Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki wybranych analiz przestrzennych wykonanych w środowisku GIS na potrzeby opisu stanu górnictwa i transportu surowców skalnych w województwie dolnośląskim w okresie ostatnich 5 lat. Badania prowadzono na potrzeby opracowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku, które odnosi się do wybranych problemów zagospodarowania przestrzennego związanych z tymi zjawiskami. Wyniki analiz wykorzystywane są także w pracach nad projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
EN
The article presents the methodology and selected results of spatial analysis describing the state of mining and transportation of raw rock in Lower Silesia in the last 5 years. The study was ordered in order to support the development of Lower Silesia region by Lower Silesia Marshal’s Office. The study of extraction and transportation of rock materials in Lower Silesia refers to specific spatial problems associated with these phenomena. The results of analysis are also used in the project development plan of the province.
PL
Badania deformacji powierzchni terenów górniczych wiążą się z gromadzeniem i opracowywaniem dużych, skomplikowanych i różnorodnych zbiorów danych, z których większość posiada odniesienie przestrzennie. Zarządzanie takimi danymi i ich przetwarzanie usprawniają systemy informacji geograficznej (GIS). W artykule przedstawiono strukturę cyfrowej bazy danych przestrzennych i związanych z nimi danych atrybutowych wykorzystywanych w badaniach deformacji powierzchni terenów dawnych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego. Wskazano, na przykładach, funkcje i możliwości zastosowania systemu geoinformacyjnego we wspomaganiu badań deformacji i interpretacjach ich rezultatów.
EN
Deformation studies of mining grounds involve gathering and managing large and diversified data sets. Most of such data sets have specified spatial reference. Therefore, managing and processing of such data for analyses can be streamlined through the use of Geographical Information Systems (GIS). In this paper structure of geographical database and attributive information developed for deformation studies of abandoned Wałbrzych Hard Coal Mines mining grounds (geodatabase) have been presented. Basing on selected examples useful functions and applications of geoinformation system developed for supporting ground deformation studies and visualizing and interpreting their results have been demonstrated.
PL
Kopalnia rudy żelaza Rana Gruber w północnej Norwegii rozpoczyna eksploatację na nowym, podziemnym, poziomie wydobywczym. W związku z tym planowana jest zmiana systemu eksploatacji na wybieranie podbierkowe (ang. sub-level caving). Wiąże się to z usunięciem filarów ochronnych w złożu pod dawną odkrywką Kvannevann i wystąpieniem deformacji górotworu na skrzydłach wzniesionym i zrzuconym złoża. Niekontrolowane przemieszczanie się mas skalnych w kierunku wyrobiska stanowi zagrożenie dla prowadzonej pod odkrywką eksploatacji podziemnej. Pilotażowe usunięcie filara ochronnego w zachodniej części złoża spowodowało wystąpienie szczelin na powierzchni górotworu. W celu obserwacji postępu procesu deformacji założono lokalną sieć obserwacyjną w rejonie szczelin oraz opracowano projekt sieci kontrolno-pomiarowej dla kopalni. W artykule przedstawiono wyniki prac nad projektem systemu kontrolno-pomiarowego do obserwacji zjawiska deformacji górotworu na terenie kopalni.
EN
The Rana Gruber iron oxide mine in Northern Norway has started to develop a new underground production level in order to continue operation. The planned change of mining system to sub-level caving (SLC) is connected with removing of protective pillars below the old Kvannevann open-pit. Rock mass deformation on the hanging-wall and footwall sides of the iron oxide deposit is expected. Uncontrolled caving in of rock mass towards the void possesses threat to the underground mining operation below the open-pit. Trial removal of protection pillar in the western part of the deposit has caused fracturing of the rock mass on the hanging-wall side. With the aim to observe the deformation process in this area a temporary local monitoring network has been set-up and a project of control-measurement system has been developed for the mine. In the paper the results of work on the concept of the control-measurement system for monitoring rock mass deformation has been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz przestrzennych w środowisku systemów informacji geograficznej (GIS) wykonanych na potrzeby opracowania Studium wydobycia i transportu surowców skalnych. Stan i perspektywy [1] w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym oraz ich kontynuacji w ramach pracy Analiza wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem narzędzi GIS na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Celem analiz było określenie przestrzennego rozkładu i koncentracji obszarów eksploatacji i wielkości wydobycia surowców skalnych w granicach województwa dolnośląskiego oraz identyfikacja obszarów szczególnie narażonych na negatywne wpływy eksploatacji i transportu drogowego. Przeprowadzono także badania potencjału transportu kolejowego do przewozu surowców skalnych jako alternatywy dla transportu drogowego.
EN
The article presents the results of spatial analyses in the environment of the geographic information systems (GIS) carried out for the needs of elaboration of the Study of production and transport of rock raw materials. State and perspectives [1] in the Voivodeship Urban Development Office and their continuation in the framework of the work Analysis of production and transport of rock raw materials in Lower Silesia using GIS tools at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wrocław University of Technology. The aim of the analyses was the determination of the spatial distribution and concentration of exploitation areas and volume of production of rock raw materials within the boundaries of the Lower Silesian Voivodeship as well as identification of areas particularly exposed to negative impacts of exploitation and road transport. Moreover, examinations regarding the potential of the railway transport for transportation of rock raw materials as an alternative for road transport have been carried out.
PL
Dolina rzeki Nysy Kłodzkiej na Przedgórzu Sudeckim charakteryzuje się korzystnymi warunkami fizjograficznymi dla lokalizacji sztucznych zbiorników wodnych. Jednocześnie rów Paczkowa, przez który przepływa Nysa Kłodzka i gdzie docelowo powstanie 5 zapór wodnych, jest najbardziej aktywnym tektonicznie rejonem Polski. W 1993 w rowie Paczkowa założono poligon geodynamiczny, który umożliwia rejestrowanie informacji o stanie górotworu w pobliżu istniejących i projektowanych zbiorników wodnych. Artykuł ma na celu zaprezentowanie najnowszych danych dotyczących charakterystyki projektowanego zbiornika Kamienec oraz przedstawienie aktualnego stanu badań geodynamicznych prowadzonych w rejonie jego przyszłej lokalizacji.
EN
Nysa Klodzka river valley on the Sudetic Foreland is characterised by morphological conditions suitable for location of man-made water reservoirs. Concurrently Paczkow Graben, through which the river flows and where altogether 5 water dams will be constructed, is the most tectonically active part of Poland. In 1993 a geodynamic research ground was set up in Paczkow Graben with the purpose of data collection regarding ground conditions in neighbourhood of existing and planned water reservoirs. The paper presents the most recent dam and reservoir characteristics in addition to current state of geodynamic investigations of the future reservoir site.
PL
W artykule wskazano na podstawowe dokumenty służące realizacji regionalnej polityki przestrzennej w województwie dolnośląskim, którymi są Plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Omówiono ustalenia tych dokumentów w zakresie gospodarki i ochrony zasobów surowców skalnych. Szczegółowo scharakteryzowano dokumenty analizujące problemy zagospodarowania przestrzennego w województwie związane z górnictwem surowców skalnych. Są to, Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku z 2009 roku oraz Aneks do Studium przygotowany w 2011 roku, w których zawarto wyniki identyfikacji i analiz zjawiska eksploatacji i transportu surowców skalnych ze złóż koncesjonowanych przez Marszałka Województwa w przestrzeni regionu w okresie od 2006 roku. Podjęto w nich także próby oceny zapotrzebowania i dostępności zasobów tych kopalin i wskazano na potencjał kolei jako podstawowego środka transportu. W artykule zwrócono uwagę na rolę jaką dokumenty te, w połączeniu z uprawnieniami Marszałka jako organu administracji geologicznej, mogą pełnić w wypracowaniu i realizacji regionalnej polityki i strategii racjonalnego wykorzystania surowców skalnych.
EN
In the paper the most important documents of carrying into effect regional spatial development policy in the Dolnoslaskie-Voivodeshipare indicated. These are, the Spatial Development Plan of the Voivodeship and the DolnoslaskieVoivodeship Development Strategy until the year 2020. The documents’ assignations in the sphere of rock minerals management and resources protection are discussed. The documents analyzing the problems of spatial development in the Voivodeship connected with rock minerals mining. These are, the Study of rock minerals mining and transport in the Lower Silesia from the year 2009 and Annex to the Study from the year 2011. Both the documents contain results of identification and analyses of the processes of exploitation and transport of rock minerals from deposits licensed by the Voivodeship Marshall in the region’s space in the period from 2006. An attempt to assess demand and availability of these minerals’ resources has been made and indication of railways as the primary means of transport are made. In the paper attention has been also made to the role of these documents, can serve in developing and carrying out regional policy and strategy of sustainable use of rock minerals in connection with the powers of the Marshall as the regional body of geological administration.
PL
Konieczność wyznaczenia obszarów funkcjonalnych strategicznych złóż kopalin i ich uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego, wynikająca z dokumentów rządowych takich jak KPZK 2030 powoduje, że niezbędne staje się opracowanie kryteriów delimitacji takich obszarów oraz związane z tym przeprowadzenie analizy uwarunkowań w obszarach udokumentowanych złóż węgla brunatnego, uwzględniających pełen zakres kryteriów (geologicznych, górniczych, przestrzennych, środowiskowych, społecznych oraz gospodarczych i innych) z zastosowaniem metody, która charakteryzowałaby się jak największym obiektywizmem ich oceny. W pracy zaproponowano wykorzystanie metodyki opartej na wielokryterialnej analizie hierarchicznej (Analytic Hierarchy Process – AHP) w celu określenia istotności uwarunkowań środowiskowych i planistycznych w generowaniu konfliktów z ochroną i potencjalną eksploatacją złóż węgla brunatnego. W szczególności w celu wskazania uwarunkowań i obszarów najbardziej i najmniej konfliktowych w granicach udokumentowanych złóż. Badania, poprzedzone charakterystyką uwarunkowań środowiskowych, analizą ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz pokrycia obszarów złóż miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonano na przykładzie dolnośląskich złóż węgla brunatnego ze szczególnym uwzględnieniem złoża Legnica. Stwierdzono, że do najistotniejszych uwarunkowań środowiskowych i planistycznych ograniczających możliwość ochrony i eksploatacji złóż węgla brunatnego należą przyrodnicze obszary chronione (waga 0,19), zabytki kultury (waga 0,14), obszary zabudowane (waga 0,09) oraz wody podziemne i powierzchniowe (wagi po ok. 0,09). Rezultaty te mogą posłużyć do wyznaczenia obszarów charakteryzujących się największą (współwystępowanie różnych i najistotniejszych form przeznaczenia terenu) i najmniejszą konfliktowością, a przez to do wspomagania prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej na wszystkich poziomach administracji publicznej.
EN
The need to designate functional areas with respect to strategic mineral deposits, and their inclusion in spatial development plans arising from government documents such as the National Spatial Development Concept 2030, requires the development of delimitation criteria for such areas and an associated analysis of the conditions existing within the boundaries of documented brown coal deposits. The analysis should include a full range of criteria (i.e. geological, mining, spatial, environmental, social, economic, etc.) and needs to be done with methodology that guarantees the most objective assessment. This paper proposes the application of methodology based on the Analytic Hierarchy Process in order to assess the significance of environmental and planning conditions in conflict with the protection and potential development of brown coal deposits. In particular, it is recommended that the aim be to identify both the greatest and the least conflicting conditions and areas. This research, realized using the example of the Lower Silesian brown coal deposits with particular focus on that of Legnica, includes a description of the environmental conditions, an analysis of the designations of the studies of conditions and directions of spatial development in local communes, as well as the coverage of deposit areas with local spatial development plans. It has been found that the most significant environmental and planning conditions influencing the possibility to protect and exploit brown coal deposits are as follows: nature protection areas (weight 0.19), cultural heritage (weight 0.14), built-up areas (weight 0.09), and underground and surface waters (weight 0.09). These results may be used to select areas of the most (co-occurrence of various and significant land use forms) and the least conflicting areas, and further to aid sustainable spatial development policy on all levels of public administration.
EN
Mining of rock minerals, constitutes a strong stimulus for economic development and at the same time, can significantly and negatively affect the state of natural environment, roads and well-being of local communities. This paper presents methodology for studies of spatial impact of rock minerals mining in the Lower Silesia region (SW Poland). In the region majority of magmatic, metamorphic and other rock minerals occur in Poland and their intensive mining is an important sector of regional economy. The concept of mining density (mineral production per unit area) has been introduced and the changes of rock minerals mining in the period of the last 8 years (2006-2013) have been analysed and presented graphically with GIS-based methodology. Mining density increased from 2006 to 2011 and decreased from 2011 to 2013. Change in the spatial pattern of mining density between 2006 and 2013, despite comparable volume of rock minerals production, has been identified. In addition proximity of mines to human settlements, nature protection areas and railways (potential transport routes) has been analysed. Comprehensive and coherent information on rock minerals mining for the area of Lower Silesia provided in this study has been used in developing and implementing regional spatial development policy and attaining the balance between the economic needs, nature protection requirements and the well-being of its citizens.
PL
Wzrastająca funkcjonalność systemów informacji geograficznej (GIS) w zakresie analizowania i modelowania problemów o charakterze przestrzennym oraz coraz powszechniejsza dostępność danych przestrzennych i aplikacji GIS pozwalają obecnie na wykonywanie i rozwiązywanie złożonych zadań dotyczących wielu aspektów działalności administracji publicznej. Pozyskiwana w ich rezultacie informacja, stanowi cenne źródło wiedzy dla jednostek i organów odpowiedzialnych za zarządzanie i prowadzenie polityki rozwoju jednostek administracji różnego szczebla. W artykule przedstawiono i opisano przykłady analiz przestrzennych dotyczących ochrony zasobów surowców mineralnych oraz gospodarki tymi surowcami i jej wpływie na otoczenie w województwie dolnośląskim. Pierwszy przykład obejmuje przestrzenne analizy rozkładu wielkości wydobycia surowców skalnych oraz ich zmian w czasie. Drugi przykład koncentruje się na analizie i ocenie dostępności terenów nad niezagospodarowanymi złożami węgla brunatnego w województwie dolnośląskim z zastosowaniem metodyki analiz wielokryterialnych w GIS. W rezultacie otrzymano przestrzenny obraz zmian zachodzących w województwie dolnośląskim dotyczących górnictwa surowców skalnych oraz potencjalnej dostępności zasobów surowców energetycznych. W artykule zwrócono uwagę na rolę aktualnej i wiarygodnej informacji uzyskiwanej w wyniku planistycznych prac studialnych, wspomaganych analizami przestrzennymi GIS, na możliwość prowadzenia efektywnej regionalnej polityki przestrzennej przez samorząd województwa.
EN
The increasing functionality of Geographic Information Systems (GIS) in analysis and modeling of spatial problems and availability of spatial data and GIS applications nowadays allow to facilitate and solve complex tasks related to many aspects of public administration activity. The resulting information is an important component of knowledge for institutions and organizations responsible for spatial development policy at all levels of administration. The paper presents and describes two examples of spatial analysis in GIS that concern protection and management of mineral resources in the Dolnośląskie Voivodeship. The first case focuses on analysis of spatial distribution of the production of rock mineral resources with the application of kernel density estimation. The second case concentrates on the analysis and preliminary evaluation of accessibility of undeveloped brown coal deposits in the Dolnośląskie Voivodeship with the use of multi-criteria analysis. In the result, the spatial distribution of rock minerals mining and its change in time was determined, as well as accessibility of potential energy resources. Attention has been drawn to the role of reliable information in the effect of GIS-based studies for efficient regional spatial policy of the regional self-government.
10
Content available remote Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii
63%
EN
Development, implementation and management of geoinformation programs or projects are difficult subjects characterised by high level of technical sophistication, interdisciplinarity and multi-subjectivity. With increasing chances of their development a number of threats in the implementation phase have to be taken into account, mainly lack of national experience (good examples) in organising and managing geoinformation projects and low popularity and limited knowledge of their functionality. Within this context, the issues of geoinformation education should be recognized as a fundamental factor in development and popularisation of this knowledge. Education in geoinformation, in all of its forms, from full-time studies to continuous learning should be an important (strategic) element of developing information society, as well as popularisation of geoinformation systems for decision support and automation of engineering design. In the paper, analysis of the present full-time and continuous education models in geoinformatics on the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at the Wrocław University of Technology is presented. Current and planned market demand, employment opportunities for graduates, human resources, technical and economical factors, regional determinants as well as strategies of development the University in general and Mining and Geology in particular are included in the analysis. The course structure is presented in the form of course modules with examples of the structure of classes and forms of conducting them; teaching effects are shown on the example of the Masters programme (Geoinformatics specialisation). In the program structure, the newest modules connected with geoinformation project management (including financial analysis of SIP/GIS investments) and Internet engineering have been included. Attention is drawn to different conditions and forms of program realisation in postgraduate studies, mainly to learning modules and extensive statistics on their influence on the environment. Based on 8 years of experiences in full-time and postgraduate education, and particularly on statistical data, comments and conclusions have been formulated on education strategies and programs, including courses, forms of teaching, problems and threats.
PL
Artykuł przedstawia przykład wykorzystania techniki pozyskiwania danych GPS w zastosowaniach inżynieryjnych. Opisano metodę tworzenia hybrydowej mapy batymetrycznej dla niewielkich zbiorników wodnych, stosowaną przez CBPM „Cuprum" Sp. z o.o. - OBR we Wrocławiu. Stanowi ona niewymagającą dużych nakładów finansowych, alternatywną, w stosunku do obecnie wykorzystywanych technologii, metodę wykonywania ww. prac. Na przykładzie Projektu Rekultywacji Piaskowni „Żukowice" scharakteryzowano poszczególne etapy projektowania i budowy mapy. Przedstawiono efekt końcowy w postaci opracowania graficznego - wizualizacji danych GPS zebranych w terenie oraz informacji przestrzennej wykorzystywanej w dalszych pracach projektowych np. w geodezyjnych obliczeniach kubatury mas ziemnych.
EN
The paper presents an example of GPS measurement technology for data acquisition in engineering applications. The methodology of developing a hybrid bathymetric map for small water bodies as used by the CBPM "Cuprum" Sp. z o.o. - OBR in Wrocław has been described. It presents a Iow cost, alternative method as compared to the methods currently used. On the example of the "Żukowice" site reclamation project the stages of designing and producing a hybrid bathymetric map have been described. The final effect in the form of a graphical composition - GPS data visualization and spatial information to be used in subsequent phases of the project i.e. geodetic calculations of earth mass volume have been presented.
PL
W artykule omówiono metodykę budowy internetowej aplikacji mapy w środowisku GIS udostępniającej wybrane informacje o powierzchniowych obiektach dawnej kopalni węgla kamiennego. Scharakteryzowano strukturę geograficznej bazy danych obiektów, funkcjonalność systemu geoinformacyjnego oraz wykorzystane do budowy aplikacji środowisko systemów informacji geograficznej (ESRI ArcGIS). System opracowano na przykładzie dawnej, podziemnej kopalni węgla kamiennego "Julia" w Wałbrzychu. Na terenie kopalni projektowany jest Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia" w celu zachowania dziedzictwa górniczego. Przedstawiono także możliwości wykorzystania i rozwoju systemu geoinformacyjnego.
EN
The paper describes methodology of making internet map application presenting selected information about surface objects of a former hard coal mine. Geographical database structure, geoinformation system functionality and geographical information system (ESRI ArcGIS) environment used have all been described. The system has been developed on an example of a former underground hard coal mine "Julia" in Wałbrzych, where a Multicultural Park "the Old Mine" is planned with the aim to preserve mining heritage. System capabilities and development have also been presented.
13
63%
PL
W artykule omówiono metodykę aktualizacji systemu geoinformacyjnego dawnych podziemnych kopalń węgla kamiennego. Celem systemu jest zarządzanie danymi i wykonywanie analiz na potrzeby badań stanu powierzchni górotworu w obszarze wałbrzyskiej części dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (DZW). Omówiono proces budowy aplikacji automatyzującej, przy użyciu środowiska ArcObjects, wybrane procedury wyszukiwania danych i analiz przestrzennych, realizowanych w systemie, opartych na założeniach algebry mapy. Funkcjonalność narzędzi analitycznych zademonstrowano na przykładzie analiz działalności górniczej w polu "Barbara" kopalni węgla kamiennego "Victoria". Obejmowały one: wyszukiwanie i selekcję parcel pokładów węglowych według zadanych kryteriów (głębokość, nachylenie) oraz obliczenia parametrów zalegania parcel i postępu robót górniczych w czasie. W pracy zawarto zwięzły przegląd wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach stanu terenów znajdujących się pod wpływem działalności górniczej prezentowanych w krajowej i zagranicznej literaturze.
EN
The paper describes methodology of updating the geoinformation system of former underground hard coal mines. The purpose of the system concerns data management and data analysis for the support of studies of surface behaviour in the area of the Walbrzych part of the Lower Silesia Coal Basin. The process of developing, with the use of ArcObjects environment, an application facilitating selected procedures of data exploration and spatial analyses, in the system, based on the Map Algebra principles has been discussed. The functionality of analytical tools has been demonstrated on the example of analyses of mining activity carried out in the "Barbara" coal field of the "Victoria" mine. These include: exploration and selection of coal parcels according to the given criteria (depth below surface, slope), calculation of mining conditions of coal parcels and progress of underground mining operation in time. In the article a concise review of geographical information systems use in studies of the state of grounds under the influence of mining activity presented in national and international literature has also been given.
EN
In the paper a detailed analysis of full-time and continuing education studies and course syllabuses in GIS at the Wroclaw University of Technology is presented. On the example of a major degree in geoinformation awarded at the Faculty of Geo-engineering, Mining and Geology present and proposed course structures and methods of conducting lectures are described, including teaching programs, course syllabuses and constraints. Directions of changes aimed at introducing e-learning in the teaching model have been proposed. Similar analysis is made together with statistical summary of the participants of the past seven course editions for postgraduate studies in GIS. The issue of making continuing education more popular is raised as well as the need for closer cooperation of academic centers, public administration and business entities.
EN
Spatial data mining methods for example those based on artificial neural networks (ANN) allow extraction of information from databases and detection of otherwise hidden patterns occurring in these data and in consequence acquiring new knowledge on the analysed phenomena or processes. One of these techniques is the multivariate statistical analysis, which facilitates identification of patterns otherwise difficult to observe. In the paper an attempt of applying self-organising maps (SOM) to explore and analyse spatial data related to studies of ground subsidence associated with underground mining has been described. The study has been carried out on a selected part of a former underground coal mining area in SW Poland with the aim to analyse the influence of particular ground deformation factors on the observed subsidence and the relationships between these factors. The research concerned the uppermost coal panels and the following factors: mining system, time of mining activity and inclination, thickness and depth below the ground of the exploited coal panels. It has been found that the exploratory spatial data analysis can be used to identify relationships in multidimensional data related to mining induced ground subsidence. The proposed approach may be found useful in identification of areas threatened by mining related subsidence and in creating scenarios of developing deformation zones and therefore aid spatial development of mining grounds.
PL
Metody eksploracji danych przestrzennych na przykład te oparte na sztucznych sieciach neuronowych (SSN) pozwalają na ekstrakcję informacji z baz danych i wykrywanie ukrytych relacji występujących w tych danych, a w konsekwencji pozyskiwanie nowej wiedzy o analizowanych zjawiskach i procesach. Jedną z grup technik eksploracji danych przestrzennych jest statystyczna analiza wielowymiarowa (ang. multivariate statistical analysis), która umożliwia identyfikację wzorców inaczej trudnych do wykrycia. W pracy przedstawiono próbę zastosowania metodyki samoorganizujacyh się map (SOM) w eksploracji i analizie danych przestrzennych na potrzeby wspomagania badań deformacji powierzchni spowodowanych podziemną działalnością górniczą. Badania przeprowadzono na wybranym fragmencie dawnego zagłębia węgla kamiennego w Polsce w celu analiz wpływu czynników deformacji górotworu na obserwowane osiadania powierzchni i związków między tymi czynnikami. Dotyczyły one dwóch górnych pokładów węgla i następujących czynników: system eksploatacji, okres eksploatacji, nachylenie, miąższość i głębokość eksploatowanych pokładów poniżej powierzchni terenu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przydatność metody SOM do identyfikacji związków w danych wielowymiarowych dotyczących deformacji terenów górniczych Proponowane podejście może także znaleźć zastosowanie w identyfikacji obszarów zagrożonych osiadaniami oraz w budowaniu scenariuszy rozwoju stref deformacji, a przez to wspomaganie planowania zagospodarowania przestrzennego takich obszarów.
PL
Rozwój i upowszechnienie, w okresie ostatnich kilkunastu lat, satelitarnych technik teledetekcyjnych obrazowania powierzchni Ziemi stwarza nowe możliwości badań deformacji powierzchni górotworu. Artykuł zawiera zwięzły opis pozyskiwania danych z zastosowaniem satelitarnej interferometrii radarowej SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) i ich wykorzystania w obserwacjach deformacji powierzchni górotworu. Przedstawiono wybrane, z krajowej i światowej literatury, przykłady zastosowania interferometrii radarowej i jej odmian w monitorowaniu terenów górniczych. Poddano dyskusji przydatność wykorzystania tej technologii w badaniach stanu powierzchni dla obszaru byłego Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego w schyłkowym okresie podziemnej eksploatacji węgla kamiennego i po jej zakończeniu.
EN
Development and popularization, in the past decade, of space remote sensing techniques for Earth surface imagining creates new possibilities for ground surface deformation studies. The paper includes concise description of data acquisition using satellite radar interferometry SAR (Synthetic Aperture Radar) and its applications for ground surface deformation monitoring. Examples of radar interferometry and its various types use for mining grounds monitoring, selected from literature of the subject, have been presented. Potential application of this technology for studies of surface deformations of the former Walbrzych Coal Basin in the last stages of underground coal mining and after its closure has been discussed.
PL
W pracy zwrócono uwagę na wzrastającą liczbę szlaków rowerowych w województwie dolnośląskim i potrzebę ich usystematyzowania i hierarchizacji oraz rosnącą popularność pozycjonowania GPS w nawigacji dla celów turystycznych. Scharakteryzowano założenia Studium systemu turystyki i rekreacji rowerowej województwa dolnośląskiego oraz zasady wyznaczania szlaków rowerowych w Polsce. Przedstawiono koncepcję inwentaryzacji, projektowania i wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych w oparciu o pozycjonowanie satelitarne GPS oraz opracowywanie danych w systemach GIS. Zaproponowana metodyka usprawnia proces tworzenia takich szlaków oraz pozwala na ujednolicenie i standaryzację informacji o sieci tras rowerowych w oparciu o bazy danych GIS. Informacja ta może być z kolei wykorzystywana w procesach decyzyjnych związanych z projektowaniem tras jak również udostępniania użytkownikom (cyklistom), np.przez internet.
EN
In the paper attention is put to the increasing number of bicycle trails in the Dolnoslaskie Voivodeship and the need for a uniform bicycle trail hierarchy and system, as well as growing popularity of GPS positioning in tourist navigation The outlines of the Study of tourist and recreational bicycle system in the Dolnoslaskie Voivodeship and the guidelines of bicycle trails marking in Poland are characterised. The concept of inventorying, planning and marking of tourist bicycle trails based on satellite GPS positioning and data processing in GIS is presented. The proposed methodology improves the process of bicycle trails development and allows regulation and standardisation of bicycle trail information basing on GIS databases. Consequently, it can be used in decision-making processes associated with trial planning and shared with user (cyclists), e.g. via Internet.
PL
W artykule przedstawiono założenia wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GPS z wykorzystaniem narzędzi GIS w inwentaryzacji geotopów dla udostępnienia turystycznego polskiej części projektowanego geoparku "Łuk Mużakowa". Opisano istotę tworzenia i zagospodarowania geoparków oraz scharakteryzowano geopark "Łuk Mużakowa". Omówiono zasady pozycjonowania satelitarnego i kartowania terenowego z zastosowaniem GPS. Na przykładzie wybranych obiektów (geotopy, infrastruktura turystyczna) przedstawiono zasady tworzenia oraz proponowaną strukturę elektronicznego formularza do pozyskiwania geoinformacji oraz zakres pomiarów GPS w inwentaryzacji turystycznej geoparku.
EN
In the paper, satellite GPS positioning and GIS application standards in geotope inventorying for geo-tourist development of the Polish part of the "Muzakow Arc" geopark have been presented. The idea behind geopark creation and development has been described and the "Muzakow Arc" area has been characterized. Positioning and mapping principles using GPS have been discussed. The guidelines of preparing electronic data form structure for acquisition of geo in formation has been given on selected examples (geotopes, tourist infrastructure objects). Scope of planned GPS measurements in tourist inventorying of the geopark has also been addressed.
PL
Projektowany zbiornik wodny zlokalizowany jest w dolinie Nysy Kłodzkiej między Bardem I Kamieńcem Ząbkowickim. W okolicy zbiornika stwierdzono występowanie szeregu uskoków tektonicznych. Ze względu na współczesną aktywność tektoniczną obszaru zachodzi potrzeba prowadzenia wyprzedzających prac dotyczących bezpieczeństwa przyszłej zapory. Od 1993 roku prowadzone są satelitarne pomiary geodezyjne oraz pomiary grawimetryczne na obszarze poligonu geodynamicznego "Rów Paczkowa" obejmującego swoim zasięgiem także rejon zbiornika. Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemu bezpiecznej eksploatacji górnych warstw litosfery zaporą oraz zgromadzoną w zbiorniku wodą.
EN
The reservoir is to be located in the Nysa Kłodzka River Valley between the towns of Bardo and Kamieniec Zabkowicki. Several tectonic faults have been found in the reservoir's surroundings. Research work, concerning safety of the object, started out in advance of the dam construction is necessary because of proved recent tectonic activity in the area. Geodetic and gravimetric observations have been carried out, since 1993, in the "Paczko´w Graben" geodynamic field that includes the area of the future reservoir. The paper is aimed at signalling the problem of the object's safety due to possible triggering of tectonic faults caused by increased load of the earth's crust by the dam and water accumulated in the reservoir.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.