Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1334

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komunikowanie marketingowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
1
Content available remote Modele marketingowej komunikacji relacyjnej
100%
XX
W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na komunikację marketingową wynikające ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz konieczności tworzenia długoterminowych relacji z klientami. Zaprezentowano dwa nowoczesne modele komunikacji relacyjnej. Podkreślono, że stosowane narzędzia komunikacyjne powinny być zależne od fazy, w której znajduje się aktualnie relacja, a także, że interpretacja nadawanych przez firmę komunikatów jest sprawą indywidualną i może być odmienna w przypadku każdego klienta. Wpływ na nią mają różne czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu i analizowaniu komunikacji marketingowej.(abstrakt autora)
EN
The paper presents a new approach to marketing communications arising from changes in the business environment and the need for long-term relationships with customers. Two modern models of relational communication are presented. It was emphasized that the communication tools should be dependent on the phase in which the relationship currently is, and that the interpretation of messages is individual and may be different for each client. Interpretation of communication can be influenced by various factors that should be taken into consideration when designing and analyzing marketing communications. (original abstract)
2
Content available remote Integrated Marketing Communication - Towards a Holistic Concept
100%
XX
Artykuł prezentuje koncepcję zintegrowanej komunikacji marketingowej (IMC) i analizuje zmiany wynikające z jej ewolucji. Celem tekstu jest określenie kierunków rozwoju koncepcji IMC oraz dalszych badań i praktycznych zastosowań zintegrowanej komunikacji marketingowej. Na podstawie opisowego przeglądu literatury naukowej, istotnej dla rozwoju wiedzy o komunikacji marketingowej, autorki ustaliły stan rozwoju koncepcji IMC. Prowadzone rozważania teoretyczne pozwoliły na porównanie definicji i kluczowych cech koncepcji. Artykuł prezentuje zmiany i czynniki kluczowe dla ewolucji IMC. Na podstawie analizy światowego dorobku naukowego zidentyfikowano nowe podejścia do koncepcji IMC i ustalono, że nowoczesna koncepcja IMC zmierza w kierunku rozwiązań o charakterze holistycznym, które uwzględniają planowanie strategiczne organizacji oraz nowoczesną wiedzę marketingową. Aktualnie integracja komunikacji marketingowej oznacza potrzebę szukania rozwiązań na poziomie strategicznym, a także kreowanie wartości bazujące na długookresowych relacjach z klientami. Przyszły rozwój koncepcji IMC oznacza również konieczność przeprowadzenia badań, dotyczących możliwości jej zastosowania w odniesieniu zarówno do różnych rodzajów organizacji (organizacje non profit lub jednostek admini- stracyjnych), jak również różnych branż i sektorów gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper explores the concept of Integrated Marketing Communication (IMC) and presents changes resulting from its evolution. The purpose of this paper is to determine directions of development of the IMC concept and facilitate future research and empirical implementation of integrated marketing communication. Based on a descriptive review of the scientific literature, relevant and significant to the marketing communication knowledge, the authors established the state of development of the IMC concept. The overview of prevailing theories enabled the comparison of the existing definitions and main features of the concept. The paper presents changes and key drivers for the evolution of IMC. The analysis allowed the authors to identify new approaches to the concept of IMC in the world science and determine that the modern IMC concept is moving toward holistic solutions, which include strategic planning in the organisation and modern marketing knowledge. Nowadays, the integration of marketing communications means the need to seek solutions at a strategic level and value creation based on long-term relationships with customers. The future of the IMC concept also means the need to conduct studies that will determine the possibility of its use in relation to different types of organisations (non-profit organisations or administrative units etc.), as well as various industries or business sectors.(original abstract)
3
Content available remote Event marketing jako forma komunikacji marketingowej
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie event marketingu jako narzędzia wspomagającego działania z zakresu komunikacji marketingowej. W opracowaniu zidentyfikowano obszary zastosowania event marketingu w komunikacji marketingowej, którymi są wybrane techniki promocyjne (reklama BTL, promocja sprzedaży, public relations) oraz niektóre działania podejmowane w zakresie komunikacji nieformalnej. Omówione zostały wybrane przykłady wykorzystania eventów w komunikacji marketingowej. Na koniec podkreślono też wagę profesjonalnej organizacji eventów dla osiągnięcia wyznaczonych celów promocyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is presenting event marketing as a supporting tool of marketing communications. The paper defines the event marketing areas of use in marketing communication, which are chosen promotional techniques (BTL advertising, sales promotion, public relations) and some actions of informal communication. There are some chosen examples of using events in marketing communication presented. At the end it is indicated the importance of professional process of event planning and managing for achieving the promotional goals. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi próbę identyfikacji procesu komunikacji marketingowej w świetle asymetrii informacji. Jest swoistą interpretacją, "odczytaniem" poszczególnych elementów tego procesu w tej perspektywie, jaką stworzyła w teorii ekonomii koncepcja "information asymmetry" G. A. Akerlofa. Analiza ma charakter przeglądowy, syntetyczny i selektywny - akcentuje bezpośrednie związki i zależności między modelową koncepcją komunikacji marketingowej a polem i przesłankami wystąpienia asymetrii informacji. Artykuł akcentuje te elementy, które wyrażać mogą i wyrażają z pewnością problem asymetrii informacji w obszarze komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Podkreśla, że efektywności działań promocyjnych nie da się wytłumaczyć poprzez odwołanie do podstawowych, i na swój sposób "klasycznych" elementów konstrukcji systemu komunikacji. Istotną zmienną wyjaśniającą może być brak transparentności przekazu promocyjnego, stanowiący istotną formę asymetrii informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to identify the marketing communication process in the light of information asymmetry. It is a kind of interpretation, "reading" of particular elements of this process of the perspective that was created in the theory of economics by the concept of "information asymmetry" by G. A. Akerlof. The analysis is synthetic and selective - it emphasizes the direct relationships and dependencies between the model concept of marketing communication and the field and the premises of the occurrence of information asymmetry. The article emphasizes those elements that can express and certainly express the problem of information asymmetry in the area of enterprise communication with the market. He emphasizes that the effectiveness of promotional activities cannot be explained by reference to the basic, and in its own way, "classic" elements of the construction of the communication system. An important explanatory variable may be the lack of transparency of the promotional message, which is an important form of information asymmetry. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest dokonanie ponownej analizy wykorzystania mediów społecznościowych na obu rynkach. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, jak zmienił się stosunek do nich w ostatnich trzech latach oraz czy wciąż występują istotne różnice pomiędzy rynkami. Do badania, na potrzeby artykułu, podobnie jak trzy lata temu, wykorzystano eksplorację stron na portalach społecznościowych firmy Tesco. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to analyze the use of social media by Tesco on British and Polish markets. In the article the author compares the use of social media by Polish and British Tesco. It gives an information how Tesco uses social media in the communication process in both countries. The comparison could point out the similarities and the differences between both countries. In both countries facebook was the most popular socialmedium. The Polish branch of Tesco also actively used YouTube. The British, in addition to above, has intensively used Instagram, Pinterest and Twitter. However, the most important difference in the activity on both markets was the number of interactions that the British retailer obtained in its market. In the UK, the number of comments was definitely higher than in Poland, and users were more involved in the discussion. The article is contributory in nature. The conclusions drawn by the authors can be used by practitioners and by theoreticians. (original abstract)
EN
The success of international business relationships depends on effective interaction with internal and external stakeholders. It may seem paradoxical, but managers of large corporations can be very effective in business while being imprecise when communica- ting with external interlocutors. Being politically correct and meeting conflicting de- mands of shareholders and other stakeholders in wider society is an absolute must in the world of corporate business today.Tt is achieved by coding real meanings into an unclear specific jargon which is heavily euphemised. This paper is focused on politically correct euphemisms and doublespeak considered as phenomena which dominate the linguistic landscape of today's business world. Through the analysis of sustainabiłity reports pu- blished recently by a selection of multinational corporations the paper exemplifies how euphemisms function in corporate communication. A particular emphasis is laid on doublespeak and the deceptive role of euphemism analysed from the perspective of the ongoing global financial crisis which has resulted in cost-cuts, and inevitably, in mass dismissals(fragment of text)
7
Content available remote Komunikacja marketingowa w sieci internet
80%
XX
Rosnąca dynamicznie popularność internetu sprawia, iż coraz większa liczba firm wykorzystuje go w swojej działalności marketingowej. Przedsiębiorstwa upatrują w sieci źródła nowych szans rynkowych, mimo iż do niedawna przedsiębiorstwa te postrzegały ten obszar działalności jedynie jako formę wsparcia. W działalności biznesowej można wskazać na dwa główne modele wykorzystywania internetu. (fragment tekstu)
EN
Internet is the first medium allows such a powerful dialogue between the firm and the client, and consequently - to build lasting relationships with them. Before companies appear great potential competitors, but also challenges. Building a knowledge base for customers is a lengthy process, it requires constant attention and deliberate use of the tools available, but the effects can be much more significant than their expenses. (original abstract)
XX
Rozwój technik Web 2.0 zmienił charakter komunikacji nie tylko pomiędzy organizacją i interesariuszami, lecz także pomiędzy samymi interesariuszami. Umożliwił on precyzyjne dotarcie do małych społeczności, a nawet indywidualnych odbiorców. Rozwój mediów spowodował, że konieczne stało się dostosowanie formy przekazu do ich charakteru, przy równoczesnym zachowaniu jego spójności, służącej kreowaniu wizerunku marki. W efekcie idee integracji komunikacji marketingowej stały się tak ważne jak nigdy dotąd. Celem artykułu jest określenie wyzwań, jakie rozwój mediów społecznościowych stawia przed specjalistami ds. marketingu, biorąc pod uwagę możliwości integracji komunikacji marketingowej, w celu kreowania pozytywnego wizerunku marki. W opracowaniu wyznacza się trzy płaszczyzny integracji komunikacji marketingowej i określa wpływ mediów społecznościowych na możliwości integracji na każdej z nich. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of Web 2.0 techniques changed the character of communication among organization and its stakeholders as well as among stakeholders themselves. It allowed direct contact with small communities and even individual receivers. Media proliferation forced companies to adjust the communication to the media character and simultaneously keep the consistency of their messages, in order to create strong brand image. In the effect the idea of marketing communication integration become as important as never before. The aim of the article is to define the challenges created by the social media development in the regard to marketing communication integration leading to strong brand image creation. In the article three integration platforms have been described and the social media influence on integration on each of the platform have been presented. (original abstract)
XX
Social media marketing (SMM) to nowa koncepcja komunikacji z klientami, która powstała i rozwinęła się w wyniku implementacji platform społecznościowych. Artykuł jest próbą naukowego podejścia do tego nowego paradygmatu komunikacji online, mając za zadanie przeanalizowanie rozwoju koncepcji, podstaw teoretycznych oraz modelu funkcjonowania. Pozwoli to na zdefiniowanie tego pojęcia w nowoczesnej komunikacji oraz na opracowanie efektywnych modeli strategii komunikacyjnych z klientem, jak również ich ewaluacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Social media marketing is the new concept in communication with clients by application of the new platforms of social media, commonly known as online social networks. The present work attempts to give academic background to the new paradigm in online communication with the aim of the analysis of its development, theoretical backgrounds and models of functioning. Such an analysis will allow to define the new concept and to elaborate the new and effective strategies of communication with clients, as well as its evaluation.(original abstract)
XX
Komunikacja marketingowa we współczesnym świecie ma kluczowe znaczenie dla biznesu. Dynamicznie rozwijające się elektroniczne media pozwalają na docieranie z przekazem informacyjnym do szerokiego grona odbiorców (internautów) z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych metod wizualizacyjnych. Następuje wyjątkowo szybki rozwój technologii służących generowaniu, przenoszeniu i wymianie informacji, co pozwala na nietypową formę prezentacji marki i produktu na rynku oraz umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z odbiorcami. Interesującymi, z punktu widzenia nowych trendów w marketingowej komunikacji, są niewątpliwie rzeczywistość rozszerzona, wirtualne światy oraz blogi. (abstrakt oryginalny)
EN
Marketing communications in the contemporary world has a key importance for business. Dynamically developing electronic media make it possible for information to reach a wide range of recipients (internet users) by means of innovative visualization methods. We observe a particularly fast technology development used for generating, transferring and exchanging information which leads to untypical form of presenting a brand and a product in the market as well as skilful initiating and keeping in touch with recipients. Augmented reality, "virtual worlds" and blogs are interesting from the point of view of new trends. (original abstract)
XX
Autorka analizuje problem kryzysu w komunikacji marketingowej. Następnie rozważa, w jakim stopniu social media, jako nowe narzędzie, może być pomocne w rozwiązaniu problemu. W opracowaniu zaprezentowano wyniki ankiety skierowanej do osób praktycznie zajmujących się marketingiem. Zgodnie z przedstawionymi wynikami nowe narzędzia stanowią alternatywę dla tradycyjnych kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej, jednakże zdaniem autorki leżący u podstaw kryzysu komunikacji problem treści przekazu, jak i nadmiaru komunikatów, pozostaje taki sam. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyses the crisis in marketing communication in the age of modern communication technology. Next she considers social media as a new tool that can be helpful in solving the problem. The article presents the results of a survey addressed to marketing practitioners. According to the results the new tools are an important alternative to traditional channels of marketing communication tool, but according to the author the problem of media content as well as the problem of excess of messages, that lays in the core of the crisis in marketing communication, remains the same. (original abstract)
12
Content available remote Formy i zakres działań promocyjnych gmin wiejskich województwa lubelskiego
80%
XX
Działania promocyjne podejmowane przez gminy stanowią ważny element komunikacji marketingowej pomiędzy przedstawicielami władzy odpowiedzialnymi za rozwój jednostki a różnymi grupami społecznymi, organizacjami. Zaprezentowane w artykule wyniki badań wskazują, jakie działania i narzędzia promocyjne są wykorzystywane w działalności promocyjnej przez gminy wiejskie z województwa lubelskiego oraz jakie na te zadania przeznaczają środki. Zbadano także umiejscowienie kompetencji dotyczących promocji w strukturze organizacyjnej urzędów gmin i zakres prowadzonej współpracy w tym obszarze z innymi podmiotami. Z dokonanej analizy moŜna wnioskować, że wśród zarządzających jednostkami rośnie świadomość wagi, jaką odgrywa promocja w osiąganiu załoŜonych celów.(abstrakt oryginalny)
EN
Promotional activities undertaken by communes constitute a significant element of marketing communication between the representatives of the government responsible for the development of the unit and various social groups and organisations. The research results presented in the article show what promotional activities and tools are used in their promotional work by rural communes from Lublin region and what resources are allocated for this purpose. Additionally, the location of competences concerning promotion in the organisational structure of communal offices and the range of the cooperation in this field with other units were examined. It may be concluded from the analysis that the people responsible for managing the units are becoming more and more aware of the significance of promotion for the achievement of the assumed aims.(original abstract)
13
80%
XX
W artykule przedstawiono charakterystykę komunikacji marketingowej stosowanej przez liderów branży artykułów wyposażenia łazienek w Polsce oraz opis trendów widocznych w branży zarówno na przestrzeni lat, jak i obecnie, w dobie dekoniunktury gospodarczej. Artykuł zawiera również wyniki badań komunikacji marketingowej głów łazienek w Polsce. (abstrakt autora)
EN
Article presents characteristics of marketing communication applied by leaders of bathroom's fittings articles sector in Poland, and describes trends appeared in this sector on the following years and now in the time of economical decrease. Article also contains results of own studies of marketing communications of main producers in these sector and bathroom's fittings articles buyer's preferences. (author's abstract)
XX
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie - czy w działaniach marketingowych można zastąpić oryginalny dźwięk dźwiękiem skompresowanym? Przedstawiono analizy porównawcze dźwięku skompresowanego w formacie mp3 z oryginalnym. Podano oceny subiektywne różnic określone w oparciu o własne badania oraz metodę obiektywną bazującą na porównaniu poziomów sygnałów w podpasmach tercjowych spektrogramu. Pokazano słyszalne różnice między sygnałem oryginalnym, a mp3 oraz różnice stwierdzone pomiarowo. Przedstawiono marketingowe obszary zastosowania obu rodzajów plików dźwiękowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article one made an attempt answers to a question - in marketing actions one can replace the original sound with the compressed sound ? This paper presents a comparison between the compressed sound stored in the mp3 format with the source file. Then subjective evaluations of differences determined by the author's own investigations and the objective method which compares levels of signals in tierce subbands of the spectrogram. The audible differences between the original signal, and compressed to the mp3 format have been presented together with differences obtained from measurements. Finally marketing areas of the application of both kinds of sound files were described. (original abstract)
XX
Od kilku lat w publikacjach poświęconych komunikacji marketingowej na rynku farmaceutycznym pojawia się pojęcie tzw. komunikacji multichannel lub komunikacji wielokanałowej. Komunikacja wielokanałowa rozumiana jest na rynku farmaceutycznym szeroko - nie tylko jako obecność z przekazem marketingowym w wielu kanałach, ale także jego komunikowanie w sposób dostosowany do preferencji grupy docelowej. Komunikacja wielokanałowa oznacza więc zmianę w podejściu do adresatów komunikacji i ich roli (różne sposoby kształtowania interakcji z grupą docelową), a także w sposobie doboru form przekazu i narzędzi dla różnych kanałów komunikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
For several years there has been the concept of multichannel communication frequently used in publications, which are devoted to marketing communications in the pharmaceutical market. Multichannel communication is understood in the pharmaceutical market widely, not only as the presence of the marketing message across multiple channels, but also its communication in a manner adapted to the preferences of the target group. Multichannel communication is therefore a change in the approach to the recipients of communication and their role (different ways of shaping the interaction with the target group), as well as, the method of selection for forms of media and tools for a variety of communication channels.(original abstract)
16
Content available remote Masowa kastomizacja jako forma komunikacji rynkowej z konsumentami
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości i przykładów wykorzystania strategii masowej kastomizacji w komunikacji marketingowej z konsumentami. Kastomizacja jest jedną z nowoczesnych form komunikacji producentów towarów z klientami i stanowi bardzo interesujący i aktualny przedmiot badań. Masowa kastomizacja polega na personalizacji oferty firmy na dużą skalę, co jest możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii produkcji oraz dogłębnej znajomości potrzeb i preferencji konsumentów. Jej celem jest optymalne zaspokojenie potrzeb nabywców poprzez włączenie ich w proces projektowania towarów. Indywidualizacja produktów znajduje szczególne zastosowanie w branży motoryzacyjnej, jubilerskiej, odzieżowej i obuwniczej. W niniejszym artykule, opierając się na fachowej literaturze i źródłach internetowych, wyeksponowano przykłady wykorzystania masowej kastomizacji stosowane przez właścicieli renomowanych marek. Wśród opisywanych marek znalazły się między innymi Nike, Dell, Ikea i Nutella, przy czym za kryterium ich doboru uznano stopień natężenia działań na rzecz indywidualizacji oferty.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to indicate the possibilities and examples of using the mass customization strategy in the marketing commu-nication with consumers. It is one of the modern ways of goods producers' communication with customers and it is a very interesting and current research subject. The mass customization consists in a personalization of the company's offer on a large scale which is possible due to the rapid development of the production technology and thorough knowledge of the consumers' needs and preferences. Its aim is to optimize customers' satisfaction by including them into the process of the goods design. The individualization of the products finds a special application in the motorization, jeweler's, clothing and shoe industry. In the article, based on professional literature and Internet sources, the examples of the usage of mass customization applied by owners of prestigious brands are emphasized.(original abstract)
17
Content available remote Museum's Marketing Communication Tools - Results of Empirical Research
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych wśród menedżerów marketingu w polskich muzeach badania ilościowego na temat narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystywanych w tych instytucjach. Badanie przeprowadzono metodą CAWI w 2017 roku na grupie 85 osób. Ustalono zakres zastosowania i znaczenie poszczególnych narzędzi komunikacji marketingowej dla muzeów. Jak ustalono, reklama i public relations (przede wszystkim kontakt z mediami i organizacja wydarzeń) odgrywają kluczową rolę w promocji muzeów. Badania wykazały również, że duża grupa polskich muzeów stosuje dość wąski katalog narzędzi komunikacji marketingowej i tylko sporadycznie sięga po tak zwane nowoczesne narzędzia komunikacji. W artykule przedstawiono również czynniki, które mają pozytywny i negatywny wpływ na możliwość wdrażania w muzeach skutecznej komunikacji marketingowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of a quantitative survey of marketing managers in Polish museums on the marketing communication tools used in these institutions. The survey was conducted using the CAWI method in 2017 on a group of 85 marketing managers in museums. In the study, the scope of application and the importance of particular marketing communication tools for museums were established. It has been shown that advertising and Public Relations have a key role in the promotion of museums, in particular contact with the media and the organization of events. This study shows that a large group of Polish museums uses a fairly narrow range of marketing communication tools and that they only sporadically reach for modern communication tools. The article also presents the factors that have a positive and negative impact on the possibility of implementing effective marketing communication in museums.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja zbioru zewnętrznych elementów wsparcia marki (EWM). W artykule formułowana jest teza, że coraz szerszy zakres wykorzystywania EWM w procesie komunikacji marketingowej marek własnych detalistów wpływa na tworzenie wiedzy o marce, czyli w istocie na tworzenie świadomości i pożądanego wizerunku marki własnej detalistów i zmianę sposobu ich postrzegania. Jest to przede wszystkim efekt transferowania na wizerunek marek własnych detalistów skojarzeń związanych z wykorzystywanymi EWM.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify a set of external components of brand's support elements. In this paper the author formulated the thesis that the wider use of brand's support elements in the process of marketing communication of retailers' private labels affects the knowledge about the brand which is, in fact, to create awareness and self-desired image of retailers'private label and change their perceptions. This is primarily the result of transferring the image of the retailers' private labels to associations of related brand's support elements.(original abstract)
19
Content available remote Rola nowoczesnych technologii w komunikacji marketingowej
80%
XX
W artykule przedstawiono problem komunikacji marketingowej w Nowej Gospodarce. Celem komunikacji marketingowej jest osiągnięcie odpowiednich relacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem. Wiedza o klientach, ich preferencjach, zwyczajach i osobowośi jest konieczna do efektywnego zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
This article introduces the problem of the marketing communications in new economy. The aim of marketing communication is to establish a personal relationships between customer andorganization. The knowledge about customers, their preferences, habits and personality is indispensable for an effective management. (original abstract)
20
Content available remote The Use of Integrated Marketing Communication in the Woodworking Industry
80%
EN
The use of integrated marketing communication in practice has several advantages. The most important advantage is that such a way of communication is chosen that will strike the target group for which the information is intended the most efficiently and that will at the same time save costs. Integrated marketing communication is also a tool of competitiveness. Properly chosen marketing communication can help even in the woodworking industry. The aim of this paper will therefore be to highlight the benefits and effectiveness of such communication. (original abstract)
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.