Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumienice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Strumienicowy system napowietrzania wyparty w latach 90. przez bardziej wydajne systemy napowietrzania wgłębnego przeżywa swój regres. Artykuł stanowi próbę zidentyfikowania problemów, które należy rozwiązać, aby uczynić ze strumienic nowoczesny system napowietrzania, spełniający coraz wyższe wymwgania odnośnie: energooszczędności, niezawodności, trwałości i prostoty obsługi.
PL
Referat dotyczy zagadnień charakterystyk pracy strumienie dwufazowych, w których czynnikiem napędowym jest woda, zaś czynnikiem zasysanym powietrze. W sposób skrótowy omówiono własny model pracy takiej strumienicy. Na podstawie własnych badań eksperymentalnych opracowano zależności na współczynnik strat tarcia w komorze mieszania oraz w dyfuzorze. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu geometrii dyszy napędowej na charakterystyki pracy w postaci funkcji bezwymiarowego sprężu od objętościowego stosunku ejekcji. Wskazano na silny wpływ długości komory mieszania na uzyskiwaną sprawność izotermiczną strumienicy, gdyż najwyższą sprawność uzyskuje się dla najdłuższych komór mieszania.
EN
Paper deals with a two-phase water-air ejector. The own model of two-phase ejector is shortly described This model takes into account the effect of the geometry of the ejector on its performance and efficiency. The loss coefficients for the mixing chamber and diffuser have been found on the basis of own experimental investigations. The experimental investigations of the effect of the nozzle diameter as well as mixing chamber length are presented. The lowest efficiency of the ejector has been obtained for the ejector equipped with the shortest mixing chamber.
PL
Przy projektowaniu strumienie wodno-powietrznych jednym z elementów jest wyznaczenie właściwej geometrii komory mieszania. Badania przedstawione w niniejszej pracy pokazują zależność między optymalną długością komory a parametrami pracy strumienicy.
EN
When designing water jet air pump the proper geometry of mixing throat is required. Results of experiments in the paper show the relation between optimal length of mixing throat and parameters of running jet pump.
PL
Przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych stabilności strugi cieczy wypływającej z dyszy profilowanej do powietrza. Uwagę skupiono na wyznaczeniu odległości Lb od dyszy po której struga traci stabilność i rozpada się na krople. Badania prowadzono w szerokim zakresie zmian strumienia cieczy dla trzech różnych średnic dyszy. Uzyskane rezultaty wskazują na istnienie trzech charakterystycznych form przepływu cieczy: prętowej, obszaru przejściowego oraz strugi kropelek. Wyniki badań przedstawiono w funkcji bezwymiarowych parametrów.
EN
The paper presents the results of experimental investigations of instability of liquid jets emanating from contoured into ambient air. The major impact has been laid on the measurements of the jet structure and the distance beyond which the jet loses its continuity and is broken into liquid droplets. Investigations have been conducted at various mass flow rate of water, as a working medium, for three nozzle diameters. The results have been compared against available data from literature including the own data obtained earlier.
PL
Badania związane z analizowaniem pracy mikro wymienników prowadzone są już stosunkowo długo, jednak ich łączenie w sieci można uznać za zagadnienie nowe i złożone oraz wciąż aktualne. W dostępnej literaturze nie spotyka się prac dotyczących opracowania metod łączenia mikro wymienników, realizujących różne moce, ponieważ powszechnie używa się w tym celu wymienników dobieranych z oferty produkowanych typoszeregów. W artykule przedstawiono nową koncepcję realizacji określonego projektowo wymiennika ciepła przy pomocy sieci mikro wymienników, tworzących pożądany zespolony wymiennik ciepła. Pozwala to na większą swobodę w doborze odpowiedniej sieci wymienników.
EN
Since micro heat exchangers are the subject of investigations for relatively long time, their combination is still a new problem. There are no papers on this complex and important matter because for higher capacities commercially available heat exchangers are commonly used. In this paper the new concept of the grid of micro heat exchangers is presented. Higher flexibility in such a grid configuration is obtained.
PL
Określono wpływ temperatury wody zasilającej strumienice odsysające powietrze ze skraplacza turbiny parowej 18K380 na efektywność systemu utrzymania próżni. Motywacją do podjęcia analizy była potrzeba ciągłego udoskonalania pracy elektrowni cieplnych, w tym poprawy efektywności konwersji energii paliw kopalnych na energię elektryczną. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie analizy wszystkich urządzeń i systemów składających się na ogólną sprawność konwersji energii. System utrzymania próżni pomimo, że nie jest układem energochłonnym posiada istotny wpływ na sprawność obiegu parowego poprzez wpływ na temperaturę kondensacji pary. Efektywność tego systemu jest jednak uzależniona od temperatury atmosferycznej. W celu określenia efektywności utrzymania próżni został zaimplementowany innowacyjny system pomiarowy, który pozwala określić masowe strumienie powietrza i pary odsysane z objętości kondensatora.
EN
The aim of the paper is to investigate the issues of the temperature of water suplied to hydro ejector and its influence on performance of steam turbine condenser. The 18K380 steam turbine condenser air extraction system using hydro ejectors has been analised. Motivation for the analysis was a need of improvement of the energy conversion ratio of the power plant. To achieve this goal it was necessary to establish efficiency of each subsystem of the energy cycle. The air extraction system is not a highly power consuming system but it has great impact on the steam cycle efficiency by influence on the condensation temperature. The air extraction system effectiveness depends on a weather conditions, exactly on the ambient temperature, which raises the question whether it is worth to modernize the hydro ejectors. To establish the vacuum system effectiveness a new innovative mass flow measuring system has been implemented to measure an air-steam mixture flow and the fraction of the air mass in the mixture.
8
Content available remote Jet pumps - numerical modeling possibilities upon the bifurcation phenomena
60%
EN
This paper presents the results of numerical simulations for modeling the air-air jet pump in 2D canal. The conducted simulation studies indicate the possibility of presence of strong bifurcations in jet pumps with the degree of intensity depending on geometric indicators and thermodynamic parameters of the system. Appearance of bifurcation in the mixing chamber causes periodic appearance of free spaces between the bifurcating liquid jet flowing out of the working nozzle and the walls of the chamber in which compression of the medium sucked and transport of it to the diffuser occurs. The paper presents and discuss the results of earlier works on bifurcation phenomenon in the systems of "nozzle - mixing chamber" type and qualitative results of computer simulation of sample ejector operation. The paper also contains the analysis of the influence of various factors on the results of computations. The goal of the work was confirmation of the possibility of numerical modelling jet pumps based on the bifurcation phenomena.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych dotyczących modelowania strumienicy powietrzno-powietrznej w przestrzeni 2D. Wyniki badań symulacyjnych wskazują na możliwość występowania w strumienicach silnych bifurkacji, o stopniu intensywności zależnym od wyróżników geometrycznych oraz parametrów termodynamicznych układu. Wystąpienie bifurkacji w komorze mieszania powoduje okresowe pojawianie się przestrzeni - między wypływającym z dyszy roboczej bifurkującym dżetem płynu a ściankami komory, w których następnie dochodzi do sprężenia zasysanego czynnika i transportowania go do dyfuzora. Przedstawiono również wyniki wcześniejszych prac dotyczących zjawiska bifurkacji w układach typu "dysza - komora mieszania'' oraz jakościowe wyniki symulacji komputerowych pracy przykładowej strumienicy. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na wyniki obliczeń. Celem badań było sprawdzenie możliwości modelowania numerycznego strumienic bazującego na zjawisku bifurkacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.