Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 431

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Market research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
XX
Artykuł stanowi analizę inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia nowego, komplementarnego narzędzia do przepisów unijnego prawa konkurencji. Inicjatywa ta ma być jednym ze środków dostosowujących prawo i politykę konkurencji do realiów nowoczesnej gospodarki. Nowe narzędzie miałoby umożliwić Komisji prowadzenie badań rynkowych w zakresie problemów strukturalnych związanych z konkurencją, z możliwością narzucenia przedsiębiorcom środków zaradczych. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące podstawy prawnej inicjatywy, wyboru odpowiedniego wariantu oraz kwestii związanych z zasadą proporcjonalności i środków zaradczych. Postulowane jest wypracowanie rozwiązania, które eliminowałoby luki w egzekwowaniu przepisów przy jednoczesnym zachowaniu jasnych ram prawnych i zapewnieniu skutecznej kontroli sądowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the European Commission's initiative to introduce a new, complementary tool to EU competition law. The initiative is one of the measures aimed at making sure that competition policy and rules are fit for the modern economy. The new tool would enable the Commission to conduct market investigations on structural problems, with the possibility of imposing remedies. The article presents some comments on the legal basis of the initiative, selection of the appropriate option, and issues related to the principle of proportionality and remedies. It is postulated to find a solution that would eliminate the gaps in enforcement while maintaining a clear legal framework and ensuring effective judicial control.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie potencjalnych skutków integracji ze strukturami europejskimi dla polskiego rynku pracy. Autorzy przedstawili możliwość oddziaływania na rynek pracy takich czynników jak: bezpośrednie inwestycje zagraniczne i fundusze strukturalne. Następnie zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w styczniu 2003 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i traktujących o postrzeganych przez wybraną grupę perspektywach znalezienia pracy w jednym z krajów UE. W pracy wykorzystali inne studia przeprowadzone przez polskich i zagranicznych autorów.
EN
The paper aims at describing the perspective influence of the EU membership on the Polish labour market. It commences with a broad analysis of perspective indirect influence of such issues as FDI and structural founds on the Polish labour market. The macroeconomic study is then followed by the presentation of results of the authors ' own research made in January 2003 in the College of Banking in Toruń and concerning the seen by the sample group perspectives and chances of getting a job in one of the fifteen countries of the EU. The authors' study has been completed by other researches made in Poland and by foreign authors. (original abstract)
XX
Autor analizuje relacje i formy współpracy pomiędzy firmą badawczą a jej klientem, które rozwinęły się i utrwaliły w ostatnich kilkunastu latach. Omawia modele współpracy w podziale ze względu na jej zakres i modele współpracy ze względu na pozycję instytutu badawczego wobec zleceniodawcy.
EN
It is possible to make some generalisations and to characterise specified cooperation models by analysing relations and forms of cooperation which have consolidated and developed for over ten years. Cooperation models between a research company and a employer of research can be examined both from the range and cooperation subject point of view as well as from mutual position of either subject of this cooperation. (original abstract)
XX
Rok 1990 był rokiem przełomowym w badaniach rynku w wymiarze organizacyjno-instytucjonalnym. W artykule zamieszczono zestawienia i analizę cech badań rynku do roku 1989 i w latach następnych.
EN
The dynamic development of research service market in Poland took place after 1989. Organisational and institutional diminution of this research happened in 1990s but its base - methods and techniques remained the same. (original abstract)
5
Content available remote Market Intelligence - a Conceptual Approach
100%
XX
W dzisiejszych czasach wyzwaniem dla menedżerów jest pozyskiwanie szeroko rozumianej informacji biznesowej służącej wsparciu procesów decyzyjnych. Zadaniem decydentów jest rozumieć otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja, skutecznie konkurować, a w rezultacie osiągać sukces i rozwój. Market intelligence jako praktyczny program działań umożliwia pozyskanie informacji o rynku i jego uczestnikach, poprzez ciągłe monitorowanie otoczenia i bieżących zmian, które w nim zachodzą, jak również w formie projektów realizowanych ad hoc. Obecnie market intelligence osiąga w wielu organizacjach pozycję porównywalną do pozycji innych funkcji wspierających procesy zarządcze, takich jak zarządzanie ryzykiem czy public relations. Celem artykułu było wyjaśnienie istoty market intelligence, jako koncepcji pełniącej krytyczną rolę w generowaniu wartościowej wiedzy o rynku, budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz osiąganiu wzrostu na obsługiwanym rynku. Przedstawione zostały także wyniki wstępnych badań na temat funkcjonowania programów pozyskiwania wiedzy o rynku w rodzimych przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono wśród dużych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego, za pomocą metody wywiadu osobistego, a narzędziem pomiaru był kwestionariusz wywiadu. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the biggest challenge for managers is obtaining business information that should support decision-making processes. The main task of decision makers is to understand the operating environment in order to compete effectively and as a result, to achieve success and development. Market intelligence as a practical program collects information about the market and its players through constant monitoring of the environment and ongoing changes that are observed, as well as in a form of ad hoc projects. Nowadays market intelligence in many companies has reached a position that compares to other professional management support functions, such as risk management or public relations. The aim of the article was to provide an explanation of the essence of market intelligence as a concept that plays a crucial role in generating valuable knowledge about the market, building competitiveness of enterprises and achieving growth in a specific market. The authors present the results of introductory research on functioning of programs usedfor obtaining knowledge about the market in regional enterprises. The research was conducted in big and medium-sized enterprises in Lodz province by means of a personal interview and a measurement tool was a questionnaire. (original abstract)
XX
Wyniki badań opinii ujawniają słabnące poparcie społeczeństwa polskiego dla integracji z Unią Europejską. Niektóre z nich informują, że mniej niż połowa badanych byłaby skłonna poprzeć w referendum wejście Polski w struktury UE. Nie oznacza to, że pozostała część zagłosowałaby przeciw integracji, ale sam proces wydaje się być nieco zaskakujący, a nawet niepokojący.
EN
Theoretical background: Games are used in various fields beyond pure entertainment: education, health services or human resources. They are also considered one of the most rapidly growing trends in marketing. Using gamifiation to engage the consumer and increase his loyalty is commonly used in nearly all product categories. Playing games is fun and companies use it to attract and involve the consumers in their brands' activities. In addition, the role of gamification in market research is increasing. It helps to understand consumer behaviour by inducing a more natural mood in the survey process, and increasing engagement and the cognitive accessibility of often hidden information. The effectiveness of gamification requires systematic verifiation in the experimental research. Researchers indicate the positive effect of gamified research on respondents' engagement and efficiency. Purpose of the article: This article presents the current state of knowledge in the field of gamification in market research. Its main purpose is to share the author's own research results which are the replication of former results showing the positive effects of gamified tasks used in surveys. Research methods: An experiment was conducted to verify the hypotheses regarding the increased effectiveness of gamified tasks compared to the regular approach as well as to the well-known projective techniques. A total of 132 participants were split into three groups: control, experimental 1 (projective techniques or simple gamification - addition of extra rules to regular questions) and experimental 2 (more complex, narrative and contextual tasks based on gamification). Main findings: The hypothesis was confirmed and the former effects were replicated - gamified tasks increase the respondents' effectiveness compared to the standard tasks and also compared to the use of the well-known projective techniques. (original abstract)
XX
Na podstawie badań Internetu reklamodawca powinien móc wyliczyć zasięg kampanii i rozkład częstotliwości dotarcia reklam. Badania Internetu i jego użytkowników można przeprowadzić metodami tradycyjnymi (off-line) oraz on-line (czyli "na żywo" w sieci). W artykule omówiono metody i sposoby badań - jak to robią na świecie, a jak w Polsce.
XX
Klienci coraz częściej i coraz poważniej zastanawiają się nad tym, jak ich strony internetowe odbierane są przez użytkowników. W ostatnich latach nastąpiło radykalne unowocześnienie metodologii badań rynkowych i opinii publicznej. W artykule zaprezentowano technikę webclinics, którą można stosować do testowania stron www już istniejących oraz nowych projektów.
XX
Prezentowany artykuł ma ułatwić podejmowanie decyzji o wyborze konkretnej firmy badawczej. Dlatego omówione zostały tu kwestie praktyczne, które pojawiają się już po podjęciu decyzji o realizacji określonych badań, a jeszcze przed dyskusją o metodologii i technikach badawczych.
XX
Nie ma idealnych, niezbędnych badań. Jednakże dzięki znajomości problemów, jakie mogą zaistnieć w trakcie ich przeprowadzania, istnieje duże prawdopodobieństwo ograniczenia ewentualnych niekorzystnych następstw. W trakcie badań marketingowych istotnymi problemami są: błędy metodologiczne (związane z określeniem głównego i szczegółowych celów badawczych, postawieniem hipotezy badawczej), błędy w oszacowaniu budżetu, błędy doboru próby do badań pilotażowych i zasadniczych, a także błędy w analizie, interpretacji oraz prezentacji graficznej informacji pozyskanych drogą badań marketingowych. Autor w niniejszym artykule omawia w skrócie wymienione problemy.
XX
Jeszcze do niedawna dominowało przekonanie, że aby odnieść sukces w uzyskiwaniu satysfakcji klienta należy dosłownie dbać o wszystko, czyli przywiązywać uwagę do każdej cechy mającej wpływ na postrzeganie jakości produktu. W obecnej rzeczywistości rynkowej dominuje podejście, polegającej na promowaniu wybranych cech produktów, spełniających kluczową rolę w utrzymywaniu i podnoszeniu poziomu zadowolenia klientów. Badania konsumenckie stanowią pomoc w identyfikowaniu owych cech. W artykule omówiono jakie znaczenie kryje w sobie słowo "satysfakcja", jakim celom mają służyć wyniki i od kogo zebrać informacje.
XX
Cel artykułu stanowi analiza projektów badań rynku w ujęciu teorii uwarunkowań sytuacyjnych. Badania rynku to dynamicznie rozwijający się sektor polskiej gospodarki. Są one również podstawą realizacji wielu projektów z różnych dziedzin. Teoria uwarunkowań sytuacyjnych natomiast wypiera w ostatnim czasie dominujące do tej pory podejście uniwersalistyczne w zarządzaniu, opierając swoje założenia na unikalności czynników występujących w organizacjach czy projektach. W niniejszej pracy zidentyfikowano główne czynniki sytuacyjne mające wpływ na sposób prowadzenia projektów badań rynku. Analizę oparto o informacje dotyczące polskich przedsiębiorstw z sektora market research, jak również o cechy charakterystyczne tego typu projektów wyszczególnione dotychczas w literaturze przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyse market research projects in terms of contingency theory. Market research sector is a dynamically developing sector of Polish economy. It is also the basis for many projects implementation from various fields. In recent times, contingency theory supersedes the dominant in management universalistic approach, basing its assumptions on the unique factors occurring in organisations and projects. This article identifies the main contingency factors affecting the way of conducting market research projects. The analysis was based on information about Polish companies from market research sector, as well as the characteristics of this type of projects that are specified in the literature on the subject. (original abstract)
XX
Obecnie na Ukrainie działa około 50 firm zajmujących się badaniem rynku, z czego 10 ma wiodące znaczenie. W opracowaniu autorka analizuje zasady i rozwój badań rynku na Ukrainie. Omawia znaczenie i charakter tych badań podkreślając ich rolę w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
EN
In this article, the author analyses the principles and development of market research in Ukraine. In the first part of the article, the author discusses the general character and importance of market research. She stresses its role in the marketing activities of an enterprise. Currently, there are approximately 50 market research firms operating in Ukraine, but only 10 or so have any fundamental importance. Market research should be characterised by an appropriately high standard. It should be based on specific ethical rules, contained in specific codes. The author looks at a number of basic solutions used in market research codes around the world. (original abstract)
XX
Wraz z potrzebą rozwoju skutecznych i efektywnych działań marketingowych wzrasta znaczenie ich kontroli i oceny, szczególnie w kontekście postawionych celów. Należy bowiem podkreślić, iż pomiar i ocena skutków realizowanych działań przyczynia się do budowania trwałej organizacji uczącej się, co zwiększa jej zdolność do długookresowego konkurowania. Również wzrost intensywności i różnorodności realizowanych badań marketingowych, a przede wszystkim rosnące ich koszty powodują, iż coraz częściej podejmowane są także badania i analizy dotyczące skuteczności i efektywności podejmowanych decyzji, pozwalających na określenie kierunków racjonalnego działania również i w tym obszarze marketingu. Powyższe założenie implikuje cel niniejszego opracowania, czyli identyfikację wybranych czynników wpływających na skuteczność badań typu business-to-business, wykonywanych metodą wywiadu bezpośredniego, z punktu widzenia preferencji potencjalnego respondenta - menedżera przedsiębiorstwa. Przy takim więc założeniu w niniejszym artykule traktuje się menedżera nie jako podmiot zlecający przeprowadzenie badania marketingowego, ale jako potencjalnego respondenta reprezentującego firmę uczestniczącą w badaniu. (fragment tekstu)
EN
The effectiveness of market research is expressed predominantly by the amount of the data collected, their completeness, timeliness of their obtaining, as well as the cost of their acquisition. The method employed most often in market research is the face-to-face interview method and its effectiveness is influenced by, among other factors, the subject scope of the survey, the questionnaire structure, the attitude of the respondent towards the survey, the aspects related with the interviewer as well as the organization and the way of conducting field-based research.The paper discusses the factors regarded as the major determiners of effectiveness in the applications of the face-to-face interview method in market research from respondent's (manager's) point of view. The analysis is based mainly on the results of the empirical research conducted in the Department of Marketing Research of the Poznań University of Economics. (original abstract)
XX
Na podstawie dostępnych badań dokonano analizy czynników wpływających na zachowania nabywców na rynku usług turystycznych w Europie.Omówiono preferencje Polaków na tle nabywców z innych krajów na świecie.
EN
The article presents reflections on the causers of internal and external buyers'behavior. Based on available research, the factors affecting the buyers'bahavior in the market of tourist services in Europe have been analyzed. Discussed have been also the Poles' preferences regarding the acquisitionof the type (benefit) of tourism services in comparison to buyers from selected countries in the world. (original abstract)
17
Content available remote Time of Urban Travel of the Inhabitants of Gdynia in the Light of Research
100%
EN
Time constitutes one of the basic parameters by which the quality of urban travel is measured as well as one of the main determinants of choice of the mode of travel. Knowledge of the time of urban travel, assuming the rationality of passengers' choices, allows the transport behaviour of urban inhabitants to be forecasted. Research into the time of urban travel is based on establishing the forecasted and actual time it takes to inhabitants to travel to their place of work or education, carried out as part of research into transport preferences and behaviour. Such research takes into account the mode of transportation, as well as particular stages of the trip, and in doing so aims to define determinants of change of the time of travel and how they affect a passenger 's choice of mode of travel. Research into time of travel is conducted periodically in Gdynia - a fact which allows retro- spective analysis to be carried out in this regard for this city. The aim of this article is to present the length, structure and change in travel time of the inhabitants of Gdynia in the years 2010-2015. (original abstract)
XX
Celem publikacji jest określenie kluczowych warunków zachowania ekwiwalencji i sposobów jej oceny w międzynarodowych badaniach rynku. Za cel przyjęto również zbudowanie modelu zachowania ekwiwalencji, który może stanowić punkt wyjścia w ocenie poziomu ekwiwalencji międzynarodowych badań rynku. (fragment tekstu)
XX
Referat definiuje pojęcie organizacji w ruchu i omawia warunki, jakie powinny być spełnione, by firmę tak określić. Przedsiębiorstwo takie powinno: posiadać znaczną nadmiarowość zasobów, nawiązywać liczne i głównie nieformalne kontakty z otoczeniem, przejawiać innowacyjność w działaniach, wykazywać dużą elastyczność organizacji, intensywnie badać i poznawać rynek, wykorzystywać okazje rynkowe. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzone na 56 przedsiębiorstwach usługowych, dotyczące realizacji założeń organizacji w ruchu w zakresie kontaktów z otoczeniem i badań rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Referat definiuje pojęcie organizacji w ruchu i omawia warunki, jakie powinny być spełnione, by firmę tak określić. Przedsiębiorstwo takie powinno: posiadać znaczną nadmiarowość zasobów, nawiązywać liczne i głównie nieformalne kontakty z otoczeniem, przejawiać innowacyjność w działaniach, wykazywać dużą elastyczność organizacji, intensywnie badać i poznawać rynek, wykorzystywać okazje rynkowe. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzone na 56 przedsiębiorstwach usługowych, dotyczące realizacji założeń organizacji w ruchu w zakresie kontaktów z otoczeniem i badań rynku. (original abstract)
XX
Wyniki porównawczego badania przeprowadzonego w 2002 roku w Polsce, Czechach i na Węgrzech na temat preferowanych marek. Przedstawiono najbardziej znane i lubiane marki, co za tym idzie - kupowane, jak zmieniają się preferencje konsumenta w zależności od jego płci, wieku, i kraju zamieszkania.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.