Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 611

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hotel industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
Artykuł teoretycznie analizuje wpływ opinii hotelu w Internecie na wyniki finansowe firmy hotelarskiej. Artykuł zawiera przegląd literatury koncentrującej się na biznesie hotelowym i koncepcji zarządzania reputacją, które wpływają na decyzje podejmowane przez gości. Przedstawiono dotychczasowe wyniki badań akademickich w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu opinii w Internecie na rezerwacje usług hotelowych, a tym samym przychody finansowe hoteli. Celem artykułu jest przegląd i podsumowanie dotychczasowych badań, ponieważ obecnie akademickie pole eksploracji w tej dziedzinie jest w większości nieznane w literaturze polskiej. Wnioski z tego artykułu wskazują, iż opinie online mają ogólnie pozytywny wpływ na decyzje konsumentów dotyczące zakupu usług hotelowych. Wskazać także można korelację między rekomendacjami internetowymi konsumentów a wynikami finansowymi hoteli.(abstrakt oryginalny)
EN
This article reviews theoretically the impact of opinions about a hotel on the Internet on the financial results of a hotel company. The paper includes an overview of literature focused on hotel business and the reputation management concept which influence the decision-making process of guests. It presents other academic findings on this matter especially focusing on impact of reviews on hotel bookings and revenue. The aim of the article is to present previous research conducted in order to find if reviews on the Internet influence decisions of other people and at the same time influence hotel revenue. So far the academic field of explorations on this matter has been mostly unknown in Polish literature. The conclusions of this paper show online reviews which have generally a positive influence on consumers' decision to purchase hotel services. Most of the presented research indicate strong correlation between online consumer recommendations and financial results of hotels.(original abstract)
EN
Research background: There are numerous interactions between the natural environment and a hotel company. On the one hand, the natural environment affects the hotel; on the other hand, the hotel has a significant impact on the environment. Dynamic changes in the natural environment and their effects on the functioning of hotels make it important to assess the strength and directions and to identify the conditions and consequences of these mutual interactions.Purpose: The paper aims to assess interactions taking place between the natural environment and hotels located in Wroclaw, Poland. Research methodology: The main research method was a diagnostic questionnaire survey. The study was carried out 2017 among the owners or managers of 24 hotels from Wrocław. Chi-squared tests were conducted and Cramer's V measures of association were calculated. The level of statistical significance was set at ex ante α = 0.05. Results: In the opinion of the highest percentage of respondents, interactions between the natural environment and Wroclaw hotels are of low strength and are neutral. The hotel type was associated with the strength of the environmental impact on the hotel. In the Wrocław hotels that were researched there were significant correlations between the strength of the hotel's impact on the natural environment, hotel specific location, and quality standard (hotel rating). Novelty: Potential correlations between the strength and directions of interactions between hotels, as well as between the natural environment and organizational and functional characteristics of urban hotels have not been researched before. (original abstract)
XX
W artykule autorka prezentuje przegląd i analizę literatury obcej oraz wyników badań na temat zachowań klientów poszukujących usług zakwaterowania i dokonujących rezerwacji przez Internet oraz ich oczekiwań dotyczących cen noclegów. Przedstawia ponadto - z perspektywy hoteli - problem związany ze współpracą z turystycznymi pośrednikami internetowymi, obejmujący ustalanie cen w poszczególnych kanałach dystrybucji. Autorka rozważa rozwiązanie dla hoteli, które z jednej strony pozwala utrzymać lojalność klientów, a z drugiej strony ułatwia skuteczną współpracę z internetowymi pośrednikami. Zastosowana metoda badawcza obejmuje przegląd literatury oraz jej krytyczną analizę(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author presents an overview and analysis of foreign literature and available research on customer behavior and expectations of customers looking and booking accommodation services via Internet. Moreover, from the perspective of hotels the paper shows a problem connected with the collaboration with e-intermediaries including the issue of setting prices in individual distribution channels. The author proposes the solution which on the one hand maintains customer loyalty, on the other allows effective collaboration with online intermediaries(original abstract)
XX
Głównym problemem badawczym pracy była kwestia uwarunkowań innowacyjności hoteli. W ramach badań wykorzystano metody: dedukcji, dokumentacyjną, delficką oraz sondażu diagnostycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że niespełna połowa rozpatrywanych przedsiębiorstw hotelowych wdrożyła w ostatnim roku jakąś innowację. Najważniejszymi wewnętrznymi uwarunkowaniami innowacyjności okazały się: kreatywność pracowników, dostęp do rzetelnych informacji rynkowych oraz umiejętność antycypowania zmian w otoczeniu. Główne determinanty zewnętrzne to natomiast: zmieniające się gusty i preferencje gości, wzrost konkurencji na rynku oraz postęp naukowo- -technologiczny. Istotnie częściej innowacje były wprowadzane w hotelach z kapitałem zagranicznym oraz w obiektach większych. Duże znaczenie aplikacyjne poruszanych w pracy kwestii sprawia, że niezbędne jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie
EN
The main issue of this research paper are conditions of hotels' innovativeness. In the study following methods were used: deduction, documentary method, Delphi method and diagnostic survey. The analysis found that fewer than a half of considered hotel enterprises have implemented an innovation in the last year. The most important internal determinants of innovations were: creativity of employees, access to reliable market data and the ability to anticipate changes in the environment. On the other hand, the main external determinants were: changing tastes and preferences of customers, increasing market competition, scientific and technological progress. Significantly, innovations were more frequently introduced in hotels with foreign capital and in larger objects. The importance of the issues raised in the article makes it essential to conduct further research in this area.(original abstract)
XX
Problematyka procesu zarządzania ukierunkowanego na kreację wartości nie jest szeroko rozpoznana w odniesieniu do przedsiębiorstw hotelowych. W artykule zaprezentowano wyniki badania nad generowaniem przez nie wartości na przykładzie Grupy Kapitałowej Orbis. Skorzystano z metody case study. Celem badania jest określenie możliwości wykorzystania finansowych generatorów wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelowym. Podstawą wnioskowania była ekonomiczna wartość dodana w wersji oczyszczonej (REVA) oraz finansowe generatory wartości (FGW) określone przez Alfreda Rappaporta [1999]. Zbadano zależności występujące pomiędzy tymi zmiennymi oraz obliczono współczynniki korelacji. Wyniki badania wskazują na ograniczoną możliwość wykorzystania FGW w przedsiębiorstwach hotelowych ukierunkowanych na kreację wartości(abstrakt oryginalny)
EN
Issues concerning management process directed into value creation are slightly recognized in the field of hotel companies. In the paper the author presents the results of study on value generation by those companies in which a listed capital group - Orbis was used to exemplify. Case study method was chosen. The objective of the paper is to determine the possibility of using FGW in managing a hotel enterprise. The basis of the reasoning is an economic value added in a refined version (REVA) and Rappaport's [1999] value drivers (FGW). The relation between those two variables have been examined and correlation coefficient has been calculated. The results show that the possibility of using FGW in hotel companies directed into value creation is limited.(original abstract)
6
Content available remote Ruch turystyczny w miastach wojewódzkich Polski
80%
XX
W artykule zostanie przeprowadzona analiza ruchu turystycznego w miastach wojewódzkich Polski w roku 2007 na podstawie oficjalnych danych statystycznych GUS dotyczących rejestrowanej bazy noclegowej oraz rejestrowanego ruchu turystycznego w tej bazie. W celu zaobserwowania zmian porównano natężenie ruchu turystycznego w 2007 roku z natężeniem sprzed pięciu lat to jest z 2002 roku. (fragment tekstu)
EN
In the article analysis of tourism fl ows of provincial capitals in Poland in 2007 year was carried out. The variables: number of tourists accommodated, number of nights in accommodation were described using selected measures of structure and dynamics. To notice a difference in tourism fl ows, data from 2007 year was compared with data from 2002 year. (original abstract)
7
Content available remote Service Value in Hospitality Industry
80%
XX
Dostarczenie klientowi produktu o odpowiednim współczynniku "cena - jakość" jest kluczem do sukcesu w wielu sektorach gospodarki. Również menedżerowie przedsiębiorstw hotelarskich powinni w swoich działaniach uwzględniać elementy łańcucha wartości. W artykule przedstawiono przykłady polityki jakości w przedsiębiorstwach hotelarskich zrzeszonych w Łotewskim Związku Hotelarzy i Restauratorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The unique characteristics of service, which include - intangibility, inseparability, heterogeneity, perishability, made it necessary to propound a new dimension of value chain. The value chain required in the service industry is different from that of the manufacturing industry and is built up on value co-creation system. The research conducted does not give a complete picture about the situation on the hotel market in Latvia, but it gives an overview, what the main values for hotel managers in Latvia are. As it was mentioned before there are very few investigations about customer value and services value, further work should be done and the information gained will be used during the next stage of the research, which is to develop a model for maximizing a service value in hospitality industry. (fragment of text)
8
Content available remote Brand's Country-of-origin Effect on Demand for Hotels : an Exploratory Study
80%
EN
The purpose of this study is to explore the effects of a brand's country-of-origin for a hotel on its geographic markets. The globalization of tourist markets has recently increased the importance of foreign demand for most European destinations, and the role of brands in attracting foreign demand is growing as a consequence. The brand is one of the key assets of multinational companies in tourism. Among the several determinants of consumer brand knowledge in the global competitive arena, country-of-origin (COO) effects remain among the most researched. Through an exploratory study, based on a survey of 95 branded hotels located in Italy belonging to 16 brands having USA, Spain, France and UAE as COO, we investigated the relationship between the hotel brand's COO and the top 5 geographic markets for the hotel. Our exploratory study demonstrates that in over 95% of cases the brand's COO market is one of the top 5 feeding markets for a hotel, thus indicating that, for a hotelier, choosing a certain hotel brand as franchisor or management company will significantly determine the geographic provenience of its hotel's guests. (original abstract)
XX
Kolory stanowią jeden z głównych składników tworzących tożsamość firmy. Są ważnym elementem wizerunku i pozawerbalnym narzędziem komunikacji z klientem. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących znaczenia kolorów w marketingu. Wskazano zestaw skojarzeń oraz przybliżono rolę, jaką odgrywają w systemie identyfikacji wizualnej firmy. Wyniki przeprowadzonych badań dostarczają informacji na temat pozytywnych cech symbolizowanych przez sześć podstawowych barw. Praktyczny wymiar publikacji ma pozwolić zarządzającym dostosować barwy do atrybutów rynku turystycznego przed wprowadzeniem usługi lub rozpoczęciem kampanii promocyjnej.(abstrakt autora)
EN
Colours constitute one of the major factors creating the identity of the company. They are a significant element of the image and a tool for the non-verbal communication with a client. The article includes the review of studies concerning the meaning of colours in marketing. A set of associations was shown and the role that they play in the system of visual identification of the company was explained. The results of the research provide information concerning positive features symbolized by six basic colours. A practical character of the publication is to allow managers to adapt colours to the attributes of the tourist market prior to introducing new services or commencing promotional campaign. (original abstract)
10
Content available remote Service Quality in the Tricity Hotels: Managers' Perspective
80%
XX
Niniejszy artykuł podejmuje próbę analizy oczekiwań gości hotelowych w percepcji kadry zarządzającej. Celem opracowania było zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami gości trójmiejskich hoteli względem jakości usług a interpretacją tych oczekiwań przez kadrę zarządzającą badanych obiektów. W literaturze przedmiotu rozbieżność tę definiuje się jako lukę pierwszą w modelu doskonalenia jakości usług, a jej wystąpienie może stanowić przyczynę dostarczenia zupełnie odmiennej usługi,niż oczekiwałby tego gość hotelowy. Głównym wnioskiem wynikającym z analizy wyników badań jest to,że istnieje pewna rozbieżność między oczekiwaniami gości hotelowych względem usług a interpretacją tych oczekiwań przez usługodawcę. Generalnie menedżerowie przewartościowali oczekiwania gości hotelowych na poziomie wiodących wymiarów jakości. Jednakże szczegółowa analiza na poziomie cząstkowych wyróżników jakości dowiodła istnienia takich aspektów jakości, które będąc szczególnie ważne dla gości zostały odmiennie zinterpretowane przez kadrę zarządzającą.(fragment tekstu)
EN
This article attempts to analyze guests‟expectations in perception of managers in the Tricity Hotels. The aim of the study was to identify differences between hotel guests‟ expectations towards service quality and its interpretation by the management of those hotels. In the literature, this discrepancy is defined as the first gap in the model of service quality improvement. Occurrence of this gap may be the cause of providinga completely different service than expected by hotel guests . The main conclusion is that there is discrepanc y between hotel guests‟ expectations and the way how they are interpreted by the service provider. Generally, managers have overestimated the real expectations of hotel guests, and it is visible both at a general level and the leading dimensions of service quality. However, detailed analysis proved the existence of such quality aspects that are particularly important for visitors and simultaneously have been differently interpreted by the management.(original abstract)
11
80%
XX
Analizując tempo rozwoju hotelowych obszarów spa i wellness także na polskim rynku, warto zadać sobie pytania, kim jest indywidualny konsument korzystający z tego typu usług oraz jakie są motywy zakupu i korzystania przez niego z produktu wellness? Zapoznanie się z motywami, które skłaniają konsumentów indywidualnych do korzystania z usług hotelarskich realizowanych na rynku turystyki spa i wellness jest sprawą ważną, ponieważ odpowiedzi na pytanie, dlaczego konsument tak postępuje, pozwalają zrozumieć jego oczekiwania. Określenie sylwetki konsumenta indywidualnego daje natomiast hotelowi informacje, jak dobrać odpowiednie menu usług hotelarskich, kierowanych na rynek turystyki spa i wellness oraz jak opracować dla nich skuteczne narzędzia marketingowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the market of the customers of spa and wellness hotels. The idea of spa and the philosophy of wellness have been demonstrated in the aspect of approach to the hotel product expected by consumers. The difference between the concept of spa and wellness as well as the polysemous character of the spa concept have been emphasised. Two elementary groups of segmentation criteria have been distinguished for this market: variables describing characteristics of consumers and variables explaining behaviours of consumers in order to enable the segmentation of the market of spa and wellness hotel products. On the basis of the defined criteria of segmentation, taking into account the results of own research by authors, the profiles of consumers coming to spa and wellness hotels mainly with the pro - health objective have been created.(original abstract)
XX
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań mających wpływ na działalność obiektów typu spa w oparciu o analizę przypadku praktycznego, a dokładnie hotelu AQUARIUS SPA*****, zlokalizowanego w Kołobrzegu. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Pierwsze dwie mają charakter teoretyczny, w których przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące hoteli spa oraz zidentyfikowano uwarunkowania mające wpływ na ich funkcjonowanie. Część trzecia natomiast przedstawia analizę przypadku konkretnego hotelu w kontekście omówionych teoretycznie uwarunkowań. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to present selected determinants influencing the activities of SPA facilities on the basis of a case study analysis of hotel AQUARIUS SPA*****, located in Kołobrzeg. The paper is divided into three parts. The first two parts are theoretical, presenting background information about spa hotels and identifying factors that influence their functioning. The third part presents a case study of a specific hotel in the context of the determinants discussed. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest charakterystyka podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem zakładami hotelarskimi. Podkreślono, że zakład hotelarski wymaga, poza znajomością ogólnych zasad managementu, znajomości podstawowych cech działalności hotelarskiej oraz ich wpływu na proces skutecznego zarządzania. Autor przedstawia model zarządzania zakładem hotelarskim.
EN
A recent study conducted on the attitudes of management and staff in the hotel industry has shown that a major component of all manager's jobs is "getting things done" - a common orientation to activity and results. They are concerned with using techniques in an integrated way to apply to the problems facing the unit and the organization. Results that a manager is concerned with must be derived from the three major components of the hotel operation: the customers, the work-force and the assets. We suggest a model of hotel management based on the concept of key result areas. A successful manager is concerned with achieving results in certain key areas of the business. (original abstract)
EN
The current paper researches and analyses the start and development of the hotel business in Lviv of the interwar period. The main focus is set on the division of accommodation establishments into categories, their structure and location. Much attention is also paid to the description of hotels and their pricing policy depending on their status and venue. Numerous tables help to structure the statistical data, especially their client capacity, number of rooms, location etc.(original abstract)
XX
Publikacja porusza istotny temat współczesnej mody na rewitalizowanie i przekształcanie dawnych budynków przemysłowych w nowoczesne obiekty komercyjne. Pośród wielu możliwości zagospodarowania ważne miejsce zajmują obiekty hotelarskie. Otwieranie nowoczesnych hoteli loftowych przyczynia się do urozmaicenia oferty turystycznej i ożywienia dawnych dzielnic przemysłowych, przyciąga także na ich obszary nowych turystów. Celem publikacji jest wykazanie, że obiekty loftowe, w tym szczególnie hotele, mogą przyczynić się do rewitalizacji znacznych obszarów miejskich, poprawy sytuacji gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości. Metody badawcze zastosowane w pracy to krytyka piśmiennicza i analiza najnowszych danych wtórnych. W publikacji wykorzystano również luźne rozmowy telefoniczne przeprowadzone w 2019 roku z managerami znanych hoteli loftowych w całej Polsce. Publikacja została napisana przy wykorzystaniu danych zwartych, artykułów naukowych oraz danych netograficznych. Rezultaty analizy naukowej wskazują, że hotelarstwo loftowe w Polsce rozwija się w sposób systematyczny i staje się trwałym elementem współczesnego rynku hotelarskiego. Implikacje teoretyczne i praktyczne pracy wskazują, że beneficjentami rozwoju tej gałęzi hotelarstwa będą zarówno miasta - siedziby hoteli, jak i ich klienci. W przyszłości można się spodziewać dalszego rozwoju tego segmentu hotelarstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the important topic of contemporary trend for revitalising and transforming old industrial buildings into modern commercial facilities. Among many development options, hotel facilities occupy an important place. The opening of modern loft hotels contributes to diversifying the tourist offer, reviving former industrial districts and attracting new tourists into those areas. The aim of the publication is to show that loft facilities, in particular hotels, can contribute to the revitalisation of significant urban areas, improvement of the economic situation and development of entrepreneurship. Research methods used in the work are literary criticism and analysis of the latest secondary data. The publication also uses loose phone calls made in 2019 to managers of well-known loft hotels all over Poland. The publication was written using compact data, scientific articles and netographic data. The results of scientific analysis indicate that loft hotel industry in Poland is developing systematically and is becoming a permanent element of the modern hotel market. The theoretical and practical implications of the work indicate that the beneficiaries of the development of this branch of hospitality will be both cities - hotel headquarters, as well as their clients. Further development of this hotel segment can be expected in the future. (original abstract)
XX
Z ekonomicznego punktu widzenia wybór lokalizacji hotelu jest najważniejszą decyzją podejmowaną przez przedsiębiorcę na etapie przedinwestycyjnym projektu biznesowego. Atrakcyjna lokalizacja obiektu oraz odpowiednio dopasowany do niej program usługowy mogą decydować o poziomie rentowności i w rezultacie o perspektywach rozwojowych hotelu. Celem poznawczym pracy jest próba określenia najważniejszych czynników decydujących o miejscu lokalizacji nowopowstałych hoteli biznesowych i wypoczynkowych. W obszarze teoretycznym zastosowano metodę dedukcji, zaś w sferze empirycznej: sondaż diagnostyczny, obserwację pośrednią oraz metody: dokumentacyjną i statystyczną. Zakres przestrzenny badań obejmował województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie, zaś czasowy lata 2000-2009. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że najważniejszymi czynnikami lokalizacji hoteli biznesowych były: dostępność komunikacyjna, zachęty inwestycyjne o charakterze planistyczno-administracyjnym, podaż usług turystycznych, poziom rozwoju gospodarczego, stopień internacjonalizacji gospodarki oraz dostępność gruntów inwestycyjnych. W analizowanej grupie hoteli wypoczynkowych istotnymi statystycznie czynnikami lokalizacji okazały się natomiast: walory turystyczne (naturalne), dostęp do wykwalifikowanych kadr hotelarskich, zachęty inwestycyjne (planistyczno-administracyjne), wzrost konkurencji w sektorze hotelarskim oraz podaż usług turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
From the economic point of view the choice of a hotel location is the most important decision for an investor, made at the pre-investment stage of a business project. An attractive building location and a service programme appropriately matched to it determine the profitability level and as a result the development prospects of the hotel. An attempt to determine the most important factors of the location of newly built business and holiday hotels is the aim of the paper as well as the use of documentary and statistical methods in the empirical domain. The spatial scope of the survey comprised Dolnośląskie Voivodship, Opolskie Voivodship and Śląskie Voivodship, while the time covered the years 2000-2009. The analysis of the survey results have shown that the most important factors for business hotel locations comprised transportation access, investment incentives of a planning-administration nature, the supply of tourist services, the level of economic development, the degree of economy internationalization as well as availability of investment areas. In addition, in the analyzed group of holiday hotels the tourist (natural) values, access to skilled hotel staff, investment incentives (of a planning-administration nature), an increase in competition in the hotel sector as well as the supply of tourist services turned out to be statistically significant location factors. After the survey, numerous leads appeared, which in the authors' opinion should become the subject of further consideration of issues related to hotel location selection conditions. (original abstract)
XX
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wybranych przykładów polskich i niemieckich obiektów hotelarskich, których rozbudowa i/lub modernizacja zostały sfinansowane ze środków unijnych. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych, wstępu oraz zakończenia. W pierwszej części artykułu zaprezentowano klasyfikację obiektów hotelarskich w Polsce i Niemczech, w drugiej omówiono możliwości finansowania hotelarskich przedsięwzięć modernizacyjnych i/lub rozbudowy ze środków unijnych, w trzeciej części natomiast przedstawiono konkretne zrealizowane projekty hotelarskich modernizacji sześciu hoteli z Polski i Niemiec. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present some examples of polish and german hotels, which the modernization and/or development was financed by EU funds. The article is divided into three parts, introduction and overview. In first part of article was presented classification of hotels in Poland and Germany, in second part was discussed funding opportunities of modernization and/or development hotels by EU funds, while the third part presents case study of six hotels project in Poland and Germany, which modernization and/or development was financed by EU funds. (original abstract)
18
Content available remote Podróże motywacyjne a rozwój hotelarstwa
80%
XX
Podróże motywacyjne należą do szybko rozwijającej się formy turystyki biznesowej. Ten rodzaj nagradzania pracowników w największym zakresie stosują duże firmy z USA i Europy Zachodniej. W Polsce wyjazdy motywacyjne przedsiębiorstwa zaczęły organizować z chwilą rozpoczęcia procesu transformacji. Obsługa podróży motywacyjnych może przynosić hotelom duże dochody. Niestety ten rodzaj turystyki jest dopiero w początkowym stadium rozwoju. Jego obsługa w całokształcie działalności polskich hoteli odgrywa jeszcze niewielką rolę. abstrakt oryginalny)
EN
Incentive travels are a part of business tourism. This way of employees gratification is popular specialty by big firms from USA and Western Europe. In Poland the organization of incentive travels started from the moment of transformation process. Hosting incentive travels could be very profitable for hotels. Unfortunately this type of tourism is at the initial phase. Hosting incentive travels in hotels play only insignificant role. (original abstract)
XX
W Polsce kwalifikacja produktu hotelarskiego była rozumiana jako kategoryzacja obiektów hotelarskich, gdzie oceniano głównie cechy materialne, techniczne, bez uwzględnienia pracy ludzi. Z chwilą przeobrażeń w gospodarce rynkowej działania te stały się nieobligatoryjne i prawie wszystkie hotele z nich zrezygnowały. Kwalifikacja produktu może być zastąpiona rekomendacją, wprowadzoną przez Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych (ZPHT).
20
Content available remote Ruch po macierzy Ansoffa jako droga rozwoju międzynarodowych systemów hotelowych
80%
XX
Międzynarodowe systemy hotelowe są interesującym obiektem badań. Miejsce, jakie zajmują na rynku hotelarskim, wynika z wykorzystywania przez nie rozwiązań innowacyjnych i orientacji marketingowej, czyli jak podkreśla P. Drucker, dwóch podstawowych płaszczyzn przedsięwzięć gospodarczych. Celem badań jest identyfikacja strategii produkt-rynek zawartej w oryginalnej i rozszerzonej koncepcji H.I. Ansoffa, przeniesionej na grunt rozwiązań w branży hotelarskiej. Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez największe międzynarodowe systemy hotelowe jest wynikiem ekonomii skali, ekonomii zakresu i efektu uczenia się. Jako źródło informacji wykorzystano strony internetowe wybranych systemów, artykuły w prasie fachowej poświęconej turystyce i hotelarstwu, publikacje na temat strategii marketingowych. Podkreślono specyfikę funkcjonowania systemów hotelowych, w których precyzyjne zakwalifikowanie rozwiązań do kategorii penetracji rynku, rozwoju produktu, rozwoju rynku i dywersyfikacji stwarza pewne problemy. Działania prowadzone przez obiekty funkcjonujące w skali globalnej stanowią źródło wiedzy i inspiracji dla mniejszych systemów i obiektów działających niezależnie. Wyznaczają pewne trendy, będąc jednocześnie liderem w zakresie szybkości reakcji na nowe tendencje na rynku turystycznym. W badanych systemach bardzo ważną rolę odgrywają programy lojalnościowe, wykorzystanie nowych technologii, kreowanie nowych marek hoteli skierowanych dla identyfikowanych segmentów rynku, otwieranie hoteli w kolejnych krajach, rozszerzanie działalności w skali pionowej i poziomej. Rozwój systemów hotelowych jest powiązany z wykorzystaniem umów franczyzowych oraz kontraktów menedżerskich(abstrakt oryginalny)
EN
International hotel systems represent an interesting research subject matter. The place they occupy on the hospitality market results from their taking advantage of innovative solutions and marketing orientation, i.e. as it has been emphasized by P. Drucker, two fundamental planes of business ventures. The purpose of the conducted research is the strategy identification product - market included in an original and extended concept by H.I. Ansoff transferred into the sphere of solutions in hospitality industry. Gaining competitive advantage by the largest international hotel systems results from economies of scale, economies of scope and effect of learning. Websites of selected systems, articles in professional journals about tourism and hospitality industry and publications discussing marketing strategies constituted the source of information. The specific nature of hotel systems functioning was emphasized, with precise qualification of solutions for market penetration, product development, market development and diversification pose some problems. The activities carried out by facilities functioning on a global scale become the source of knowledge and inspiration for smaller systems and facilities operating independently. They set certain trends also acting as a leader in the speed of response to new tendencies occurring on the tourist market. Loyalty programs, implementing new technologies, creating new hotel brands addressed to the identified market segments, opening hotels in other countries, expanding business in vertical and horizontal scale play a very important role in the analysed systems. The development of hotel systems is connected with using franchise agreements and management contracts(original abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.