Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hypertext
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper is an attempt to describe a building design as a hypertext genre. It represents a single– or multi-volume document that has to be submitted when applying for a planning permission issued by an appropriate administrative authority, usu. by Building Surveyors. Its broad thematic scope provides the best proof of its multidisciplinary character – indeed, it bears witness to the complexity of investment process which has to result eventually in the completion of a new building. Building designs consist of texts featuring various genres that belong to different discourse types – apart from administrative ones, they involve texts dealing with architecture, urban architecture, structural engineering, interior fit-outs, electrical and heating facilities, sanitary fittings. Law regulations precise the exact content of a building design, which heavily depends on the putative function of a building, its degree of complexity and environmental setting. A building design thus turns out to be a multilayered genre whose composition is related to extra linguistic factors (design location and its function). It exhibits features typical of hypertext genres: non-sequentiality (non-linearity), component independence of hyperstructure, polyphony (many authors), primacy of global coherence and interactivity. All the characteristics make it difficult to apply traditional models of describing linear texts to building designs, thus proving that the dividing line between text and hypertext genres is independent of the media boundary.
XX
W artykule zaproponowane zostało wykorzystanie znacznika języka HTML do inkluzji fragmentów innych dokumentów stworzonych zgodnie ze standardem XHTML. Obecne specyfikacje języka HTML/XTML (np. XHTML 1.1) przewidują używanie modułu OBJECT tylko w celu dołączania grafiki, animacji, dźwięku, aplikacji, ewentualnie pełnych dokumentów tekstowych.Kolejne specyfikacje języka HTML/XHTML używanego do tworzenia dokumentów WWW są poprawiane i wzbogacane o nowe elementy, ale żadna z nich, włączając w to istniejącą w fazie założeń specyfikację XHTML 2.0, nie daje możliwości stworzenia dokumentu złożonego z fragmentów innych. Takie ograniczenie pozostaje w niezgodzie z założeniami teoretycznymi hipertekstu przedstawionymi w latach 60 dwudziestego wieku przez T. Nelsona.Inkluzja fragmentów dokumentów pozwoli na pełniejsze wykorzystanie istniejących treści, dlatego autor zaleca rozszerzenie funkcjonalności modułu Object w kolejnych wersjach XHTML. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper Author's proposes to work on improvements for WWW hypertext inclusions by adding features to XHTML Object model. Current HTML/XHTML specifications provide users only with simple OBJECT module that allows inclusions of graphics, animations sounds and other hypertext documents but does not allow including parts of documents. There are many improvements in all new versions of HTML/XHTML specifications but none of them solves the problem. That makes Object model not fulfilling T. Nelson's hypertext theoretical model.Inclusion of selected items from remote documents will allow new, content-based solutions in many spheres (original abstract)
3
75%
XX
Podróżowanie należy do najpopularniejszych produktów, które nabywane są za pomocą internetu. Hipertext jest formą elektronicznego tekstu złożonego z bloków słów (lub obrazów) połączonych elektronicznie przy pomocy różnorodnych ścieżek, łańcuchów i szlaków. Niniejsza praca bada istotność hipertekstu w wyborze docelowych miejsc podróży poprzez strony internetowe. Rezultaty badań wskazują, że hipertekstowe łącza zawierające obrazy miejsc podróży, informacje w formie testu i narzędzia poszukiwania informacji są trzema najistotniejszymi cechami stron internetowych dla osób zainteresowanych tematyką turystyczną. Praca oferuje wgląd w przyszłe obszary badawcze nad projektowaniem, zastosowaniem i oceną stron internetowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Travel is one of the most popular items people tend to be comfortable with purchasing over the Internet. Hypertext is a form of electronic text composed of blocks of words (or images) linked electronically by multiple paths, chains, or trails. This study explores the importance of hypertext in the travel destination choice from websites. Results show that hypertext links containing images of destinations, informative texts, and search tools are the three most important features utilized by tourist website browsers. This study aims to offer insights into new areas for further research on tourism websites design, application and evaluation. (original abstract)
XX
Autor opisuje uwarunkowania współczesnej gospodarki wiedzy oraz kluczową, z punktu widzenia jej rozwoju, koncepcję organizacji, opartej na wiedzy. Model SECI, złożony z czterech przestrzeni tworzenia wiedzy, tj.: socjalizacji, eksternalizacji, kodyfikacji oraz internalizacji jest opisany, jako kluczowy mechanizm rozwoju organizacji opartych na wiedzy. Wyzwaniem strukturalnym tych organizacji jest zespolenie krańcowości biurokracji oraz rynku, jako przeciwstawnych mechanizmów wymiany i koordynacji zasobów. Jako przykład takiej zespolonej struktury organizacyjnej autor przedstawia trzypoziomową strukturę hipertekstową. (abstrakt oryginalny)
EN
The author describes the specificity of the contemporary economy as knowledge economy and the concept of knowledge based organization as the crucial mechanism of this economy. The SECI model, consisted of the four knowledge creation contexts (i.e. socialization, externalization, codification and internalization) is described as the profound mechanism of the development of knowledge based organization. The structural challenge of such an organization is the paradox of the hierarchy and the bureaucracy as the two contradictory processes of resources exchange and coordination. In this context the author presents the hypertext structure as the applicable structural tolls for knowledge based organization. (original abstract)
XX
Książki są produktem finalnym procesu, na który składają się: etap indywidualnego lub zbiorowego procesu twórczego, etap produkcyjny realizowany w przedsiębiorstwach przemysłu poligraficznego oraz etap usługowy polegający na upowszechnianiu, dystrybucji i komercjalizacji produktu. Całość procesu jest więc bardzo złożona ze względu na jego naprzemienny niematerialny i materialny charakter, który poza wymiarem ekonomicznym ma w sobie również wymiar społeczny. Stąd też duża wrażliwość tego produktu na zachodzące procesy w sferze szeroko pojętej kultury podatnej na wpływy otoczenia krajowego, ale determinowane przez procesy globalne. Celem pracy jest ogólna charakterystyka rynku książki w perspektywie strategicznej w świetle dynamicznych przemian zachodzących w jego otoczeniu. Zastosowanie metody scenariuszy stanów otoczenia do analizy rynku książki miało na celu lepszą identyfikację tych składników makrootoczenia, które mogą mieć decydujący wpływ na funkcjonowanie rynku książki. Na podstawie otrzymanych wyników wydaje się, że najprawdopodobniej nastąpi dalszy wzrost dostępu do tekstu książki w oparciu o nowoczesne technologie. Kluczowym czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju wszystkich ogniw rynku książki będzie jednak czynnik społeczno-kulturowy, który związany jest z przejściem w kierunku społeczeństwa informacyjnego (hipertekstowego) w którym istotna jest sama informacja oraz wygodny nośnik jej przekazu.(abstrakt oryginalny)
EN
Books are the final product of the process, which consists of the phase of an individual or collective creative process, production phase implemented in the enterprises of the printing industry and the service phase consisting in the dissemination, distribution and commercialisation of the product. The whole process is therefore very complex due to its alternating intangible and material nature, which, apart from the economic dimension, also has a social dimension. Therefore, the product is highly sensitive to the processes occurring in the broad culture susceptible to national environmental influences determined by global processes. The goal of the work was a general description of the book market presented in a strategic perspective in the light of dynamic changes taking place in its environment. The use of the scenario method of environment conditions for analysing the book market was used to better identify the macro-environment components that can have a decisive impact on the functioning of the book market. Based on the results obtained, it seems that there will probably be a further increase in access to the texts, based on modern technologies. The key factor determining the further development of all links in the book market will be the socio-cultural factor, which is associated with the transition towards information society (hypertext) in which information itself and the convenient medium of its message are important.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstaw technologii hipertekstu, a w szczególności jego struktury (wszystkich elementów) oraz pokazanie najbardziej rozpowszechnionych zastosowań takich jak: informacyjno-konsultacyjne (np. elektroniczne kioski), edukacyjno-zawodowe (np. informacja naukowa), w sieci INTERNET (np. WWW - World Wide Web).
XX
Celem artykułu jest ukazanie miejsca systemu wyszukiwania informacji w systemie informacyjno-decyzyjnym, wykorzystanie Intranetu jako głównego źródła informacji w przedsiębiorstwie wielozakładowym oraz wyjaśnienie pojęcia złożonych struktur tekstowych, jakim jest hipertekst, za pomocą przeglądarki WWW. (fragment tekstu)
EN
In this paper the author exhibited the place of the retrival information system in the information-decision system, describing the idea of complex text structures and the role of Intranet as the source of information of the future, based on hypertext. (original abstract)
9
Content available remote Communication in a Hypertext Organisation: from Paratextuality to Networking
63%
XX
Tematem pracy jest analiza obszaru komunikacji we współczesnej organizacji. Główny zamiar autorki to omówienie wielowarstwowości i otwartości organizacji, a także wpływu, jakie cechy te wywierają na komunikację w przedsiębiorstwie. Praca składa się z dwóch części. Część teoretyczna zawiera definicje: organizacji hipertekstowej, intertekstualności i dzieła otwartego. Istotą tych rozważań jest metaforyczne ujęcie organizacji, zgodne z nurtem postmodernizmu w zarządzaniu. Część praktyczna zaś poświęcona została analizie studium przypadku, przeprowadzonej na przykładzie firmy Sharp. W artykule podkreślono również znaczenie i rolę specjalisty public relations w procesie kształtowania modelu komunikacji dla organizacji hipertekstowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to analyse the area of communication in a contemporary organisation. The author discusses the multidimensional character and openness of an organisation as well as the influence of these features on communication within a company. The article consists of two parts. In the theoretical part, the author presents the definitions of a hypertext organisation, intertextuality and open work. The point of this discussion is the metaphorical presentation of an organisation in line with postmodernism trends in management. The practical part focuses on the analysis of the case study of the company Sharp. What is also stressed in the article is the significance of a PR specialist in the process of shaping the model of communication for a hypertext company. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ustalenie, czy funkcjonujące w cyberprzestrzeni relacje odzwierciedlają granice obszarów w przestrzeni geograficznej. Ma w tym pomóc analiza powiązań pomiędzy serwisami WWW samorządów lokalnych a "miejscami", do których można dotrzeć przy pomocy zamieszczonych na stronach hiperlinków. Obejmuje ona 29 serwisów powiatów leżących na Dolnym Śląsku. Okazuje się, że w przypadku jednostek samorządowych szczebla lokalnego istnieje wyraźny związek między połączeniami w cyberprzestrzeni z terytorium rzeczywistego działania. Co istotne, w wirtualnej przestrzeni, tak jak w fizycznej, dominuje główny funkcjonalny węzeł, czyli stolica kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to determine whether connections within cyberspace are in any way related to borders in the geographical sense. The author assesses the connections between the websites of local authorities and destinations that can be reached by hyperlinks. He analyzes 29 counties in Lower Silesia and shows that the activity of local self-government units in cyberspace covers their real-life territory. On the whole, it can be said that connections existing in cyberspace largely reflect actual borders. However, the main functional node dominating cyberspace is the country's capital city. (original abstract)
XX
Dla prowadzonych rozważań istotne jest, iż flash moby wpisują się w tematykę nowych mediów, jak również znajdują zastosowanie w hipertekstualnym modelu zarządzania informacją, właściwym dla organizacji sieciowych. W artykule wskazano trzy rodzaje flash mobów: pierwotne, korporacyjne i prospołeczne, z których dwa ostatnie są pochodnymi pierwszego. Wprowadzona klasyfikacja stanowi autorskie opracowanie i jest wynikiem refleksji nad ich szerokim zastosowaniem w różnych obszarach aktywności bądź to jednostki i jej zwolenników, bądź korporacji, bądź też określonej społeczności o zgodnych poglądach. Przytoczone studia przypadków pozwalają zaobserwować znaczeniową ewolucję, jaką przeszła ta forma komunikacji hipertekstualnej, począwszy od kontekstu rozrywkowego i bezcelowości poprzez marketingowe i PR-owskie ukierunkowanie, aż po wsparcie dla społecznie ważnych inicjatyw. (fragment tekstu)
EN
The subject of the study is the analysis of flash mobs in relation to networking (network society, network organization), hypertextuality, information management and the new new media.The main intention of the author is to develop and present her own classification of flash mobs, as well as a reflection about them in the context of hypertextual organizational communication, and in particular, information management (public relations). The article consists of two parts. The first is devoted to the definition of flash mobs and a smart mob and also the determination of the properties (characteristics) and the separation of the three types of performances. The second part contains case studies carried out on examples which correspond to particular categories of flash mobs. The summary of these considerations presents the benefits of using flash mobs in public relation activity and also the hypertextual structure of performances. (original abstract)
XX
Sieć WWW jest szeroko rozpowszechnionym medium, z którego korzysta każdego roku coraz więcej użytkowników. Istnieje szereg WWW, do których dostęp nie jest wyłącznie zależny od wyboru użytkownika, lecz może stanowić nieodzowny element jego życia i funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Do przykładów należą usługi bankowości i handlu elektronicznego, platformy e-learningowe czy systemy telemedyczne. Interfejs stwarzany przez dokumenty hipertekstowe stosowane jako pomost między użytkownikiem a systemem niesie ze sobą szczególne uwarunkowania, które są odmienne od klasycznego paradygmatu komunikacji człowieka z komputerem w aplikacjach typowych systemów operacyjnych. Uwarunkowania te, omówione w artykule, sprawiają, że interfejs WWW daje się dobrze dostosować do alternatywnych metod komunikacji przystosowanych do potrzeb i możliwości różnorodnych grup użytkowników. (abstrakt oryginalny)
EN
World Wide Web is a widely spread medium that is exploited by more and more diverse users every year. There are many WWW services, which are available not only optionally; they constitute essential elements of users life and users functioning in a current information society. Examples of such services are e-banking, e-commerce, e-learning or telemedical systems. An interface created by a hypertext document, used as a bridge between user and system, determines special specifications that are different from a classical paradigm of communication between computer and user in typical operating systems. Such specifications, discussed in the paper, cause that the WWW interface can be well adjusted to alternative communication methods that are adapted to needs and capabilities of various groups of users. (original abstract)
EN
The purpose of the article is to broaden readers’ understanding of how code is used in digital literary forms. Although digital poetics in the Polish context seems relatively established, the code aspect of works, particularly when we consider works in which a computer program becomes an active, causative subject beyond the full control of author and reader, requires some additional clarification. Using examples from Polish electronic literature, the article recapitulates the typology of code formulated by John Cayley, a pioneer in digital poetry; next, it examines a series of works by Cayley and Howe in which programmed “readers” – supplied with a source text and linguistic resources indexed by Google – are sent on a special mission in search of poetic originality. Three main theses are formulated: programming is a new kind of poetics in action; code in temporal or internet texts attains the status of an autonomous actor, situated in between text, author, and reader, and maintaining contact with other programs on the web; hypertext as a primary paradigm of digital textuality turns out to be a transitional form, from the point of view of the practices of Cayley and Polish cybernetic poets, much closer to the print paradigm, that was originally acknowledged.
PL
Celem artykułu jest poszerzenie rozumienia kodu w cyfrowych formach literackich. Choć poetyka cyfrowa na polskim gruncie zdaje się ugruntowywać, to kodowy aspekt dzieła, zwłaszcza gdy przedmiotem refleksji są utwory, w których program komputerowy zamienia się w czynny podmiot sprawczy, poza pełną kontrolą autora i czytelnika, domaga się dodatkowych rozróżnień. Opierając się na przykładach polskiej literatury elektronicznej, zrekapitulowana zostaje typologia kodu według Johna Cayleya – pioniera poezji cyfrowej, a następnie przybliżona zostaje seria prac Cayleya/Howe’a, w ramach których zaprogramowane „czytniki” na podstawie tekstu źródłowego i zasobów językowych indeksowanych przez Google, wysyłane są na misję specjalną: poszukiwanie oryginalności poetyckiej. W pracy sformułowano trzy tezy: programowanie jest nowym rodzajem poetyki w działaniu; kod w tekście temporalnym i sieciowym osiąga statut autonomicznego aktora, sytuującego się pomiędzy tekstem, autorem i czytelnikiem, i będącego w kontakcie z innymi programami w sieci; hipertekst jako pierwotny paradygmat tekstualności cyfrowej okazuje się formą przejściową, z punktu widzenia praktyki Cayleya i polskich poetów cybernetycznych, bliższą paradygmatowi druku.
XX
Omówiono zagadnienia związane ze zmianą struktur organizacyjnych uczelni wyższych. Przedstawiono obecne struktury organizacji uczelni oraz koncepcję hipertekstowej organizacji uczelni jako współczesnej, elastycznej organizacji o zacierających się granicach i przenikających się złożonych problemach.
EN
The author deals with the challenges in front of the contemporary university as an organization created knowledge-based society. In author opinion university organizational structures do not favour effective transfer of knowledge. Hypertext model of organization by Nonaka and Takeuchi has been proposed to implement to the university. In conclusion the author postulate to look for new organization forms to implement them to the university. Hypertext organization is one of the solutions. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie i klasyfikacja cech pozwalających na automatyczną ocenę jakości informacji zawartych w artykułach w Wikipedii. Na podstawie analizy literatury oraz własnych doświadczeń określono miary związane z artykułami, opisujące różne aspekty jakości. Dodatkowo zostały zaproponowane metody ekstrakcji cech służących do wyliczania miar jakości. Powiązania między artykułami w różnych językach stwarzają szanse w zakresie porównania i weryfikacji jakości informacji dostarczanych przez wikipedystów. Opracowany model może zatem znaleźć zastosowanie przy względnej ocenie jakości danych zawartych w strukturalnych częściach artykułów, tzw. infoboksach. (abstrakt oryginalny)
EN
Th is article presents and classifi es features that can be extracted from Wikipedia articles for the purpose of automatic information quality assessment. Based on a state of the art analysis and our own experiments, specific measures for various aspects of quality have been defined. Additionally, an extraction method for various sources of features has been proposed. The links between articles in various languages off er opportunities for the comparison and verifi cation of the quality of information delivered by wikipedians. The elaborated model can be used for the relative quality assessment of data contained in the structural parts of Wikipedia articles, namely info boxes. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.