Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 224

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mediacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
W sytuacji konfliktu przedsiębiorcy rzadko sięgają po mediację i arbitraż - najszybsze i najskuteczniejsze metody rozwiązywania sporów. Przyczyną niskiej popularności jest nieznajomość tych metod lub traktowanie ich jako niepotrzebnego odwlekania momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Nic bardziej mylnego. Mediacja i arbitraż są nie tylko mniej kosztowne, lecz także bardziej efektywne i stanowią dobrą alternatywę dla postępowania sądowego. (abstrakt oryginalny)
XX
Międzynarodowy porządek prawny jest pierwszym, w którym możemy zaobserwować zastosowanie mediacji jako instytucji prawnej. Wzorem dla współczesnych podmiotów prawa jest działalność w przedmiocie mediacji prowadzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Podmiot charakteryzuje się mnogością regulacji normatywnych oraz podejmowaniem akcji informacyjnych i promocyjnych w zakresie mediacji. Płaszczyzny działania ONZ obejmują m.in. interwencje w spory polityczne, międzynarodowe i krajowe, spory handlowe, spory wewnętrzne, determinując tym samym promediacyjną działalność ONZ w trzech sferach działalności: 1) działalność mediacyjna pod kierunkiem Departamentu Spraw Politycznych i Budowy Pokoju ONZ. Obejmuje prowadzenie mediacji z wykorzystaniem osoby Sekretarza Generalnego ONZ jako mediatora. Wykonywanie mediacji jest ukierunkowane na rozwiązywanie sporów międzypaństwowych i wewnątrzpaństwowych; 2) działalność Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Zespół II: Arbitraż i koncyliacja / Rozwiązywanie sporów. To komórka ONZ specjalizująca się w wykorzystywaniu mediacji do opanowywania sporów handlowych w różnych konfiguracjach podmiotowych; 3) Organizacja Narodów Zjednoczonych zatrudnia dziesiątki tysięcy ludzi wywodzących się z różnych narodowości, kultur i działających na różnym terenie. Ten obszar jest właściwy dla działalności Ombudsmana w ramach świadczonych usług mediacyjnych. Podmiot zajmuje się środowiskiem wewnętrznym organizacji, rozwiązuje spory, w tym w drodze mediacji pomiędzy pracownikami ONZ. (abstrakt oryginalny)
EN
The international law order is the first in which we can observe the use of mediation as a legal institution. The mediation activity conducted by the United Nations is a model for contemporary legal entities. The entity is characterized by a multitude of normative regulations and undertaking informational and promotional actions in the field of mediation. The areas of action of the United Nations include interventions in political, international and domestic disputes, trade disputes, and internal disputes thus determine the UN's promediation activities in three spheres of activity: 1) mediation activities under the direction of the UN Department of Political and Peacebuilding Affairs. It involves mediation with the UN Secretary-General as a mediator. The conduct of mediation is aimed at resolving international and domestic disputes; 2) activities of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Working Group II: Arbitration and Conciliation / Dispute Resolution. It is the UN unit specialising in the use of mediation to settle trade disputes in a variety of entities; 3) the United Nations is an organization which employs tens of thousands of people of various nationalities, cultures and operating in different areas. This area is within the Ombudsman's responsibility as part of mediation services. The entity deals with the internal environment of the organization, resolves disputes, including those through mediation between UN employees. (original abstract)
EN
The emergence and development of mediation occurred in different historical periods, in different geographical areas and various categories of social practice. It also used in various forms, which are more or less approaching today's understanding of mediation. Mediation as an approach, the idea of conflict resolution by a third, independent party there for several centuries, as adversarial way. Go for mediation in the history of ideas, is to go back through many centuries, until the beginning of mankind. (original abstract)
XX
Tłumacze, dzięki posiadanym kompetencjom społecznym i kulturowym, potrafią scharakteryzować relację funkcjonariuszy służb mundurowych z osobami wyznania muzułmańskiego i wskazać słabości tej relacji. Celem autorów artykułu jest zatem omówienie roli tłumaczy jako mediatorów kulturowych w relacjach funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej z muzułmanami. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem metody jakościowej - indywidualnego wywiadu częściowo ustrukturyzowanego z sześcioma tłumaczami. W artykule zawarto odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie role odgrywają tłumacze jako (między)kulturowi mediatorzy? Jakie dodatkowe zadania wykonują? Jakie są doświadczenia tłumaczy w asystowaniu funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej w kontaktach z muzułmanami? Jaki jest wpływ nastrojów anty****muzułmańskich i postaw funkcjonariuszy wobec islamu na te kontakty z perspektywy respondentów?(abstrakt oryginalny)
EN
Translators' and interpreters' social and cultural competences allow them to discuss encounters between law enforcement officers and Muslims and point out the weaknesses in these relations. The aim of the article is to explore the role of interpreters and translators as (inter)cultural mediators in Police/Border Guards' encounters with Muslims. The study used qualitative methodology and semi-structured individual interviewing with six translators/interpreters to derive answers to the following research questions: What roles do interpreters and translators play as (inter)cultural mediators? What additional tasks do they perform? What is the experience of the interpreters and the translators with assisting the Police and the Border Guard officers during interactions with the Muslim population? What is the impact of the anti-Muslim sentiment and officers' attitudes towards Islam on these contacts from the perspective of the responders?(original abstract)
XX
Konflikty są naturalnym zjawiskiem w organizacji, ponieważ mogą pojawić się zawsze tam, gdzie ludzie wchodzą w sytuację wzajemnej zależności. Występować mogą między pojedynczymi osobami, zespołami czy między pracownikiem a zespołem oraz na różnych poziomach struktury organizacyjnej. Wiadomo również, że co najmniej kilka godzin w tygodniu poświęcamy na rozwiązywanie konfliktów. Skoro więc konflikt jest zjawiskiem powszechnym, warto podjąć dyskusję na temat różnych systemowych rozwiązań, które usprawnią rozwiązywanie konfliktów w firmie i tym samym będą promować kulturę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami. (fragment tekstu)
XX
Gatunek popularno-naukowy jest zwykle definiowany jako gatunek, którego celem jest ważna funkcja kulturowa i socjalna popularyzacji nauki, wiedzy naukowej i badań. National Geographic jest przykładem amerykańskiego magazynu popularno-naukowego, który jest wydawany i tłumaczony na wiele języków, a wśród nich jest jego polska edycja. Badania nad artykułami popularno-naukowymi i ich stylem w oryginalnej wersji angielskiej i w tłumaczeniu na polski pozwalają na wgląd w obie kultury. Artykuł omawia tłumaczenie popularno-naukowe lub raczej adaptację kulturową, traktowaną jako mediację pomiędzy dwoma kulturami. Na elementy językowe, szczególnie ważne z perspektywy dziennikarskiej, mającej na celu uczynienie szeroko dostępny dyskurs popularno-naukowy, składają się: nagłówki/tytuły, podtytuły, nagłówki w treści artykułów oraz nagłówki/tytuły rozpoczynające sekcje artykułów. Jakościowe i ilościowe wyniki badań, dotyczące tytułów i podtytułów prasowych omawianych w artykule, jak również ich relacji w obu kulturach, mogą mieć znaczenie dla badaczy zainteresowanych wzajemnymi relacjami pomiędzy językiem a popularyzacją nauki, w szczególności dla językoznawców, tłumaczy, socjologów, filozofów kultury i dziennikarzy.(abstrakt oryginalny)
EN
Popular science genre is usually defined as a genre whose aim is to fulfill a significant cultural and social function of popularizing science, scientific knowledge and research. This paper discusses the popular science translation or rather cultural adaptation, regarded as a mediation between these two cultures. The qualitative and quantitative research findings concerning headlines and sub-headlines discussed here, as well as their relation in the two cultures, may be of relevance to the work of all those interested in the mutual relation between language and popularization of science, in particular to linguists, translators, sociologists, philosophers of culture as well as journalists.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przeprowadzenie wstępnej analizy instytucji umowy o mediacje w kontekście prawa kolizyjnego. Szczególną uwagę poświęcono zagranicznej spółce kapitałowej będącej stroną umowy o mediacje z podmiotami prawa polskiego. Artykuł zawiera charakterystykę prawną umowy o mediację, która jest uregulowana w art. 183[1] kodeksu postępowania cywilnego. Przedstawiono w nim specyfikę spółki kapitałowej jako strony zawierającej umowę o mediację. Analiza uwzględnia regulacje prawa polskiego, w tym ustawę z 4 lutego 2011 r. - Prawo międzynarodowe prywatne oraz regulacje konwencji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to carry out a preliminary analysis of the institution of the agreement for mediation in the context of conflict of laws. Particular attention was devoted to a foreign corporation, as a party to agreement for mediation with Polish legal entities. The article contains legal characterization of the agreement for mediation, which is governed by the Article 183[1] of Code of Civil Procedure. It presents the nature of corporation as contracting party for mediation. The analysis covers regulations of the Polish law, including the Act on Private international law of 4 February 2011, as well as international conventions and regulations of European Union law. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na to jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie. Zaprezentowano przebieg mediacji oraz rolę mediatora. Przybliżono możliwe korzyści wynikające z przeprowadzenia mediacji. Podpowiedziano w jakich przypadkach należy zwracać się o pomoc do mediatora.
XX
Rozwój społeczeństw demokratycznych doprowadził do wzrostu znaczenia nowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, której jednym z głównych założeń jest "poprawa" komunikacji między stronami. Mediacja, która jest najpopularniejszą i najczęściej stosowaną formą alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Polsce, przy zachowaniu nadrzędnej pozycji sądów stanowi uzupełnienie mechanizmów wymiaru sprawiedliwości. Za Rekomendacją R(2001)9 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 5 września 2001 r. wprowadzono mediację do postępowania przed sądami administracyjnymi, a ze względu na bardzo mały stopień wykorzystywania tego rozwiązania ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego mediację wprowadzono do postępowania administracyjnego. W artykule podjęto próbę analizy postępowania mediacyjnego w postępowaniu administracyjnym pod kątem jego właściwości komunikacyjnych. Przy wykorzystaniu metody formalno-dogmatycznej oraz analizy dostępnej literatury przedstawione zostały zarówno zalety mediacji, wady obowiązujących regulacji prawnych, jak i przyczyny marginalnego wykorzystania tego rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of democratic societies has led to an increase in the importance of new alternative dispute resolution methods, in particular mediation, of which one of the main assumptions is to "improve" communication between the parties. Mediation, which is the most popular and most frequently used form of alternative dispute resolution methods in Poland, while maintaining the superior position of the courts, serves as a supplement to the mechanisms of the judicial administration of justice. Following Recommendation R(2001)9 of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 5 September 2001, mediation was introduced to proceedings before administrative courts, and due to the very low level of use of this solution by the Act of 7 April 2017 amending the Act - Administrative Procedure Code, mediation was introduced into the administrative procedure. The article is an attempt to analyze the mediation procedure in administrative proceedings in terms of its communication properties. It presents the advantages of mediation, the disadvantages of the applicable legal regulations and the reasons for the marginal use of this solution by using the formal- -dogmatic method and the analysis of the available literature. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka sprawiedliwości naprawczej. Przedstawiono istotę oraz przykładowe definicje, aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest sprawiedliwość naprawcza. Dokonano charakterystyki wybranych instrumentów, do których należy przede wszystkim mediacja, negocjacje i konferencje sprawiedliwości naprawczej, które wzmacniają pozycję ofiary oraz pozwalają sprawcy na złagodzenie skutków popełnionego przestępstwa. Scharakteryzowano niektóre elementy mediacji i negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem naprawienia szkody oraz pojednania. W rozwiązaniach tych konflikt zostaje przekazany w ręce podmiotów najbardziej zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy, a pozytywne efekty procedur naprawczych są widoczne nie tylko dla pokrzywdzonego i sprawcy, lecz także dla społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the issue of restorative justice. The essence and exemplary definitions were presented to answer the question of what restorative justice is. Selected instruments are characterized, including mediation, negotiations and restorative justice conferences, which strengthen the position of the victim and allow the perpetrator to mitigate the consequences of the committed crime. Some elements of mediation and negotiation are characterized, with particular emphasis on redress and reconciliation. In these solutions, the conflict is handed over to the entities most interested in resolving the case, and the positive effects of the corrective procedures are visible not only for the aggrieved party and the perpetrator but also for society. (original abstract)
11
Content available remote Mediacje jako alternatywa dla postępowań upadłościowych
75%
XX
Celem artykułu jest prezentacja aktualnego modelu dochodzenia wierzytelności w zbiorowym postępowaniu egzekucyjnym (upadłość). Wyróżniamy dwa przeciwstawne modele egzekucji zbiorowej. Jeden przyjazny wierzycielom - restrykcyjny. Drugi przyjazny dłużnikom - restrukturyzacyjny. W artykule zaprezentowano także pośredni model instytucji upadłości z ograniczoną interwencją państwa w gospodarkę, pozostawiający luz decyzyjny sędziemu w podjęciu decyzji o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, w szczególnych przypadkach, podyktowanych sytuacją finansową czy względami społecznymi. Model ten powinien stanowić etap przejściowy do wdrożenia modelu opartego na polityce drugiej szansy, w którym państwo udzielałoby ograniczonej pomocy przedsiębiorcom w kryzysie. Artykuł podejmuje również rozważania w zakresie dopuszczalnego w świetle prawa, alternatywnego trybu rozwiazywania sporów w postaci mediacji, zamiast zbiorowych postępowań egzekucyjnych. Zaprezentowano zalety tego typu postępowań. Nowa instytucja mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, została wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1, która weszła w życie w dniu 10 grudnia 2005 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the mediation as an alternative to business conducted against the insolvency proceedings. Insolvency proceedings leading to the dismantling of entrepreneurs. Mediation gives you the chance to survive and maintain relationships with creditors.(original abstract)
EN
Purpose - The aim of this paper is to determine the role of the technology park support in the relationship between entrepreneurial orientation (EO) and enterprise performance. Research method - A multi-stage statistical analysis with elements of econometrics was utilised. The reliability of individual scales by Cronbach's alpha test was performed. Variables were treated as reflective and latent and exploratory and confirmatory factor analysis was performed. The relationship between the variables studied (analysis of Pearson correlation and Tau-B Kendall) was assessed. The Structural Equation Modelling (SEM) technique was used, including mediation analysis. Results - Technology park support is not a significant mediator of the relationship between EO and performance. Originality / value / implications / recommendations - The study results are a good starting point for further research to identify the variables which mediate the EO-performance relationship. They are also an inspiration to examine why companies in technology parks do not use the offer of support from these centres. (original abstract)
13
Content available remote Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie rosnącej roli umiejętności negocjacyjnomediacyjnych w modelu kompetencji menedżerskich, co wynika z dynamiki procesów globalizacyjnych generujących różnice międzykulturowe i wzrostu zapotrzebowania na wartości etyczne w czasach niepewności ekonomiczno-politycznej. Opisane zagadnienia zbadano na podstawie analizy literatury przedmiotu, analizy badań wtórnych cytowanych w literaturze przedmiotu oraz na podstawie obserwacji uczestniczącej w czasie negocjacji i mediacji w organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the increasing role of negotiation and mediation skills in the model of managerial competence resulting from the dynamic nature of globalization processes that generate cultural differences and a growing demand for ethical values in times of economic and political uncertainty. The ability to negotiate and mediate is today one of the most important competences for leaders and team members who are supposed to accomplish the task of organizing the knowledge-based economy. The issues discussed are examined through an analysis of pertinent literature, secondary research cited in sources, and on the basis of observation made while taking part in negotiations and mediation conducted in selected organizations. (original abstract)
14
75%
EN
In the era of progressive economic and trade cooperation at a national and international level, the number of disputes related to them is increasing. Statistics overviewing the activity of Polish courts dealing with proceedings in commercial cases confirm the fact. The development of alternative disputes resolution instruments, in particular regarding arbitration and mediation, gives rise to hope for remedying the situation. At the moment their scope is of little significance related to the entirety of legal transactions. Moreover, there are areas virtually devoid of them. The Podlaskie region is one of such areas. Recently, collaboration of the Chamber of Industry and Commerce in Bialystok and the Faculty of Law of University of Bialystok resulted in the launch of the Arbitration and Mediation Center of the Podlaskie region. As a part of the project, mediation services were commenced and further steps to launch the Eastern Court of Arbitration were taken. It seems that the undertaking can bring satisfactory results for socio-economic trading. The assumption will be possible to be verified in practice in the nearest future. (original abstract)
XX
Włączone cały dzień radio, otwarte lub zamknięte okno, zbyt głośna rozmowa - to jedne z częstszych powodów konfliktów w organizacjach. Naprawdę? Ależ tak. Najtrudniejsze konflikty w swoim przebiegu dotyczą - wydawałoby się - najbardziej błahych spraw. A menedżer musi umieć je rozwiązywać. (fragment tekstu)
XX
Zgodnie z brzmieniem przepisów znowelizowanej w 2016 r. ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, podmioty sektora finansów publicznych pozostające w sporze cywilnoprawnym mają możliwość, po spełnieniu wskazanych w przepisach przesłanek, zawarcia ugody, w tym ugody w wyniku postępowania mediacyjnego bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja ta daje wprost podmiotom sektora finansów publicznych "zielone światło" dla korzystania z dobrodziejstwa mediacji jako alternatywnego dla długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego, w celu zakończenia sporu przy pomocy bezstronnego fachowca, jakim jest mediator, w sposób obustronnie korzystny. Niniejsze opracowanie daje podstawową wiedzę o mediacji, o trybach jej wszczęcia, przebiegu i kolejnych etapach postępowania mediacyjnego, czasie trwania i kosztach, aż do zatwierdzenia ugody mediacyjnej przez sąd.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the wording of the provisions of The Public Finance Act and the Act on liability for violation of public finance discipline amended in 2016, introduced by the Act amending certain acts to facilitate debt recovery, entities of the public finance sector remaining in a civil law dispute have the option, after meeting the requirements specified in the provisions, to reach a settlement, including a settlement as a result of mediation proceedings without being subject to the charge of violating public finance discipline. The amendment gives directly to the public finance sector entities a "green light" for using the benefits of mediation as an alternative to long-term and costly court proceedings, in order to end the dispute with the help of an unbiased specialist, which is a mediator in a mutually beneficial way. This study gives basic knowledge about mediation, the procedures for its initiation, course and subsequent stages of mediation proceedings, duration and costs, up to the approval of a mediation settlement by the court.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie pojęcia dyskursu w prawie na przykładzie wybranych instytucji, w tym przede wszystkim mediacji i jej porównania z postępowaniem sądowym. Analiza przeprowadzona została w perspektywie filozoficznoprawnej i przede wszystkim opiera się na teorii Jürgena Habermasa. Niniejszy artykuł dotyczy w dużej mierze pojęcia dyskursu praktycznego. Celem artykułu jest wykazanie, czy mówiąc o prawie i jego instytucjach, w tym w szczególności o mediacji możemy w rzeczywistości mówić o dyskursie praktycznym. Interesującą kwestią jest także poszukiwanie elementów różnorodnych koncepcji sprawiedliwości w analizie dyskursu mediacyjnego, a przede wszystkim sprawiedliwości proceduralnej i naprawczej. Rozważania w tym zakresie prowadzą do wniosku, że mediacja odpowiada cechom dyskursu praktycznego według J. Habermasa w większym stopniu niż postępowanie sądowe, a także wyraża się poprzez pojęcia sprawiedliwości proceduralnej i sprawiedliwości naprawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is to present the concept of discourse in law on the basis of selected institutions, in particular mediation and comparison with trial. The analysis was carried out in a philosophical perspective and above all, it is based on the theory of Jürgen Habermas. This article deals mainly with the notion of practical discourse. The aim of the article is to show whether, speaking about law and its institutions, in particular mediation, we can actually talk about practical discourse. An interesting issue is also the search for elements of various concepts of justice in the analysis of mediation discourse and above all procedural and restorative justice. Considerations in this respect lead to the conclusion that mediation corresponds to the features of practical discourse according to Habermas to a greater extent than judicial proceedings, and is expressed through the concepts of procedural justice and restorative justice.(original abstract)
XX
Mediacja w procedurze administracyjnej jest nową instytucją, dającą szansę na bardziej przyjazne postrzeganie administracji publicznej, ale stwarzającą też wiele wątpliwości. Wynikają one przede wszystkim z charakteru władztwa administracyjnego organów administracji, ale nie tylko. Jako barierę wskazuje się bowiem także zasadę praworządności i prawdy obiektywnej oraz zasadę dobrowolności mediacji, która może zostać wykorzystana w niewłaściwy sposób, sprzeczny z założeniami ustawodawcy. Jak wynika z analizy tytułowego zagadnienia, w postępowaniu administracyjnym jest miejsce na mediację. Jednak to, czy spełni ona pokładane w niej nadzieje, zależy w dużej mierze od postawy stron i organów administracji, a właściwie jej pracowników, dla których mediacja stanowi niewątpliwie wyzwanie w płaszczyźnie nie tylko procesowej, lecz także mentalnościowej. Wprowadzenie mediacji do k.p.a. należy ocenić pozytywnie przede wszystkim w odniesieniu do realizacji zasady wzbudzania zaufania obywateli do władzy publicznej. Mediacja może też stanowić skuteczny instrument eliminowania konfliktów w administracji, a przez to również przyczynić się do ograniczenia liczby spraw wymagających rozpatrzenia przez sądy administracyjne. Ważne jednak, aby stworzona szansa została właściwie wykorzystana i aby nastąpiła dalsza transformacja charakteru administracji z władczej na mediacyjną, bardziej przyjazną podmiotom administrowanym. Jest to trend nie tylko polskiego ustawodawstwa, lecz także innych państw, za którym powinniśmy podążać. (abstrakt oryginalny)
EN
Mediation in the administrative procedure is a new institution that provides a chance for an improved perception of public administration, yet it also gives rise to a range of doubts. The latter spring chiefly, though not solely, from the nature of administrative control. The principles of the rule of law, objective law, and voluntary mediation, which may be taken an improper advantage of, contrary to the legislator's intentions, are also identified as barriers. Analysis of the issue implies that administrative proceedings leave room for mediation. Whether it will fulfil expectations, however, largely depends on the attitudes of parties and administrative authorities, or their employees, to be precise, for whom mediation is undoubtedly both a processual and mental challenge. The introduction of mediation to the Code of Administrative Procedure is to be applauded, mainly from the perspective of inducing citizens' trust in public authorities. Mediation may also prove an effective instrument of eliminating conflicts in administration and thus contribute to reducing the caseload to be heard by administrative courts. It is important, though, for this opportunity to be taken proper advantage of and for the transformation of administration from controlling to mediating and more friendly to subjects administered to continue. This is a trend that deserves to be followed not only in Polish but also other legislations. (original abstract)
XX
Przepisy o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają fundamentalne znaczenie dla realizacji traktatowej zasady swobodnego przepływu osób. Stosowanie rozpo- rządzeń nr 883/2004 i 987/2009 napotyka jednak w praktyce trudności i staje się przedmiotem sporów między państwami członkowskimi. Spory te dotyczą sposobu interpretacji przepisów unijnych bądź okoliczności faktycznych istotnych dla oceny danej sprawy. Przedłużające się, niezałatwione konflikty między administracjami państw członkowskich z jednej strony gene- rują koszty i obciążenia dla zaangażowanych w nie instytucji, z drugiej uderzają w zaufanie obywateli i przedsiębiorców do prawa Unii Europejskiej i stawiają pod znakiem zapytania skuteczność ochrony socjalnej, którą przepisy o koordynacji mają gwarantować. Kwestia szybkiego i ostatecznego rozwiązywania sporów ma więc doniosłe znaczenie praktyczne, zarówno w sensie systemowym, jak i jednostkowym. Spory z obszaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mogą być rozstrzygane w postępowaniach sądowych, prowadzonych przed sądami krajowymi lub Trybunałem Sprawied- liwości Unii Europejskiej (TSUE), albo w postępowaniach pozasądowych, opartych na formule dialogu, koncyliacji, a już wkrótce także mediacji między administracjami państw członkowskich. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie dostępnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów między państwami członkowskimi. Zagadnienie to zasługuje na pogłębioną analizę, gdyż ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w tej materii. Głównymi czynnikami rozwoju były nowe rozstrzygnięcia TSUE oraz powołanie do życia w2019 r. Europejskiego Urzędu ds. Pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The provisions on the EU coordination of social security systems are fundamental to the implementation of the Treaty principle of free movement of persons. Unfortunately, the application of Regulations No. 883/2004 and 987/2009 is in practice difficult, and becomes the subject of disputes between Member States, that concern either the way the EU rules are interpreted, or the factual circumstances relevant to the assessment of the given case. Protracted, unsolved conflicts between Member States' administrations, on the one hand, generate costs and burdens for the institutions involved, while on the other, undermine the trust of citizens and businesses in EU law and call into question the effectiveness of the social protection the coordination rules are supposed to guar- antee. The issue of the efficient settlement of disputes is therefore of major importance, both in a systemic and individual sense. Disputes arising from the coordination of social security systems regulations may be settled either in judicial proceedings before the na- tional courts, or the Court of Justice of the European Union (CJEU) or in out-of-court proceedings based on dialog, conciliation or - soon - also mediation between national administrations. This article aims to introduce the available out-of-court dispute settle- ments methods that can be used by Member States. This issue deserves to be analyzed in depth, as recent years have brought about significant changes in this matter. The main development factors were the new rulings of the CJEU and the establishment of the European Labour Authority in 2019.(original abstract)
20
Content available remote Mediation as a Tool For Regional Development in Resolving Commercial Disputes
75%
EN
Globalization has changed the paradigms in which organizations operate, the isolated development of the company not allowed to grow efficiently, so they need to seek tools to jointly develop organizations in the region, to increase the competitiveness of the area and the lifetime of the company. The effective resolution of problems arising between the actors of trade relations allow them to be more durable and effective, one of the tools to achieve this goal is mediation. The objective of this research was to analyze how decisions about the commercial disputes in SMEs are taken. To meet this objective a qualitative methodology was used in addition to techniques such as interviews, observation and document analysis. Result indicates that ADR within the organization are not used due to ignorance of the decision makers. The problem were solved using judicial decisions, which generated in most of the cases the loss of the commercial relationship, so the use of consensual dispute resolution methods in the area will generate harmonic, peaceful and friendly relations that would help growth and regional development. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.