Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Dezintegracja pozytywna przedsiębiorstwa
100%
EN
The paper focuses on a transformation of an ordinary organization into an utstanding enterprise. The type of leadership exercised by the top management of the enterprise is the eliciting factor here. G. Morgan metaphor organization - organism has been used with the meaning of organism narrowed to that of human organism. An enterprise lifecycle has been compared to the life and maturity cycle of a human. The theory of positive disintegration by K. Dąbrowski was used and adapted for the theory of organization.
PL
Artykuł koncentruje się na twórczym przekształceniu przedsiębiorstwa z organizacji przeciętnej do wybitnej. Czynnikiem sprawczym jest rodzaj przywództwa najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa. Użyto metafory organizacja - organizm G. Morgana, zawężając pojęcie organizmu do człowieka. Porównano cykl życia przedsiębiorstwa do cyklu życia i dojrzewania jednostki. Wykorzystano teorię dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego i zaadaptowano ją do teorii organizacji.
EN
The aim of the paper was to present the results of the study on the relationship between the quality of leadership and employee’s satisfaction with remuneration. There was a statistically significant influence of all aspects of authentic leadership (relational transparency, fair conduct, self-awareness, internalised moral perspective) on the employee’s satisfaction with their remuneration. It turned out that not only job satisfaction, but also satisfaction with remuneration including recognising remuneration as decent and comparable to similar work in a similar position in other workplaces, depends on the perceived leadership of direct supervisors.
EN
The aim of the study was to examine the relationship between staff work engagement and their turnover intention in the context of staff gender. For this purpose, a quantitative survey (N = 123) was conducted with a group of young respondents from a variety of companies in Poland. Correlation and moderation analysis was conducted. The conceptual framework of the planned behaviour model was applied. It was found that gender is a moderator of the effect of work engagement on the intention to leave a job. For women, higher work engagement translates into lower willingness to quit than for men. The sample was not statistically representative. The article deepens the understanding of the determinants of willingness to leave a job. It analyses work engagement as a predictor of leaving a job and points out the role of gender in this process. Practical implications are the following: building tools to increase work engagement in young employees, taking into account differences between men and women.
PL
Celem badania było sprawdzenie zależności między zaangażowaniem w pracę personelu a chęcią do odejścia z pracy w kontekście płci pracowników. W tym celu przeprowadzono badanie ilościowe (N = 123) w grupie młodych respondentów z różnorodnych przedsiębiorstw w Polsce. Przeprowadzono analizę korelacji i moderacji. Zastosowano ramy koncepcyjne modelu planowanych zachowań. Ustalono, że płeć jest moderatorem wpływu zaangażowania w pracę na chęć odejścia z niej. Dla kobiet większe zaangażowanie w pracę przekłada się na mniejszą chęć odejścia niż dla mężczyzn. Próba nie była statystycznie reprezentatywna. Artykuł pogłębia poznanie uwarunkowań chęci odejścia z pracy. Przeanalizowano zaangażowanie w pracę jako poprzednik odejścia z pracy i wskazano na rolę płci w tym procesie. Praktyczne implikacje: budowanie narzędzi do zwiększania zaangażowania w pracę u młodych pracowników, z uwzględnieniem różnic między kobietami a mężczyznami.
EN
The COVID-19 crisis affected most sectors of the economy. Financial difficulties caused by the outbreak forced some companies to seek short-term profits due to increasing pressure for survival. However, many companies have actively engaged in activities for the welfare of society, which is characteristic of corporate citizenship. The objectives of state-owned enterprises are often linked not only to business, but also to job retention and government social policy. They therefore belong to the group of hybrid organizations. Listed state-owned enterprises are subject to three different institutional logics: state logic, corporate logic and capital market logic. The dilemmas associated with the different institutional logics collide with the dilemmas of stakeholder management in the pandemic crisis, and thus decisions about corporate citizenship and corporate philanthropy. This paper presents the results of a qualitative study that shows how board members of hybrid companies made decisions concerning corporate citizenship and corporate philanthropy in the heat of the COVID-19 crisis, and how different institutional logics exerted an impact on top managers’ decisions to engage in these activities.
PL
Kryzys COVID-19 dotknął większości sektorów gospodarki. Trudności finansowe spowodowane wybuchem epidemii zmusiły niektóre firmy do dążenia do krótkoterminowych zysków z powodu rosnącej presji na przetrwanie. Wiele przedsiębiorstw aktywnie zaangażowało się w działania na rzecz dobrostanu społeczeństwa, co jest charakterystyczne dla obywatelstwa korporacyjnego. Cele przedsiębiorstw państwowych są często związane nie tylko z biznesem, lecz także z utrzymaniem miejsc pracy i polityką społeczną rządu. Dlatego należą one do organizacji o charakterze hybrydowym. Notowane na giełdzie przedsiębiorstwa państwowe podlegają trzem różnym logikom instytucjonalnym – logice państwa, logice korporacyjnej i logice rynku kapitałowego. Dylematy związane z różnymi logikami instytucjonalnymi zderzają się z dylematami dotyczącymi zarządzania interesariuszami w kryzysie pandemicznym, a zatem decyzjami co do obywatelstwa korporacyjnego i korporacyjnej filantropii. W artykule zaprezentowano wyniki badań jakościowych, w których pokazano, w jaki sposób członkowie zarządów przedsiębiorstw hybrydowych podejmowali decyzje dotyczące obywatelstwa korporacyjnego i filantropii korporacyjnej w gorącym okresie kryzysu COVID-19 oraz jak odmienne logiki instytucjonalne wpływały na decyzje top-menedżerów co do zaangażowania się w te działania.
EN
The opportunity to learn is one of the factors of the work environment that influences job satisfaction. This article aims at showing the impact of lifelong learning opportunities on job satisfaction. The quantitative research was carried out among employees of Dean’s offices in Polish public and private universities. The study used the MOAQ-JSS job satisfaction questionnaire, the satisfaction with remuneration questionnaire, and the proprietary lifelong learning questionnaire. The statistical effect of mediation was examined using the regression analysis method. The impact of learning opportunities offered by the employer on job satisfaction was noted. Satisfaction with remuneration turned out to be a partial mediator of this dependence. Satisfaction with remuneration, in turn, increases job satisfaction. These dependencies are independent of the age of the employees. The article contributes to a better understanding of the factors influencing job satisfaction and the motivational role of lifelong learning.
PL
Możliwość uczenia się jest jednym z czynników środowiska pracy wpływającym na satysfakcję z pracy. Artykuł ma na celu pokazanie wpływu możliwości uczenia się przez całe życie na satysfakcję z pracy. W trakcie zbierania materiałów przeprowadzono badania ilościowe pośród pracowników dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych. W badaniu wykorzystano kwestionariusz satysfakcji z pracy MOAQ-JSS, kwestionariusz satysfakcji z wynagrodzenia oraz autorski kwestionariusz uczenia się przez całe życie. Zbadano statystyczny efekt mediacji za pomocą metody analizy regresji. Odnotowano wpływ możliwości uczenia się, oferowanych przez pracodawcę, na satysfakcję z pracy. Częściowym mediatorem tej zależności okazała się satysfakcja z wynagrodzenia. Satysfakcja z wynagrodzenia z kolei zwiększa satysfakcję z pracy niezależnie od wieku pracowników. Artykuł stanowi wkład w lepsze zrozumienie czynników wpływających na satysfakcję z pracy oraz motywacyjnej roli uczenia się przez całe życie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.