Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 816

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza rynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
1
Content available remote Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia budowlanego
100%
PL
Podstawowymi zadaniami przedsiębiorstwa są: wzrost wartości przedsiębiorstwa, ako cel strategiczny (długoterminowy) oraz maksymalizacja zysku, jako cel bieżący (krótkoterminowy). By zrealizować powyższe cele należy podjąć takie przedsięwzięcia inwestycyjne, by zapewnić rozwój przedsiębiorstwa. Od trafności podjętych inwestycji zależy dalsza konkurencyjność przedsiębiorstwa jak i również jego udziały w rynku oraz sposobność generowania przyszłych dochodów. Podjęta w artykule problematyka dotyczy wstępnych ustaleń kosztów obiektu, analiz rynku, prognozowania kosztów i zysków oraz interpretacji wyników metod efektywności ekonomicznej stanowią. Podkreśla, iż dokładne i poprawne ustalenie oraz rozpatrywanie kosztów pozwala na analizę opłacalności przedsięwzięcia i w bezpośredni sposób wpływa na ostateczną decyzję inwestora.
EN
Basic tasks of enterprises are: the increase in the goodwill, as the strategic objective (long-term) and the maximization of the profit, as the current purpose (short-term). In order to accomplish above goals one should take such investment undertakings in order! to guarantee the development of the enterprise. A more distant competitiveness of the enterprise depends on the accuracy of taken investments as well as also his market shares i and the opportunity of generating future incomes. Issues taken in the article are regarding preliminary arrangements of costs of the object, market analyses, projecting costs and profits and the interpretation of results of methods constitute the economic effectiveness. He is emphasizing that the accurate and correct finding and considering costs let the feasibility study and in the direct way influences the final decision of the investor.
PL
4 lipca 2011 roku minął termin, do którego kraje członkowskie miały w pełni wprowadzić postanowienia rozporządzenia 842/2006 o fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z dziesięcioma aktami wykonawczymi. 4 lipca 2011 roku (zgodnie z Rozporządzeniem komisji WE nr 303/2008) to także ostateczny termin obowiązywania certyfikatów tymczasowych. W artykule znajduje się podsumowanie raportów Komisji Europejskiej o rynku f-gazów na terenie Unii Europejskiej. Artykuł stara się także przedstawić perspektywy dla rynku chłodnictwa i klimatyzacji w przypadku dalszych restrykcji dotyczących f-gazów.
PL
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej od wielu lat zdobywa coraz większe znaczenie. Proces ten dotyczy również sektora metalowego. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa tego typu znacznie sprawniej potrafią przystosować i „przestawić” swoje działania do potrzeb i wymagań rynku. Ponadto jak wykazano małe i średnie przedsiębiorstwa efektywniej odnajdują nowe, dotychczas nie zagospodarowane obszary. W rozwoju i umacnianiu tego typu przedsiębiorstw pomaga odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw. Wynika to także z faktu, iż prawie połowę kosztów w przychodach przedsiębiorstw stanowi zakup materiałów.
EN
The functioning of small and medium-sized enterprises in a market economy for manyyears is becoming increasingly important. This process also applies to the metal sector. Research shows that companies employing up to 250 people a muchbetter able to adapt and “switch” their activities to the needs and requirements of the market. In addition, as shown by small and medium-sized businesses more efficientlyfind new areas not yet developed. The development and consolidation of these companies helping the relevant supply chain management. It also follows from the fact that almost half of the income of companies is the purchase of materials.
PL
Rosnące potrzeby współcześnie żyjących pokoleń w zakresie opieki społecznej i niekorzystne zmiany demograficzne oraz szerokie znaczenie terminu „zrównoważonego rozwoju” są uzasadnieniem dla niniejszych badań. W opracowaniu dokonano identyfikacji specyficznych czynników wpływających na podejmowanie inwestycji w sektorze inwestycji infrastrukturalnych oraz przedstawiono i przeprowadzono analizę rynku domów pomocy społecznej. Opracowanie zamyka wskazanie barier i szans rozwoju tego „młodego”, ciekawego, ale i wymagającego rynku. W kontekście rynku domów pomocy społecznej trzeba bowiem mówić o konieczności zrównoważonego rozwoju – czyli zachowaniu równowagi między celami społecznymi a ekonomicznymi. Jednocześnie zrównoważony rozwój ma wymiar szerszy – bowiem obok rozwijania infrastruktury ekonomicznej nakłady winny być ponoszone na rozwój infrastruktury i sieci społecznych. Szeroko pojmowany rozwój zależy bowiem od zachowania równowagi między rozwojem wszystkich zasobów, dla dobra przyszłych, ale i obecnych pokoleń.
PL
Liczne badania przeprowadzane wśród użytkowników miękkich soczewek kontaktowych pokazują, że wielu z nich cierpi z powodu dyskomfortu, określanego jako odczucie suchości. Jest to jeden z istotnych powodów porzuceń soczewek kontaktowych. Najczęściej stosowaną formą złagodzenia objawów suchości są krople nawilżające, często nazywane sztucznymi łzami. Jak jednak spośród ogromnej liczby preparatów tego typu obecnych na rynku wybrać ten, który efektywnie poprawi komfort użytkowania soczewek kontaktowych i zarazem będzie bezpieczny do stosowania?
10
Content available remote Analiza rynku ziołomiodów - uwarunkowania produkcji i sprzedaży
80%
|
|
tom nr 72
37-45
PL
Celem niniejszej pracy było określenie determinantów rozwoju rynku ziołomiodów w Polsce. Przeanalizowano m.in. dane dotyczące producentów ziołomiodów, wielkości produkcji, asortymentu, cen, dostępności ziołomiodów w sieci handlowej, a także wymagań jakościowych i jakości ziołomiodów dostępnych na rynku. Wykazano, że głównymi przyczynami małej popularności tych produktów są: rejonizacja produkcji, ograniczona liczba punktów sprzedaży, a także ograniczona wiedza konsumentów.
EN
The aim of this study was to evaluate determinants of development of Polish herbhoney market. The data relating to herbhoney’s producers, level of production, choice, availability, prices, quality standards and quality evaluation were analyzed. Obtained results show, that main reason of small popularity of herbhoneys are: zoning of production, limited amount of shops and poor consumer’s knowledge.
11
Content available remote Preparaty nawilżające do oczu – przegląd rynku
80%
Optyka
|
2013
|
tom Nr 6
52--55
PL
W artykule, który ukazał się w poprzednim numerze „Optyki” (nr 5/2013), dokonano ogólnej charakterystyki kropli nawilżających pod względem ich formy, składu oraz możliwości korzystania z nich przez użytkowników soczewek kontaktowych. Zdając sobie sprawę, że wybór odpowiednich preparatów nawilżających może być kłopotliwy ze względu na bardzo dużą ich liczbę, w obecnym artykule postawiono sobie za cel dokonanie przeglądu dostępnych na rynku produktów z nadzieją, że okaże się on przydatny w codziennej praktyce dla okulistów, optometrystów i optyków, a także pomoże trafnie wybrać odpowiedni preparat dla danego pacjenta (lub odradzić niewłaściwy).
PL
Zarządzanie ciągłością działania organizacji (ang. Business Continuity Management . BCM), jest to kompleksowy proces zarządzania, którego celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla organizacji i ocena ich ewentualnego wpływu na operacje biznesowe. Stanowi ona podstawę dla budowania odporności organizacji na sytuacje kryzysowe, której celem jest ochrona interesów kluczowych udziałowców, reputacji, marki, a także całej działalności organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń systemu zarządzania ciągłością działania oraz korzyści wynikających z jego posiadania.
EN
Efficient risk management has recently become particularly important in business cooperation and inevitably is one of the key success factors in the rapidly changing environment. In a broader conception risk management can also be referred to business continuity management. It is a comprehensive management process that focuses on identification of potential risks and assessment of their potential influence on business operations. The aim of this article is to present the basics of business continuity management systems and the benefits connected with the use of business continuity management standards.
15
Content available remote Analiza rynku monomerów metakrylowych
80%
19
Content available Analiza strategiczna rynku dziczyzny w Polsce
70%
EN
There has been an increase in the consumption of the game meat in Europe. Most of the venison products is consumed in West Europe and Scandinavia. Poland belongs to the states, in which the consumption of venison is on the lowest level (0.08 kg/person). We performed a strategic analysis of the venison market in Poland based on the data obtained by direct interviews. The research was carried out in 2015−2017 period among 39 specialists in the field of hunting and participants of the venison market in Poland. Kendall W concordance index was used to measure the compliance of the experts’ opinions. During the study 48 variants of responses were obtained, and average factor ratings were calculated based on the points assigned by the respondents. The advantages include product characteristics, quality and veterinary supervision over the acquisition and processing of the raw material. Growing supply as well as the current hunting traditions in the country have a stimulating effect. In the area of weaknesses, the most important was information and promotion campaign neglected by the last decades. The high price of the final products offered is a factor strongly limiting the consumption of venison in Poland. High and growing public awareness of the need for healthy nutrition is a opportunity for the sector. According to the respondents, the limitation on the consumption of venison is affected by the fear of being infected with zoonoses and doubts about the sanitary and hygienic state of the raw material. The results of the SWOT/TOWS analysis indicate that the most appropriate direction is to emphasize the strengths of the sector and use the opportunities that arise, which is the offensive strategy focused on market development. The significance of the sector’s weaknesses and the awareness of the presence of many threats in the external environment should be an impulse for undertaking a multifaceted discussion and cooperation of entities operating in the industry.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.