Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 493

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Papiery wartościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
XX
Zaprezentowano rozwiązania ewidencji papierów wartościowych związane z zasadą niematerialnego obrotu publicznego, stosowane przez KDPW metody zapisów i procedury ewidencyjne.
XX
Świadectwa rekompensacyjne, będące formą zadośćuczynienia za brak wzrostów wynagrodzeń, emerytur i rent, mogą jednocześnie stać się środkiem regulowania niektórych zobowiązań. Jako skarbowy papier wartościowy na okaziciela mogą również być przedmiotem swobodnego obrotu, zarówno publicznego, jak i prywatnego.
XX
Celem artykułu jest ocena europejskiego rynku sekurytyzacji aktywów po globalnym kryzysie finansowym XXI wieku. Przedstawione rozważania koncentrują się na dwóch podstawowych aspektach: (1) identyfikacji zmian w otoczeniu regulacyjnym sekurytyzacji w europejskim systemie finansowym oraz (2) analizie zmian w wielkości i strukturze europejskiego rynku sekurytyzacyjnych instrumentów finansowych w latach 1998-2017. Prowadzone rozważania stanowią próbę odpowiedzi na pytania: czy europejski rynek sekurytyzacji aktywów odradza się?(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to assess the post-crisis securitization market in Europe. The presented considerations focus on two fundamental aspects: (1) identification of changes in the regulatory environment of securitization in the European financial system and (2) analysis of changes in the size and structure of the European market for securitization of financial instruments between 1998 and 2017. The analysis is to answer the question of whether the European market for securitization of assets is reviving.(original abstract)
XX
Przedstawiono na czym polega współpraca KPWiG z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organami nadzorczymi. Odbywa się ona na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie konsultacyjno-koordynacyjnej i szkoleniowej oraz na płaszczyźnie instytucjonalnej.
EN
The subject matter of the hereby article is the scope and form of the Commission for Securities and Stock Exchange co-operation with home and foreign institutions and controlling or supervisory bodies. This co-operation is performed on the advisory - coordinating level, as well as training and institutional level. The institutional co-operation is of obligatory and facultative nature. (original abstract)
XX
Tematem artykułu był rynek papierów dłużnych w Niemczech, należący do ścisłej czołówki największych rynków długu na świecie. Autor omówił poszczególne papiery wartościowe emitowane przez rząd federalny. Na koniec przedstawił rynek niemieckich papierów skarbowych oraz strukturę rynku skarbowych papierów dłużnych.
EN
In this paper the debt securities available in Germany are presented, the ways of their emission and structure of the market of the debt securities. In the last years the share of the debt securities issued in order to finance the debt of the federal government oscillated between 37% and 46% constituting the second, after the debt securities issued by the banks, segment of the debt market in Germany as regards the value. The value of the bonds and bills that were not purchased was approximately 614 million Euro and that, combined with a big value of individual emissions, created a very fluid secondary market, providing reliable information on the level of the market interest rates on the whole length of the yield curve. A diversified characteristic of particular treasuries causes that it is the market meant for the institutional as well as individual investors. (original abstract)
XX
W niniejszej publikacji dokonano próby identyfikacji stanu i kierunków rozwoju rynku papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej. W pierwszym rozdziale dokonano charakterystyki rynku finansowego, opisano podstawowe instrumenty rynku papierów wartościowych i głównych inwestorów. W drugim rozdziale omówiono zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w 25 krajach europejskich. W trzecim rozdziale zidentyfikowano stan i kierunki rozwoju rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej.
EN
In this article makes an attempt to identification of state and course of development on securities market in the European Union countries. In the first chapter characterized financial market, described main instruments of securities market and main investors. In the second chapter discussed principles of securities market in 25 European countries. Third chapter identify condition and development course of securities market in the European Union.(MP)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie działań podjętych przez IOSCO, w szczególności po 2007 r. (czyli w dobie kryzysu finansowego, w okresie niestabilności), dla zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego systemu finansowego oraz współpracy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu nadzorującego z IOSCO.(fragment tekstu)
EN
IOSCO was established as a global organization. It is the most important international organization engaged in the regulation of capital markets and bringing together the market regulating and supporting bodies bearing everyday responsibility for the implementation and the application of securities-related regulations. The main objectives of IOSCO include: the cooperation within establishing common regulatory norms aimed at supporting fair and effective operation of financial markets; the exchange of experience and information to improve the operation of national securities markets; joint activities undertaken to establish norms and the effective supervision of international securities transactions; the mutual assistance within the provisions of security for securities markets by rigorous observance of norms and counteracting financial crimes. This paper is present to the action taken by IOSCO for the strengthening of the international financial system stability, particularly after 2007 (the financial crisis, the conditions of instability) and cooperation of the KNF as the supervisory authority of the IOSCO.(original abstract)
XX
W artykule omówiono podstawowe informacje o czekach w ogólności oraz poszczególne rodzaje czeków (czeki imienne, czeki na zlecenie, czeki na okaziciela, czeki miejscowe, czeki zamiejscowe, czeki gotówkowe, czeki zakreślone, czeki rozrachunkowe, czeki potwierdzone, czeki gwarantowane, czeki podróżnicze, euroczeki).
XX
W artykule omówiono funkcje papierów wartościowych a szczególnie skarbowych papierów wartościowych i przedstawiono definicje operacji otwartego rynku.
EN
The article discusses the functions of Treasury Securities in the period of system transformation in Poland. These include five functions, noticeable in the most highly developed countries, namely: • Regulation of the running liquidity of state budget • Financing government borrowing needs • Operations on the open market • Managing the liquidity of Treasury Securities buyers • Depository function The author indicates that apart from these functions, Treasury Securities fulfil also the functions resulting from the specific nature of system transformation period. These include: • Discharge of the existing liabilities of the Treasury • Functioning as an instrument of state intervention. (original abstract)
XX
Aby osiągnąć sukces inwestycyjny, inwestorzy potrzebują rzetelnych i wiarygodnych informacji o rynku, na którym zamierzają działać. Informacje te płyną zarówno z rynku, jak i z jego otoczenia, dlatego też uczestnicy rynku, posługując się zdobytą wiedzą i umiejętnością wykorzystania odpowiednich narzędzi inwestycyjnych, działają tak, aby osiągnąć zamierzony cel - zysk z inwestycji. W analizach papierów wartościowych szczególnie ważne są wskaźniki rynkowe, mające ogromne znaczenie na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Do najważniejszych miar w tej grupie zalicza się wskaźnik P/E. (fragment tekstu)
EN
In the paper the Author proposed an analysis of securities with variable profit, where the P/E ratio is a criterion determining their quality. Essence of the analysis was a research on financial standing of companies within groups obtained with P/E ratio as a criterion of division. Next analysed criterion of division, was a division of companies into companies with high level of P/E ratio, medium level of P/E ratio and low level of P/E ratio. For particular groups synthetic measures of development were calculated, which allow assessment of fundamental strength of companies and groups.Companies quoted on Warsaw Stock Exchange were analysed. Yearly data about financial ratios and P/E ratio was used. The analysed period was 2000-2003. (original abstract)
XX
Autor omawia emisje papierów wartościowych krótkoterminowych (commercial papers) oraz sygnalizuje, iż niedługo na polskim rynku dominować będą papiery wartościowe o dłuższym okresie trwania, zbliżone do obligacji. Wpłynie to na zmianę polityki kredytowej banków.
XX
Euroobligacje są to dłużne papiery wartościowe na okaziciela, których emitentami są rządy i duże firmy, korporacje, organizacje międzynarodowe, a rozprowadzane i gwarantowane są przez międzynarodowe konsorcja bankowe. Nominowane są w walucie innej niż waluta kraju, w którym są emitowane.
XX
W artykule przedstawiono korzyści jakie mogłyby wyniknąć z wprowadzenia kwitów składowych jako środka płatniczego na giełdach towarowych.
XX
W artykule omówiono dwa rodzaje kwitów depozytowych ADR (American Depositary Receipts) i GDR (Global Depositary Receipts).
XX
Artykuł prezentuje i omawia ważniejsze zmiany merytoryczne dotyczące nowelizacji prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r.)
16
Content available remote Ekonomiczno-prawny charakter papieru wartościowego
80%
XX
Celem artykułu jest analiza dualnego charakteru papieru wartościowego jako instrumentu prawnego i instrumentu finansowego. W analizie wykorzystano przykład weksla jako papieru wartościowego. Weksel jest dobrze znanym instrumentem rynków finansowych na całym świecie. Z punktu widzenia prawnego - to zdefiniowany papier wartościowy będący bezwarunkowym wezwaniem do zapłaty, z punktu widzenia finansów - to kategoria aktywów finansowych. Jak w żadnym innym papierze wartościowym w wekslu jest widoczny zarówno finansowy jak i prawny charakter papieru wartościowego. Autorzy w swojej analizie zwracają uwagę, że właśnie te dystynkcje mają istotne znaczenie dla pojęcia i treści papieru wartościowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the dual nature of securities as legal and financial instruments. For the purpose of analysis bills of exchange are used as an example of securities. Bills of exchange constitute a well known instrument used on financial markets all over the world. From the legal point of view they are defined as securities functioning as an unconditional call for payment whereas from the financial perspective they constitute a form of assets. No other type of securities displays simultaneously both financial and legal nature. In their analysis the authors observe that these distinctions are particularly significant for the concept and contents of securities. (original abstract)
17
Content available remote Droga na gpw sa poprzez alternatywny system obrotu
80%
XX
Jednym ze źródeł pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa jest rynek kapitałowy, będący miejscem kojarzenia podmiotów deficytowych, poszukujących środków niezbędnych do sfinansowania planowanych inwestycji oraz podmiotów nadwyżkowych, które w danym momencie posiadają wolne środki i są gotowe udostępnić je za określonym wynagrodzeniem. W Polsce rynek kapitałowy identyfikowany jest przede wszystkim z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW SA), która bez wątpienia jest centrum polskiego rynku finansowego, miejscem gromadzenia, pozyskiwania i pomnażania kapitałów, spotkań emitentów i inwestorów, jak również barometrem gospodarki oraz wskaźnikiem nastrojów społeczeństwa. Ze względu na rygorystyczne wymagania w zakresie dopuszczania spółek do notowań na jej parkiecie, przez długi czas pozostawała niedostępna dla ponad 90% podmiotów gospodarczych w Polsce. Rozwiązaniem tego problemu było uruchomienie w sierpniu 2007 roku alternatywnego systemu obrotu (ASO), zwanego NewConnect (NC). Poniżej przedstawione zostaną podstawowe zasady działania NewConnect, w szczególności warunki wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na tym rynku oraz wymagania stawiane emitentom, którzy zamierzają przenieść swoje walory na główny parkiet GPW SA Zaprezentowane zostaną również spółki, które w stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania ASO w Polsce zdołały już przejść do notowań na rynku regulowanym. (tekst z oryginału)
EN
The first Polish alternative trading system - called NewConnect - was opened on 30 August 2007. It has the status of an organized market but it is operated by the Warsaw Stock Exchange outside the regulated market. It is designed for small but rapidly growing companies, with the prospects for transfer on the main floor of the Stock Exchange. The present paper aims to describe the basic principles of an alternative system and the conditions for the introduction of instruments into trade on the market compared to the requirements for issuers on a regulated market. (original abstract)
XX
Rynek amerykańskich skarbowych papierów wartościowych stanowi jeden z najważniejszych rynków papierów dłużnych na świecie. Różnorodność oferowanych instrumentów obejmująca papiery wartościowe o terminie zapadalności od 4 tygodni do 30 lat pozwala inwestorom instytucjonalnym na elastyczne dostosowywanie polityki inwestycyjnej do oczekiwanych zmian krzywej dochodowości oraz ich potrzeb. Decydujące znaczenie dla roli, jaką na międzynarodowym rynku finansowym odgrywają amerykańskie papiery skarbowe, mają wysoka płynność, najwyższa wiarygodność kredytowa oraz pozycja dolara amerykańskiego jako głównej waluty świata. Oferta Departamentu Skarbu, oprócz inwestorów instytucjonalnych, jest skierowana także do krajowych inwestorów indywidualnych. W celu zapewnienia im możliwości długoterminowego oszczędzania oferuje się oszczędnościowe papiery wartościowe w wolnej sprzedaży. Inwestorzy indywidualni mogą także uczestniczyć w obrocie obligacjami skarbowymi na giełdach papierów wartościowych. Ważnym elementem rynku papierów dłużnych w Stanach Zjednoczonych są także papiery dłużne emitowane przez agencje federalne. Nie mają one wprawdzie gwarancji rządowych, niemniej sposób ich powołania oraz zasady działania czynią oferowane przez nie papiery wartościowe bliskim substytutem papierów skarbowych. (fragment tekstu)
EN
In this paper the market of the treasury securities issued by the Treasury Department of the United States and federal agencies is presented as well as ways of their issu and structure and value of the market of the treasury securities on the background of the entire market of the debt securities in the United States. The difference in the characteristics of the individual types of the treasury securities causes that this became a market for both institutional as well individual investors with varying lengths of periods of investing. The market of the treasury securities is the third one, as regards its value, after the markets of mortgage backed securities and corporate bonds. The market of the treasury securities, because of its liquidity and position of the issuer, remains in the centre of interest of both the domestic as well as foreign investors. (original abstract)
XX
Opracowanie dotyczy możliwości zastosowania zaawansowanych struktur sekurytyzacyjnych w Polsce. Różnorodne typy papierów ABS, szczególnie syntetyczne struktury CDO/CLO, zostały omówione, przeanalizowane i porównane. Największe wyzywanie stanowi dopasowanie modelu syntetycznej sekurytyzacji do otoczenia prawno-instytucjonalnego w Polsce. Warto nadmienić, że pomimo rozpowszechnienia struktur CDO na świecie, szczególnie w USA, nie były one w zasadzie praktycznie w ogóle stosowane w Polsce. W opracowaniu sformułowano postulaty i wskazano obszary dotyczące tych rozwiązań prawnych, które należałoby zastosować w przypadku wprowadzania syntetycznych CDO do polskiej praktyki.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper elaborates possible application of advanced securitization structures in Poland. Various ABS types, CDOs, CLOs as well as synthetic structures are presented, analyzed and compared. The most challenging task is adjusting the synthetic CDO model to Polish legal and institutional environment. It is very important to mention that despite CDO's wide usage especially in the USA, the synthetic securitization has been almost unknown on the Polish market. The paper points out the areas at which defined legal solutions should be applied while introducing the synthetic CDO structures into Poland.(original abstract)
XX
W artykule przenalizowano płynność rynku akcji na rynku wschodzącym po kryzysie finansowym. Określono wymiary płynności i wskazano możliwe miary płynności, które można zastosować do analizy płynności na giełdzie w Wietnamie. Badanie dotyczy zastosowania różnych miar w celu uchwycenia różnorodnych wymiarów płynności rynku akcji w trzech grupach kapitalizacji rynkowej: małej, średniej i dużej. W analizie wykorzystano osiem miar płynności na podstawie agregatów dziennych w latach 2011-2018. Wyniki empiryczne pokazują zagregowaną płynność w odniesieniu do dwóch metod: średniej arytmetycznej i średniej ważonej. Wykazano, że są różnice w płynności w zależności od wielkości spółki. Duże przedsiębiorstwa mają większą płynność.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a discussion of stock market liquidity in a frontier market after the financial crisis. The paper defines the dimensions of stock market liquidity and indicates possible liquidity measures which could be applied to analyze liquidity on the stock exchange in Vietnam. The empirical result shows the aggregate liquidity, which captures various dimensions of liquidity through eight liquidity measures based on a daily basis during the period from 2011 to 2018. The analysis indicates the characteristics of liquidity in the Vietnamese stock market, and the differences in liquidity among three market capitalization groups: small, medium, and large. It is evident that there are differences in the three sizes of companies, where larger companies are found to have better liquidity.(original abstract)
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.