Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 219

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
O przewadze konkurencyjnej na rynku usług turystycznych może zadecydować wykorzystanie możliwości udostępnianych przez Internet oraz globalne zmiany technologiczne. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych położonych w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim i małopolskim. Badania wykonano za pomocą aplikacji sieciowych, które automatyzują testy wybranych parametrów witryn, w szczególności użyteczności, wydajności oraz techniki wykonania. Wykazano, że oceniane witryny wymagają optymalizacji i w świetle zmian jakościowych zachodzących w Internecie mogą sukcesywnie tracić miejsce w wynikach wyszukiwania. Ponadto wyniki badań skłaniają do refleksji nad skutecznością indywidualnych witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych w promocji ich usług i rodzą pytanie, czy w przyszłości dominującej roli nie przejmą w tym zakresie wyspecjalizowane portale grupujące oferty noclegów w Internecie.
EN
The development of rural tourism may be supported by adoption and implementation of technical and organizational innovations. Using the possibilities offered by the Internet and global technological changes may be crucial for the competitive advantage on the market of tourist services. The article presents the results of empirical research conducted on the websites of agritourism farms located in the Warmia-Masuria, Subcarpathia and Lesser Poland voivodeships. The research was carried out with the use of web-based applications that automate the tests of selected parameters of the websites, in particular utility, efficiency and performance techniques. It was demonstrated that the evaluated websites require optimization. What is more, in the light of the qualitative changes occurring on the Internet, the websites may gradually lose their position in search results. Moreover, the results of the study encourage reflection on the effectiveness of individual websites of agritourism farms in promoting their services. Apart from that, a question arises whether the dominant role in this area will be taken over by specialized Web portals providing accommodations offers.
EN
Subject and purpose of work: The aim of the study is to assess the marketing potential of websites of rural tourism facilities’ in Poland. Materials and methods: It was assumed that the marketing potential of a website provided the basis for placing it in global popularity rankings. The study involved 1000 paid domain websites. Each website was analysed using four tools which yielded values of selected indices, including Serpstat Visibility, Alexa Global Rank and SimilarWeb Global Rank. Results: Almost half of the websites of rural tourism facilities’ obtained 0 or 1 point in the Open Page Rank index evaluation. For 764 websites from the analysed set, the Serpstat Visibility index value was not available, while in the remaining cases it was very low. The websites either reached distant positions in Alexa and SimilarWeb rankings or were not included in them at all. Conclusions: The adopted research model does not allow for absolute assessment of the actual marketing potential of websites. However, the study confirmed that it was not used.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest ocena potencjału marketingowego witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Materiały i metody: Przyjęto, że potencjał marketingowy witryny jest podstawą do plasowania jej w ogólnoświatowych rankingach popularności. Badaniami objęto 1000 witryn w domenach płatnych. Każdą z nich poddano analizie przy pomocy czterech narzędzi, które pozwoliły pozyskać wartości wybranych wskaźników, m.in. Serpstat Visibility, Alexa Global Rank oraz SimilarWeb Global Rank. Wyniki: Prawie połowa witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej uzyskała 0 lub 1 punkt w ocenie wartości wskaźnika Open Page Rank. W przypadku 764 witryn z badanego zbioru niedostępna była wartość wskaźnika Serpstat Visibility, a w pozostałych przypadkach była ona bardzo mała. Witryny osiągały odległe miejsca w rankingach Alexa oraz SimilarWeb, lub w ogóle nie były w nich uwzględniane. Wnioski: W przyjętym modelu badań nie jest możliwa bezwzględna ocena rzeczywistego potencjału marketingowego witryn. Badania potwierdziły jednak, że nie jest on wykorzystany.
PL
Optymalizacja doświadczeń wyszukiwania (SXO) to proces, którego celem jest m.in. poprawa doznań związanych z prezentacją strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Jednym z podstawowych błędów w zakresie SXO jest brak przemyślanej struktury tytułów (title tag) oraz opisów witryny (description tag). Utrudnia to użytkownikom oraz wyszukiwarkom identyfikację zawartości strony. Celem pracy jest ocena stopnia optymalizacji tytułu i opisu witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej. Badania wykonano w zbiorze 214 witryn opublikowanych w domenie krajowej najwyższego poziomu. Wyniki pozyskane przy pomocy czterech aplikacji testujących są do siebie zbliżone, jednak nie identyczne. W trakcie testów odnotowano 32% witryn, które nie posiadały opisu. Brak opisu to brak możliwości decydowania o formie prezentacji witryny w wynikach wyszukiwania. Ponadto, znacznie częściej odnotowywano niewłaściwą długość opisu niż tytułu witryny.
EN
Search experience optimisation (SXO) is a process that aims, among other things, to improve the experiences associated with the presentation of the website in the search results. One of the basic mistakes in the field of SXO is the lack of a well-thought-out title structure and descriptions of the site (description tag). This makes it difficult for users and search engines to identify the content of the site. The aim of the work is to assess the degree of optimisation of the title and description of websites of rural tourism facilities. The research was carried out in a collection of 214 sites published in the top-level country domain. The results obtained using four testing applications are similar but not identical. During the tests, 32% of sites that did not have a description were recorded. No description is the inability to decide on the form of presenting your site in the search results. In addition, the length of the description was noticed more often than the site’s title.
RU
Оптимизация опыта поиска (SXO) - процесс, цель которого заключается, в частности, в улучшении ощущений, связанных с презентацией интернет-сайта в результате поиска. Одна из основных ошибок в отношении SXO - отсутствие обдуманной структуры заглавий (title tag) и описаний сайта (description tag). Это затрудняет пользователям и поисковым системам идентификацию содержания сайта. Цель работы - оценить степень оптимизации заглавия и описания интернет-сайтов объектов сельского туризма. Обследования провели в совокупности 214 сайтов, опубликованных в национальном домене высшего уровня. Результаты, полученные с помощью четырех тестирующих апликаций, близки друг другу, но не идентичны. По ходу тестов указали 32% сайтов, у которых не было описания. Нехватка описания - отсутствие возможности решить форму презентации сайта в результатах поиска. Кроме того, значительно чаще выявляли неправильную длину описания, чем заглавия сайта.
PL
Technologia informacyjna dostarcza programistom wielu technik i narzędzi, które można wykorzystać do tworzenia interaktywnych map lokalizacji obiektów przestrzennych. W artykule zaprezentowano wybrane z nich, ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Bing Maps, jako alternatywy dla map Google. Badania oparto na testach modelowej aplikacji sieciowej prezentującej wybrane zbiorniki wodne okolic Krakowa, którą przygotowano według odrębnych założeń projektowych. Wykazano różnice pomiędzy wykorzystanymi technikami. Wyniki testów pokazują, że użytkownicy aplikacji oczekują rozbudowanych funkcjonalności, możliwości personalizacji widoku mapy, interaktywności oraz dynamicznej formy prezentacji treści.
EN
Information technology provides a large number of tools and techniques that can be used to create interactive location maps of spatial objects. The article presents the use of Microsoft Bing Maps and jQuery JavaScript, as an alternative to Google Maps. The study was based on web application tests. Applications were prepared according to different design assumptions and present selected ponds near Kraków. Test results shows that users expect lots of functionality, personalization map view, interactivity and dynamic presentation of the content.
EN
Subject and purpose of work: The subject of the research were texts published on the websites of rural tourism facilities in Poland, and the purpose of the work was to assess their marketing quality. Materials and methods: The evaluation of the marketing quality of the texts was carried out using the web application Audyt Hekko (Blink) on a collection of 842 websites of rural tourism facilities. Results: Texts with a low (poor) marketing utility (as assessed by the testing algorithm) were found on 362 websites, which constituted approximately 44% of the set. Approximately 46.5% of the websites contained texts whose marketing utility was sufficient. Texts posted on 10% of the analysed websites were rated as useful for marketing. Conclusions: The semantic evaluation of the texts published on most rural tourism facilities websites has shown that they have been written in the language of benefits, with the use of phrases that may arouse interest and curiosity. At the same time, however, they required optimization and a greater marketing orientation.
PL
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań były teksty opublikowane na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce, a celem pracy była ocena ich jakości marketingowej. Materiały i metody: Ocenę jakości marketingowej tekstów przeprowadzono przy pomocy aplikacji internetowej Audyt Hekko (Blink) w zbiorze 842 witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej. Wyniki: Teksty o małej (miernej) przydatności marketingowej (według algorytmu testującego) odnotowano na 362 witrynach, co stanowiło około 44% zbioru. Na około 46,5% witryn odnotowano teksty o dostatecznej przydatności marketingowej. Na 10% badanych witryn odnotowano tekst oceniony jako przydatny marketingowo. Wnioski: Ocena semantyczna tekstów opublikowanych na większości witryn obiektów turystyki wiejskiej wykazała, że zostały one napisane językiem korzyści, z wykorzystaniem zwrotów, które mogą wywołać zainteresowanie i ciekawość. Jednocześnie jednak wymagały one optymalizacji i większego ukierunkowania na marketing.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.