical module. Due to higher thermal gradient i.e., higher peak current and pulse on-time larger cracks and melted deposits were observed.
PL
Praca przedstawia krytyczną analizę obecnego stanu wiedzy na temat badań nad żaroodpornością stali typu Fe-Cr-Al z grupy AFA (Alumina Forming Alloys), których zachowanie w środowisku gorących gazów jest od lat przedmiotem wnikliwych badań. W warunkach wysokotemperaturowego utleniania tworzy się na ich powierzchni ochronna warstwa zgorzeliny zbudowana z tlenku glinu, który może występować w różnych odmianach krystalograficznych. Odmiany fazowe mogą ulegać transformacji od niestabilnej fazy γ poprzez δ i θ do stabilnej fazy α. O rodzaju utworzonej fazy decyduje temperatura procesu utleniania, skład atmosfery oraz czas. Przemianom fazowym tlenku glinu towarzyszy zmiana szybkości utleniania stali, ponieważ niestabilne tlenki wykazują wyższe szybkości narastania niż stabilny tlenek α-Al2O3. Dodatkowo w trakcie transformacji fazowej obserwuje się zmiany morfologii powierzchni tworzących się zgorzelin. Fazy przejściowe na ogół występują w postaci płytek, bardzo cienkich długich kryształów (whiskerów) oraz tworów blaszkowych, tworzących silnie rozwinięte powierzchnie, podczas gdy faza α wykazuje budowę kolumnową a utworzona z niej powierzchnia zgorzeliny jest pofałdowana.
EN
This work reviews the current state of research regarding high temperature oxidation resistance of Fe-Cr-Al steels, that belong to a family of AFA (Alumina Forming Alloys). The behavior of these steels in hot gases environment is a subject of intensive research. During high temperature oxidation, the protective layer of alumina oxide is formed on their surface, which can have different crystallographic forms. Moreover, Al2O3 can transform from instable γ- phase to δ, θ and finally stable α-phase. The type of alumina depends on temperature, time and atmosphere composition. The phase transformation of aluminum oxide is accompanied with change of oxidation kinetics because instable oxides grow faster than unstable ones. Additionally, during phase transformation the morphology change of surfaces is observed. Instable phases have the form of platelets, very long thin crystals (whiskers) and blade-like crystals, in all cases resulting in the formation of highly developed scale surface. Stable α-phase shows columnar crystals construction with corresponding pleated scale surface.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac badawczych nad udoskonaleniem morfologii powierzchni warstw epitaksjalnych HgCdTe, uzyskiwanych w technologii MOCVD na podłożu GaAs. Przedstawiono wpływ wybranych parametrów na morfologię powierzchni warstw oraz omówiono wpływ jakości powierzchni podłoża GaAs i jego orientacji krystalograficznej. Przedstawiono także wpływ grubości warstwy HgCdTe na wielkość chropowatości powierzchni. Badania te zrealizowano w Instytucie Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w ramach realizacji zadania nr 6 PBZ-MNiSW 02/I/2007.
EN
This paper presents results of experimental efforts pointed towards morphology improvement of HgCdTe layers grown by MOCVD on GaAs substrates. Selected growth parameters on morphology state are presented. The substrate issues such as its quality and crystallographic orientation have been discussed. Also influence of HgCdTe layer thickness on its surface roughness is described. This article presents scientific results of works carried out in Institute of Applied Physics Military University of Technology, accomplished during realization of grant 6 PBZ-MNiSW 02/I/2007 supported by thePolish Ministry of Science and Higher Education.
EN
The wool of three Polish sheep breeds was investigated. Basic physical properties of fibres: length, diameter and strength were determined and surface morphology using scanning elec- tron microscope were studied. It was stated that raw fibres are coated by significant quantity of a grease. After removing of the grease on the fibres surface fine scales are observed. For all three breeds the fibres are short and thick. The fibres length and thickness is character- ized by significant diversity. The fibres exhibit low strength and high elasticity.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania wełny trzech polskich ras owiec. W czasie badań zbadano morfologię powierzchni włókien oraz wyznaczono ich podstawowe parametry fi- zyczne: długość, średnicę i wytrzymałość. Badania morfologii powierzchni przeprowadzono dla włókien pranych i niepranych z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowe- go. W czasie badań stwierdzono, że włókna surowe pokryte są znaczną ilością tłuszczopotu. Po usunięciu tłuszczopotu na powierzchni włókien widoczne są dobrze zachowane łuski. Włókna wszystkich trzech ras są krótkie i grube, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem długości i grubości, i posiadają niską wytrzymałość i dużą elastyczność.
PL
Przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni stali nierdzewnej 316L po toczeniu. Dla zmiennych parametrów skrawania przeprowadzono analizę parametru Sa, krzywej udziału materiałowego oraz gęstości widmowej mocy w zmiennych warunkach chłodzenia: obróbka na sucho, MQCL oraz MQCL + EP/AW. Wykorzystano metodę parameter space investigation (PSI).
EN
The paper presents the results of investigation of the surface morphology 316L stainless steel after turning. For variable cutting parameters Sa parameter, Abbott-Firestone curve and power spectral density were analyzed. The analysis was conducted for variables cooling conditions: dry cutting, MQCL and MQCL + EP/AW. In the research Parameter Space Investigation (PSI) method has been used.
EN
The paper presents the characterization of tribological properties of the Ti-6Al-7Nb alloy before and after isothermal oxidation in different friction couples. Microscopic observations have shown that uniform oxide layers were obtained, which evenly covered the entire surface of the investigated samples. It was found that oxide layers deposited on the Ti-6Al-7Nb alloy substrate contribute to a considerable improvement of the tribological properties. The best resistance to sliding wear was shown by the layer obtained at a temperature of 600°C. It was also shown that presence of oxide layers on the surface of the Ti-6Al-7Nb alloy leads to an increase in the friction coefficient. The highest increase in the value of the friction coefficient was observed for a surface oxidized at 650°C during interaction with an Al2O3 ball. SEM observations of traces of the tribological interaction showed the presence of numerous scratches and fine wear products on the friction surface. For the non-oxidized condition, after interaction with a ball made of bearing steel 100Cr6, the presence was found of alternating, morphologically varied areas which had formed as a result of corrugation wear. Tests have shown that isothermal oxidation eliminates this disadvantageous phenomenon.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę właściwości tribologicznych stopu Ti-6Al-7Nb przed oraz po utlenianiu izotermicznym w różnych skojarzeniach ciernych. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że otrzymano jednolite warstwy tlenkowe, które równomiernie pokrywały całą powierzchnię badanych próbek. Stwierdzono, że warstwy tlenkowe otrzymane na podłożu stopu Ti-6Al-7Nb prowadzą do znacznej poprawy właściwości tribologicznych. Najlepszą odpornością na zużycie ścierne cechowała się warstwa tlenkowa otrzymana w temperaturze 650°C. Wykazano ponadto, że obecność warstw tlenkowych na powierzchni stopu Ti-6Al-7Nb prowadzi do wzrostu współczynnika tarcia. Największy wzrost współczynnika tarcia zaobserwowano dla powierzchni utlenionej w temperaturze 650°C podczas współpracy z kulką Al2O3. Obserwacje SEM śladów współpracy tribologicznej wykazały na powierzchni tarcia obecność licznych rys oraz drobne produkty zużycia. Dla stanu nieutlenionego po współpracy z kulką ze stali łożyskowej 100Cr6 stwierdzono obecność naprzemianległych różnych morfologicznie obszarów powstałych w wyniku zużycia falistego. Wykazano, że utlenianie izotermiczne eliminuje to niekorzystne zjawisko.
EN
In this work, on the example of a spline connection, the effect of 3D printing on the structure of machine elements made of polymeric materials after a torsion test was investigated. A clear influence of the type of polymer and the printing direction in the applied incremental technology [FFF (Fused Filament Fabrication) also known as FDM (Fused Deposition Modeling)] on the structure of the obtained elements was observed.
PL
W pracy, na przykładzie połączenia wielowypustowego, zbadano wpływ druku 3D na strukturę elementów maszyn wykonanych z materiałów polimerowych po próbie skręcania. Zaobserwowano wyraźny wpływ rodzaju polimeru i kierunku druku w stosowanych technologiach przyrostowych (FFF/FDM) na strukturę otrzymanych elementów.
19
Content available remote The resistance of wood fibers-poly(vinyl chloride) composites to UV-irradiation
63%
EN
Wood fibers-poly(vinyl chloride) (WF-PVC) composite and pure poly(vinyl chloride) samples, prepared by extrusion, were exposed to short wavelength UV-irradiation (?=253.7nm). Scanning Electron Microscopy (SEM) micrographs shows heterogeneity of WF-PVC composite but the effect of UV-irradiation on surface morphology of sample is negligible. The course of photochemical reactions occurring in samples studied has been monitored by attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy. The results obtained indicate the better photochemical stability of WF-PVC comparing to virgin PVC.
PL
Próbki kompozytu poli(chlorku winylu) z włóknami drzewnymi (WF-PVC) i czystego poli(chlorku winylu), otrzymane metodą wytłaczania, poddano działaniu krótkofalowego promieniowania UV (?=253,7nm). Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wykazano heterogeniczność kompozytu WF-PVC (rys. 1), oraz stwierdzono, że wpływ promieniowania UV na morfologię powierzchni próbek jest nieznaczny. Przebieg reakcji fotochemicznych zachodzących w badanych próbkach monitorowano metodą odbiciowej spektroskopii w podczerwieni z transformacją fourierowską (ATR-FTIR) (rys. 2). Otrzymane wyniki wskazują na lepszą fotostabilność kompozytów WF-PVC w porównaniu z czystym PVC (tabela 1).
20
63%
EN
Being easily fabricated, welded, biocompatible, having a high strength-to-weight ratio, withstanding comparatively high temperatures up to 800°C and low modulus of elasticity make grade titanium and its alloys an important choice for automotive, biomedical and aerospace industries. In contempt of the different pleasant assets of Ti-6Al-4V alloy, the operation of this alloy is restricted especially when it comes to tribological and surface morphological characteristics. Enhancing these properties is important, for this purpose, a diversity of attempts and studies have been conducted. This paper mounts a review of morphological and tribological behaviors of titanium alloys including Ti-6Al-4V against different materials counting with carbide tools and other types of materials under dry and lubricated sliding conditions. The surface morphological, wear, and other properties have been discussed in this review article.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.