Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 181

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mielenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Roller mill application for high moisture feed
100%
EN
Roller mills are known to be excellent drying machines, due to the fact, that the grinding material is intimately in contact with the hot gas. A stable operation of a grinding plant can be achieved even for raw materials with more than 20% of feed moisture without a pre-grinding system. For high porosity materials which can absorb an extraordinary amount of water and other materials like clay consisting of very fine particles between which a great percentage of water can be accumulated, their grindability factor is high, but in spite of a good 'dry-grindability' the evaporation time for the water becomes predominant and the output of a standard mill is reduced. The design and function of the roller mill are described and its industrial application is discussed.
PL
Młyny misowo-rolkowe stanowią bardzo dobre urządzenie suszące, dzięki bezpośredniemu kontaktowi mielonego materiału z gorącymi gazami. Instalacja mieląca może pracować stabilnie nawet przy mieleniu surowców o wilgotności ponad 20%, bez stosowania układu wstępnego suszenia. W przypadku materiałów porowatych, mogących absorbować dużą ilość wody, i takich jak glina, składających się z bardzo drobnych cząstek, pomiędzy którymi gromadzić się może duża ilość wody, ich współczynnik mielności jest wysoki, lecz mimo dobrej 'mielności na sucho' dominujący staje się czas odparowania wody i zmniejsza się wydajność młyna standardowego. Opisano budowę i działanie młyna misowo-rolkowego i omówiono jego przemysłowe zastosowania.
PL
Wprowadzenie pomiaru warstwy zgniatanego mieliwa pozwoliło na wyznaczenie efektu rozdrabniania w warstwie mieliwa zgniatanego przez kule lub rolki. Wyniki dotychczasowych badań wykazują, że wyznaczony w ten sposób efekt rozdrabniania jest wielkością charakterystyczną dla danego rozwiązania konstrukcyjnego układu mielenia. Wartość efektu rozdrabniania decyduje o krotności cyrkulacji mieliwa i zapełnieniu młyna przy wymaganych parametrach pyłu. W połączeniu z innymi parametrami pracy młyna pozwala na optymalizację procesu przygotowania pyłu. Wykorzystanie tej wielkości jako podstawowego parametru w modelu matematycznym pozwoli na ilościowe odwzorowanie efektów wprowadzanych zmian parametrów eksploatacyjno-ruchowych i konstrukcyjnych w rzeczywistym młynie przy określonym rozwiązaniu konstrukcyjnym. Możliwość wyznaczenia efektu rozdrabniania w rzeczywistym młynie pozwala na szybką ocenę wprowadzonych zmian w normalnych warunkach eksploatacyjnych lub ewentualną weryfikację wyników uzyskanych na modelu.
EN
The introduction of measurement a layer of the crushing carbon allows to determine the grinding effect in a carbon's layer crushing by balls or rolls. Grinding effect is a characteristic quantity for the construction (structual) solution. In connection with different parameters of the coal it allows to analyse a process of runnin of the coal dust preparation.
PL
Celem pracy było zbadanie przebiegu rozdrabniania wybranych surowców skalnych w półprzemysłowym młynie kulowym oraz opisanie składu granulomertycznego badanego materiału z wykorzystaniem parametrów występujących w teorii momentów statystycznych. Próby mielenia przeprowadzono w młynie o objętości 0,78 m3 dla materiałów różniących się właściwościami fizyko-mechanicznymi, którymi były: gabro oraz sjenit. W poszczególnych momentach czasu określano skład granulo-metryczny wsadu. W badaniach zmiennymi parametrami były: objętość nadawy oraz masa kul. Obliczono wartości momentów zerowych, momentów centralnych oraz współczynników spłaszczenia i asymetrii. Nie stwierdzono (w przebadanym zakresie) wpływu parametrów procesowo-aparaturowych na szczegółową zależność między współczynnikami spłaszczenia i asymetrii a średnim wymiarem ziarna. Określono również zmianę średniego wymiaru ziarna w czasie mielenia.
EN
This paper contains results of investigations of grinding in a semi-industrial ball mill to describe a model of grinding in a ball mill using the moment theory. Disintegration was conducted in a 0.78 m3 capacity of semi-industrial mill for materials differ in mechanical features. Milling tests have been carried out for two types of ground materials which differed significantly in Mohs' hardness, there were gabro and syenite. Particle size distribution of the material was determined in specified time intervals. During the test balls weight and bulk weight were changed. An ordinary and central moments and their functions: the concentration coefficient and the distribution asymmetry coefficient were calculated as well as their modified forms. Results of investidations were statistical tested and there were described in equaling form. There was not any influence of process parameters for the specific dependence between modified asymmetry and flattening coefficients and mean particle size. The kinetic of milling process were described in the time of milling.
PL
Przedstawiono kilka modeli matematycznych procesu mielenia w młynach węglowych rolkowo-misowych, weryfikowanych na podstawie badań na urządzeniach w skali laboratoryjnej oraz w warunkach przemysłowych. W większości modeli proces mielenia jest opisany przez parametry: rozkładu (rozdrabniania), rozdziału (selekcji) i klasyfikacji, które odpowiednio wyrażają historię obciążenia i pękania oraz przemieszczania ziaren w komorze młyna. W ostatnim punkcie zaprezentowano możliwości wykorzystania opisanych modeli dla prognozowania strumienia pyłu z młyna, przy zadanych zmianach warunków mielenia.
EN
In the paper authors present some mathematical models of grinding process with the use of ring-roller mills. The research results have been obtained on the basis of both laboratory as well as in industrial range. The majority of grinding processes models haved been described by the three parameters i.e. breakage distribution, specific rate of breakage and separation which express the history of load, breakage and transport grain material in the mill chamber respectively. The last point presents the possibilities of employing the models in predicting dust stream from the mill with the given changes in milling conditions.
EN
In the paper the preliminary investigation results for ring-shaped jet mills are presented. The geometric parameters of the mill, rate of material grinding and air flow were chosen as variables of the process. The selection of constructional and operating parametrs of the mill makes it possible to obtain an appropiate degree of dispersion and operating efficiency.
EN
The structural and phase transformations in carbon steel powders subjected to ball milling were studied. Optical microscopy observations showed that the mean size of the milled powders was below 10 žm. The ball milling process of two different carbon steel powders, containing 0.1 and 1.1 % C, led to the dissolution of cementite and formation of nanoferrite, characterized by crystallite size and lattice strain of about 10 nm and 0.5%, respectively. There was no significant difference in the behaviour of these two steel powders subjected to ball milling. For high carbon steel (1.1 % C) Mössbauer spectroscopy revealed the formation of highly distorted ferrite with residual 3% of Fe3C after 100 h of processing. DSC studies showed one exothermic effect attributed to the decrease of lattice strain and increase of crystallite size and one endothermic effect associated probably with cementite precipitation.
PL
Zbadano przemiany strukturalne i fazowe w proszkach stali węglowych poddanych mieleniu w młynku kulowym. Obserwacje przeprowadzone w mikroskopie optycznym wykazały, że średni rozmiar cząstek proszku wynosił po mieleniu poniżej 10 mikrometrów. Proces mielenia proszków stali zawierających 0.1 i 1.1 % C prowadził do rozpadu cementytu i tworzenia się nanoferrytu charakteryzującego się średnimi rozmiarami krystalitów ok. 10 nm i odkształceniami sieciowymi rzędu 0.5%. W przypadku stali wysokowęglowej badania mossbauerowskie wykazały obecność w strukturze po 100 h mielenia odkształconego ferrytu, z 3% pozostałością cementytu. Badania kalorymetyryczne ujawniły efekt egzotermiczny przypisany zanikowi odkształceń sieciowych i rozrostowi krystalitów oraz efekt endotermiczny związany prawdopodobnie z wydzielaniem się cementytu.
7
Content available remote Experiences in grinding of slag and additives on Loesche mills
88%
EN
Long experience in grinding of raw materials for clinker production has been utilized to apply Loesche mills for the production of ground granulated blast furnace slag, ordinary portland cement, slag cement and cement with interground additives. The newly developped 2 + 2/3 + 3 technology by Loesche combines well proven elements with high reliability in a new setup of different sized rollers and a high efficiency cage wheel type classifier, which allows fine grinding at high specific surface without facing extensive vibrations. The good drying capability of roller mills allows the use of moist interground additives like granulated blastfurnace slag, trass, pozzolana and limestone. Water demand, strength development and the workability both of cement mortar and concrete made from cement produced in the Loesche mill are comparable or even better compared to those known from conventional ball mill systems.
PL
Długie doświadczenie firmy Loesche w mieleniu surowców do produkcji klinkieru zostało wykorzystane do przystosowania młynów tej firmy do produkcji mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego, cementu portlandzkiego i hutniczego i cementów ze wspólnie mielonymi dodatkami. Opracowane ostatnio rozwiązanie 2 + 2/3 + 3 wykorzystuje wypróbowane elementy młyna o wysokiej niezawodności w nowym układzie z rolkami o różnych wymiarach, z separatorem o wysokiej sprawności z wirnikiem klatkowym. Układ ten pozwala na drobny przemiał bez występowania silnych drgań, a jego duża zdolność suszenia na mielenie wigotnych dodatków, takich jak granulowany żużel wielkopiecowy, tras, pucolana i wapień. Uzyskiwane w nim cementy zapewniają zapotrzebowanie wody, narastanie wytrzymałości i urabialność zarówno zaprawy jak i betonu porównywalne, a nawet lepsze niż cementy mielone w konwencjonalnch młynach rurowo-kulowych.
EN
The Loesche mill has proved to be a grinding system with high levels of officiency and availability and a significantly lower energy comsumption than tube mill systems for grinding coal, limestone and cement raw material. Until now not all the quality features of a tube mill cement have been achieved when finish-grinding cement in roller grinding mills. Cement grinding trials with modified raw meal roller grinding mills with four rollers have led to a new design concept of the Loesche mill for cement. While retaining the familiar horizontal grinding track, the Loesche cement mills have 4 conical rollers of which, 2 work as grinding rolls and 2 as so-called preparation rollers for pre-compacting the grinding bed. This has meant that specific grinding pressures of the grinding rollers can be greatly increased and the required cement quality can be achieved with low-vibration mill operation.
PL
Młyn firmy Loesche wykazuje wysoki współczynnik sprawności i dyspozycyjności i znacznie mniejsze zużycie energii niż młyn rurowo-kulowy przy mieleniu węgla, wapienia i surowców cementowych. Natomiast przy końcowym mieleniu cementu w tym młynie nie wszystkie elementy jakości zostały dotychczas osiągnięte. Próby mielenia cementu w zmodyfikowanych młynach misowo-rolkowych do mąki surowcowej z czterema rolkami doprowadziły do powstania nowej koncepcji konstrukcji młyna firmy Loesche do cementu. Z zachowanych czterech rolek dwie pracują jako rolki mielące, a pozostałe dwie jako rolki przygotowujace warstwę mielonego materiału. Pozwala to na znaczne zwiększenie nacisku rolek mielących i uzyskanie wymaganej jakości cementu, przy utrzymaniu drgań młyna w czasie pracy na niskim poziomie.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu stężenia masy pa-pierniczo-makulaturowej na właściwości wytrzymałościowe otrzymywanego papieru oraz pobór mocy przez urządzenie mielące. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych w młynie tarczowym ST300S.
EN
In the paper a problem of waste-paper consistency influence on the strength properties of received paper and power consumption by a refining device was presented. Investigations were carried out in industrial conditions on the disc refiner ST300S.
EN
Fluctuations in product quality can be used in optimisation of Flizikowski's multiple disc aerator (grinder, turbine and mixers). In the best case the required blending quality may be achieved by a single pass. Increasing deviations of the product quality from its nominal value or high quality requirements demand repeated recirculations of the mixer contents.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie zmiennej jakości produktu jako zależności i modelu kryterialnego do optymalizacji konstrukcji napowietrzacza (aeratora, turbiny, i mieszalnika oryginalnego) opatentowanego rozwiązania autorstwa Flizikowskiego. Najlepsze zmieszanie i napowietrzenie wody uzyskano w jednokrotnym przejściu. Odchylenia od zadanej jakości aeracji wiążą się z wielokrotnością oddziaływań mieszających.
EN
This paper presents the design of a new rotational vibration mill. Experimental research of abrasive wear of grinding bodies in the processing of quartz sand was conducted. The influence dependences of varied process parameters on the specific wear of grinding bodies are demonstrated. Besides, the influence dependence of particle size on the specific wear value is shown.
PL
W pracy przedstawiono projekt nowego młynka wibracyjnego. Przeprowadzono badania eksperymentalne zużycia ściernego korpusów szlifierskich podczas stosowania piasku kwarcowego. Przedstawiono wpływ różnych parametrów procesowych na specyficzne zużycie ściernic. Dodatkowo przedstawiony został wpływ wielkości cząstek stałych (ziaren piasku) na zużycie korpusów ściernic.
13
75%
PL
W trzeciej części pracy opisano postępowanie przygotowawcze obejmujące określenie dostępności i właściwości biomasy (zwłaszcza słomy) do celów energetycznych, w tym do nowej techniki mikro-rozdrabniania (mikronizacji). Opisano instalację do przygotowania pyłu biomasy. Przedstawiono zalety i wady biomasy oraz procesu jej spalania.
EN
In the third part of this paper biomass resources, their quantitative and qualitative assessment (especially straw) for energy purposes, including the new micro-grinding technique (micronization) are shown. The installation for biomass ash preparation is described. Advantages and disadvantages of biomass and their combustion process are discussed.
14
Content available New grinder for rye grain and plastics granulate
75%
EN
Assumptions, bases and construction of a new grinder for biomass and plastics regranulate (polymer) are presented in the paper. A main goal is to organize knowledge in the direction of design features' selection of a new grinder. On the one hand, phases of engineering innovation, such as utility characteristics (ideas) and a choice of grinders design features should be formalised, while on the other, formalism of models, calculations and simulations should be estimated.
PL
W pracy przedstawiono założenia, podstawy i konstrukcję nowego rozdrabniacza ziaren biomasy i regranulatu tworzywa polimerowego. Głównym celem jest uporządkowanie wiedzy w kierunku doboru cech konstrukcyjnych nowego rozdrabniacza. Uporządkowanie polega z jednej strony na sformalizowaniu etapów inżynierii innowacji, takich jak: charakterystyki użytkowe (idea) i dobór cech konstrukcyjnych, a z drugiej - na formalizmach, takich jak: modele, obliczenia, symulacje.
15
75%
PL
Scharakteryzowano efektywnościowe problemy instalacji przesiewania i rozdrabniania sody ciężkiej w zakresie: wydajności masowej, objętościowej, celowej, zapotrzebowania mocy na rozdrabnianie i jednostkowego zużycia energii w przetwórstwie. Wskazano możliwości poprawy jakości produktu i efektywności procesu przetwarzania.
EN
Energetic effectiveness issues of heavy ash milling and vibrating screen stallation in terms of mass, volume, target output and energy consumpt are characterized. Possibilities of product quality and process effectiven improvement are indicated.
EN
The investigations milling process were realized in two laboratory mills: vibratory and rotary-vibratory one. In the first milling stage, in the vibratory mill, powder of grain-size distribution in 100% below 0.20 mm was received. Final milling process was realized in both mills. Milling product in the vibratory mill showed a grain-size distribution over 99% 20 μm, 38-69% below 2 μm, and in the rotary-vibratory mill 96-100% below 20 μm and 16-36% below 2 μm.
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące analizy kształtu ziarn produktu mielenia w oparciu o metodologię Zingga. Do badań użyto analizatora pracującego w zakresie fal podczerwonych. Określono procentowe udziały ziarn, przyjmując jako kryterium kształt cząstki. Analizy przeprowadzono dla zbiorów ziarn pobieranych z młyna, co 60, 90, 120 oraz 150 minut. Rozdrabnianie realizowano dla trzech surowców mineralnych: granitu, kwarcytu oraz szarogłazu. Zmianę udziałów procentowych ziarn, zakwalifikowanych do poszczególnych klas, omówiono kierując się morfologią ziarn nadawy.
EN
Particle shape analysis based on the Zingg methodology is discussed in the paper. An analyzer operating in the infrared spectrum was used in research. The grain percentage fraction taken as a criterion for particle shape was determined. Analyses were performed for sets of particles taken from the mill after 60, 90, 120 and 150 minutes. Grinding was carried out for three types of raw minerals: granite, quartzite and greywacke. A change of grain percentage fractions corresponding to each class was discussed based on the feed morphology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w KGHM Polska Miedź S.A Oddział Zakłady Wzbogacania Rud (O/ZWR) przy współudziale firmy Magotteaux z Belgii. Badania prowadzono pod kątem określenia optymalnej dla procesów wzbogacania w O/ZWR zawartości chromu w mielnikach i zbadania ich wpływu na wskaźniki technologiczne w warunkach laboratoryjnych. Dzięki nim udało się dobrać taką zawartość chromu w mielnikach, aby uzyskać maksymalny wzrost uzysku miedzi i srebra w procesie flotacji, nie pogarszając przy tym jakości koncentratu. W związku z tym, że mielniki wysokochromowe są już powszechnie stosowane w przemyśle przeróbczym rud metali na całym świecie, a przeprowadzone badania potwierdziły zasadność ich zastosowania, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu próby przemysłowej w O/ZWR.
EN
The subject of this paper is to present the results of research conducted in the KGHM Polska Miedz S.A. Divisions of Concentrators (O/ZWR) for determining the impact on the high chromium grinding media for silver and copper enrichment processes in the laboratory. The study, allowed to determine optimum chromium content in grinding media, for technological conditions in O/ZWR and the obtained results are discussed in detail in this article.
EN
In this investigation, mechanism of the thermal processes and effect of the mineralogical and structural modifications on the grindability of ulexite were investigated. The mechanism of the thermal reactions were examined by thermo-anal. methods including TGA and DTA. The mineralogical and structural modifications were investigated by XRD and SEM techniques, respectively. The results indicated that ulexite thermally decomposes within 60-500°C. The structure was first transformed into NaCaB5O6(OH)6.3H2O and then NaCaB5O decomposes 6(OH)6.H2O and finally became as completely X-ray amorphous phase accompanied with the thermal processes in the sequence of two-stage dehydration and two-stage dehydroxylation reactions resulting in two endothermic DTA peaks at 151°C and 180°C. Further treatment caused two-stage recrystallization. processes resulting in an exothermic DTA peak at 636°C and an endothermic peak at 855°C. The changes in the grindability of ulexite were determined. in terms of work index by the Hardgrove Grindability Test. The results showed that work index of ulexite was found as 7.11kWh/shton and decreased to 3.5 kWh/shton level within 200-280°C for 60 min. Further heating lead to 8.49 kWh/shton at 640°C for 60 minutes.
PL
W pracy badano mechanizmy procesów termicznych i wpływ przemian mineralogicznych i strukturalnych na rozdrobialność ulexytu. Badania mechnanizmów reakcji prowadzono metodą analizy termicznej w tym TGA i DTA, a zmiany mineralogiczne i struktutralne.za pomocą technik XRD i SEM. Wyniki wskazują, że ulexyt ulega termicznemu rozkładowi w zakresie 60-500 st.C. Najpierw powstaje NaCaB5O6(OH)6*3H2O a potem NaCaB3O6(OH)6*H2O) ostatecznie stając się amorficzny. Towarzyszą temu procesy termiczne, kolejno, dwustopniowe odwodnienie i dwustopniowa dehydroksylacja powodując dwa endotermiczne piki na krzywej DTA przy 151 st. C i 180 st.C. Dalsze ogrzewanie powoduje dwustopniową rekrystalizację powodując egzotermiczny pik przy 636 st. C. oraz endotermiczny pik przy 855 st. C. Zmiany rozdrabialności ulexytu określono za pomocą test rozdrabialności Hardgrove'a. Stwierdzono, ze indeks rozdrabialnosci ulexytu wynosi 7,11 KWh/krotka tonę i maleje do 3,5 KWH/krótką tonę dla probek wygrzewanych w zakresie 200-280 st. C. Przez 60 minut. Dalsze ogrzewanie w temp. 640 st.C przez 60 minut podnosi wartość indeksu do wartości 8,49 KWh/krótką tonę.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.