Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Flow of information in the supply chain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Przepływy informacyjne w międzynarodowych łańcuchach dostaw
100%
XX
Postępujący proces globalizacji doprowadził do powstawania szerokich relacji partnerskich z kontrahentami z różnych części świata i kooperowania pomimo szeregu ograniczeń, w tym zwłaszcza geograficznych i formalno-prawnych. Przesłanką tych zmian jest dążenie do zdobywania nowych rynków i poszerzenie obszaru wpływu, co wiąże się również z zawieraniem umów między partnerami w sprawie osiągnięcia założonego celu biznesowego albo osiągnięcia obopólnych korzyści poprzez alianse strategiczne. Coraz większego znaczenia dla nawiązywania współpracy w wymiarze międzynarodowym nabiera logistyka [Wood, Barone, Murphy i in. 2002, ss. 246-264]. Logistyka międzynarodowa skupiająca się na przepływach, ich nadzorowaniu i projektowaniu w relacjach między kooperantami, połączonymi w łańcuchy logistyczne, uznawana jest także za zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw poprzez koordynowanie logistycznych działań jego ogniw ponad granicami państw [Gołembska 2007, s. 72]. Cechą charakterystyczną tego rodzaju relacji staje się czasowoprzestrzenna reorientacja dóbr materialnych, pieniężnych, informacji, a co za tym idzie, skierowanie strategii oraz procesów na skalę światową. Wszystkie te działania mają wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym. Powstające na skutek internacjonalizacji nowe środowiska biznesowe, w związku z istniejącymi różnicami kulturowymi, stanowią podłoże do budowania relacji o złożonej strukturze. Dla ich funkcjonowania, a zwłaszcza sprawnego i efektywnego przepływu strumieni materiałowych i informacyjnych, konieczne stało się uwzględnienie jednostek ponadnarodowych, pełniących funkcje pomocnicze w relacjach między kontrahentami. Do jednostek tych należą między innymi firmy spedycyjne, transportowe, centra logistyczne oraz banki [Rymarczyk 1996, s. 17; Fonfara, Gorynia, Najlepszy i in. 2009, ss. 15-16]. Szczególna złożoność procesów logistycznych w relacjach międzynarodowych wiąże się obecnie ze wzrostem złożoności przepływów informacyjnych, gdyż to akuratność informacji, szybkość ich przetwarzania wpływają na trafność podejmowanych decyzji i produktywność całego łańcucha dostaw. W celu udoskonalania przepływu strumieni informacji stosuje się coraz nowsze technologie informatyczne. Celem artykułu jest ocena przepływów informacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie działającym na rynku międzynarodowym i wskazanie na potencjalne zakłócenia pojawiające się przy realizacji zamówienia klienta. Dla realizacji tak postawionego celu przeprowadzono analizę przepływów informacyjnych z wykorzystaniem metody mapowania procesów oraz ocenę ryzyka dla zakłóceń w tych przepływach. (fragment tekstu)
EN
Contemporary changes in business management lead to continuous improvement of production processes as well as inherent financial, material and information flows related to them. The aim is to optimize, streamline and make the procedures more flexible, conditioning the correct delivery of the product to the potential customer, according to his growing expectations. Organizations compete with each other for priority in providing the consumer with the desired product in the right place and time, and the success of the delivery process is not only due to the producer, but also to other links in the structure of his supply chain. The implementation of logistic principles, adopted in all segments, has a key impact on the functioning of the supply chain and its relations. The main element connecting individual enterprises is the shared goal and effective and efficient flow of information between the supply chain. The aim of the article is to analyze information flows in the international supply chain of a clothing company. (original abstract)
2
75%
EN
As the foremost objective of this thesis, the author suggests a concept of logistic policy that improves physical and information flows among supply chain participants and complies with the goals and principles of sustainable development. The author attempts to programme logistic policy in the context of sustainable development of an industrialized region, although the indicated objectives and principles of logistic policy can refer to both national and EU levels.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza istniejących narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw wraz z propozycją ich klasyfikacji. Artykuł składa się z czterech części. Przedstawiono w nim kolejno problematykę zarządzania łańcuchem dostaw oraz procesy związane z SCM (Supply Chain Management). Następnie opisano rodzaje procesów informacyjnych składających się na sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem narzędzi sztucznej inteligencji wspierających SCM. W punkcie czwartym zaproponowano klasyfikację narzędzi informatycznych stosowanych w SCM. (fragment tekstu)
EN
There are many information technology tools helping logistics management e.g. SCM (Supply Chain Management). Some of them support particular stages of logistics management and some of them aim at assisting the whole process. The purpose of this article is to identify and analyze the existing IT tools in logistics with a suggestion of their classification. We take into consideration the following criteria: the extend of process support, used methods of process service or the universality of the solutions. After introduction including problem and used methods presentations the supply chain management are characterized with its stages and kinds of information processes implemented in management. Then, the proposition of the criteria differentiating the IT tools used in supply chain management and the taxonomy of programmes helping these processes are described. The article ends with conclusions concerning the future tendencies of developing further IT tools in logistics. The role of Artificial Intelligence in IT tools for supply chain management solutions based on previous products as one of more promising future solutions is stressed. (original abstract)
XX
Dla efektywnego przebiegu logistycznego łańcucha dostaw w firmie coraz większe znaczenie mają racjonalne relacje w ramach logistycznego łańcucha dostaw. Istotne jest przede wszystkim sterowanie poszczególnymi obszarami systemu logistycznego: strumieni surowcowo-materiałowych w obszarze szeroko rozumianej gospodarki zapasami, a następnie określenie strumieni produkcji w operatywnych planach produkcyjnych. W każdym przypadku ogólnym celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie przewagi nad konkurentami rynkowymi poprzez lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, szybsze dostawy i zmniejszenie kosztów logistycznych, z równoczesnym wzrostem efektywności ekonomicznej. (fragment tekstu)
5
Content available remote New Trends in Logistics - Lean Logistics Supply Chains
75%
EN
Logistics is mentioned as a tool for decreasing uncertainty in a business. There are necessary changes within integration of logistics performances, increasing of investment into logistics systems, taking big amount of logistics activities within supply chain, active utilization of information and communication technology and last but not least it is necessary to assure increasing demands for individual products. The most important trends of logistics development lies in more lean supply chains and business processes. A suitable tool seems to be value stream (flow) mapping of activities. This paper deals with the methodology of its application.(original abstract)
XX
Tradycyjny łańcuch dostaw opiera się ona długotrwałych relacjach, które polegają na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych służącym celom całego łańcucha dostaw. Na przestrzeni lat łańcuchy dostaw bardzo szybko się rozwijały, co było spowodowane zwiększającymi się wymaganiami klientów i postępującą globalizacją. W dzisiejszej gospodarce informacja zaczyna być traktowana bardziej jako wspólny, niż strategiczny zasób pojedynczej firmy. Przewagę nad konkurencją można zdobyć współpracując z partnerami, z którymi razem planujemy i realizujemy przedsięwzięcia. Dlatego też do każdego ogniwa łańcucha musi trafić informacja o potrzebach klientów i jego wymaganiach, poziomie zapasów, planach produkcyjnych itp. Dzięki pojawieniu się nowoczesnych technologii, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) możliwe jest odstąpienie od koncepcji łańcuchów dostaw, tworzonych tradycyjnie, na bazie wieloletnich kontraktów, i zastąpienie ich dynamicznymi oraz rekonfigurowalnymi elektronicznymi łańcuchami, obejmującymi partnerów, którzy w danym momencie oferują najbardziej korzystne warunki współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The current advances in information and communication technology (ICT) have revolutionized supply chain management to turn it into a mechanism that enables diverse and geographically disperse companies to create alliances to meet a new form of Internet-oriented consumer demand. ICT is able to support efficient supply chain configuration, including partners who offer one another the best cooperation possibilities and conditions at a given time. There is a possibility to create temporal and dynamic supply chains aimed at executing a single transaction. This creates previously unknown opportunities for enterprises which can avoid stable supply chains, built on the basis of long-term contracts with rarely replaced business partners. It's worth to emphasize that ICT gives the opportunity to integrate smaller supply chains into a global supply network. Furthermore, small and medium enterprises have more opportunities to build supply chains with other business entities on their own. (original abstract)
XX
Poszukiwanie kierunków rozwoju logistyki w środowisku polskich teoretyków i praktyków nie jest często podejmowanym tematem badań, a jest on istotny z punktu widzenia potrzeb badawczych młodych naukowców, szczególnie tych którzy podejmują studia doktoranckie i stają przed dylematem wyboru tematu rozprawy doktorskiej związanego z logistyką. W ocenie autora określenie kierunków rozwoju logistyki w Polsce i identyfikacja ich determinant można uznać za istotny cel badań. Artykuł przedstawia wyniki badań osiągnięte w oparciu o podejście systemowe do logistyki, przy czym wykorzystano model ideograficzny jako podstawę do przeprowadzenia analizy i oceny zjawisk, a w konsekwencji do sprecyzowania kierunków rozwoju logistyki w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The search for directions of logistician's development in the environment of Polish theoreticians and practitioners is not often the subject of research, and it is important from the point of view of research needs of young scientists, especially those who undertake doctoral studies and face the dilemma of choosing the topic of the doctoral dissertation related to logistics. Thus, there is a problem situation that allowed to identify the scientific research problem: What are the directions of development of logistics in Poland? The same aim of the research was to determine the directions of development of logistics in Poland and to identify their determinants. The article presents the results of research obtained on the basis of a system approach to logistics, using the ideographic model as a basis for analyzing and evaluating phenomena, and, consequently, for specifying the directions of development of logistics in Poland. (original abstract)
EN
This paper discusses mixed-integer programming (MIP) approaches to planning and scheduling in electronics supply chains. First, the short-term detailed scheduling of wafer fabrication in semiconductor manufacturing and detailed scheduling of printed wiring board assembly in surface mount technology lines are discussed. Then, the medium-term aggregate production planning in a production/assembly facility of a consumer electronics supply chain is described; and finally, the coordinated aggregate planning and scheduling of the manufacturing and supply of parts and production of the finished products is presented. The decision variables are defined, and the MIP modeling frameworks are provided. Two decisionmaking approaches are discussed and compared: an integrated (simultaneous) approach, in which all required decisions are made simultaneously using a complex, large monolithic MIP model; and a hierarchical (sequential) approach, in which the required decisions are made successively using the hierarchies of simpler and smaller-sized MIP models. The paper also highlights the research on stochastic MIP applications to the planning and scheduling in electronics supply chains with disrupted material and information flows due to natural or man-made disasters.(original abstract)
9
Content available remote Diagnoza przepływów w wewnątrzorganizacyjnym łańcuchu dostaw
75%
XX
Artykuł jest kontynuacją rozważań nad badaniem przepływów materiałowych i informacyjnych w wewnątrzorganizacyjnych łańcuchach dostaw. Opracowana w przez autora metoda diagnozowania przepływów została zaimplementowana w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Na tej podstawie uzyskano charakterystykę realizowanych w przedsiębiorstwie przepływów i wskazano na zakłócenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a continuation of consideration over research of material and informational flow in an intraorganizational supply chains. The method of flow diagnosing with has been processed by author studies was implemented in a productive enterprise. It give characteristic of realized flows and shows sources of waste and disturbance.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono elementy służące do analizy i oceny efektywności łańcucha dostaw. Ocena efektywności łańcucha dostaw opiera się na danych jakościowych i ilościowych. Cele i mierniki opracowywane na potrzeby analizy efektywności łańcucha dostaw, powinny wynikać z wizji i strategii przedsiębiorstwa. Artykuł opisuje wybrane wskaźniki do oceny efektywności łańcucha dostaw. Definiując wskaźniki pomiaru efektywności należy uwzględnić te, które są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz które mogą odgrywać zasadniczą rolę w najbliższym czasie. Efektywność łańcucha dostaw w dużej mierze uwarunkowana jest relacjami wewnętrznymi podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents elements for analyzing and evaluating the efficiency of the supply chain. The assessment of supply chain efficiency is based on qualitative and quantitative data that describe operational and financial ratios. On the other hand, the objectives and measures developed for the analysis should be based on the vision and strategy of the company. By defining efficiency measurement indicators one should consider those that are crucial for the functioning of the company and which may play a key role in the near future. The efficiency of the supply chain is largely determined by the internal relations of the entities. (original abstract)
11
Content available remote System informacji logistycznej w łańcuchu dostaw krwi
63%
XX
Krew jest produktem logistycznym o dużej wrażliwości, wymagającym nadzwyczajnych zabezpieczeń we wszystkich fazach jej przepływu w łańcuchu dostaw. System informacji logistycznej wspomaga przepływ krwi w łańcuchu dostaw przez wskazanie, kiedy, gdzie i co jest potrzebne, a także gdzie pojawiają się zakłócenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Blood is a logistic product about the greater sensitivity requiring extraordinary securing in all phases of her flow in the supply chain. Logistics information system is assisting the blood flow in the supply chain by pointing, when, where well is needed as well as where disruptions appear.(original abstract)
XX
Sukces łańcucha dostaw bierze się między innymi stąd, że wszyscy jego uczestnicy w równym stopniu czerpią korzyści z funkcjonowania na konkurencyjnych rynkach. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia wówczas, gdy każdy z uczestników łańcucha dostaw wzmacnia swoje kompetencje, między innymi przez proces ciągłego uczenia się. Zatem wzajemne uczenie się przez dzielenie się wiedzą pomiędzy poszczególnymi członkami jest warunkiem koniecznym zwiększania kompetencji partnerów w łańcuchu dostaw. Skuteczne i efektywne dzielenie się wiedzą w łańcuchu dostaw jest podstawą do kreowania nowych pomysłów i rozwijania nowych możliwości biznesowych. Istnieją jednak pewne czynniki, które zakłócają bądź uniemożliwiają skuteczny przepływ wiedzy w łańcuchu dostaw. Celem artykułu jest opracowanie procedury identyfikacji tych czynników wraz z określeniem przyczyn wystąpienia tych zakłóceń.(abstrakt oryginalny)
EN
A successful supply chain should ensure that all participating members benefit from the marketplace. To achieve this goal, the supply chain members need to improve their competences all the time, which requires a continuous learning process. Thus, learning process through knowledge sharing between members, is a prerequisite to increase the competence of partners in the supply chain. Effective and efficient knowledge sharing in the supply chain is the basis for the creation of new ideas and new business opportunities. However, there are certain factors that disrupt or make them impossible to effective knowledge sharing in the supply chain. The aim of the article is to identify disruptions of knowledge sharing in the supply chain, including the causes of disruptions.(original abstract)
XX
Opracowanie przedstawia najważniejsze aspekty związane z przepływami informacji w łańcuchu dostaw. Poruszone w nim zostały zarówno problemy pojawiających się luk informacyjnych w łańcuchach dostaw i ich przyczyny, jak również zaprezentowano przykłady stosowanych rozwiązań i narzędzi informatycznych (głównie sieci Internet). Opracowanie opiera się na idei, że skuteczność i efektywność przekazu informacji nie zależy tylko od wdrożenia określonych rozwiązań technicznych (komputery, sieć, oprogramowanie). Równie ważnymi czynnikami, które należy uwzględnić są dokładność i aktualność procedur wymiany informacji, wiedza i umiejętności personelu, a także realne stosowanie zasady partnerstwa informacyjnego. (abstrakt oryginalny)
XX
Firmy branży TSL, wdrażając rozwiązania usprawniające w zakresie ADC i EDI, tworzyły najczęściej własne, czyli tak zwane indywidualne / prywatne rozwiązania w tym zakresie. Wynikało to głównie z niedostatecznej znajomości globalnych standardów i rozwiązań w obszarze ADC i EDI oraz efektów z ich stosowania. Aktualnie klienci firm sektora TSL, szczególnie producenci i handlujący masowo produktami różnych branż, coraz częściej wdrażając usprawniające systemy e-gospodarki, w tym ADC i EDI, bazują wyłącznie na standardach i rozwiązaniach globalnych systemu GS1. Funkcjonuje on na świecie od ponad 30 lat i stanowi kompatybilny system umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych identyfikatorów: dóbr, usług, zasobów, lokalizacji oraz jednostek logistycznych, ich zgrupowań, czyli tak zwanych wysyłek i przesyłek na całym świecie, które z dnia na dzień znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce. (fragment tekstu)
XX
Jednym z kluczowych czynników, wpływających na sposób postępowania przedsiębiorstwa wobec dostawców i odbiorców (w tym: pośredników i finalnych nabywców), jest siła przetargowa, jaką wobec nich dysponuje. Wiedza na temat źródeł, poziomu i konsekwencji siły przetargowej ułatwia przedsiębiorstwu podejmowanie takich działań wobec dostawców i odbiorców, które są dla niego najkorzystniejsze. Siła przetargowa odzwierciedla zdolność przedsiębiorstwa do wywierania wpływu na decyzje i postępowanie partnera rynkowego (dostawcy lub odbiorcy) oraz odporność przedsiębiorstwa na oddziaływanie partnera rynkowego. Z asymetrią siły przetargowej, rozumianą jako różnica między poziomem siły przetargowej przedsiębiorstwa a poziomem siły przetargowej określonego dostawcy lub odbiorcy, mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorstwo dysponuje większą lub mniejszą siłą przetargową niż dostawca lub odbiorca. (abstrakt oryginalny)
XX
W Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostały wykonane badania naukowe (okres 2009-2011), aby dowiedzieć się jakie zachodzą obecnie zmiany w obsłudze logistycznej. Przedstawiono charakterystykę głównych elementów systemów informacji i narzędzi wspierających logistykę liderów oraz pozostałych firm.
EN
In Business Logistics Department at University of Economics in Katowice the explore research studies have been executed (period 2009-2011) to find out and identify paths of logistics service providers evolution and aspects re­lated to IS/IT developing for supporting of their activities and activities of their customers, as well. The main goal of this paper is showing the results of the studies connected with attributes of the present IS/IT solutions. Some examples show that there are information systems and solutions that are very close to system approach and analy­sis. There are also quite the opposite examples that show poor understanding and practical possibilities for support­ing of the logistics service providers and their customers. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono pod kątem teoretycznym zmiany w zarządzaniu logistycznym związane ze wzrostem znaczenia kwestii środowiskowych. Analizie poddano możliwe oddziaływanie zorientowanego środowiskowo zarządzania logistycznego na dochody finansowe przedsiębiorstwa. Istniejący model zarządzania logistycznego został zmodyfikowany pod względem przepływu informacji oraz wdrażania procesu recyklingu na każdym etapie łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, changes in logistical management related to the increased importance of ecological issues are considered from a theoretical point of view. The possible impact of environmental oriented logistical management on enterprise's financial income is analyzed. The existing model of logistical management is modified regarding the information flow and implementing recycling processes at every stage of enterprise's logistics chain.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji i koordynacji łańcucha dostaw jako jednej z form organizacji sieciowej. Artykuł prezentuje także zagadnienia związane ze znaczeniem systemów informacyjnych w zapewnieniu odpowiedniego stopnia integracji i koordynacji. Celem artykułu jest wskazanie aktualnych trendów dotyczących integracji dostawców i odbiorców łańcucha dostaw oraz koordynacji decyzji współpracujących partnerów, a także analiza wykorzystania technologii informacyjnych wspomagających proces integracji i koordynacji łańcucha dostaw.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some of the chosen aspects of supply chain integration and coordination. Supply chain can be considered as one of the forms of the network organization. The article introduces also issues related to the importance of information systems in ensuring the appropriate degree of integration and coordination. The aim of this article is the indication of the current trends concerning the integration of suppliers and customers in the supply chain and the coordination of the decision of cooperating partners, as well as analysis of the use of information technology to support the process of supply chain integration and coordination.(original abstract)
XX
Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na holistyczne identyfikowalności w zapewnieniu tożsamości podejście do łańcucha żywnościowego, co oznacza iż każde jego ogniwo ma istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności. Stąd też zaistniała potrzeba wprowadzenia systemu identyfikowalności i monitorowania ruchu oraz pochodzenia żywności i pasz, co ma przede wszystkim służyć ochronie konsumenta, ale jednocześnie chronić producentów. W pracy przedstawiono istotę holistycznego podejścia do łańcucha żywnościowego oraz przeanalizowano istotę i zasady funkcjonowania systemu śledzenia produktu w calym łańcuchu żywnościowym. Zbadano ponadto poziom i źródła wiedzy odnośnie bezpieczeństwa żywności wśród konsumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently, an increasing emphasis on a holistic approach to the food chain is put, which means that each link has a significant impact on the quality and safety of food. Hence there is a need to lead in a system of traceability and monitoring of traffic and the origin of food and feed, which is primarily intended to protect the consumer, but also to protect producers. The paper presents the essence of a holistic approach to the food chain and examines the nature and functioning of the system of traceability in the whole food chain. Furthermore examined the level and source of knowledge regarding food safety for consumers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.