Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 432

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Regional development strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
XX
Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia rozdysponowania i wykorzystania dostępnych środków unijnych oraz struktury projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w ramach regionalnego programu operacyjnego na terenie Dolnego Śląska. Na podstawie uzyskanych danych autorka podejmie próbę przyporządkowania poszczególnych inwestycji do macierzy priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Tym samym ukazane zostaną stopień i kierunki rozwoju woj. dolnośląskiego. (fragment artykułu)
EN
The aim of this article is to present distribution and implementation of available European Union Funds as well as structure of The Integrated Regional Operational Programme. On a basis of data from The Lower Silesia Province a trial of investments assignment to the matrix of priorities contained in the Development Strategy of Lower Silesia Province has been taken. Thereby, the trends and amount of regional development has been revealed. (original abstract)
XX
W niniejszej pracy przedstawiono podział województwa dolnośląskiego na osiem typów funkcjonalnych gmin. Podział gmin na typy funkcjonalne stanowi kontynuację badań przeprowadzonych w latach 1996, 2005 i 2010. Za podstawę porównań przyjęto rok 2010, stosując takie same kryteria ich klasyfikacji: stopnia uprzemysłowienia, struktury gospodarki oraz stopnia zagospodarowania turystycznego. W pracy dokonano także analizy wybranych zapisów dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 w zakresie przyjętych kryteriów podziału funkcjonalnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Dolnego Śląska. Efektem końcowym jest porównanie uzyskanych wyników delimitacji z zapisami Strategii. Porównania prowadzone w toku badań ukazują podobieństwa i różnice funkcjonalne analizowanych rejonów w porównaniu z przyjętą wizją regionu w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study concentrates on functions of rural and urban-rural municipalities of Lower Silesia in 2011. Research was related to previously made typology from the years: 1996, 2005 and 2010. The same standard was used to classify analyzed objects into different functional types of municipalities: structure of economy, level of industrialization, degree of tourist developing. The second aim of the work was to describe the document "Development strategy of Lower Silesia Voivodeship 2020" taking into consideration the same parameters used in typology. A final result was to compare "Development strategy..." to functional aggregation of Lower Silesia municipalities.(original abstract)
XX
Artykuł omawia główne cele dokumentu "Krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010-2020". Następnie koncentruje się na miejscu Szczecina w polskiej polityce rozwoju regionalnego. Z diagnozy i przyjętych działań wynika, że Szczecin ma być jedną z polskich metropolii, która ze względu na obiektywne problemy regionu i miasta wymaga szczególnej uwagi polityki rozwoju. Tymczasem nowy projekt ustawy o obszarach metropolitalnych wyklucza Szczecin z listy polskich metropolii. Wykluczenie Szczecina z grupy polskich metropolii pogłębiłoby problemy miasta i całego Pomorza Zachodniego i byłoby całkowicie niespójne z diagnozą i ustaleniami przyjętej właśnie "Krajowej strategii rozwoju regionalnego". Byłaby to decyzja niezrozumiała, nielogiczna, nieracjonalna i z pewnością sprzeczna z polską racją stanu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the major objectives of the "National Strategy for Regional Development 2010 2020". Then it focuses on the role of the city of Szczecin in Poland's regional development policy. The diagnosis and directions of the activities approved indicate that Szczecin is to be one of Polish metropolises, which considering the objective problems of the region and the city itself need to be addressed by the development policy. The new bill on metropolitan areas, however, does not list Szczecin among Polish metropolises. This exclusion would inevitably contribute to the problems of the city and the region on the one hand, and be entirely inconsistent with both the diagnosis and the very idea of the National Strategy for Regional Development. It would be an incomprehensible, illogical and irrational decision against the Polish raison d'etat. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia zastosowanie modelu czterech kapitałów do oceny dokumentu i wdrażania strategii rozwoju regionu pod kątem rozwoju trwałego. We wstępie zostały zdefiniowane te rodzaje kapitałów, które mogą być wykorzystane do analizy trwałości rozwoju regionu. Następnie autorzy przedstawiają wyniki ćwiczenia przeprowadzonego z władzami województwa lubuskiego, polegającego na ocenie wpływu realizacji strategii na stan wyróżnionych kapitałów. Otrzymane wyniki zostały zestawione z opiniami władz samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców. Pozwoliło to na określenie słabych stron realizacji strategii, a także na wskazanie potencjalnych konfliktów między rozwojem różnego rodzaju kapitałów. W efekcie umożliwiło sformułowanie rekomendacji związanych z aktualizacją strategii rozwoju regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents 4 capital model as an evaluation method of the region development strategy implementation as well as strategy document analysis. The introduction provides definition of these types of capitals that might be adapted to analysis of sustainable development. Than the authors describes a result of exercise conducted together with representatives of self-government authorities consists of impact assessment of the strategy implementation in the context of selected forms of capital. The results were confronted with opinions of local self-governments authorities as well as small and medium size enterprises. These breakdown enabled authors to indicate weakness of the strategy and potentials trade-offs between different types of capital. As the final result recommendations regarding the updating processes of the strategy were formulated. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości rozwoju mleczarstwa w województwie śląskim i ocena, w jakim stopniu problematyka ta uwzględniona jest w realizowanej polityce regionalnej. (fragment tekstu)
EN
The dairy production has gained a considerable place in the strategy for development of the Lower Silesia and especially in the development of the distinguished functional region of the rural areas. (short original abstract)
|
|
nr nr 7-8
25-32
XX
Celem artykułu jest analiza poszczególnych etapów tworzenia, realizacji i kontroli wdrażania średniookresowej (obejmującej lata 1999-2003) strategii rozwoju regionu sądeckiego, obejmującego swoim zasięgiem powiat nowosądecki oraz stolicę regionu miasto Nowy Sącz, posiadające status powiatu grodzkiego.
|
|
nr nr 12
56-63
XX
Konferencja poszukiwawcza to metoda intensywnej pracy zespołowej, wykorzystywana najczęściej do wypracowywania strategii zmian bądź procesu planowania zmian dla przedsiębiorstwa, instytucji, miasta czy regionu. Definiowana jest jako systematyczny proces, w ramach którego jej uczestnicy określają swoje przyszłe potrzeby oraz strategie ich realizacji. Artykuł omawia założenia metodyczne, sposoby realizacji, przygotowania do konferencji, jej przebieg i podstawowe fazy.
XX
Zmiany dotyczące prowadzenia unijnej polityki spójności oddziałują na polską politykę regionalną, na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym. Na poziomie województw determinują opracowywanie strategii rozwoju, dlatego celem artykułu jest zaprezentowanie przekształcania się Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście polskich doświadczeń programowania rozwoju regionów i wdrażania nowego paradygmatu. Realizacji celu posłużyła analiza opisowa polskich doświadczeń w tym zakresie, ocena jakościowa realizacji dotychczasowych strategii badanego województwa i syntetyczna charakterystyka jego sytuacji. Przeprowadzona analiza umożliwiła zasugerowanie kierunków dalszego rozwoju strategicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes to the conduct of EU cohesion policy influence Polish regional policy, both at national and regional levels. At the level of regions they determine the development strategy, hence the aim of this article is to present the transformation of Regional Development Strategy in the context of Polish experience of programming regional development and implementation of the new paradigm. To implement the aim, there were used the descriptive analysis of Polish experience in this field, qualitative assessment of the implementation of the current strategy of the province and synthetic characteristics of its situation. The analysis made it possible to suggest directions for further strategic development.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera ogólną charakterystykę województwa podkarpackiego w wybranych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Przedstawia bilans dotychczasowego rozwoju oraz strategię rozwoju na lata 2000-2006.
XX
Opierając się na cząstkowych opracowaniach dla gmin, za możliwe i celowe należy uznać podjęcie próby opracowania programu i strategii rozwoju całego euroregionu. Jestem przekonany, że opracowania takie będą wielorako przydatne nie tylko władzom gmin, ale również politykom zabiegającym w Brukseli o środki finansowe na rozwój euroregionu. (fragment tekstu)
XX
W artykule opisano powstanie, rozwój i funkcjonowanie filmowego parku rozrywki, znajdującego się we Francji, na terenach dawnej zagubionej prowincji. Przedstawiono rolę, jaki ten park odegrał w kształtowaniu strategii gospodarczej regionu.
EN
The Futuroscope situated in Poitiers, France, is primarily a movie center of the XXIst century, which was originally created approximately twelve years ago as an "action park" and a special platform for experimental movie-making techniques. (short original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są teoretyczne rozważania dotyczące strategii rozwoju województwa mazowieckiego, ukierunkowanej na zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami Polski. Dla podniesienia poziomu konkurencji regionu mazowieckiego, niezbędne będzie opracowanie strategii oprtej na dogłębnej analizie konkurencji, przy uwzględnieniu czynników przedsiębiorczości, oświaty, modelu gospodarczego kraju, polityki państwa w zakresie regionalizacji kraju i polityki gospodarczej.
EN
The subject of that article are theoretical thoughts connected to the strategy of development in Mazowiecki voivodship. The strategy refers to competitiveness of Mazowiecki region to the other polish regions. To higher the level of competitiveness in Mazowiecki region will be important to work out strategy connected to the competitiveness analysis, factor of enterprise, education, model of economic country policy and policy of the country in the context of country regionalism and economic policy. (A.Ł.)
XX
W artykule omówiono sposób przygotowania i strategię rozwoju dla miasta Jelenia Góra. Strategia powstała przy współpracy "liderów miasta", władz lokalnych oraz osób przygotowujących docelową wersję strategii rozwoju miasta, podczas spotkań roboczych (warsztatów strategicznych), będących płaszczyzną wymiany poglądów i ujawniania konfliktów interesów.
EN
The requirements of subsequent effective functioning of Jelenia Góra are connected with the necessity of strategic approach to local development. Strategy of local development is a complex concept of a long-term economic, social, spatial and financial policy. It is also a point of reference to current decisions taken by local authorities. Apart from cognitive and methodological focus, this paper realises also practical aim. The generalisations, opinions and references referred to the strategy of local development in Poland are formulated in this article. It is aimed at economic politicians and practitioners of the local level.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ogólne warunki promocji Starachowic i oceniono dotychczasowe formy i środki promocji miasta.
EN
The article concerns the regional marketing, and particularly the promotion in the regional structure. There are general conditions and goals of the Starachowice City promotion. In conclusion there were pointed out and classified the most important kinds of the promotion used before and there was also estimated the direction of its development.(original abstract)
XX
Zamierzeniem autora było ukazanie na przykładzie województwa lubelskiego całej złożoności problemów rozwoju regionów w warunkach nowych uregulowań prawno-administracyjnych. Treść artykułu podzielono na trzy części. Pierwsza obejmuje analizę wskaźników odzwierciedlających poziom rozwoju woj. lubelskiego, druga koncentruje się na nowych uwarunkowaniach i regulatorach procesu rozwoju regionalnego w Polsce. W trzeciej części wskazano na słabe punkty w mechanizmie regulacji. Odwołując się do praktyki woj. lubelskiego oceniono również podejście samorządowców do kreowania procesów rozwoju w regionie.
EN
The purpose of the article is to show the complexity of problems concerning regions development in new legal-administrative conditions. The paper is divided into three parts. The first is an analysis of indicators reflecting the level of Lubuskie Province development; the second concentrates on new conditions and regulators of regions development process in Poland. The third part reviews the weak points of regulation mechanism. Moreover, the local government's attitude to establishing development processes in a region is assessed on the basic of Lubuskie Province experience. (M.N.)
XX
Opracowanie poświęcone jest analizie polityki regionalnej jako narzędzia zintegrowanej polityki rozwoju na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej. Zawiera omówienie celów oraz środków tej polityki, jej instrumentów, a także organizacji i realizacji w wybranych, charakterystycznych krajach.
XX
Podstawowym założeniem koncepcji aktywizacji lokalnych portów i przystani jest powiązanie rozwoju działalności gospodarczej w lokalnej skali z intensywnym i szerokim wykorzystaniem istniejącej i/lub rozbudowywanej infrastruktury portowej oraz maksymalizowaniem pożytków wynikających z dostępu do morza. Ocenia się, że pomimo skomplikowanych czynników warunkujących ich rozwój, polskie porty lokalne stopniowo przechodzą transformację i dostosowują się do zmienionych warunków prawnych i ekonomicznych. Proces ten jest powolny i zróżnicowany, tak jak różne są poszczególne organizmy portowe i stopień determinacji lokalnych władz w zagospodarowaniu potencjału portowego.(fragment tekstu)
XX
Celem opracowania jest prezentacja działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, podejmowanych w województwie śląskim - w regionie Polski najbardziej uprzemysłowionym, o największej gęstości zaludnienia, zróżnicowanym geograficznie i demograficznie. Autorki przedstawiają strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim, w opracowywaniu której brały czynny udział. Podejmując ten temat mają nadzieję, że projekcja prac nad strategią i ich efekty mogą się stać cenną wskazówką dla innych społeczności i regionów, podejmujących działania w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. (fragment tekstu)
XX
Na łamach artykułu przedstawiono warunki współpracy międzyregionalnej w Europie, na przykładzie regionów granicznych. Jako przykład wybrano kraj związkowy RFN - Saksonię oraz województwo dolnośląskie. Omówione zostały formy i płaszczyzny tej współpracy w kontekście obowiązujących w Saksonii i na Dolnym Śląsku regionalnych strategii rozwoju. W dalszej części dokonano analizy jednej z form instytucjonalnych tej współpracy, a mianowicie Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej, funkcjonującej od 2000 roku. Opracowanie kończy spis priorytetów rozwojowych uzgodnionych podczas ostatniego spotkania w 2006 roku oraz uwagi autora na temat warunków intensyfikacji współpracy obu regionów w przyszłości.
EN
This study aims to introduce European interregional co-operation on the example of the union country of the Federal Republic of Germany - Saxony, and the Lower Silesian voivodship, named contractually Lower Silesia. The author has introduced all forms and areas of this co-operation in the context of being in force Saxony and Lower Silesia regional development strategies. Hereinafter one of the institutional forms of this co-operation, namely functioning since year 2000 The Saxony-Lower Silesian Workgroup, has I been analyzed. This study ends with, agreed on during the 2006 colloquium, list of development priorities and I the author's remarks on the circumstances of intensifying both regions' collaboration in the future. (original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.