Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Consumer society
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w konsumpcji dotyczących świadomych ograniczeń wynikających z przyjęcia określonej perspektywy aksjonormatywnej stanowiącej rezultat poszukiwania innowacyjnego modelu społeczeństwa konsumpcyjnego opartego na nowej kulturze konsumpcji. Egzemplifikację rozważań stanowią badania własne autorki przeprowadzone w 2018 r., w których dokonano triangulacji danych pochodzących z sondażu diagnostycznego zrealizowanego techniką ankiety wśród 504 respondentów oraz 56 wywiadów pogłębionych IDI na terenie województw w Polsce: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego i opolskiego. Na podstawie wyników badań ilościowych dokonano weryfikacji postawionych hipotez badawczych dotyczących zależności ograniczeń w konsumpcji od wieku, wykształcenia, zmian w poziomie dochodów, zaś w wyniku badań jakościowych określono motywy skłaniające konsumentów do ograniczeń w konsumpcji. Podstawę teoretyczną prowadzonych analiz stanowiły makrosocjologiczne teorie społeczeństwa konsumpcyjnego oraz najnowsze trendy w dziedzinie konsumpcji bazujące na procesach dekonsumpcji, konsumpcji prozdrowotnej i etycznej oraz retrokonsumpcji.
EN
The aim of this article is to present changes in consumption linked with deliberate limitations resulting from the assumption of a particular axionormative perspective, which is an outcome in the search for an innovative model of a consumer society based on the new culture of consumption. The discourse includes examples obtained by the author in the research conducted in 2018, using the method of triangulation applied to the data from a diagnostic survey of 504 respondents in the form of a questionnaire, and from 56 in-depth interviews (IDI) carried out in five voivodeships in Poland: Dolnośląskie, Łódzkie, Śląskie, Lubuskie and Opolskie. Based on the results of quantitative research, the author verified the proposed research hypotheses concerning the dependence of limiting consumption on the age, education, changes in the levels of income, etc., whereas the qualitative research allowed to determine the motives prompting consumers to limit consumption. The theoretical basis of the conducted analyses was provided by the macro- sociological theories of the consumer society, and the latest trends in consumption based on the processes of deconsumption, pro-health and ethical consumption, as well as retro consumption.
XX
Artykuł ma na celu dokonanie syntezy uwarunkowań funkcjonowania współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego w Unii Europejskiej. Przedstawiono genezę oraz istotę rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego w Europie. Wskazano na definicję społeczeństwa konsumpcyjnego w ujęciu ekonomiczno-politycznym i socjologiczno-filozoficznym. Na uwarunkowania współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego Unii Europejskiej wpływają procesy prawotwórcze w zakresie ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów, w tym bezpieczeństwa towarów, w zakresie informacyjnym i edukacyjnym oraz w zakresie systemu dochodzenia roszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem zakupów transgranicznych. W artykule zdefiniowano pojęcie etyki konsumenckiej oraz określono, że wraz z rozwojem społeczeństwa konsumenckiego w Unii Europejskiej wykształciły się specyficzne normy etyczne związane z procesem nabywczym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to analyse the specificities of modern consumer society in the European Union and, therefore, it presents the genesis and the essence of consumer society development in Europe. It points to the idea of consumer society in terms of economy, politics, sociology, and philosophy. The specificities of the modern consumer society in the European Union are influenced by legislative processes in regard to the economical safety of consumers including safety of goods in terms of information, education, and redress, with special regard to cross-border transactions. The article presents the definition of consumer ethics and the specifics of certain ethical norms connected with the purchase process, what have evolved together with the development of consumer society in the EU.(original abstract)
3
Content available remote Marksizm a konsumpcjonizm w chińskim społeczeństwie XXI wieku
75%
XX
Artykuł jest szkicem odpowiedzi na pytanie, czy współczesne społeczeństwo chińskie oraz Komunistyczna Partia Chin jako jego część są marksistowskie, czy chociażby w minimalistycznym sensie dążą do realizacji idei marksistowskich. Badanym aspektem jest konsumpcjonizm w Chinach początku XXI wieku w jego relacji do etycznej zasady maksymalizacji wolności, implicite obecnej również w marksizmie. Autor argumentuje, że ani społeczeństwo chińskie, ani partia nie są marksistowskie, ponieważ ich ideologia i działania są sprzeczne z marksizmem. Zamiast bowiem dążyć do wyzwolenia klasy pracowniczej i osłabienia burżuazji w walce klas, przez konsumpcjonizm zmierzają do celu przeciwnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an outline of an aspect answer to the question if the contemporary Chinese society and the Communist Party of China are Marxist, at least in the minimalist sense of striving to realise Marxist ideas. The aspect of research is consumerism in China in the 21st century in relation to the principle of maximising freedom which is implicitly present in Marxism. The author argues that neither Chinese society nor the Communist Party of China are Marxist because its ideology and activities stand in contradiction with Marxism: instead aiming at liberation of the working class and weakening bourgeoisie, by means of consumerism they actually strive to the opposite purpose. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedmiotem analizy uczyniono kwestię badania relacji między wartościami w konsumpcji a zachowaniami konsumpcyjnymi we współczesnym społeczeństwie. Autor przedstawia róŜne podejścia do definiowania wartości w konsumpcji i ich związek z zachowaniami konsumpcyjnymi jednostek. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku następują zmiany w wartościach w konsumpcji w społeczeństwie konsumpcyjnym. Szukając odpowiedzi na to pytanie, poddaje analizie rozwój orientacji hedonizmu, sublimacji i indywidualizmu w systemach wartości konsumpcyjnych. Omawia wybrane metody badań wartości. W dalszej kolejności skupia się na analizie problemów metodologicznych związanych z badaniem wartości w konsumpcji. Przedstawia propozycję rozwiązania trudności w badaniach wartości w konsumpcji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the subject of analysis was deemed to be the ties between values in consumption and consumer behavior in modern society. The author presents various approaches to defining values in consumption and their relationship with the consumer behavior of individuals. In turn, the author attempts to find the answer to the following question: in what direction do the changes occur with relation to values in consumption in a consumer society? In searching for the answer to this question, the development of the orientation of hedonism, sublimation and individualism in systems of consumer values were placed under review. There is also a description of the chosen methods of researching values. In the following parts there is a concentration on the analysis of methodological problems associated with researching values in consumption. The said author presents a proposition on the solution of difficulties in researching values in consumption.(author's abstract)
5
Content available remote Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich
63%
XX
W ostatnich latach niewątpliwie obserwować można rozwój zainteresowania ekonomistów ogólnie rozumianą ideą ekonomii heterodoksyjnej. Coraz częściej zauważyć można, że miejsce dążenia do wzrostu dobrobytu poprzez maksymalizowaną spożycia oraz dążenie do prywatnej własności zastępuje poszukiwanie umiaru, przejawiające się minimalizowaniem gospodarczej i społecznej nierównowagi, rozwojem zrównoważonym, a przede wszystkich zrównoważonym oddziaływaniem na środowisko oraz zrównoważoną konsumpcją. Przedmiotem zainteresowania artykułu jest ostatni z wymienionych aspektów. Wśród współczesnych trendów zachowań konsumenckich dostrzec można - obok powszechnego konsumeryzmu - rozwój trendów ukierunkowanych na osiąganie umiaru w konsumpcji. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy mówiącej, że we współczesnych trendach zachowań konsumentów ujawniają się tendencje umiaru, co rodzi perspektywy zrównoważenia konsumpcji oraz odchodzenia od powszechnego konsumeryzmu. Celem artykułu jest wyodrębnienie tych tendencji na gruncie współczesnych trendów zachowań konsumenckich.(fragment tekstu)
EN
Modern Polish society should be called a consumer society. Unsettling is the fact of excessive consumption as well as the tendency to perceive one's value through consumption. Among contemporary consumer behaviour trends, we can notice a development in trends oriented towards achieving moderation in consumption. In the article, the author has made an attempt to verify the hypothesis which says that in contemporary consumer behaviour trends appear the moderation tendencies. It generates perspectives of balancing consumption and moving away from common consumerism. The aim of the article is to highlight and present the consumer behaviour trends which evince moderation tendencies and which are a chance for the development of "moderate consumption". Literature analysis method is used in the study. It comprises eco-consumption, conscious consumption, smart shopping, prosumption, cooperative consumption, deconsumption and so-called "new consumerism" as well.(original abstract)
6
63%
EN
This research focuses on the impact of social media (SM) on their users' behavior vis-a-vis their decision to purchase goods and services online as well as their attitudes towards these media. The theoretical framework was grounded in the literature of consumers' behaviour and their interaction with the digital media with a special focus on individual socio-demographics (age and gender). The literature overview allowed the construction of the research hypotheses taking into account the personal traits and the social media usage in terms of consumer activities. The empirical testing of the hypotheses was performed with quantitative methods of analysis applied to a dataset of SM users from six different countries (Poland, China, Spain, Germany, Turkey and US). Findings have shown that SM preferences and their frequency of use have different impacts on consumer behaviour both depending on individual characteristics. Some implications for business managers and marketeers are discussed. (original abstract)
EN
The results of the Seimas elections in 2016 year have revealed one of the greatest transformation in Lithuanian party system since its formation in1992 m. Though there are similarities between the political processes in Lithuania, Poland Hungary, the Czech Republic, however it is important to stress important differences, which enable us to speak about the unique "Lithuanian way". First of all, the new political group, which dominates in Lithuanian political system after the elections - Lithuanian Peasants and Green union (LPGU), not only rejected the tradition political continuum of "right-left", but also has not fit to the main political cleavage in postcommunist political system of Lithuania between ex-communist and anti-communist. Second, the elections revealed the huge crisis of democracy based on political parties in Lithuania. The dissatisfaction with parties, as the main actors in modern liberal democracy, constantly increases. Third, we can speak about the decisive victory of anti-politics in Lithuania, the marginalization of the political deliberations and the political competence in the governance of the state. This triumph of anti-politics in Lithuania is not the outcome of the cultural tradition of anti-politics which was strong in Poland and Czechoslovakia (but not in Lithuania) during the 20th century [Havelka, 2016], but rather the price which we have to pay for the invasion of the mentality of consumption in political sphere. The main task of this article - to foster the discussion about the future of liberal democracy in Lithuania, about the prospects of political parties and the threat of the final victory of "consumer" against "citizen", also about the lessons of political life in Lithuania for other post-communist states. (original abstract)
8
Content available remote Obrazowanie współczesnego konsumenta - ujęcie socjologiczne
63%
XX
Życie współczesnego konsumenta podporządkowane jest ciągłemu konsumowaniu. Społeczeństwo konsumpcyjne wymaga ciągłego kupowania coraz to nowych produktów i usług, wmawiając nam, że dzięki ich konsumowaniu będziemy szczęśliwi. Obraz człowieka i jego pozycja w społeczeństwie kształtowana jest przez to co posiada i konsumuje, a ponieważ oferta producentów ciągle się zmienia, to jest on zmuszony do ciągłej pogoni za nowościami. Jeśli tego nie będzie robił, to zostanie wykluczony przez społeczeństwo. Ta ciągłe dążenie do bycia "na czasie" powoduje, że konsument często czuje się zniewolony i zagubiony, choć w ferworze dokonywania ciągłych wyborów, zdobywania nowych produktów często tego nie dostrzega, rozkoszując się swoimi "osiągnięciami". Współczesny konsument, który uważa się za osobę wolną, dokonującą wyborów według swoich pragnień, jest jednocześnie zagubiony i niepewny swoich działań. Świat konsumpcji zmusza go do ciągłego dążenia do szczęścia i nabywania jak największej ilości dóbr. Ciągłe dopasowywanie się do nowych wzorców konsumpcji powoduje ciągły pośpiech i ciągłe poszukiwania. Dla konsumenta priorytetem staje się posiadanie, co powoduje uzależnienie od konsumowania, a w konsekwencji zmęczenie i znużenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern consumer life is subordinated to constantly consuming. Only consumption can give you happiness. Image of a man and his position in society is shaped by what has and consumes. If this is not done is excluded by society. Contemporary consumer, who is considered to be a free person, making the choices according to their desires, is both confused and uncertain of their actions. World consumption compels him to constantly acquire as many possessions. The priority becomes the possession, which causes addiction consuming and, consequently, fatigue and weariness. (original abstract)
9
63%
XX
W artykule omawiam kim jest kobieta jako konsumentka oraz jakie wymagania stawia przed kobietą świat konsumpcji. Świat konsumpcji wymaga od jednostek realizacji nowego imperatywu moralnego zwanego "fun reality" (rzeczywistość zabawy). Dla kobiety konsumentki bardzo ważny jest zawodowy sukces, rodzina staje się czymś drugorzędnym, ponieważ oznacza konieczność ograniczania własnej konsumpcji, co nie jest dobrze widziane w świecie konsumpcji. Kobieta konsumentka powinna być wiecznie piękna, młoda i osiągać sukces na polu zawodowym. Kobieta konsumentka zawsze piękna i odpowiednio ubrana nie ma czasu na refleksję nad swoim życiem. Poczucie szczęścia kupuje - każdy zakup pięknego przedmiotu powinien czynić ją szczęśliwą; podobnie zresztą jak mężczyznę - konsumenta. W świecie konsumpcji nie ma zbyt dużo miejsca na refleksję nad sprawami ważnymi. Świat konsumpcji ogranicza się do rzeczy i wartości materialnych, nacisk kładziony jest na to co użyteczne i piękne. Dlatego kobieta stale jest pod presją bycia piękną i młodą, nie może być zmęczona i nie wolno jej źle wyglądać, ponieważ bardzo dużo wówczas traci. Aby mieć znaczenie w świecie konsumpcji kobieta powinna być piękna, czyli szczupła i młoda. Kobietę w świecie konsumpcji określa ciało, a nie wiedza, umiejętności i kompetencje. Podporządkowanie zasadom świata konsumpcji czyni z kobiety ładnie opakowany przedmiot. Szczęście na miarę świata konsumpcji kobieta konsumentka osiąga jedynie chwilowo, wraz z upływem czasu i naturalnymi procesami starzenia się będzie dla kobiety - konsumentki w świecie konsumpcji coraz mniej miejsca. (abstrakt oryginalny)
EN
This article demonstrates who a woman is as a consumer and how she strives to fulfill the requirements of the world of consumption. The world of consumption is a form of living according to the new moral imperative of a "fun reality." For the female consumer professional success is very important. The family becomes secondary because a family represents many forms of limitation and restriction and this is not seen as something good in the world consumption. A woman - consumer, always beautiful and well-dressed has no time for a deepened reflection over her life. She is buying her happiness - any purchase of a beautiful object should make her happy; the same as a man - consumer. In the world of consumption there is not much place for the reflection over important matters. The world of consumption is limited to things and material values, the emphasis is put on what is useful and beautiful. This is why a woman is being all the time under a pressure of being beautiful and young, she cannot be tired and she is not allowed to look badly, thus she loses too much then. To have a significance in the world of consumption a woman should be beautiful, i.e. slim and young. A woman in the world of consumption is defined by her body, not by her knowledge, abilities or skills. Subordination to the principles of the world of consumption makes a woman a beautifully wrapped object. A happiness in terms of the world of consumption can be achieved by a woman - consumer only temporarily, while with the time passing by and natural process of aging there would be fewer and fewer place for a woman - consumer in the world of consumption. (original abstract)
XX
Szczegółowo scharakteryzowano nowy rodzaj społeczeństwa jakim jest społeczeństwo postindustrialne. Wyjaśniono termin oraz omówiono podstawowe cechy tegoż społeczeństwa oraz zwrócono uwagę na jej wymiary: społeczny, kulturowy i moralny.
EN
At some point following World War II a new kind of society began to emerge - variously described as postindustrial society, multinational capitalism, consumer society, media society. New types of consumption, an even more rapid rhythm of fashion and styling changes; the penetration of advertising, television and the media generally to a hitherto unparalleled degree throughout society; the replacement of the old tension between city and country, center and province, by the suburb and by the universal standardisation; the growth of the great networks of superhighways and the arrival of automobile culture - these are some of the features which would seem to mark a radical break with the older pre-war society in which high modernism was still an underground force. Some features of postindustrial society, as follow: Economics is based on a service economy. Society will give pre-eminence to a professional and technical elite and will be based on a reinvigorated meritocracy. Society will be based on the axial principle: the centrality of theoretical knowledge as the source of innovation and policy formulation. Control of technology and technology assessment will be based on future orientation. Decisions will be made by experts; an "intellectual technocracy" will emerge. Politics will be served by the idea of privatisation - that the market takes care of everything. A new Durkheimian Gemeinschaft will eliminate modernism and narcissism, resulting in a culture tied to the Protestant work ethic. A new round in the two-culture debate will take place between marginalized humanist intellectuals and the new knowledge elites; there will be an increasing division and opposition between "the technological intelligentsia who are committed to functional rationality and technocratic modes of operation and the literary intellectuals who have become increasingly apocalyptic, hedonistic, and nihilistic. (original abstract) (original abstract)
EN
The book offers an analysis of broadly understood problems of new models of consumption taking into account the need of preservation of natural resources, which the author calls sustainable consumption. In the introduction part of her book the author emphasises that sustainable consumption is both dematerialization of the needs and dematerialization of the goods. She presents a relatively comprehensive description of the essence and the characteristics of sustainable consumption, also providing the synonyms such as eco-consumption and ecological consumption, as well as the definition of non-sustainable consumption. The author points that sustainable consumption is to create the society which would have a respect for resources and the system of values other than that of the consumer society or information society.(author's abstract)
XX
W społeczeństwie konsumpcyjnym najważniejszym celem jednostek jest zarabianie i wydawanie pieniędzy. Powoduje to zmiany zachowań i stylu życia oraz prowadzi do kształtowania wizerunku człowieka przez pryzmat tego, co posiada. Wyrazem sprzeciwu wobec rozwijającej się nadkonsumpcji jest propagowanie dekonsumpcji, która oznacza ograniczanie konsumpcji poprzez jej racjonalizację oraz bardziej odpowiedzialne i świadome konsumowanie. Pod hasłem "mniej znaczy więcej" promuje się prosty styl życia, bez pośpiechu, zaspokajanie potrzeb zamiast pragnień i zachcianek. Do głównych przyczyn dekonsumpcji można zaliczyć trwający kryzys finansowy, zmęczenie nadmierną konsumpcją oraz kształtowanie się mody na konsumowanie mniej, bardziej naturalnie i bardziej odpowiedzialnie. (abstrakt oryginalny)
EN
In a consumer society, the most important goal is making and spending money. This causes a change in behavior and lifestyle and leads to excessive consumption. An expression of opposition to these phenomena is 'deconsumption', which means the reduction in consumption and a more responsible and conscious consuming. Its motto is "less is more". The reasons include deconsumption ongoing financial crisis, fatigue, excessive consumption and fashion for consuming less. (original abstract)
13
Content available remote Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii
63%
XX
Celem artykułu była analiza różnych przejawów konsumpcji dostrzegalnych w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii. Po wstępnych rozważaniach terminologicznych dokonano opisu wearable technology w aspekcie założeń konsumpcji, konsumpcjonizmu oraz dekonsumpcji. Konsumpcja - w niniejszej publikacji - jest rozumiana jako naturalny proces gospodarowania, wynikający z konieczności zaspokojenia potrzeb, konsumpcjonizm oznacza postawę życiową polegającą na przedkładaniu dóbr materialnych nad inne dobra, natomiast dekonsumpcja jest definiowana jako racjonalna, świadoma, odpowiedzialna i etyczna konsumpcja. Artykuł ma charakter analityczno-opisowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to analyze the consumer's manifestation discernible in the behaviour of users of wearable technology. Starting with preliminary considerations of the necessary terminology, a description of wearable technology in regard to consumption, consumerism and deconsumption was done. Consumption - in this publication - is understood as a natural process of housekeeping, arising from the need to meet one's needs, consumerism - as an attitude to life involving favouring material goods over other goods, while deconsumption is defined as a rational, conscious, responsible and ethical consumption. The article is of an analytical and descriptive character. (original abstract)
XX
Fenomen chciwości może być ujmowany z różnych stron. W zależności od kontekstu może przejawiać się niemal we wszystkich dziedzinach życia społeczno-ekonomiczno- -kulturowego. W dobie zachodzących zmian cywilizacyjnych problematyczne staje się nie tylko zdefiniowanie samej chciwości, ale także wyartykułowanie najważniejszych jej znamion. Dzieje się tak z powodu podejmowanych prób redefinicji chciwości w obrębie nauk ekonomicznych (gdzie rozumiana jest jako istotny czynnik napędzający gospodarkę) i społecznych (gdzie traktowana jest jako naturalny przejaw konsumpcjonizmu). Celem artykułu jest ukazanie chciwości w kontekście podmiotowości człowieka i wywoływanych w nim przeróżnych pęknięć przy jej udziale. Okazuje się, że zarówno warstwa duchowa, wolicjonalna, emocjonalna, jak i intelektualna ulegają destabilizacji pod wpływem zainicjowanej przez podmiot chciwości, rugując tym samym istotną rolę kształtowania siebie od wewnątrz (zwłaszcza w znaczeniu moralnym). Poprzez analizy Ericha Fromma, Tomáša Sedláčka, Michaela Sandela oraz Benjamina Barbera ukazano wymiar chciwości w jej ekonomiczno-etyczno-antropologicznym aspekcie jako prowadzącej do szeroko rozumianego zniewolenia jednostki. Przy tym odsłoniła się również antypersonalistyczna perspektywa międzyludzkich relacji, eliminująca możliwość działania z innymi na zasadach sprawiedliwości, uczciwej wymiany oraz solidarności.(abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of greed can be investigated from a number of perspectives. Depending on the context, it can manifest itself in almost every aspect of social, economic and cultural life. In an age of exceptional civilisational changes, it is hard to define greed and articulate its defining features. Attempts to redefine greed in economic science are to some extent to blame. Greed is an important factor in boosting economies. In the social sciences, it can be cast as as a natural sign of consumerism. The aim of the paper is to present greed in two contexts: of human subjectivity and various "cracks" caused by greed. Spiritual, volitional, emotional and intellectual layers are destabilised by greed, which is initiated by the subject, thus weeding out the important role of internal self-development (especially in the moral sense). Through the analyses of Erich Fromm, Tomáš Sedláček, Michael Sandel and Benjamin Barber, greed is presented from an economic-ethical-anthropological perspective, and ultimately as leading to the imprisonment of the individual. The analyses also reveal a perspective on interpersonal relations eliminating the possibility of acting collectively on the basis of justice, fair exchange and solidarity.(original abstract)
XX
Zakupy przeszły ewolucję od prostej, "technicznej" czynności nabywania dóbr do aktywności kreatywnej związanej z koncepcją Ja i stylem życia. Dzięki pytaniu, czy różnice płciowe w konsumpcji są wciąż aktualne, rozważania mają na celu lepsze zrozumienie męskich i kobiecych orientacji konsumpcyjnych. Bazując na badaniach kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Wrocławia, ukazano, że np. mężczyźni są mniej entuzjastyczni wobec zakupów niż kobiety oraz bardziej praktycznie nastawieni. Częściej oddawali się konsumpcji "luksusowej", podczas gdy kobiety konsumpcji "naśladowczej". Jednocześnie ta ogólna tendencja była mniej wyraźna w wywiadach jakościowych, wskazując, iż wiele rozbieżności płciowych może mieć charakter bardziej retoryczny niż rzeczowy. Artykuł zamyka refleksja nad "męską" filozofią zakupów. Rezultaty mogą służyć jako wskazówki dla handlowców zainteresowanych przyciągnięciem i utrzymaniem klientów - mężczyzn i kobiet. Artykuł wzbogaca wiedzę o różnicach płciowych we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Shopping has undergone the evolution from the simple, 'technical' action of buying goods to the creative one, connected with the 'I' concept and lifestyle. Owing to the question if sexual differences in consumption are still up-to-date, the considerations are aimed at better understanding of male and female consumption orientations. Basing on the questionnaire surveys carried out among Wroclaw citizens, the author showed that, for instance, men are less enthusiastic about shopping than women and display more practical attitudes. They more often yielded to 'luxurious' consumption than 'imitative' one. At the same time, this general tendency was less apparent in qualitative interviews indicating that many sexual differences might have been of the more rhetoric than substantial nature. The article is closed by reflexion on the 'male' philosophy of shopping. Results may serve as hints for traders interested in attraction and retention of customers - men and women. The article enriches the knowledge about the sexual differences in the contemporary consumer society. (original abstract)
16
Content available remote Społeczeństwo konsumpcyjne a zrównoważony rozwój konsumpcji
63%
XX
W realiach nowego systemu gospodarczego konsumpcja stała się atrybutem współczesnej cywilizacji. Wyznacza ona kształt marzeń, pragnień i aspiracji życiowych. Obejmuje całą sferę życia społecznego, politycznego oraz ekonomicznego, rozwijając nowe wartości jednostek i całych grup społecznych. Konsumpcjonizm należy traktować jako cechę typologiczną społeczeństwa informacyjnego, jako wyznacznik sukces i statusu społecznego. Konsumpcjonizm marnotrawi dobra, pracę ludzką, zasoby, a także przyczynia się do duchowej degradacji człowieka. Konsumpcji nie da się zignorować, ale można zmienić jej kierunek. Konsumpcja zrównoważona odrzuca kreślenie wizerunku przez pryzmat produktów nabywanych. Pozwala osiągnąć równowagę między kapitałem ludzkim, ekonomicznym i środowiskiem. Konsumpcja zrównoważona - dekonsumpcja - pokazuje, jak w sposób racjonalny i odpowiedzialny zaspokajać swoje potrzeby. Charakteryzuje się ona poszanowaniem zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. Czyni z konsumenta pasywnego osobę aktywną dokonującą racjonalnych wyborów, konsumenta zaangażowanego w wytwarzanie i promowanie akceptowanego produktu. Prosumenta świadomego zarządzania własnym kapitałem.(abstrakt oryginalny)
EN
In the context of a new economic system, consumption has become an attribute of modern civilization. It determines the shape of dreams, desires and aspirations in life. It covers the whole sphere of social, political and economic life developing new values for individuals and social groups. Consumerism should be treated as a typological trait of the information society, as a determinant of success and social status. Consumerism squanders goods, human labour, resources and contributes to the degradation of the human spirit. Consumption is impossible to ignore, but its direction can be changed. Sustainable consumption rejects the image design seen from the angle of purchased products. It allows achieving a balance between human, economic and environmental capital. Sustainable consumption - deconsumption - shows how to reasonably and responsibly meet human's needs. It is characterized by respect for renewable and non-renewable resources, turns a passive consumer into an active person making rational choices. It turns the engaged consumer into the production and promotion of acceptable product; into the prosumer conscious of managing his or her own capital.(original abstract)
17
Content available remote Globalne wyzwania rozwojowe a religie światowe
63%
XX
W opracowaniu zanalizowane zostały odpowiedzi religii światowych na problemy wynikające z zachodzących procesów globalizacyjnych, które są odpowiedzialne z kolei za stwarzanie przeszkód w dalszym trwałym rozwoju. Na początku znajduje się omówienie problemów wynikłych z procesów globalizacyjnych, w drugiej części scharakteryzowane zostały kanały za pomocą których religie świata formułują swoje odpowiedzi na wyróżnione problemy oraz źródła na których się opierają sugerując rozwiązania dla powstałych problemów. W trzeciej części są przedstawione odpowiedzi religii na te wyróżnione wyzwania: wyzwania o charakterze społecznym (nierówność, bezrobocie i ubóstwo - jako konsekwencje procesów globalizacyjnych) i wyzwania o charakterze gospodarczym tj. polityka rozwojowa , społeczeństwo konsumpcyjne i zarządzanie międzynarodowe. W zakończeniu oprócz krótkiego podsumowania podobieństw i różnic występujących między stosunkiem religii do problemów globalizacji, przedstawione zostały szanse i zagrożenia związane z aktywnością religii na tym polu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is focussing on the analysis of world's religions responses to problems arising from globalization processes, which in turn are responsible for creating obstacles to further sustainable development. In the first part problems resulting from globalization processes are discussed. The second part is concerned with the characteristic of channels by that religions of the world formulate their response to the highlighted problems and sources on which world religion support their solution to the problems raised. Finally, the third part presents answers to these religions highlighted challenges: the challenges of a social nature (inequality, unemployment and poverty - as a consequence of globalization) and the mostly economic challenges like economic development policy consumer society and international governance. In conclusion, after a brief summary of the similarities and differences between the relationship of religion to the problems of globalization, the opportunities and risks associated with the activity of religion in this field are mentioned.(original abstract)
18
Content available remote Współczesny ideał męskiego ciała - wybrane aspekty problematyki
63%
XX
Celem artykułu jest przeanalizowanie źródeł i uwarunkowań współczesnego ideału męskiego ciała (sylwetki mezomorficznej) oraz wpływu, jaki może wywierać na zachowania i samoocenę mężczyzn. Analiza została przeprowadzona głównie w odwołaniu do koncepcji teoretycznych takich autorów, jak: Jean Baudrillard (koncepcja społeczeństwa konsumpcyjnego), Michel Foucault (koncepcja wiedzy/władzy), Raewyn Connell (teoria męskości hegemonicznej i koncepcja upłciowienia ciała), Erving Goffman (koncepcja hiperrytualizacji w przekazach medialnych). Podejmuję analizę teoretyczną ciała, ale artykuł zawiera także omówienie wyników różnych badań empirycznych, które wskazują, że rozpowszechniony w kulturze współczesnej kanon męskiego piękna może przyczyniać się do wzrostu liczby mężczyzn modyfikujących swoje ciała zgodnie z dominującym wzorcem. Formułuję tezę, że wizerunek ciała mezomorficznego jest pochodną społeczeństwa konsumpcyjnego, ale także przyczynia się do utrwalania istniejącej hierarchii płci. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to analyze the sources and determinants of the contemporary ideal of man's body (mesomorphic silhouette) and influence it may have on a man's actions and self-esteem. The analysis was mainly carried out in reference to theoretical conceptions of such authors as: Jean Baudrillard (the conception of consumer society), Michel Foucault (the conception of knowledge/power), Raewyn Connell (the theory of hegemonic masculinity and the conception gendered body), Erving Goffman (the conception of hyperritualisation in media coverages). I provide theoretical analysis of body, but the article also includes a discussion on results of various empirical investigations, which demonstrate that the canon of man's beauty spread in modern culture may contribute to growth in the number of men modifying their bodies according to the dominating model. I formulate the thesis, that the image of mesomorphic physique is the result of the consumer society but also contributes to consolidation of the existing gender hierarchy. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest prezentacja zmian struktury wydatków miast, która ewoluuje wraz ze zmianami celów rozwojowych miast, będących odbiciem hierarchii potrzeb ich użytkowników. W tym kontekście konsumpcja miejska obrazuje zarówno trwałość głównych funkcji miejskich, wynikającą z niezmiennej od wieków roli miast w systemie osadniczym i gospodarczym, jak i koniunkturalność form zaspokajania niektórych potrzeb. Badania oparto na studiach porównawczych realiów życia miejskiego wyrażonych w udziale wybranych kategorii wydatków w budżetach opisywanych miast w okresie ponad 100 lat, co daje szansę na zaobserwowanie aktualnie promowanych ponowoczesnych cech konsumpcji miejskiej. Jej specyfika najczęściej postrzegana jest przez cechy pluralistycznego społeczeństwa konsumenckiego, którego relatywizm poglądów i nieustające dążenie do nowości czynią miasta miejscami nieustająco kształtującymi własne produkty. Koszty tych dążeń i przeobrażeń ponoszone są przez władze miejskie, znajdując swój zapis w budżetach miast. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to analyse the changes in structure of city expenses. It evolves according to changes of urban development goals, which reflects the hierarchy of needs of the city users. In this context the urban consumption illustrates firstly lasting of key urban functions, resulting of the unchanged, during centuries, role of cities in settlement and economic systems and secondly opportunism the forms of satisfying some needs. The research was based on comparative studies of urban life realities expressed in the share of selected categories of budgetary expenditures in analysed cities in the period of more than 100 years. This approach gives a chance to observe currently promoted postmodern features of urban consumption. Its specificity most often can be seen through the marks of pluralistic consumer society, which relativism and relentless pursuit of novelty, make cities the places, where new products are constantly created. Costs of those aspirations and transformations are paid by local authorities, leaving a trace in the structure of city expenses. (original abstract)
20
Content available remote Quality of Life as a Concept in the Modern Society
63%
XX
Przemiany gospodarcze wpływają na atrakcyjność układów przestrzennych korzystnych dla realizacji celów i planów życiowych ludności. Autorka skupiła się na pozytywnych efektach wspomnianych przemian, którymi są najczęściej wzrost jakości życia ludności i możliwość kształtowania nowoczesnego społeczeństwa.
EN
By now, neither socialist planned economy, nor market economy, nor the noble public environmental movements have brought reliable instruments of managing ecological aspects of the quality of life. Perhaps, it would be helpful to try to use here the methods of the concept of total quality management, so popular in business management. The main aspects of the quality of life management deriving from quality management positions are: priority of consumer requirements, which in our case means that when evaluating any projects, human interests must be considered higher than any system interests; priority of quality, which means rejecting such alternative options as the "consumer society" concept and radically ecological one, and leads to considering life period expectancy as the main target index; managing processes, not product specific- quality; involvement of all the personnel of organization (the whole population); huge role of continuous training; formalization of input and output control, including standardization and certification procedures. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.