Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 665

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Public governance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote The Dark Side of Governance or on the Shortcomings of Governance Networks
100%
XX
Tekst poświęcony jest kwestii słabych stron współzarządzania. Podjęto w nim próbę przedstawienia i omówienia podstawowych ograniczeń sieci rządzenia. W tym celu przedstawione zostały problemy zaufania i komunikacji między podmiotami sieci, transparentności i rozliczalności sieci oraz kwestie kwestię kierowania i koordynacji w sieci, w artykule zaznaczono również kwestię wpływu współzarządzania sieciowego na problem narastających nierówności społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of shortcomings of governance. The author presents and discusses the fundamental limitations of governance networks. To that end, he focuses on the issues of trust and communication between network members, network transparency and accountability as well as the problems of management and coordination within a network. He also reviews the impact of governance networks on increasing social inequality. (original abstract)
XX
Organizacje publiczne nie mogą skutecznie realizować powierzanych im zadań bez współdziałania z innymi organizacjami (publicznymi, społecznymi i prywatnymi). W sposób szczególny współdziałanie potrzebne jest samorządowi regionu, który prowadzi politykę rozwoju województwa za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego. Organizacja ta musi posiadać formalne możliwości nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz zatrudniać menedżerów publicznych, zdolnych do inicjowania i utrzymywania partnerstwa. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych w okresie 2009-2010, których przedmiotem były relacje urzędu marszałkowskiego z instytucjonalnymi partnerami. Badania przeprowadzono w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary public organizations cannot effectively run their tasks without cooperation with other organizations (public, social and private). The collaboration seems to be especially important for the regional self-government, which is responsible for the regional policy and runs it by the Marshal's Office. That organization has to posses legitimacy to establish relations with the external entities and to employ the skilled public managers who are able to establish and conduct the partnership relations. The author refers to both the European and Polish regulations which identify the institutional partners and the fields of collaboration. The selected results of the empirical research conducted in 3 Polish voivodeships between 2009-2010 are presented. It examined the relations between the Marshal's Office and its institutional partners.(original abstract)
PL
Zarządzanie publiczne w ostatnich dekadach jest obszarem dynamicznie się rozwijającym. Przejawem tego jest koncepcja nowego zarządzania publicznego (new public management) czy trochę młodsza public governance. W ich ramach pojawiają się instrumenty wspomagające proces zarządzania sektorem publicznym. Do takich należy budżet partycypacyjny. Celem artykułu było przedstawienie jednego z instrumentów wykorzystywanych w koncepcji public governance, jakim jest budżet partycypacyjny. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, czy budżet partycypacyjny to moda, czy instrument dający możliwość stworzenia, poprzez decydowanie o kierunkach wydatków publicznych, przestrzeni decyzyjnej dla zwykłych obywateli? Próbą odpowiedzi na powyższe pytanie jest analiza wykorzystania tego narzędzia w zarządzaniu publicznym na przykładzie miasta Krakowa. Artykuł ma charakter opisowo-empiryczny. Dokonano w nim przeglądu literatury tematu oraz przeprowadzono analizę dokumentów wtórnych.
EN
Public governance, in recent decades, is a rapidly growing area. This is manifested by the concept of New Public Management, or slightly younger Public Governance. As part of these concepts, there are instruments that support the process of managing the public sector. Such is the participatory budget. The aim of the article was to present one of the instruments used in the concept of public governance, which is the participatory budget. The participatory budget significantly enhances the transparency of public life, although it is still not the full control of civil society over public finances. The article reviews literature on the topic and analyzes secondary documents.
EN
This paper focuses on the issue social economy entities and the role they play in the public policy. The paper argues in favour of the thesis that social economy entities are an important component of what can be described as the capacity of the public policy system in a given country. They contribute significant resources - intellectual, organisational, executive [financial], etc. - to the system. The larger these resources are, the more efficient the whole system becomes, i.e. the ability to identify key public issues and to program their solutions, to implement these solutions and to evaluate the results of public policy actions in various forms. It indicates that it is in the interest of the State and the general public to strengthen the social economy entity sector. (original abstract)
EN
To identify the main differences prevailing in public-private partnership agreements included in individual sectors of the economy. The study is based on a comparison of 135 public-private partnership contracts concluded until the 31st of July 2019 in various economic sectors. The components of PPP proceedings were analysed that is type of entity, voivodship, duration of the contract period, implementation status, legal basis for the selection of the private partner, and gross investment expenditure. The data has been compiled by sector, which allows a broader view of the PPP aspect as a specific form of public procurement implementation. Descriptive statistics, standardization of variables and Spearman's rho correlation coefficient were used to conduct the study. The most diverse voivodships are the Masovian voivodship and the Pomeranian voivodship, in which PPP covers as many as 9 different areas. In all sectors, except for energy efficiency, where the only legal basis was PPP in PZP (Article 4. paragraph 2), there was diversity in the choice of a private partner. As for the type of contracting entity, municipalities are the only contracting entity in the following sectors: education, water and sewage management, housing, revitalization. There are many PPP analyses in the literature on the subject, but they do not refer to the sector analysis including the main components of the contracts included in the PPP.(original abstract)
XX
Reforma administracyjna scedowała odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego przede wszystkim na samorządy lokalne. Podporządkowała ponadto służby, inspekcje i straże władzy cywilnej. Celem działań legislacyjnych podejmowanych w tym zakresie było ustanowienie ram do współdziałania jednostek tworzących system zarządzania bezpieczeństwem publicznym, a także utrzymanie sprawności organizacyjnej służb, inspekcji i straży. Niemniej kwestie związanie z bezpieczeństwem publicznym, ze względu na znaczenie, charakter i dynamikę zmian, stanowią niezmiernie złożone zagadnienie. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj podejmowanie takich przedsięwzięć, których celem jest niedopuszczenie do wystąpienia zagrożenia. W działalności tej podstawę stanowi identyfikacja zagrożeń, współpraca i podejmowanie właściwych inicjatyw. Obszary te, na podstawie badań przeprowadzonych w województwie śląskim, poddano analizie w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
Administrative reform has ceded responsibility for maintaining of public safety for local governments and subordinated public services, inspections and guards the public authority. The purpose of legislative action in this regard was the establishment of a framework to co-forming units of public security management system, and maintaining organizational efficiency of services, inspections and guards. However, issues related to public safety, because of the importance, nature and dynamics of change, are immensely complex issue. Primary project is to prevent the occurrence of hazards, and is based on a hazard identification, cooperation, and taking appropriate initiatives. These areas, according to research conducted in the silesian region, were analyzed in this article. (original abstract)
7
Content available remote Cultural Dimension and Specificity of Public Governance
80%
EN
Proposing this subject I was inspired by my own experience of international expert in the field of administrative reform. Working for more than 50 years in this field in different developing and transitional countries in Africa, Central and Eastern Europe, Central and South Asia, I have witnessed how cultural factors were, more or less strongly, but always significantly affecting governance relations and their outcomes. I am convinced that by its nature this subject is essentially interdisciplinary and requires participation and contributions of practitioners as well as researchers, specialists of social, economic and human sciences interested by this complex phenomenon. In following developments I am discussing first the concept of public governance and its understanding in different disciplines. I am presenting next my reflexions on the role of cultural values in development of any public governance system in the context of criteria permitting to consider this governance as good. We should analyse this question referring to the examples of organization and functioning of concrete government systems in different particular countries, taking into account both their historical development and their present internal and external constraints. I am concentrating my attention mainly on the specific problems of present Polish governance system and on the perspectives of its farther development, trying to take into account the larger context of post-communist heritage of former soviet block countries. (fragment of text)
8
Content available remote Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej
80%
XX
Problematyka mechanizmów władzy lokalnej jest przedmiotem wielu badań i prac o charakterze teoretycznym i praktycznym. Analiza tych opracowań wskazuje, iż ciągle trwają poszukiwania ogólnych, uniwersalnych zasad zarządzania w tym obszarze życia publicznego. Podstawowe utrudnienie metodologiczne wynika ze zbyt dużych zróżnicowań ustrojowych, państwowych i lokalnych. Opracowanie ma na celu przedstwienie ważniejszych trendów w politykach miejskich od II połowy XX wieku. W pierwszej części omówiono prace dotyczące tradycyjnego obrazu samorządu terytorialnego (Hunter 1953, Dahl 1961, Clark 1967, Peterson 1981, Logan i Molotch 1987). Samorząd terytorialny i polityka podlegają istotnym zmianom o wymiarze gospodarczym, politycznym oraz w obszarze metod zarządzania. Nowe teorie polityki lokalnej pojawiły się jako odpowiedź na wymienione zmiany. Druga część przeglądu prezentuje główne tezy prac Clarka z 2000 i 2003 roku oraz Johna z 2001 roku.(abstrakt autora)
EN
The issue of mechanisms of local government has long been the subject of much research and works, both theoretical and practical. The analysis of many studies indicate that the general is still being sought, the universal principles of management in this area. The main methodological difficulty is too much diversity of fluids, state and local au-thorities. The development is to present most important trends in urban policy from the second half of the twentieth century. The first part discusses the work on the traditional image of local government ( Hunter 1953, Dahl 1961, Clark 1967, Peterson 1981, Lo-gan and Molotch 1987). Local government and urban policy subject to significant changes of the economic, political and under management methods. New theories of local politics emerget as a response to these changes. The second part of the review pre-sents the main thesis of the work of Clark 2000, 2003 and John 2001.(author's abstract)
XX
Obecnie sektor publiczny w wielu krajach przechodzi etap fundamentalnych zmian wymuszanych przez otoczenie. Przykładem nowego sposobu myślenia jest ekonomizujący kierunek zarządzania publicznego, który powstał wraz z brytyjską ideologią New Right. Jest to odpowiedź na wyzwania, jakie stanęły przed państwem w konsekwencji narastających zmian w strukturze demograficznej populacji, demokratyzacji życia publicznego oraz rosnącej presji na większy niż dotychczas udział podmiotów sfery publicznej i społecznej w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Procesy te oznaczają konieczność poszukiwania metod skutecznego zarządzania w skali lokalnej, regionalnej, państwowej oraz ponadnarodowej. W opinii autorki niniejszej publikacji odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest obserwowany obecnie rozwój idei zarządzania publicznego, a konkretnie public governance. Dzięki wprowadzeniu public governance w rzeczywistość społeczną uzyskana zostanie: poprawa procesu podejmowania decyzji politycznych, zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, stworzenie sieci współpracy, uporządkowanie państwa, poprawa sprawności administracji publicznej oraz przestrzeganie zasad demokracji i praw człowieka.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently the public sector has been going through fundamental changes enforced by the environment. However, the methods of running reforms differ between countries, the main purpose of all initiatives being an improvement in the outcomes of public organizations. New Public Management (NPM) is an example of the new way of thinking in the public sector reforms throughout the world since the 1980s. It is a response to challenges that appeared in front of the governments as a consequence of the emerging changes in the structure of the demographic population, the democratization of the public life and the growing pressure on the public and social subjects to be more engaged in satisfying the needs of the society. This in turn leads to the search for the methods of managing effective development processes in the local, regional, state and supranational scale. According to the author of this article, the answer to this demand is the currently developing concept of public management, and in particular public governance. Introduction of public governance to public life will help to obtain an improvement of political decision-making processes, an increase in the level to which citizens participate in public life, creation of cooperation network, state order, an improvement of public administration efficiency, as well as the protection of democracy and Human Rights.(original abstract)
EN
Theoretical background: Participatory budgeting enables the co-creation of local budgets through discussions between residents and local authorities. Thanks to this, it is possible to implement those investments that are important for the local community. By voting, the citizens may participate in the process of creating local development. Purpose of the article: The purpose of the article is the diagnosis of the concept of public governance and tools used within the framework of co-management, with particular emphasis on the participatory budget on the example of the city of Lublin in 2015-2021. Research methods: The analysis covered existing data from budget resolutions of individual cities, reports from the Lublin Research Group and from Internet sources. The publication includes both quantitative and qualitative research. Main findings: The participatory budget of Lublin is characterized by a relatively high share of funds allocated to the implementation of tasks in total budget expenditure compared to other provincial cities in Poland. For several years, there has also been a noticeable decline in the turnout of people voting for projects under the participatory budget. Thanks to a detailed analysis of the functioning of the participatory budget of the city of Lublin, compared to other provincial cities in Poland, there is a need to promote the idea of social participation more strongly.
XX
Zadaniem tekstu jest przedstawienie programu teoretyczno-metodologicznego, będącego odpowiedzią na dwa istotne wyzwania stojące przed studiami nad rządzeniem i zarządzaniem publicznym. Są nimi włączenie perspektywy krytycznej i połączenie teorii rządzenia z praktyką. Koncentrując się na przemianach rządzenia lokalnego, autor-ka proponuje perspektywę badawczą zdolną do 1) włączenia perspektywy krytycznej w analizę procesów rządzenia, 2) wspomagania refleksji nad rządzeniem, kształtowania norm kooperacji i uruchomienie lokalnych procesów uczenia się, a tym samym zdolną do łączenia teorii rządzenia z praktyką. Istotną rolę w programie odgrywa pojęcie metagovemance, odnoszące się do procesu refleksji nad rządzeniem i celowego projektowania oraz modyfikowania instytucji rządzenia. Otwiera ono przestrzeń dla zastosowania badań społecznych łączących opis i wyjaśnienie z działaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the text is to present theoretical and methodological framework to meet two significant challenges posed against governance and public management theory. Those are: integration of critical perspective and translating theoretical reflection into practice. Focusing on local governance, author proposes research perspective 1) introducing power asymmetries into analysis of governance processes, 2) facilitating reflexion on governance, supporting development of norms of cooperation, triggering social learning processes and therefore enabling alignment of governance theory and practice. Within this framework, the concept of metagovernance, referring to reflexion over governance and intentional design and modification of institutions of governance, is the one of great significance. It opens up a space for implementation of social inquiry linking description, explanation to action. (original abstract)
12
Content available remote Wspomnienie Maxa Webera
80%
XX
W artykule przypomniano sylwetkę wybitnego, niemieckiego naukowca, Maxa Webera, socjologa, ekonomisty, prawnika, religioznawcy i metodologa nauk społecznych, którego imponujący dorobek naukowy wpisał się na stałe także do klasycznej szkoły organizacji i zarządzania. Na wstępie ukazano aspekty biograficzne z życia naukowca. Następnie dokonano prezentacji zasadniczych kwestii dotyczących dorobku Maxa Webera, ze szczególnym uwzględnieniem teorii władzy wraz z koncepcją organizacji biurokratycznej. W tym względzie scharakteryzowano podstawowe założenia modelu biurokracji idealnej, wyartykułowano wątek racjonalizacji działania oraz krytyki modelu oraz ukazano znaczenie badań M. Webera dla współczesnych koncepcji zarządzania publicznego. W części końcowej zasygnalizowano wpływ dorobku Webera na rozwój nowego działu socjologii, socjologii organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article recalled the profile of an outstanding German scientist, Max Weber, sociologist, economist, lawyer, religious scholar and social sciences methodologist, whose impressive scientific achievements became also a permanent part of the classic school of organization and management. The introduction presented biographical aspects from the scientist's life. Subsequently, a presentation of basic issues relating to Max Weber's achievements was given with particular focus on the theory of power along with the concept of bureaucratic organization. In this respect, the basic assumptions of the ideal bureaucracy model were characterized, a thread of the rationalization of operations and model criticism was articulated and the importance of M. Weber's research for contemporary concept of a public governance was presented. In the final part, attention was drawn to the impact of Weber's achievements on the development of the new field of sociology, the organization sociology.(original abstract)
EN
As the experiences of the Central and Eastern European countries show, the reforms connected with decentralization were important in agendas of transformation. It must be also stressed that their implementation had not only political impact as formation and empowerment of new territorial authorities was targeted also on the provision of improved public services to citizens according to the European standards such principles of subsidiarity and self-government. The aim of the article is to present the recent attempts for decentralization and local reforms and their impacts in Ukraine in order to indicate achievements and the possibilities of strengthening public services through the implementation of European self-government and public governance standards. The paper explores the process connected with implementation of series of reforms conducted since 2014 in the researched field. It also proves that the acts recently adopted in Ukraine constitute legal basis not only for the distribution of powers between the authorities at various levels of territorial-administrative system, but they are aimed to improve the quality and efficiency of public services.(author's abstract)
XX
Problem w ocenie skuteczności zarządzania jednostką samorządu terytorialnego jest wynikiem braku jasnych kryteriów i wskaźników służących tej ocenie. Można przyjąć, że skuteczność zarządzania gminą jest tym większa, im wyższą osiąga ona samodzielność finansową. Niemniej jednak skuteczność zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, w szczególności gminą, to również zadowolenie społeczne, które może się objawiać wysokim wskaźnikiem poparcia w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Jak wykazano w badaniach porównawczych, ta druga okoliczność bardziej sprzyja osiąganiu lepszych wskaźników oceny finansowej gmin. Samorządy, w których występuje stabilność w sprawowaniu władzy lokalnej, mają na ogół lepsze wskaźniki, co może oznaczać, że są skuteczniejsze w działaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem in assessing the effectiveness of management of local government units is the result of lack of clear criteria and indications. It can be assumed that the effectiveness of financial management of local governments is connected with their greater financial autonomy. Nevertheless, the effectiveness of financial management is also social satisfaction, which can occur in a high-rate-support for direct elections. As shown in comparative studies, the latter circumstances are connected with achieving better indicators to assess the financial situation of communities. The governments where there is authority stability show generally better indicators, which may mean that they are effective in operation.(original abstract)
15
Content available remote Social Capital and Resilience of Public Governance Networks
80%
EN
Purpose: This article attempts to identify the impact of social capital factors on the resilience of governance networks. Design/methodology/approach: Achieving the research goal is based on the questionnaire survey conducted among 199 public servants in Polish counties examined with the stepwise regression analysis. Findings: The results point out that the importance of social capital is different, depending on the resilience dimension. When considering coping with threats only, relational dimensions of social capital are of fundamental importance. In adaptation to new operating conditions, the relational dimension still dominates, but a structural dimension factor also appears. When resilience links to transformation, all types of social capital are needed. Originality/value: These results add value to resilience theory in public governance by identifying the impact of social capital on the resilience of public governance networks.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono nowe metody zarządzania polityką innowacyjną, do których zalicza się instytucje niewiększościowe. Pokazano główne elementy wpływające na proces ich tworzenia, a także prawne regulacje dotyczące ich funkcjonowania w warunkach polskich. Na zakończenie sformułowano tezy dotyczące instytucjonalizacji polityki innowacyjnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
This article shows new methods of the innovation policy management, in which non-majoritarian institutions could be included. It presents the main elements of shaping these institutions and Polish law-regulations concerning theirs activity. In closing remarks to the paper, the authors formulated the main theses for the institutionalization of the innovation policy in Poland. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest specyfikacja podstawowych pojęć oraz uwagi terminologiczne charakteryzujące proces zarządzania publicznego. Proces ten może być opisywany przez wiele różnych kategorii. Dla przyjęcia jednolitej interpretacji konieczny jest wybór, przegląd i analiza podstawowych pojęć, za pomocą których można opisywać zarządzanie publiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of this article is to specify essential notions and terminological remarks which describe the process of public management. This process can be described in many terms. In order to accept without qualification an unific interpretation there is a deep need of selection, review and analysis of core notions, which can be used to described the public management. (original abstract)
XX
Rozwój lokalny należy do najistotniejszych zagadnień współczesnej gospodarki. W praktycznym ujęciu rozumiany jest jako kreacja nowych wartości, które wzmacniają daną przestrzeń społeczno-ekonomiczną. Obecnie proces rozwoju przebiega w warunkach bardzo dynamicznych zmian, stąd też zarządzanie nim nie należy do zadań łatwych. Bardzo często w przekrojach lokalnych pojawiają dysproporcje zarówno natury finansowej, jak i społecznej. Między innymi z tego powodu władze lokalne niejednokrotnie nie potrafią nadążać za tempem zachodzących zmian i pogrążają się w destrukcji. Pojawiają się zatem niepewności co do możliwości utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
Local development is one of the most important issues of modern economy. In practical terms, it is understood as the creation of new values that reinforce a particular socio-economic space. Currently it occurs in a very dynamic environment, therefore the management of the development is not an easy task. There appear very often financial and social imbalances in the local sphere. For this reason local authorities often cannot keep up with the pace of occurring changes and fall into destruction. There is therefore uncertainty as to sustainable economic growth.(original abstract)
XX
Omówiono miejsce i rolę polskiego sektora publicznego w społeczeństwie, zachodzące w nim zmiany oraz funkcjonowanie oparte na działalności instytucji publicznych. Zanalizowano jakość funkcji i zadań realizowanych przez sektor publiczny oraz korelację między skutecznością agencji sektora publicznego i metod zarządzania, które mogą zagwarantować najwyższą jakość dostarczania dóbr i usług publicznych.
EN
The public sector in Poland has been changing continuously for sixteen years. The package of reforms in Polish public sector has preliminary focused on improving public affairs and administration. Restructurization process of Polish public structures has also been implemented in the area of public finance, public administration and public management. The crucial event for the Public Administration Reform Program in Poland was the decision regarding restoration of self-government structures with local and regional administration. The paper raises questions of correlation between effectiveness of public sector agencies and the methods of management, which could guarantee the highest quality of provision of public goods and services. (original abstract)
20
80%
XX
Tło badań. Dotychczasowe badania systemów policentrycznych były związane głównie z procesami metropolizacji i poszukiwania rozwiązań służących efektywnemu zarządzaniu złożonymi strukturami terytorialnymi. Podejście to zostało jednak wyparte przez perspektywę multi-level governance (MLG). Autorki proponują powrót do teorii policentrycznej, przyjmując ją jako ramę teoretyczną badań nad relacjami w miejskich obszarach funkcjonalnych, będących w Polsce nowym paradygmatem współpracy jednostek terytorialnych. Cel badań. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na podejście policentryczne jako użyteczną ramę badań w dziedzinie zarządzania publicznego oraz zweryfikowanie, na ile sposób organizacji miejskich obszarów funkcjonalnych odpowiada układom policentrycznym, właściwym im relacjom między uczestniczącymi podmiotami oraz systemowi dystrybucji władzy i wpływu. Metodologia. Artykuł został napisany na podstawie analizy dyskursu oraz analizy zawartości raportów i innych dokumentów. Kluczowe wnioski. Miejskie obszary funkcjonalne noszą znamiona systemów policentrycznych, zatem wskazane wydaje się zastosowanie do ich badania podejścia policentrycznego, tym bardziej że policentryzm jest wolny od ułomności MLG (np. hierarchicznych zależności aktorów). Ponadto podejście policentryczne daje większe możliwości interpretacji i klasyfikowania relacji międzyinstytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Subsequent research of polycentric systems was associated with the processes of metropolisation and seeking solutions to efficiently manage complex territorial structures. This approach, however, was superseded by the approach of multi-level governance. The authors propose a return to the polycentric theory, accepting it as the theoretical framework for research on functional urban areas, which are in Poland the new paradigm of co-operation of territorial units. Research aims. The article is to draw attention to the polycentric approach as a useful framework of research in the area of public management and to verify how the organisation of functional urban areas corresponds to polycentric systems, matching relations between the participating actors and the system of distribution of power and influence. Methodology. The article has been based on the discourse analysis as well as the analysis of the content of reports and other documents. Key findings. Functional urban areas bear the hallmarks of polycentric systems, therefore, it seems advisable to apply the polycentric approach to their research. Moreover, the polycentrism is free from the deficiencies of MLG. In addition, the polycentric approach gives greater opportunity for interpretation and classification of inter-institutional relations. (original abstract)
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.