Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biometryka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper basics of BANTAM were presented as well as an example of practical application of it in modeling of biometric authentication system constructed according to provided assumptions
PL
W artykule zostały przedstawione podstawy języka BANTAM, jak również przykład praktycznego jego zastosowania do modelowania biometrycznego systemu uwierzytelniania skonstruowango według przyjętych założeń.
PL
Przedmiotem artykułu będą zagadnienia związane z technikami biometrycznymi w aspekcie wykorzystania do tego celu charakterystyki podpisu odręcznego. Ten typ biometryld nie uzyskał jak na razie takiej popularności jak linie papilarne czy obraz tęczówki oka. Wynika to przede wszystkim z dosyć trudnej analizy tego typu danych i ich pewnej zmienności. Ta zmienność jest efektem fluktuacji kształtu podpisu w pewnym zakresie, ponieważ człowiek nigdy nie podpisuje się dwa razy w identyczny sposób. Autor próbuje wskazać możliwości opisu i analizy struktury takiego podpisu. Punktem wyjścia jest szkielet otrzymany z obrazu w postaci cyfrowej, który jest następnie przekształcany w opis grafowy. Rozważane są zalety i wady tego rodzaju przekształcenia w kontekście przydatności do analizy biometrycznej.
PL
Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania twarzy. Zaprezentowana metoda wykorzystuje pseudoentropijne kryterium podobieństwa JeK pary obiektów i, jak pokazał eksperyment, okazała się ona skuteczna. Zaproponowane podejście może być wykorzystane do identyfikacji osób w systemach autoryzacji dostępu do zasobów, a także w prewencji i ściganiu osób poszukiwanych lub zaginionych. Ze względu na zalety i łatwość implementacji metoda może być zastosowana w systemach rozpoznawania twarzy.
4
Content available remote Inteligentna winda jako zadanie planowania w Sztucznej Inteligencji
63%
PL
Planowanie w Sztucznej Inteligencji polega na znalezieniu sekwencji operatorów (planu) prowadzących od zastanego stanu początkowego do pożądanej sytuacji docelowej. W pracy opisano właściwości windy inteligentnej, zamodelowano przykładowe problemy sterowania inteligentną windą jako problem planowania z reprezentacją PDDL i rozwiązano proste przykładowe problemy. Zaproponowano identyfikację pasażerów przez urządzenia biometryczne. Symulacje zostały wykonane w programie Allegro Common Lisp.
EN
AI planning is a problem of finding of a set of actions that trasform given initial state to desired goal situation. It is a common problem in artificial intelligence. In the paper elevator control is defined as PDDL planning problem. Passengers identification using biometrics techniques is proposed. Simple planning problems are formulated and shown. Simulations were performed using Allegro Common Lisp software.
EN
In this paper we present high computational complexity algorithms for detecting skin and non-skin colour. Because of their complexity they are not suitable for nowadays mobile devices but can be used in systems working on more demanding machines. The selection and implementation of algorithms gives accuracy about 80-90%.
6
Content available A hybrid method for face detection
63%
EN
The face detection problem is the first part of user identification systems. The success of identification depends of effectiveness of face detection and localization. The are many popular methods for face detection, but not all of them are useful in real-time or on-line face recognition. The proposed hybrid method is useful for this kind of systems and creates possibility to build and develop a practical system for people identification. This method uses a skin detection algorithm with HSV colourspace. Verification of the potential area is performed by face template matching with the eyes image pattern.
PL
Pierwszym elementem systemu identyfikacji użytkownika jest zagadnienie detekcji twarzy. Rezultat identyfikacji zależy od skuteczności procedury detekcji i lokalizacji twarzy. Istnieje wiele popularnych metod detekcji twarzy, które można podzielić na dwie grupy: (i) bazujące na detekcji koloru skóry, (ii) wykorzystujące dopasowanie wzorca. Do detekcji koloru skóry wykorzystuje się jeden z modeli barw, np. RGB, HSV, YCbCr, a następnie weryfikuje się czy wybrany obszar jest twarzą. W systemach dopasowania wzorca należy przeszukać cały obraz porównując fragmenty do wzorca. Te metody są czasochłonne i wymagające dużej mocy obliczeniowej. Większość z tych metod nie jest użytecznych w systemach typu on-line lub czasu rzeczywistego ze względu na czas obliczeń. Zaproponowana hybrydowa metoda jest użyteczna w tego typu systemach i daje możliwość budowy i rozwoju praktycznych systemów identyfikacji osób. Wykorzystuje ona elementy wspomnianych metod w taki sposób, aby skrócić czas obliczeń. Po wstępnej selekcji potencjalnych obszarów mogących zawierać twarz, weryfikacja następuje przy wykorzystaniu wzorca oczu, co znacznie skraca czas obliczeń.
PL
W latach 2004-2006 przeprowadzono na glebie lekkiej dwa trzyczynnikowe doświadczenia polowe. Celem przeprowadzonych badań, było określenie wpływu uzupełniającego deszczowania, systemów uprawy i nawożenia mineralnego na wybrane cechy biometryczne dwóch morfotypów bobiku. Stwierdzono wpływ zastosowanych czynników na niektóre cechy biometryczne bobiku.
EN
Two three-factor field experiments were carried out in years 2004-2006 on light soil. The purpose of completed research was to determine the impact of complementary sprinkling irrigation, cultivation systems and mineral fertilization on selected biometric properties of two horse bean morphotypes. The impact of applied factors on certain horse bean biometric properties has been confirmed.
PL
Niniejszy artykuł opisuje systemy kontroli dostępu bazujące na technologiach biometrycznych, znajdujące się w ofercie Polskich Sieci Elektroenergetycznych - INFO Sp. z o.o. Biometryczne systemy kontroli dostępu gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa w powiązaniu z wygodą użytkowania (brak konieczności posiadania kart zbliżeniowych). W chwili obecnej systemy biometryczne mogą być używane jako kontrola dostępu do pomieszczeń, zabezpieczenie komputerów, systemy rejestracji czasu pracy. W artykule zostały opisane techniki identyfikacji użytkowników bazujące na rozpoznawaniu tęczówki oka, geometrii dłoni i linii papilarnych. Przedstawione zostały również urządzenia wykonujące identyfikację każdą w wyżej wymienionych technik.
EN
The following article describes biometric access control systems that are offered by Polskie Sieci Elektroenergetyczne - INFO Sp. z o.o. These systems guarantees the highest security level in connection with usage convenience (there is no need to posses ID cards). At present, biometric solutions are used as access control systems, IT security, time-attendance solutions. This article introduces techniques of people identification based on iris recognition, hand geometry and fingerprint recognition. There are also described products that are used in mentioned above identification methods.
9
Content available remote Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego
44%
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kompletnej procedury ekstrakcji cech z rzeczywistego obrazu twarzy. Procedura składa się z wielu algorytmów przetwarzania obrazów, takich jak binaryzacja, erozja, filtracja, metody gradientowe oraz kaskadowego klasyfikatora Haara. Otrzymany wektor cech jest zastosowany do zagadnienia identyfikacji biometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem problemu uwierzytelniania. Stworzony system działa w trybie on-line, przetwarzając obraz otrzymany z kamery internetowej. Poprawność zaproponowanych algorytmów została sprawdzona za pomocą stworzonej bazy danych zawierającej kilkadziesiąt osób. Testom zostały poddane zarówno obrazy otrzymane z kamery, jak również syntetycznie stworzone zdjęcia zawierające różnego rodzaju przypadki uszkodzeń. Prezentowany tu algorytm został zbadany dla przypadków zmiennego oświetlenia, zakłóceń związanych z naturalną zmianą wyglądu, obrazem obróconym, jak również komputerowo zniekształconym.
EN
The aim of this paper is to present a complete procedure for extracting features from the real face picture. The procedure consists of several image processing algorithms such as binarization, erosion, filtration, gradient method and Haar-like Features algorithm. The obtained feature vector used in biometric identification with particular emphasis on the problem of authentication. A system processing the image obtained from a webcam operates in an on-line regime. The correctness of the proposed algorithm was tested using the database created with dozens of people. The tests were done from the camera images as well as artificially created images with different damage cases. The algorithm was tested for cases of various types of lighting, disturbances associated with the natural change of face appearance, the image rotation and distorted image.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.