Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spektroskopia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Molecules that may adopt various stable conformations might be applied to store information. We have investigated arrangement of complex fullerene organometallic cycloadducts deposited on HOPG (Highly Oriented Pyrolitic Graphite) substrate using Scanning Tunneling Microscopy (STM) seeking ehether their structure could be determined. These complexes are easily distinguishable on HOPG by the molecules of high density of states of C60 and the adducted group. Various types of arrangement of the molecules were identified and tunneling spectroscopic measurements were performed at individual molecules. The images and spectroscopic results are interpreted using semiempirical quantum chemistry calculations.
2
Content available remote A database for the parameters of the Auger differential spectra
100%
EN
The organization and structure of elaborated database of differential Auger spectra is presented. The first page of his set, available in complete form from the author, is demonstrated. The advantages page of taking into account the data set, in analytical work using Auger electron spectroscopy, are indicated.
PL
W pracy zaprezentowano strukturę i budowę bazy danych różniczkowych widm Augera. Przedstawiono pierwszą stronę zbioru, który w całości jest dostępny u autora. Zaznaczono zalety stosowania danych z tabeli w pracy analitycznej z zastosowaniem spektroskopii elektronów Augera.
3
Content available remote Pierwsze próby zastosowania spektroskopii NMR w medycynie
80%
PL
Początki badań prowadzących do przygotowania aparatury i procedur stosowanych w tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego sięgają wczesnych lat 70. XX w. Choć, jak zwykle, do uzyskania pierwszych istotnych wyników przyczyniła się praca wielu uczonych, to na uwagę zasługują na pewno osiągnięcia Paula Lauterbura i Petera Mansfielda, których wyróżniono Nagrodą Noblą w dziedzinie medycyny lub fizjologii w roku 2003.
EN
Segregation process in binary alloys (CuPd, CoPd, AuNi) is investigated by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), auger electron spectroscopy (AES) and elastic peak electron spectroscopy (EPES) using the line shape analysis and the fyzzy k-nearest neighbour (fkNN) rule. Qualitative and quantitative results of the fkNN line shape analysis remain in agreement, indicating Pd and Au surface segregstion. The method investigates the values of mean escape depth (MED) and mean penetration depth (MPD) depending on selected electron kinetics energies (KE) in the range between few to several Angstroms. New application of the fkNN rule for EPES was shown.
EN
By means NMR 39K spectroscopy the complexation constants K1 and K2 of K+ cations with tetranaftoxyphosphazene-coronand ligands were determined.
6
Content available remote Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni
80%
PL
Zestawiono wyniki uzyskane za pomocą szeregu metod spektroskopowych i chromatograficznych (IR, UI TiIS,1H NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) dla kompleksowej oceny chemicznego charakteru i składu substancji organicznej wyekstrahowanej z pyłów pobranych z powietrza aglomeracji Katowic i Chorzowa.
EN
It was presented results obtained by using of different spectroscopic and chromatographic methods (IR, UV TiIS, IH NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) for complex estimation of chemical character and composition of organic substances extracted from dusts in air from Katowice and Chorzów cities.
PL
W pracy przeanalizowano zjawisko powstawania fali akustycznej w ośrodku gazowym absorbującym przemodulowaną wiązkę monochromatycznego promieniowania o dopasowanej długości fali. Zwrócono uwagę na wpływ czasowego kształtu impulsów laserowych oraz ciśnień parcjalnych gazu absorbującego i gazów buforowych na proces powstawania zjawisk akustycznych. Opisany został układ eksperymentalny w którym przebadano absorpcję rezonansową oraz zjawiska fotoakustyczne zachodzące w oświetlanych impulsami lasera CO2 mieszaninach gazowych zawierających sześciofluorek siarki. Wyniki badań przedstawiono na zdjęciach, i wykresach. Wyciągnięto wnioski odnośnie możliwości wykorzystania przebadanych zjawisk do budowy urządzeń wykrywających skażenia.
EN
Phenomena accompanying acoustic wave generation in a gaseous medium absorbing an over-modulated monochromatic radiation beam with matched wavelength are analyzed in the paper. An attention is paid to influence of laser pulse temporal profile and partial pressures of absorbing gas and buffer gases on processes for generation of acoustic phenomena. Experimental setup for investigation of resonance absorption and photoacoustic phenomena in CO2 laser pulse irradiated gaseous mixtures including sulfur fuoride is described. Investigation results are presented in pictures and charts. Conclusions related to a possibility of application of the described phenomena in devices intended for pollutant detection are drawn.
9
80%
PL
W badaniach wykorzystano materiały krzemianowe (krzemian magnezu) i krzemionkowe (krzemionka Syloid®244 i krzemionka otrzymana w środowisku emulsji). Próbki poddano modyfikacji wybranymi silanowymi związkami wiążącymi z grupy coupling agents. Tak otrzymane próbki poddano analizie w podczerwieni. Celem badań było potwierdzenie chemicznej reakcji kondensacji powierzchniowych grup silanolowych z zastosowanym modyfikatorem. Na podstawie wyników badań FT–IR można stwierdzić, że zachodzi proces tworzenia wiązań kowalencyjnych. Dowodem chemizmu reakcji jest zmniejszenie intensywności pasma grup silanolowych po procesie modyfikacji, w porównaniu z wyjściową niemodyfikowaną krzemionką lub krzemianem, oraz pojawienie się pasm charakteryzujących zastosowane modyfikatory. W badaniach spektroskopowych FT–IR wykorzystano technikę zawiesiny substancji proszkowej w tetrachlorku węgla.
EN
Pptd. Mg silicates, a com. silica, and emulsion-pptd. silica (to be dry-modified), were modified with 3-10 wt. parts of 3-thiocyanatopropyltrimethoxysilane (I), N-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane (II), methacryloxypropyltrimethoxysilane (III) or vinyltrimethoxysilane (IV). Products were examd. by FTIR spectra. The Mg silicate treated with 10 wt. parts I and II lost entirely the original silanol groups and acquired C-H from the modifiers. The com. silica modified with 10 wt. parts silane had considerably less silanol groups and much of n-octyltriethoxysilane groups. The emulsion-pptd. silica modified with I and IV had silanol groups much suppressed and C-H due to modifiers. Covalent bonds could be assumed to have formed between the silica or silicate surface and the modifier.
PL
Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedną z najpiękniejszych sal wykładowych w Europie. W ramach prac przygotowawczych do jej renowacji, wykonano pomiary spektroskopowe metodą LIBS warstw malarskich sklepienia w strefie podium. Otrzymane widma pozwoliły zidentyfikować pigmenty mineralne użyte do nadania barw poszczególnym warstwom. Identyfikacja taka nie zawsze była jednoznaczna, gdyż niektóre pierwiastki mogły być składnikami różnych pigmentów. Dlatego ostateczną decyzję podejmowano po konsultacji z konserwatorami, obecnymi w trakcie badań.
EN
LIBS spectra permitted identification of mineral pigments used for specific colors of painting layers of Aula Leopoldina vault. The identification could not be unambiguous in each case. In some red samples the presence of aluminum and iron was stated, and hence red ochre or Mars red could be used as a pigment. In other samples the cinnabar can be additionally responsible for red color. Similar problems were observed in case of blue pigments, where existence of copper may show that azurite was used, but the presence of aluminum, sodium, silicon and iron can point to application of ultramarine, Egyptian or Prussian blue. The greatest difficulties occurred during identification of white pigments. Because of presence of barium, zinc, lead and titanium, the potential pigments might be lithopone, barite, zinc white, lead white or titanium white. The time of last renovation points out however that the zinc white was used.
PL
W pracy opisano badania obiektów zabytkowych wykonanych z metalu, przeprowadzone za pomocą spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym. Obiektami badań były miedziane pokrycia dachu pałacu Karola Poznańskiego w Łodzi, a także rzeźba z Pałacu Muzeum w Wilanowie wykonana ze stopu na bazie miedzi. Wyniki prac pozwoliły określić względną zawartość pierwiastków i skład warstw na różnych głębokościach, badanych obiektów, a także oryginalność poszczególnych elementów rzeźby oraz wpływ oddziaływania środowiska na dachówki pałacu.
EN
The "Stratigraphy of Upper Layers of Metal Artworks Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy" by Wojciech Skrzeczanowski is described in the paper. The investigated objects were copper roofings from the Palace of Karol Poznański in Łódź and the sculpture "Putto with laurel" made of copper-based alloys from the Museum Palace in Wilanów. The echelle type ESA 4000 spectrometer and the BigSky 11.2mJ/266nm/4ns Nd:YAG laser were used in the experiment. Chemical composition of the of the Putto with laurel as well as the stratigraphic distributions of various elements both in Putto and the roofings were found. The obtained results showed a strong influence of top layers pollution of historic objects exposed to environmental interaction and a different origin of the individual parts of the sculpture.
EN
The study of binary metal alloys is of particular interest because of their great theoretical and practical importance. In the present study, AES-TDS methods were used to characterize the surface of two polycristalline CO50Pd50 and CO37Pd63 (at.%) alloys exposed to N2O at 300K. Their surfaces were found to be very reactive towards the adsorption and efficient decomposition of nitrous oxide. Similarly as shown in the case of the N2O/Pd(110) system, the decomposition process results only in molecular N2, which promptly desorbs, and O atoms, which remain at the surface, poisoning further N2O adsorption by a site blocking mechanism. Chemisorbed oxygen can easily react with Co surface atoms of the studied alloy to produce an oxide. It can also diffuse into the subsurface region. The behaviour of oxygen originating from the dissociation of nitrous oxide is consistent with the general trend for the oxidation of the Co-Pd alloy surfaces using. The obtained results were discussed in terms of the relation with the surface composition.
EN
Conversion electron Mossbauer spectroscopy (CEMS) was applied to study Fe ultrathin films and Fe/Cr, Cr/Fe interfaces. Based on alloy model in which the Cr atom in the first and second Fe coordination shell decreases the Fe hyperfine field, we are able to show that the Cr/Fe ("lower") interface is smoother than the Fe/Cr ("upper") one. The Fe atoms are distributed over 1 and 2 atomic layers in the lower and upper interfaces, respectively. The CEMS studies were correlated with the magneto-optic Kerr effect measurements of an indirect exchange coupling in Fe/Cr multilayers. In the Fe/Cr/Fe trilayers the antiferromagnetic and non-collinear coupling was observed for the 8 ML and 20 ML Cr spacer thickness, respectively.
EN
Quantitative surface-and thin films analysis by electron spectroscopies (AES, XPS, EELS) requires the knowledge of one of the most important parameters of the electron transport such as the inelastic mean free path (IMFP) of electrons. The purpose of the present work is to determine experimentally the IMFPs in bulk MoO2 and GaN with stoiciometric surface concentrations of their constituents by elastic-peak electron spectroskopy (EPES). The electron intensities elastically backscattered from both MoO2 and GaN samples and the Ni standard material were recorded for primary energies E=200-2000eV. A Monte Carlo algorithm was applied to calculate the IMFPs. Experimental values were compared to the IMFPs resulting from two predictive formulae, i.e. the TPP-2M equation and the G-1equation. It was found that the measured IMFPs for MoO2 are considerably lower than calculated values of Tanuma et al. and Gries. The deviation of the measured IMFPs from the calculated IMFPs was highest at E=500eV. However, for the low energy range E-500eV such considerable deviation may be expected since the experimental IMFPs are limited to the surface region, whereas the calculated IMFPs refer to the bulk of the studied sample. In the case of GaN, a reasonable agreement was found between the measured IMFPs and corresponding calculated IMFPs.
PL
Monografia opisuje rezultaty badań podstawowych oraz dostarcza szeregu praktycznych informacji dotyczących eksperymentów wykorzystujących brillouinowskie rozpraszanie światła. Istotną właściwością książki jest to, że łączy w jedną całość opis fal akustycznych i spinowych o częstotliwościach gigahercowych. Ideą, która unifikuje ten tak bardzo szeroki zakres zjawisk, jest kierunkowy charakter spektroskopii brillouinowskiej oraz jej charakter lokalny. Praca w końcowej części relacjonuje wyniki badań nad anizotropami posiadającymi naturę magnetyczną, w supersieciach metalicznych, oraz dwuwarstwowymi strukturami podlegającymi efektowi "exchange-bias". Struktury i własności te będą miały w niedalekiej przyszłości kluczowe znaczenia dla zaawansowanych technologii elektronicznych. W supersieci Co/Cu zaobserwowano mody Damona-Eshbacha (D-E) - mody propagujące się powierzchniowo po wszystkich bokach próbki. Zaobserwowano charakterystyczne rozszczepienie modów D-E od fal objętościowych wynikających z oddziaływań dipolowych pomiędzy warstwami magnetycznymi rozdzielonymi warstwą niemagnetyczną. W strukturach Co/CoO zaobserwowano fale spinowe skwantowane w kierunku prostopadłym do warstw. Książka uzupełnia jednocześnie szeroko udokumentowane rezultaty badań rozpraszania w próbkach objętościowych. W szczególności informuje o odkrytym zjawisku przełączania kanału rozpraszania oraz donosi o nietypowym tle w widmie brillouinowskim zaobserwowanym w krysztale tlenkowym SLAO.
EN
This book reports basic-type research and provides some practical information about Brillouin light scattering experiments. What the book weaves together includes: elastic and magnetic GHz elastic waves with spin waves. The idea which unites this wide range of results is the unidirectionality of Brillouin scattering and the local-probing character of the spectroscopy. The book concludes with results of in-plane anisotropies, magnetic in nature, in metallic superlattices and bilayered exchange-biased structures. These are features which will in the future be basic to new advanced technologies. Observed in the Co/Cu superlattices surface modes of the stack as a whole, the Damon-Eshbach (D-E) waves, coherent and sensitive to surface and subsurface magnetic features. The splitting of the D-E mode from the band of the dipolar-coupled wave was observed when the magnetic layer thickness was larger than the nonmagnetic one. In the Co/CoO bilayers, spin waves of quantized perpendicular wave-vector components were observed for chosen crystallographic directions. The book updates widely documented bulk crystal results thanks to the discovery of acoustic phonon branch switch and atypical background in oxide-type crystals.
PL
W pracy opisano zastosowanie laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej (LIBS) do badania składu chemicznego i grubości powłok metalicznych. Opisano metodę pomiaru i wyniki badań. Zmiany widma wraz z głębokością w próbce pozwalają mierzyć m.in. grubość powłoki metalicznej pod warunkiem dokonania kalibracji. Metoda LIBS może mieć zastosowanie do kontroli przebiegu takich procesów, jak platerowanie czy osadzanie warstw. W pracy zamieszczono wyniki pomiarów widma LIBS próbek metali i stopów (stal, mosiądz) pokrytych różnymi warstwami ochronnymi (cynk, chrom, nikiel). Wyniki badań metodą LIBS porównano z wynikami pomiarów za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej i skaningowej mikroskopii elektronowej (próbka mosiężna). Badania prowadzono w ramach projektu finansowanego przez KBN nr 120/E-410/SPB/COST/T-11/DWM726/2003-2005.
EN
The use of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) for elemental analysis and thickness of metal cladding layers is presented in the paper. Measurement method is described and experimental results are shown. LIBS spectrum depends on both chemical composition of investigated layer and laser pulse parameters as well. Spectrum changes related to depth in the sample allow to measure the thickness of metallic coating provided that calibration has been performed first. The LIBS method may be used to control production processes such as cladding or layer deposition. Experimental results of LIBS measurements of metal and alloy samples (steel, brass) coated with zinc or chromium are presented. For brass sample LIBS results are compared with measurement results of X-ray diffractometry and scanning electron microscopy. The works were carried out in the project supported by Polish Committee for Scientific Research No 120/E-410/SPB/COST/T-11/DWM726/2003-2005.
PL
Przedstawiono wyniki badań z opracowania metod potwierdzających tożsamość oraz oznaczania zawartości kwasu askorbinowego w wybranych preparatach farmaceutycznych za pomocą odbiciowej spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Metody potwierdzające tożsamość tabletek zbudowano za pomocą algorytmu SIMCA a do budowania metod ilościowych wykorzystano algorytm PCR. Wszystkie metody zwalidowano zgodnie z wytycznymi ICH. Udowodniono równoważność otrzymanych metod z metodami referencyjnymi.
EN
The 10,000–4,000 cm-1 spectra recorded in the reflectance mode were used to detect and det. ascorbic acid in intact tablets of 5 com. prepns. The NIR data compared well with those found by TLC and potentiometric iodometry used as the ref. methods. Full qual. and quant. assay took 30 min, a test time acceptable for large-lot production. Each app. to be used in series measurements requires an individual quant. procedure.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.