Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1292

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona zdrowia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano przykłady wykorzystania symulacji komputerowej do wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie zdrowia. Dokonano klasyfikacji podstawowych obszarów zastosowań, omówiono główne cele posługiwania się modelami symulacyjnymi w zarządzaniu opieką zdrowotną, przedstawiono podstawowe założenia budowanych modeli, wskazano najnowsze zalety i najbardziej znaczące ograniczenia w stosowaniu symulacji jako narzędzia wspomagającego decyzje w systemach ochrony zdrowia.
EN
Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia w Polsce jest jeszcze młodyi stosunkowo słabo rozwinięty, ale w ostatnim czasie wyraźnie rośnie zainteresowanie podmiotówpublicznych wykorzystaniem formuły partnerstwa do realizacji inwestycji. Niestety nie towarzyszymu adekwatna gotowość sektora prywatnego do zaangażowania się w takie przedsięwzięcia.Celem niniejszego opracowania jest zdiagnozowanie czynników sprzyjających i utrudniającychpraktyczne wykorzystanie PPP w ochronie zdrowia oraz przedstawienie dotychczasowych doświadczeńzdobytych na tym gruncie w Polsce.
PL
Outsourcing jako koncepcja rozwiązywania problemów logistycznych związanych z obszarami non - core business stanowi jeden z paradygmatów zarządzania organizacjami. Ścisłe powiązanie podmiotów gospodarczych z otoczeniem ma jednak wpływ na koszty tego rozwiązania, które uzależnione jest od zmian w nim zachodzących. W organizacjach for - profit istnieje możliwość ich przerzucenia na finalnego nabywcę w postaci wzrost cen dóbr lub usług. Brak natomiast takiej możliwości w organizacjach non - profit powoduje, że outsourcing nie jest dla nich rozwiązaniem najlepszym.
EN
Outsourcing as a concept of solving logistical problems is associated with areas of non - core business which is one of the paradigms of managing of organizations. Close link between economic entities of the environment has an impact on the cost of this solution, which depends on changes connected to it. In for - profit organization there is the possibility of their passing on the final buyer in the form of rising prices of goods or services. Lack of such a possibility in the non-profit organizations causes that Outsourcing is not the best solution for them.
PL
Jakość opieki zdrowotnej determinowana jest przez wiele czynników. Od kilku lat zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych stało się priorytetem zarówno dla menedżerów ochrony zdrowia, jak i decydentów różnych szczebli polityki zdrowotnej. Placówki medyczne mają możliwość zastosowania różnego rodzaju systemów zarządzania jakością, spośród których najczęściej wykorzystywanymi są certyfikacja i akredytacja. Celem artykułu jest zaprezentowanie modeli kompleksowego zarządzania jakością stosowanych w placówkach medycznych, wskazanie etapów ich wdrażania oraz zalet wynikających z wprowadzenia systemów zarządzania jakością.
EN
There are many factors determining a health care quality. For several years, providing quality of health services has become a priority for both health care managers and decision-makers at different levels of health policy. Health care facilities are able to apply various types of quality management systems, among which the most popular are certification and accreditation. This article aims to present a comprehensive quality management models used in medical facilities, its implementation stages indication and the benefits result from a quality management systems introduction.
EN
The aim of the article was to present the principles of health care financing in Poland. Basic ways of acquiring health care funds were described. Their structure and their share in health care financing was analyzed in detail, demonstrating which of the ways of financing has the biggest share. A detailed analysis was conducted regarding the level and kinds of funds acquired for health care in the years 1999 - 2003.
EN
In many countries financing health care is becoming more and more complex. In order to compare the health care spending in various countries it is necessary to establish ways of classification of the above mentioned spending common to all these countries. The authors achieve this by dividing the spending into public and private, as well as by analyzing total spending on health care. The level of the country's economic development determines the potential possibilities of acquiring the funds, which may be earmarked for the health care.
PL
Proponowane opracowanie stanowi swoistą próbę usystematyzowania zagadnień i pojęć związanych z ryzykiem w sektorze ochrony zdrowia oraz podstawowymi obszarami jego występowania. Podano więc w nim uniwersalne definicje i określenia, ale także odwołano się do specyfiki sektora usług zdrowotnych z uwzględnieniem klasyfikacji ryzyk i metodologii ich pomiaru.
EN
Presented paper is an attempt to systematize risk’s concepts and ideas in the health care area. It includes general risk definitions, but main purpose of this work was describing health care risks, their classification, grounds of their occurrence and methods of their measure.
PL
Plan wprowadzenia w Unii Europejskiej nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych wpłynie na standardy obowiązujących obecnie zasad przetwarzania danych osobowych w szczególnie danych o stanie zdrowia. Rozporządzenie UE przedefiniowało problem zgody pacjenta na przetwarzanie jego danych. Uregulowano zasady przechowywania i usuwania danych oraz zasady i prawa do informacji, poprawiania i usuwania lub prawa dostępu do danych i ich otrzymywania, prawa wniesienia sprzeciwu, profilowania, a także informowania podmiotu danych o naruszeniu ochrony danych osobowych. W artykule obok omówienia wpływu powyższych regulacji przedstawiono także problematykę planowanych zasad certyfikacji i akredytacji podmiotów przetwarzających dane osobowe. Oraz zunifikowane zasady przekazywania danych osobowych w krajach UE oraz poza jej obszar.
EN
The plan to introduce to EU the new regulations regarding personal data protection will have an impact on the standards of the current principles of personal data protection, particularly of the data concerning health. The EU resolution has redefined the issue of patients’ consent to process their data. It regulates the principles of data storage and erasure, the rules and rights to information, rectification and erasure, the rights to access and obtain information, the right to object and profiling as well as the right to notification about personal data breach. Apart from the discussion on the impact of the above regulations, the article presents the issues related to the planned principles of certification and accreditation of personal data processors as well as the unified rules of personal data flow within and beyond EU borders.
PL
W pracy przedstawiono kryteria oceny oddziaływania drgań na organizm ludzki oraz wyniki eksperymentalnych badań drgań w wybranych pojazdach samochodowych oraz szynowych metodą oceny całkowitej oraz metodą oceny widmowej dla stałej prędkości jazdy. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych granic uciążliwości oraz szkodliwości określonych przepisami ochrony zdrowia.
EN
In this paper the criteria for estimating of vibration influence on the human organism and the results of experimental investigation of that vibration in selected vehicles and trains are introduced. Investigations were carried out using both integral and spectral estimation methods at a constant drive speed. The permissible boundaries of shain as well as those of harm, as defined by the rules for the protection of health, were crossed.
10
51%
PL
Celem pracy był pomiar i porównanie stosunku sygnału do szumu (SNR) oraz wyznaczenie ilości struktur niskiego kontrastu na obrazach uzyskanych za pomocą dwóch aparatów MRI, wykorzystując identyczne ustawienia protokołów.
PL
Niniejszy artykuł dotyka zagadnienia właściwego stosowania ŚOI, zwracając uwagę na ważność jakości stosowanych ŚOI, wynikającą z gwarancji certyfikacji poszczególnych grup tych wyrobów przez instytucje przygotowujące i przeprowadzające procedury wymagane, między innymi dyrektywą PPE, a także z uwzględnieniem wymogów PN-N-18001 oraz norm: ISO 9001 [6] i ISO 14001 [7].
EN
In order to contain or eliminate health risks related to the environment, certain measures have been taken both at the global and national levels. The basic document for health promotion activities in Poland is the National Programme for Health adopted by the Council of Ministers in August 1993. It includes the fundamentals of the national health policy. It is based on the principle that each citizen is responsible for his/her personal health with the state obliged to provide conditions for preservation and improvement of health. A strategic objective is to contain the increase and then to lower the frequency of occurrence of health-damaging factors in the environment as well as these diseases which are most important in terms of health and social implications.
PL
Dla ograniczenia lub eliminacji zdrowotnych zagrożeń w środowisku podjęto działania w skali światowej i krajowej. Podstawowym dokumentem dla promocji zdrowia w Polsce jest Narodowy Program Zdrowia, przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu 1993 r. Zawiera on założenia polityki zdrowotnej państwa. Zasadą Programu jest, że każdy obywatel jest współodpowiedzialny za stan swojego zdrowia, przy czym państwo zobowiązane jest do stwarzania warunków zachowania i umacniania zdrowia. Celem strategicznym zaś jest zahamowanie wzrostu, a następnie obniżenie częstości występowania szkodliwych dla zdrowia czynników oraz chorób najważniejszych z uwagi na ich skutki zdrowotne i społeczne.
PL
Celem opracowania jest wykazanie, iż w systemie, w którym występuje wyrównywanie ryzyka jako odpowiedź na wprowadzenie konkurencji między płatnikami trzeciej strony, występuje również system wyrównywania szkodowości. Im mniej klas ryzyka występuje w systemie, tym bardziej redystrybucyjny jest system wyrównywania szkodowości, tj. mniejsza jest odpowiedzialność finansowa płatnika trzeciej strony. Teza ta została zweryfikowana w oparciu o analizę systemów wyrównywania szkodowości, funkcjonujących w krajach z konkurencją pomiędzy płatnikami trzeciej strony – krajami, w których taka sytuacja występuje są: Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Izrael, Czechy, Słowacja oraz Belgia.
XX
The aim of this paper is to show that in a system in which there is a risk of equalization as a response to the introduction of competition among third-party payers there is also a system of equalization claims. The lower classes of risk in the system means the more redistributive system in order to provide compensation claims – lower financial liability of the third party payer. This thesis has been verified on the basis of an evaluation of compensation claims, operating in countries with competition among third-party payers – countries where this occurs are: the Netherlands, Switzerland, Germany, Israel, Czech Republic, Slovakia and Belgium.
PL
Pierwsze działania w zakresie wykorzystania telemedycyny i cyfrowych technologii w ochronie zdrowia podjęto już blisko 20 lat temu. Rozwiązania, o których jeszcze kilka lat temu mogliśmy jedynie myśleć w kategoriach science-fiction, dziś stają się nieodłącznym elementem opieki zdrowotnej. Rosnące potrzeby pacjentów napędzają rozwój tych rozwiązań, zarówno w aspektach o charakterze stricte medycznym, jak i w sferze zarządzania i logistyki w ochronie zdrowia.
PL
Z dr. Łukaszem Marzantowiczem, adiunktem w Katedrze Logistyki Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej rozmawia Janusz Mincewicz.
PL
Zarządzanie procesowe jest wyzwaniem w jednostkach ochrony zdrowia, choć procesy nie są obce podmiotom leczniczym. Proces co do zasady jest dobrze udokumentowany dzięki prowadzeniu dokumentacji medycznej, jednak istnieje duża zmienność w jego realizacji ze względu na stan pacjenta. Co więcej, mimo powodzenia procesu, jego wynik może być odmienny od założonego. Mimo wystandaryzowanych ram udzielania świadczeń profesjonalista medyczny posiada dużą autonomię w zakresie postępowania z pacjentem, co powoduje trudności w mapowaniu procesów. Oprócz trudności wewnątrz podmiotu leczniczego również jego otoczenie wpływa na specyfikę zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących dojrzałości procesowej w polskich szpitalach w kontekście przynależności do poziomu referencyjności (sieć szpitali), posiadanych certyfikatów jakości (ISO oraz akredytacja) i osiągania zysku lub straty.
EN
The subject of this paper are sources of healthcare financing in Poland and Great Britain. Healthcare system in Great Britain is based on the local government units and it is financed by the budgets of these units. Health insurance contribution does not exist in Great Britain. The financing model currently in place is based primarily on the proceeds of the National Health Fund which are ensured through collection of health insurance contributions. Public sources of healthcare financing also include the state budget and the budgets of local government units. Author have identified differences and similarities in the examined healthcare financing systems and sources. This paper also includes conclusions with a view of the future law in Poland.
18
Content available Innowacyjny model procesu diagnostyczno-leczniczego
51%
PL
Wewnętrzne rozwiązania w jednostkach medycznych, kształtujące porządek czynności wchodzących w skład procesu diagnostyczno-leczniczego przewidzianego dla polskiego pacjenta, zagrażają bezpiecznemu i skutecznemu uzyskaniu korzyści terapeutycznych, stwarzając jedynie pozory starań pracowników. Celem głównym artykułu jest przedstawienie autorskiego, innowacyjnego modelu procesu diagnostyczno-terapeutycznego, który pozwolił na skuteczne zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na usługi zdrowotne w Polsce. Podmiot badań empirycznych stanowili pacjenci oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przedmiotem badań była gotowość pacjentów do współpłacenia za poszczególne etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz deklarowana wysokość współpłacenia. Przeprowadzono badanie ankietowe uzupełnione wywiadem.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.