Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Crowdsourcing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The first part of this article discusses the concept of crowdsourcing based on classification of tasks and motivators of crowd participants. The second part describes the results of a crowdsourcing platforms analysis, whose aim was to help determine ways to motivate crowd participants, in relation to the specified typology of performed tasks.(author's abstract)
EN
The article contains theoretical deliberations concerning the usage of crowdsourcing platforms in order to obtain creative resources necessary to design advertising services. The article also aims at defining what role crowdsourcing can play in the creative service market. The first part of the article presents the characterization of advertising as creative services and the role of crowdsourcing in gaining creative ideas. The concept of crowdsourcing platforms used as a way of gaining creative resources and creating ideas constituting the basis of the offered advertising services was presented in the form of examples in the next part of the article.(author's abstract)
3
80%
XX
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji innowacji społecznych, wstępnych wyników badań potrzeb innowacji i metody crowdsourcing jako skutecznej w poszukiwaniu i tworzeniu innowacji społecznych w Polsce. Stawiamy hipotezę, że bardziej efektywną (tańszą, szybszą) metodą eksplorującą idee i pomysły członków społeczeństwa jest crowdsourcing. Jej zastosowaniu sprzyjają techniki komunikacji informatycznych. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the study was to present the method of 'crowdsourcing' as being effective in finding and creating social innovation in Poland. For its implementation the secondary sources have been used - mainly foreign-language literature. It was assumed that in Poland there are unused entrepreneurial and social sources of the growth of innovativeness and of the common good. It has been documented that in identifying the needs of different groups of society and generating innovative ways of satisfying them, a 'crowdsourcing' method should be used in Poland to a greater extent. (original abstract)
XX
Crowdsourcing jest zjawiskiem charakterystycznym dla rodzącego się Internetu Web 2.0, kojarzonego z ekonomią darów, architekturą uczestnictwa i rosnącym znaczeniem tłumów w tworzeniu i redakcji treści dostępnych w Internecie. (...) Delegowanie niektórych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie na zewnątrz i powierzenie ich społeczności internetowej nie tylko stanie się bardziej opłacalne niż ich wykonywanie własnymi środkami czy też posiłkowanie się outsourcingiem, ale także zadania będą realizowane lepiej. Crowdsourcing, zdaniem autora, jest nie tylko świadectwem ewolucji przeciętnego internauty od konsumenta dóbr do postawy twórcy udostępniającego innym. Jest on także obiecującą koncepcją, pozwalającą zwiększyć efektywność ekonomiczną prowadzonych działań. (fragment tekstu)
EN
As recent studies have shown, more and more members of the business community of the Information Era make use not only of the Internet information resources, but also of the knowledge and professional skills of its users. This co-operation may take many diverse forms, and the phenomenon itself - when it refers to a permanent relationship between the company and given Internet community or communities - is usually defined as crowdsourcing. In this article the origin of this phenomenon was analyzed, as well as advantages that can be gained by the enterprise that effectively explores knowledge resources of the Internet societies. The author presented several interesting initiatives developed in the cyberspace, that are, on the one hand, an evidence of qualitative change in the operational use of the Internet and increasing creative productivity of its users, on the other - a chance to rationalize the cost structure of virtual enterprises. (original abstract)
5
Content available remote Crowdsourcing. Analiza semantyczna
80%
XX
Niniejszy artykuł ma charakter teoriopoznawczy. Jego celem jest próba systematyzacji pojęcia crowdsourcingu w perspektywie nauk o zarządzaniu. Na potrzeby artykułu wykorzystano analizę semantyczną 121 definicji crowdsourcingu wyselekcjonowanych na podstawie przeglądu artykułów w czasopismach dostępnych w międzynarodowych bazach danych: Ebsco, Elsevier/Springer, Emerald, Proquest, ISI Web of Science, Scopus oraz Wiley. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono genezę crowdsourcingu w naukach o zarządzaniu. Część druga poświęcona jest założeniom analizy semantycznej. Część ostatnia, trzecia, prezentuje wyniki analizy definicji crowdsourcingu wykonanej przy wykorzystaniu analizy semantycznej. (fragment tekstu)
EN
Crowdsourcing is a relatively new concept, however raising more and more interest of researchers. Although crowdsourcing is more and more often the subject of scientific research, one can find many ambiguities in the literature, which stem from the proliferation of various research approaches and perspectives. The aim of this article is to try to systematize the concept of crowdsourcing in the perspective of management sciences. For the needs of this article a semantic analysis of 121 definitions of crowdsourcing, identified based on a review of articles in journals available in international databases: Ebsco, Elsevier/Springer, Emerald, Proquest, ISI Web of Science, Scopus, and Wiley, has been conducted. Based on the conducted semantic analysis one can ascertain that crowdsourcing is collated with outsourcing, open innovations, partner production, user innovations, open sources, social consultations, or civic budget. These terms are sometimes used interchangeably, almost synonymously, which does not facilitate drawing the lines between them. (original abstract)
XX
Artykuł przybliża czytelnikowi zagadnienia związane z prowadzeniem badań za pomocą platform crowdsourcingowych, czyli platform, które są swego rodzaju odmianą internetowych paneli badawczych. W opracowaniu przedstawiono wady i zalety prowadzenia badań z wykorzystaniem tej metody oraz opisano sposoby ograniczania wpływu wad na wyniki badania. Autor porusza również kwestię wpływu efektu języka obcego na podejmowanie decyzji (różnice wynikające z podejmowania decyzji w języku obcym w zestawieniu z językiem ojczystym, spowodowane obniżoną podatnością na heurystyki poznawcze w przypadku języka obcego). Dokonany został też przegląd wyników badań nad efektem języka obcego i w tym kontekście pokazano kolejne zagrożenie wynikające z prowadzenia badań na platformach crowdsourcingowych. Na koniec przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących decyzji inwestycyjnych (efektu status quo), które potwierdzają hipotezę, że przetwarzanie w języku obcym może wpływać na podjętą decyzję - osoby badane z warunku języka obcego nie ulegały efektowi status quo.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, issues connected with conducting research on crowdsourcing platforms which are specific types of research panels are described. The focus lays on advantages and disadvantages of mentioned platforms and revealing how to mitigate the impact of disadvantages on collected data. Moreover, the article depicts the influence of the foreign language effect (reduced presence of heuristic biases in the decision-making process when decision is made in the foreign language compared to the native language) on decision-making, which may be one of the threats connected with conducting experiments on crowdsourcing platforms. The last section is a description of author's own study in domain of investment decisions. Results reveal that processing in a foreign language influences the decision. Namely, participants in a foreign language condition were not influenced by the status quo effect.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie korzyści z realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności internetowych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Autorka przybliża i jednocześnie systematyzuje pojęcie crowdsourcingu. Identyfikuje czynniki mu sprzyjające oraz te, które mogą ograniczać przebieg procesu i jego efektywność. Z przedstawionych analiz wynika, że crowdsourcing staje się istotnym trendem w gospodarce współpracy, napędzającym innowacje, podnoszącym poziom efektywności realizacji zadań oraz pozwalającym osiągnąć lepszą pozycję konkurencyjną na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the benefits of implementing ventures using the collective intelligence of online communities. The article was written based on a literature review. The author brings closer and systematizes the concept of crowdsourcing. There are identified factors that favor him and those that can limit the process and its effectiveness. The research shows that crowdsourcing is becoming an important trend in the collaborative economy through driving innovation, increasing the level of effectiveness of task implementation and allowing to achieve a better competitive position on the market. (original abstract)
8
Content available remote Self-Control And Financial Decision-Making: A Test of A Novel Depleting Task
80%
XX
Celem badania jest przetestowanie nowego narzędzia do wyczerpywania samokontroli, które można by wykorzystać jako miernik poziomu samokontroli w zakresie decyzji finansowych. W pracy zakładamy, że ekspozycja ma serię zaskakujących, obciążających emocjonalnie negatywnych wyników (tj. przegranie większości zakładów z dodatnią wartością oczekiwaną (EV)), obniży zdolność do samokontroli i zwiększy skłonność do uczestnictwa w nieracjonalnym zakładzie (zakładzie z ujemną EV). Wyniki badania pokazują, że uczestnicy poddani wspomnianemu zadaniu wybierają zakłady, które mają mniejszą skumulowaną EV, co jest jednak wynikiem zmniejszonego uczestnictwa w zakładach z dodatnią EV, a nie wynikiem zwiększonego uczestnictwa w zakładach z ujemną EV. Brak występowania tego drugiego zjawiska oznacza, że nasza hipoteza nie znalazła potwierdzenia, pomimo że przeprowadzona po eksperymencie ocena stanów afektywnych potwierdziła, że opracowane narzędzie było dla uczestników obciążające emocjonalnie(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to test the efficacy of a novel depleting task, which could be used to obtain a measure of self-control in the financial domain. In the paper we postulate that if participants receive a surprising, emotionally taxing stream of negative outcomes (i.e. they lose a majority of gambles with a positive expected value (EV)), their capacity to control their actions will be significantly reduced, and thus it will be more likely that they will make a gamble with a negative EV. Results show that participants subject to the depleting task have a lower expected final payoff from their gambles, but that this is the result of a lower level of engagement in gambles with a positive EV, and not the result of a higher level of participation in gambles with a negative EV. The lack of the latter means that our hypothesis is not supported by the evidence, although a post-experiment assessment of affect confirms that the depleting task strained the participants on an emotional level(original abstract)
XX
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach globalnych wykorzystują innowację i procesy innowacyjne jako narzędzie kształtowania konkurencyjności. Ważnym elementem tych procesów jest sektor B+R. Aby zwiększyć efektywność procesów innowacyjnych przedsiębiorstwa, w coraz większym stopniu wykorzystują otwarte procesy innowacyjne, co także ma pozytywny wpływ na efektywność gospodarowania w skali mezo i makro. Istotnym narzędziem realizacji otwartych procesów innowacyjnych jest crowdsourcing, który pozwala dzięki sieci Internet wykorzystać w procesach innowacyjnych wiedzę tłumu. Przykłady zaprezentowane w artykule prezentują różne oblicza i zastosowania idei crowdsoursingu w praktyce przedsiębiorstw.(abstrakt autora)
EN
The role of innovation initiatives is crucial for country development. Success of the new technology mostly depends on sources of information. The paper provides a general overview of innovation processes models, the characteristic of R&D management and practical examples of crowdsourcing implementation. Some of the specific questions answered in this paper include: What are specific factors of innovation process? How R&D management models affect innovation development? How does crowdsourcing change the firms competitiveness? How does crowdsourcing help with innovation implementation on the markets?(author's abstract)
10
Content available remote Crowdfunding - cechy i typologia
80%
XX
Crowdfunding to zjawisko, które dzięki prężnemu rozwojowi w ostatnim dziesięcioleciu staje się pewnego rodzaju fenomenem wśród metod lokowania i pozyskiwania kapitału. Wzrasta także zainteresowanie tym tematem wśród badaczy i naukowców. W artykule podjęto próbę usystematyzowania pojęć i klasyfikacji na bazie stale rozwijającej się literatury przedmiotu. Dokonano analizy istniejących definicji crowdfundingu, a także podjęto starania precyzyjniejszego osadzenia crowdfundingu wśród modeli opartych na współtworzeniu wartości. Obrazując mnogość tworzonych definicji na przestrzeni ostatnich lat autor uwypukla, które cechy crowdfundingu są często postrzegane jako istota tego zjawiska. Celem pobocznym jest propozycja przekładów terminologii z języka angielskiego oraz dodanie argumentów do dyskusji i inspiracji dalszych badań naukowych. Główną metodą badawczą do realizacji celu jest metoda opisowa wsparta krytyczną analizą literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
XX
W artykule autorzy skupili się na problematyce crowdsourcingu w sferze publicznej. Starano się ukazać zmiany, jakie zachodzą w relacjach między władzą publiczną a obywatelami na skutek rozwoju technologii. Rozwój połączeń sieciowych może znaleźć swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji, które tradycyjnie - zgodnie z modelem weberowskim - dokonywane były przez władze publiczne. Skupiono się na instytucji budżetu partycypacyjnego jako szczególnym przejawie crowdsourcingu w sektorze publicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, the authors present the matter of crowdsourcing in the public sphere. Attempts have been made to show the nature of the changes taking place as a result of the development of technology. The increase of network connections can increase social participation by giving citizens the opportunity for real influence on decisions that are traditionally - according to Weberian's model - taken by public authorities. In this article, we have concentrated on the participatory budget as one of the manifestations of crowdsourcing at the municipality level.(original abstract)
XX
Crowdsoucing jest pojęciem stosunkowo nowym, jednak cieszącym się coraz większym zainteresowaniem. Wśród korzyści płynących z crowdsourcingu dla organizacji eksponuje się przeważnie aspekty niematerialne. Jego istotność wynika ze znaczenia dla tworzenia i rozwijania więzi wewnątrz- i międzyorganizacyjnych oraz stymulowania efektu synergicznego dotyczącego mechanizmów organizacyjnego uczenia się. Podkreśla się także możliwość dostępu do zasobów ludzkiej wiedzy i kreatywności, znajdującej się poza organizacją. Crowdsourcing usprawnia także pozyskiwanie oferty do potrzeb konsumentów. Dopiero na dalszym miejscu wymienia się możliwości uzyskiwania korzyści ekonomicznych, między innymi zwiększenie produktywności, sprzedaży i wysokości uzyskiwanych dochodów oraz konkurencyjności i innowacyjności organizacji. W literaturze przedmiotu pojawia się stwierdzenie, że crowdsourcing może przyczyniać się do poprawy wydajności organizacyjnej. Jednak wiedza w tym zakresie jest fragmentaryczna i rozproszona. Identyfikacja wpływu crowdsourcingu na poprawę wydajności organizacyjną stanowi cel podjętej i zaprezentowanej w artykule problematyki. Podstawą analizy i wnioskowania są wyniki przeglądu literatury. Przeprowadzona analiza literatury pozwoliła nie tylko uszczegółowić dotychczasowy dorobek, ale także wskazać na zależności pomiędzy crowdsourcingiem i wydajnością organizacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
Crowdsoucing is a relatively new concept which has been enjoying more and more attention. Among the benefits for the organisation coming from crowdsourcing usually the intangible aspects are highlighted. Its significance stems from the importance for creating and developing intra- and inter-organisational ties and stimulating the synergy effect related to organisational learning mechanisms. The possibility of access to human knowledge resources and creativity, found beyond the organisation, is also emphasised. Crowdsourcing also improves acquiring offers for the needs of consumers. The possibilities of gaining economic benefits, among other increasing productivity, sales, and the amount of obtained revenues as well as the organisation's competitiveness and innovativeness are mentioned at a further place. In the subject literature a statement appears which says that crowdsourcing may contribute to improving organisational performace. Identification of crowdsourcing impact on improving organisational performace constitutes the goal of the problematic aspects considered and presented in the article. The basis for analysis and drawing conclusions are the results of a literature review. The conducted literature review has not only enabled to refine the existing output, but also to indicate the dependency between crowdsourcing and organisational performance. (original abstract)
XX
Crowdsourcing jest pojęciem stosunkowo nowym, niemniej w ciągu ostatniej dekady obserwuje się proliferację opracowań na jego temat. Może to wynikać z jego potencjału m.in. w zakresie: doskonalenia procesów biznesowych, tworzenia otwartych innowacji, budowania przewagi konkurencyjnej, dostępu do doświadczenia, informacji, umiejętności i pracy tłumu, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysowego, poszerzenia dotychczasowej działalności oraz oferty organizacji, kreowania wizerunku organizacji, usprawniania komunikacji z otoczeniem, optymalizacji kosztów działalności organizacji. Jednakże pomimo, że tematyka crowdsourcingu stanowi jeden z wyłaniających się obecnie, co więcej umacniających swoją pozycję, kierunków badań na gruncie nauk o zarządzaniu, to wciąż można dostrzec wiele zróżnicowanych ujęć, odzwierciedlających odmienną optykę badawczą, w szczególności w kontekście pomiaru. W rozdziale podjęto problematykę wykorzystania podejścia etnograficznego w procesie zdobywania wiedzy o crowdsourcingu. Celem opracowania jest charakterystyka etnografii i wskazanie kierunków jej zastosowania w badaniach nad crowdsourcingiem. Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono istotę crowdsourcingu w naukach o zarządzaniu. Druga część zawiera charakterystykę etnografii. Trzecia omawia możliwe kierunki zastosowania etnografii w badaniach nad crowdsourcingiem. (fragment tekstu)
14
Content available remote Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii
80%
XX
Współczesna ekonomia kształtuje się w warunkach globalizacji, popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy. Zmieniają się interakcje między uczestnikami rynku, które dzięki możliwościom technologii internetowych i mobilnych przyjmują formy sieci o coraz większym, często globalnym zasięgu. Uczestnicy sieci, tj. konsumenci, przedsiębiorstwa i organizacje, wspólnie generują wartość dodaną przez wymianę dóbr i usług oraz współpracę, bazując na modelach, które jeszcze do niedawna nie były stosowane. W głównej mierze dotyczy to zjawisk współdzielenia i kokreacji, wyznaczających najnowsze trendy i kierunki zachowań rynkowych współczesnych konsumentów. Celem artykułu jest charakterystyka i porównanie współdzielenia i kokreacji na bazie analizy literatury oraz przykładów ich wdrażania na współczesnym rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern economics is being shaped in the conditions of globalization, popularization of modern information and communication technologies as well as development of knowledge society. Interactions between market participants are changing, which, thanks to the possibilities of Internet and mobile technologies, are consolidating in borderless networks that have very often global reach. Network participants i.e. consumers, enterprices and organizations collectively generate added value through the exchange of goods and services, and collaborate according to models that have not been used until recently. This mainly concerns the phenomena of sharing and co-creation which sets the recent trends and directions of modern consumers behaviors. The purpose of the article is to characterize and compare these phenomena based on literature and examples of implementation of these concepts on the contemporary market.(original abstract)
XX
Według badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa wynika, aż 84 proc. pracowników jest niezaangażowanych. Zgodnie z najnowszym raportem Aon, polskie firmy odnotowują w tym roku rekordowo niski średni poziom zaangażowania pracowników oraz historycznie najmniejsze zaangażowanie Polaków w pracę w stosunku do mieszkańców krajów europejskich. Jednocześnie w wybranych trzech elementach, które składają się na wskaźnik zaangażowania badany przez Instytut Gallupa: uznanie, feedback i rozwój, zauważono poprawę, która przypisana jest m.in. wewnętrznym platformom wykorzystującym crowdsourcing i otwartą innowację. (fragment tekstu)
XX
Crowdsourcing - nowa koncepcja związana z rozwojem cyfrowych mediów - dotyczy partycypacyjnej działalności, w której osoba, instytucja bądź organizacja non profit czy przedsiębiorstwo proponuje niejednorodnej grupie osób o różnej wiedzy, rozwiązanie zadania o zmiennej złożoności za pomocą elastycznego, otwartego, dobrowolnego zobowiązania. W istocie crowdsourcing można traktować jako modyfikację i rozbudowę sieci społecznej (social Web) w wirtualną platformę produkcyjną usług (najczęściej darmowych), której towarzyszy mit współuczestnictwa i demokratyzacji tzw. nowych mediów.(abstrakt oryginalny)
EN
Crowdsourcing - a new idea connected with the growth of digital media concerning participatory activities in which a person, institution, non-profit organization or business, proposes solving a problem of varying complexity by an elastic, open and voluntary commitment to a group of people of different knowledge. As a matter of fact, crowdsourcing may be treated as a modification and expansion of the social web into a virtual production platform of (usually free) services, which is accompanied with the myth of participation and democratization of the new media.(original abstract)
17
Content available remote Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych w crowdsourcingu
60%
XX
Organizacje w poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej coraz częściej sięgają po nowe źródła wiedzy i pokłady kreatywności, niejednokrotnie znajdujące się w społecznościach wirtualnych. Na znaczeniu zyskują platformy crowdsourcingowe, które ułatwiają kontakt i komunikację z tymi społecznościami. Mówi się, że crowdsourcing jest narzędziem poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych biorących udział w crowdsourcingu. Rozważania są także skoncentrowane na przejawach kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych oraz ich znaczeniu dla powodzenia inicjatyw crowdsourcingowych. Mimo że crowdsourcing cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród badaczy, to kwestia kreatywności społeczności wirtualnej stanowi obszar wciąż słabo rozpoznany.(abstrakt oryginalny)
EN
In search of a competitive advantage, organisations reach for new sources of knowledge and layers of creativity, frequently found in virtual communities. Crowdsourcing platforms, which facilitate contact and communication with these communities, are becoming increasingly important. It is said that crowdsourcing is a tool to search for creative solutions. The aim of the article is to present the idea of creative competences of virtual communities participating in crowdsourcing. The considerations also focus on the signs of creative competences of virtual communities and their significance for the success of crowdsourcing initiatives. Although crowdsourcing enjoys a growing interest of researchers, the problem of creativity of virtual communities has not been well examined yet.(original abstract)
18
Content available remote Paradygmat prosumenta w kontekście wyzwań współczesnego rynku
60%
XX
Współczesne interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku ulegają coraz bardziej widocznym zmianom, które wynikają z popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczności konsumenckich. Rozwój Internetu i technologii mobilnych sprawił, iż konsumenci i organizacje funkcjonują w ramach sieci o coraz większym, często globalnym zasięgu oraz wspólnie generują wartość dodaną poprzez wymianę dóbr i usług oraz współpracę, bazując na nieznanych do niedawna modelach współdzielenia oraz kokreacji. Współcześni konsumenci odgrywają w tych modelach kluczową rolę jako tzw. prosumenci. Prosument to świadomy i aktywny konsument, który wyklucza bierne zachowanie się w stosunku do oferowanego dobra oraz chce mieć rzeczywisty wpływ na ofertę rynkową. W związku z tym często jest współtwórcą dóbr czy usług, jak również jest włączany przez przedsiębiorstwa w procesy ich projektowania i modyfikacji. W ramach artykułu scharakteryzowana została specyfika działań prosumentów oraz rola, jaką odgrywają w procesach współtworzenia oraz kokreacji dóbr i usług. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary interactions between market participants are changing as a result of the popularization of modern ICTs and the development of the consumer communities. The development of the Internet and mobile technologies have made consumers and organizations function in a network of increasing global reach, and collectively generate added value through the exchange of goods and services, and collaborate according to previously unknown models of sharing and co-creation. Contemporary consumers play a key role in these models as so-called prosumers. Prosumer is an aware and active consumer who excludes passive behavior towards the offered good and wants to have a real impact on the market offer. Consequently, he is often a co-creator of goods or services, and is incorporated into the processes of their design and modification. The article has characterized the specifics of prosumers activities and the role they play in the sharing and co-creation processes. (original abstract)
19
Content available remote Platformy crowdsourcingowe w procesie kształtowania społecznej partycypacji
60%
XX
Prognozuje się, iż do roku 2020 liczba ludzi z dostępem do sieci Internet wzrośnie z obecnych 2,4 miliarda do około 5 miliardów. Tendencja ta implikuje coraz swobodniejszą możliwość stosowania różnorodnych instrumentów (opartych na technologiach ICT) aktywizujących lokalne społeczności, co przejawia się w szerokiej gamie zastosowań koncepcji zwanej crowdsourcingiem. Jednym z wymiarów tego procesu jest obecność projektów crowdsourcingowych w tematyce europejskiej (Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation - CAPS) potwierdzająca zainteresowanie różnych służb i instytucji tą formą interakcji ze społecznością jako całością. W artykule dokonano przeglądu i charakterystyki platform crowdsourcingowych, w których społeczne zaangażowanie przekłada się na szeroko rozumianą poprawę jakości życia uzyskaną poprzez wsparcie dialogu społecznego i procesów decyzyjnych. Celem rozważań jest analiza wyselekcjonowanych platform crowdsourcingowych, ze szczególnym wskazaniem ich roli, funkcjonalności i możliwości kształtowania procesów partycypacyjnych. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
It is forecasted that till the year 2020 the number of people with the access to the Internet will grow from the present 2.4 billion to some 5 billion. This trend implies the more and more free possibility to apply various instruments (based on ICT technologies) activating local communities, what manifests itself in a wide range of applications of the concept called crowdsourcing. One of the dimensions of this process is the presence of crowdsourcing projects in the European topics (Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation, CAPS) confirming the interest of various services and institutions in this form of interaction with the society as a whole. In her article, the author reviewed and characterised the crowdsourcing platforms where the social commitment translates into the improvement in a broad sense of the quality of life achieved by way of support of the social dialogue and decision-making processes. An aim of considerations is to analyse the selected crowdsourcing platforms, with a particular indication of their role, functionality and opportunities to shape the participative processes. The article is of the conceptual nature. (original abstract)
20
Content available remote Zaufanie a crowdsourcing w organizacjach publicznych
60%
XX
Crowdsourcing oznacza wydzielenie funkcji, które dotychczas wykonywali pracownicy i ich przeniesienie, w formie otwartego zaproszenia on-line, do niezdefiniowanej wirtualnej społeczności - tłumu. W praktyce gospodarczej stał się megatrendem, który napędza innowacje, współpracę w dziedzinie badań naukowych, biznesu czy społeczeństwa. Sięga po niego coraz więcej organizacji, również organizacje publiczne. O zaufaniu można mówić w sytuacji gotowości do uwrażliwienia się jednej strony na działania drugiej strony opartej na przekonaniu, że druga strona wykonała konkretne, istotne dla ufającego działania. Chociaż relacja zaufania i crowdsourcingu wydaje się oczywista, niemniej jednak prace teoretyczne i empiryczne w tym zakresie są rozproszone. Brak przede wszystkim ujęcia wielopoziomowego: z perspektywy organizacji, społeczności wirtualnej oraz technologii. Celem artykułu poszukiwanie relacji między zaufaniem a crowdsourcingiem w kontekście organizacji publicznych. Analiza poziomów crowdsourcingu oraz dotychczasowych prac teoretycznych i wyników badań upoważnia do sformułowania stwierdzenia, że zaufanie jest uznawane za centralny element oraz jeden z warunków powodzenia projektów crowdsoucingowych, także inicjowanych przez organizacje publiczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Crowdsourcing means separation of functions, once performed by employees and outsourcing them, in the form of an open on-line call, to an undefined virtual community - the crowd. In the economic practice it has become a megatrend, which drives innovations, collaboration in the field of scientific research, business, or the society. More and more organisations, including public organisations reach for it. One may talk about trust in a situation of readiness for becoming sensitive by one party to the action of the other party based on a conviction that the other party has carried out specific actions, which are important to the trusting party. Although the relation between trust and crowdsourcing seems to be obvious, nonetheless theoretical and empirical studies in this scope are dispersed. There is a lack, above all, of a multilevel approach; from the perspective of the organisation, virtual community, and technology. The aim of the article is searching for the relations between trust and crowdsourcing in the context of public organisations. The analysis of the levels of crowdsourcing and the existing theoretical studies and research results enable formulating of an ascertainment that trust is considered to be the central element and one of the conditions of crowdsourcing projects' success, initiated also by public organisations.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.