Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Informacja ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Przedstawiono praktyczne informacje na temat: zasad odpowiedzialności producenta za wyrób, zmian niemieckich przepisów podatkowych w 1996 r., zasad prowadzenia rachunkowości w Niemczech oraz procedury rejestracji nieruchomości w RFN.
XX
Przedstawiono wyniki zapytań ofertowych niemieckich importerów. Przekrój branżowo-asortymentowy towarów, które interesowały potencjalnych niemieckich importerów był bardzo szeroki i obejmował praktycznie wszystkie działy w zakresie towarów nieinwestycyjnych. Podano też oferty konkretnych firm niemieckich.
XX
Przedstawiono informacje na temat przenoszenia produkcji maszyn z RFN za granicę oraz zgłaszania ofert współpracy do "Katalogu Firm Polskich - 97".
XX
Zamieszczono informacje o realizacji umowy międzyrządowej o oddelegowaniu pracowników polskich do RFN, głównych podatkach w systemie podatkowym RFN, oraz o postępowaniu ochronnym w obrocie towarowym Polski z zagranicą. Przedstawiono również praktyczne informacje pomocne w nawiązywaniu kontaktów handlowych z Niemcami.
XX
Przedstawiono zasady zamieszczania ofert polskich firm w wydawnictwach BfAI, informacje i adresy konkretnych firm niemieckich.
XX
Przedstawiono wyniki zapytań ofertowych niemieckich firm, pochodzących głównie z terenu Niemiec Wschodnich, dotyczących obrotów handlowych z Polską w zakresie surowców, półproduktów i wyrobów finalnych z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz usług i materiałów budowlanych. Podano też oferty konkretnych firm niemieckich.
XX
Monitoring gospodarczy jest procesem obserwowania i rejestrowania dających się zmierzyć zjawisk i tendencji, charakteryzujących wybrane objawy aktywności ustalonych podmiotów ekonomicznych. Autorzy w swoim opracowaniu omówili poszczególne elementy składowe środowiska komunikacyjnego systemu monitoringu.
XX
Dane ekonomiczne są często wielowymiarowe. Jest to konsekwencją tendencji do opisywania badanych obiektów tak precyzyjnie, jak to możliwe. Wiele metod statystycznych jest stosowanych do jedno- lub dwuwymiarowych danych, dlatego też starano się przedstawić pewne aspekty eksploracji i wizualizacji danych wysoce wielowymiarowych. Konsekwentnie położono nacisk na pewnych interesujących związkach z tradycyjnymi metodami analizy wielowymiarowej, które ze swej natury nie służą do wizualizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern visualization provides easy tools to solve classical multivariate problems. Without using complicated mathematical apparatus, they convey very similar information as more sophisticated traditional multivariate methods. They do not calibrate model but can be very instrumental in formulating the hypothesis for subsequent testing. (fragment of text)
XX
Przedstawiono procedurę zakładania i rejestracji w RFN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
10
Content available remote Użyteczność informacji finansowych - wybrane aspekty
80%
XX
W dobie globalizacji podmioty bazują na informacji, która stanowi szczególny zasób. Informacja, która spełnia określone wymogi jakościowe, może służyć do podejmowania decyzji ekonomicznych. Autorzy rozważając użyteczność informacji, rozpatrują ją w kontekście prawnym oraz technicznym, a prezentując wyniki badań empirycznych wskazują różne podejścia do użyteczności prezentowane przez niektóre polskie spółki giełdowe. (abstrakt autora)
EN
In the era of globalization, the parties are based on the information, which is a particular resource. Information that meets certain quality requirements can be used for making economic decisions. Authors considering the usefulness of the information, process it in the context of the legal and technical, and presenting the results of empirical studies suggest different approaches to usability presented by some Polish listed companies. (author's abstract)
XX
Przedstawiono informacje o sytuacji na rynku artykułów gospodarstwa domowego, rynku paliw ropopochodnych oraz rynku reklamy w Niemczech.
XX
Artykuł omawia funkcjonowanie w Polsce Brytyjskiej Izby Handlowej, której głównym celem jest zbieranie i udostępnianie informacji z zakresu możliwości prowadzenia interesów w Polsce.
XX
Omówiono podatki z tytułu własności - majątku oraz podatki z tytułu obrotu gospodarczego i prawnego.
XX
W artykule omówiono katalogi firm dostępne na rynku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.
XX
W początkach lat 90-tych zaczęły powstawać w Polsce pierwsze wywiadownie handlowe. W artykule przedstawiono krajowy rynek informacji gospodarczej.
XX
W Polsce od dawna dłużnicy są górą nad wierzycielami. Tę sytuacje mogą zmienić biura informacji gospodarczej. W dziedzinie tej Polska na razie pozostaje daleko za Europą, lecz przystąpienie do Wspólnoty będzie musiało zmienić tę sytuację.
XX
KSV Biuro Informacji Gospodarczej promuje pomysł szerszego przekazywania pozytywnych informacji o klientach. Z tej formy wiedzy korzystają na razie tylko banki.
XX
W Polsce od dawna dłużnicy są górą nad wierzycielami. Czy tę sytuację zmieni utworzenie biur informacji gospodarczej?
XX
Nie ma w Polsce sprawnie działającego, powszechnie dostępnego i wiarygodnego systemu informacji gospodarczej, co obniża bezpieczeństwo obrotu. Banki wkładają wiele wysiłku, by rozpoznać wiarygodność klientów, a firmy swoją wiedzę o kontrahencie czerpią co najwyżej z rozproszonych wywiadowni gospodarczych. Jednak ich usługi uchodzą za zbyt drogie i są rzadko kupowane. Z tego powodu organizacje samorządu gospodarczego, w tym Związek Bankowców Polskich chcą zbudować ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczej.
20
Content available remote Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych
80%
XX
Podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga kompleksowych i rzetelnych informacji o funkcjonowaniu jednostek gospodarczych, ich sytuacji finansowej, zmiennych warunkach działania. Celem artykułu jest przeprowadzenie rozważań z zakresu jakości informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych i wykazaniem różnicy między pojmowaniem jakości i użyteczności informacji. W procesie wnioskowania podkreślono, że o ile można zastosować pojęcie jakości do sprawozdań finansowych, o tyle w odniesieniu do informacji finansowych należy mówić o ich użyteczności, która nie ogranicza się do wskazania cech jakościowych użytecznej informacji finansowej. Realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metody analizy opisowej, porównawczej i krytycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic decision-making requires comprehensive and reliable information on the functioning of business entities, their financial standing and the changing conditions of their environment. The purpose of this article is to elaborate on the quality of information on the financial standing of business entities, with a particular emphasis put on the financial information and with a demonstration of the difference between understanding the quality and usefulness of information. In the reasoning process it was highlighted that whereas the concept of quality can be applied to the financial statements, in regard to the financial information it is its usefulness that should be taken into consideration, as it is not limited to indicating the qualitative characteristics of any useful financial information only. Implementation of the article's purpose required the use of the method of descriptive, comparative and critical analysis.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.