Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sources of income
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Studia BAS
|
2018
|
nr 2(54)
245–255
EN
The article looks at the selected issues concerning personal income tax in Poland depending on the source of income. The first section provides legal definitions and various types of income sources. Next, the author investigates in detail the source of income as one of the crucial aspects of personal income tax construction, which affects tax exemptions, amount of deductable costs and other features of regulatory framework.
2
Content available remote Nowe przepisy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a transport
75%
PL
Omówienie tych postanowień ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (weszła w życie 1 stycznia 2004 r.), które mają zastosowanie do transportu. Źródła dochodów jednostek samorządowych. Rodzaje subwencji dla gmin, powiatów i województw. Rozdział subwencji między województwami w zależności od powierzchni sieci drogowej. Ogólna rezerwa w budżecie państwa na dofinansowanie określonych celów transportowych. Zmiany w innych aktach prawnych.
EN
Discussion of the provisions of the act (came into force 1st January 2004) and their applications in transport with regard to territorial subjects. Territorial subjects. sources of income. Kinds of subventions for communes, administrative units (poviats) and provinces (voievodships). Allocation of subventions to provinces on the basis of the area of road network. General reserve in national budget to subsidize defined transport undertakings. Changes in other legal acts.
Studia BAS
|
2020
|
nr 4(64)
121–136
EN
The aim of the article is to review and evaluate selected solutions in the area of personal income tax in terms of their impact on the tax and political gap. The solutions affecting the labour market, taxation of rent and income from real estate transactions were analysed. The author claims that taxation rules for individual sources of income in Poland are not conducive to building tax justice and contribute to deepening the tax gap understood as the sum of the political gap and non-compliance with fiscal rules of taxation by taxpayers.
EN
The subject of the article is the analysis of the issue of inappriopriate fulfilment of a tax obligation in the value added tax and its consequences in the personal income tax. Therefore, the substance of the tax obligation in the value added tax was delineated in order to draw conclusions about the consequences of the taxation concerning the funds obtained by non-fulfilment of a tax obligation in the value added tax.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza problemu związanego z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków pieniężnych pochodzących z zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. W tym celu na wstępie artykułu dokonano przybliżenia istoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zaś w dalszej części rozważono, jakie konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym implikuje nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.
PL
Polityka wydatkowa samorządu terytorialnego jest przede wszystkim uwarunkowana rodzajami zadań publicznych, których realizacja jest przypisana do danej jednostki samorządu terytorialnego. Zadania te, a także źródła dochodów oraz ich wydajność, rozmiary deficytów budżetowych, poziom zadłużenia samorządów oraz zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze wpływają na strukturę wydatków. Wzrostowi wydatków bieżących w latach 2010–2013 towarzyszył spadek wydatków majątkowych od 2012 r., co wynikało przede wszystkim ze spadku wydatków inwestycyjnych o 16% w porównaniu z 2011 r. Od 2010 r. obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie w latach 2010–2013 system zasilania finansowego samorządów opierał się na Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co interpretuje się jako stabilne zasady kształtowania się dochodów. Niemniej w tym okresie miały miejsce istotne nowelizacje wskazanych ustaw, a także wiele innych zmian legislacyjnych. Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2013 na tle zmian przepisów prawa regulującego gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego i próba odpowiedzi na pytanie, czy te zmiany wpłynęły na strukturę wydatków.
EN
The politics of local government spending is primarily determined by the types of public tasks assigned to local government units. These tasks, as well as sources of income and their performance, the size of budget deficits, the level of indebtedness of local government units and the changing economic and legal environment affect the structure of expenditure. The rise in current expenditure in 2010–2013 was accompanied by a decline in capital expenditure from 2012, which resulted primarily from a decrease of 16% in capital expenditure compared to 2011. The provisions of the new law of 27 August 2009 on Public Finances have been in force since 2010. At the same time, in 2010–2013, the financial self-supply system was based on the Act of 13 November 2003 on the income of local government units, which is interpreted as the source of stable regulation for income formation. Nevertheless, during this period there have been significant amendments to the cited statutes, as well as many other legislative changes. Therefore, the aim of this article is 1) to present selected aspects of the expenditure policy of local government units in Poland in the years 2010–2013 against the background of the law governing the financial management of local government units and 2) to attempt to answer the question of whether these changes have affected spending patterns.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.