Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legal basis for environmental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce : wybrane zagadnienia
100%
XX
Zgodnie z obowiązującym prawem ochrona środowiska to obowiązek zarówno administracji publicznej, przedsiębiorców, jak i obywateli. Podmioty te (i inne jeszcze) powinny postępować zgodnie z prawem, tak aby utrzymać naturalne podstawy bytu ludzi, zapewnić odpowiednie warunki rozwoju bez szkody dla środowiska naturalnego. Stąd wprowadzenie takich regulacji prawnych, jak odpowiednie zezwolenia na korzystanie z zasobów wodnych, leśnych, geologicznych itp. oraz stosowanie opłat za odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów itp. Z zasady regulacje te powinny być zgodne z prawem ochrony środowiska UE i innymi umowami międzynarodowymi. W sumie jest to aktualny i obszerny problem, który trudno szczegółowo opisać w jednym artykule, stąd uwaga o wybranych zagadnieniach. (abstrakt oryginalny)
EN
This article considers aspects of the legal basis for environmental protection in Poland. Under current law, environmental protection is the responsibility of public administrations, businesses and citizens. These actors (and others) should comply with the law so as to maintain the natural foundations of life of people and to ensure appropriate conditions for development without harming the environment. The article looks at regulations relating to the use of water resources, forestry, geology, etc. and reflects on the use of fees for sewage and waste disposal, etc. In principle, these regulations should be consistent with EU environmental law and other international agreements. (original abstract)
XX
Omówiono społeczno-ekologiczne przesłanki i podstawy społecznych umów ekologicznych, ich prawną konstrukcję w polskim systemie prawnym ( umowa cywilna, administracyjna, porozumienie gospodarcze, porozumienie administracyjne, rozwiązania mieszane), oraz ogólne założenia i treść takich umów.
XX
Polityka ekologiczna jest pojęciem niejednolitym, zarówno ze względu na przedmiot, którym się zajmuje, jak i środki, którymi się posługuje. Autor dokonał próby syntezy jej celu i roli w zakresie ochrony środowiska.
XX
Zamierzeniem autorki było przybliżenie wybranych problemów rozwoju systemu prawno-instytucjonalnego ochrony i eksploatacji środowiska przyrodniczego na ziemiach polskich. Autorka oparła analizę na badaniach własnych oraz na materiałach źródłowych. W zakończeniu podała wnioski.
EN
The article presents some chosen problems of developing the environmental law system and its institutions in Poland to 1945. It presents different, changing regulations - both law norms and institutions. (original abstract)
XX
Omówiono politykę ochrony środowiska, jej podstawy prawne i cele oraz system finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Przedstawiono także sposób wykorzystania środków finansowych na ochronę środowiska w województwie mazowieckim. (skróc. oryg. streszcz.)
EN
Protecting the natural environment is currently a crucial problem and has great influence on the world's activity. But it hasn't always been the major aim of world's economy. It became object of the interest when the level of environment degradation turned out to be really visible. Since that a lot of new rules have been introduced in order to keep the right balance in economical activity, social progress and protecting the environment. The aim of this paper is to present forms of financial support for protecting the environment policy in Poland based on Mazowsze District. Such tools like: descriptions, tables, graphs were used in the project to prove the importance of the financial support. Thesis presents the policy of protecting the environment in the European Union as well as in Poland. It also shows the law basis, aims and principles. The vital part of this work is to analyze how the money given for this aim to the Mazowsze District were used. (original abstract)
XX
Tematem rozważań autora były prawno-administracyjna aspekty ochrony środowiska w Polsce. W pierwszej kolejności autor poddał analizie podstawy prawne ochrony środowiska, a dalej zakres odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. Dodatkowo omówił kierunki rozwoju przebudowy prawa ochrony środowiska w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W drugiej części przedmiotem analizy prawnej była część szczegółowa prawa ochrony środowiska w Polsce.
EN
This chapter aims at presenting the formation of the concept of "environment" as the object of legal protection in Poland. The analysis includes the prevailing respective legal regulations. Art. 86 of the Constitution of Poland ensures citizens the right to use the environment values with the simultaneous obligation to protect the environment. Therefore, the Parliament voted the Act of January 31, 1980 of the environment protection and management. This act falling within the system of administrative law realizes not only natural protection (a static aspects) but even a dynamic aspect. That is why the environmental degradation is understood to be physical phenomena, life complicating conditions or situations affecting the environment e.g. noise, vibrations, radiations, pollution of the atmosphere and wastes. The above-mentioned problems were and are still regulated with respect to the ecological balance preservation. Moreover, introduction of the market economy rules in Poland as well as the Act of 8th March 1990 about Communal Local Self-Government brought new sources of legal interest collisions in the field of environmental protection. These are positive expressions of the own legal interests also in the field of environmental protection. This is of particular importance in the areas of ecologic disaster. (introduction)
XX
Autorka rozpoczęła od przedstawienia relacji zachodzących pomiędzy zarządzaniem strategicznym a odpowiedzialnością przedsiębiorstwa za środowisko naturalne. Dalej przypomniała regulacje, mechanizmy oraz standardy związane z realizacją polityki ekologicznej na poziomie kraju. Na zakończenie autorka omówiła strategie przedsiębiorstw w odniesieniu do potrzeb środowiska naturalnego
EN
Contemporary strategic management is not sufficiently applied to identify and respond to environmental challenges of top importance for civilization development and its survival. Enhanced learning process is needed to change the awareness of managerial personnel, employees, customers and other stakeholders of sustainable development and their ability to create new interdisciplinary techniques at each level of strategic development to facilitate environmental innovations and entrepreneurial approach to shaping conditions for eco-entrepreneurship. This is a new area in strategic management, very attractive but to succeed it requires the integrated mechanisms of management and collaboration beyond traditional business perspective. (original abstract)
XX
W skutecznej realizacji polityki ekologicznej znacząca rola przypada edukacji ekologicznej. Głównym jej celem będzie zmiana postaw społeczeństwa wobec środowiska oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna powinna być realizowana nie tylko przez zinstytucjonalizowane jednostki i programy, ale także przez wszystkich, którym leży na sercu dobro człowieka i otaczającej go przyrody.
EN
The article describes the elements of law and instruments of realization of ecological policy. It also describes the basic elements of ecodevelopment and theirs influence to the form of ecological policy. (original abstract)
XX
Konwencja Bazylejska jest najważniejszym dokumentem regulującym rynek odpadów niebezpiecznych. Polska ratyfikowała tę konwencję 20.03.1992 r. W artykule omówiono makro- i mikroekonomiczne skutki przystąpienia Polski do Konwencji Bazylejskiej.
EN
The Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous wastes and their disposal is the most important regulation concerning dangerous waste treatment. Poland ratified this convention in 1992. The article deals with micro- and macroeconomics consequences of Poland's accession to the Basel Convention.(A.P.)
XX
W artykule omówiono organizacyjno-prawne aspekty ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi. Przedstawiono problem nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, identyfikacji odpadów niebezpiecznych i ich źródeł oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Zamieszczono wykaz wybranych aktów prawnych związanych z problematyką odpadów niebezpiecznych.
EN
The article deals with organizational and legal aspects of environmental protection regarding dangerous wastes. The methods of dangerous wastes identification and hazardous materials transport are presented. Some legal regulations for dangerous wastes are covered.(A.P.)
XX
W artykule dokonano próby oceny szans i zagrożeń w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o sytuację panującą na Dolnym Śląsku i w polskim systemie prawnym. Zagadnienie strategii ekorozwoju i jej realizację na terenie gminy omówiono w oparciu o dokument AGENDA 21.
EN
Based on the situation in Lower Silesian region and the Polish legal regulations, the article provides an assessment of chances and hazard of managing municipal wastes. The problem of sustainable develoment strategy and its implementation on the level of local administration, respecting the AGENDA 21 recommendations is also presented.(A.P.)
XX
Omówiono normy i regulacje ekologiczne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Podkreślono, że poznanie tych zasad warunkuje wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich.
EN
Enterprises, also those in the świętokrzyski region, face the necessity to adjust their performance and relations with their environment to the requirements from the European Union, which include also regulations from the Maastricht Treaty. The paper describes present changes in European ecological policy and its rules. The knowledge of these rules is a condition of growth of competitiveness of Polish enterprises on the European market. Lots of enterprises from the Kielce region aim at expansion into the market. It is important that they knew rules and ecological regulations that must be obeyed in order to join integrated Europe.(original abstract)
XX
Przedstawiono niektóre definicje opłat i podatków ekologicznych. Według jednej z nich podatek należy do kategorii środowiskowej, jeśli "podstawą opodatkowania jest wyrażony w jednostkach fizycznych przedmiot podatku mający udowodniony, zwłaszcza negatywny wpływ na środowisko". Definicja ta została uzgodniona przez międzynarodowych ekspertów i przyjęta przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pozwoliło to porównać tendencje w zakresie opodatkowania zasobów środowiska naturalnego w różnych krajach. Artykuł prezentuje także rozbieżności między różnymi definicjami opłat oraz podatków ekologicznych zarówno w sensie prawnym, jak i w zakresie ich wykorzystania jako instrumenty polityki ochrony środowiska.
EN
The paper presents some definitions of environmental charges and taxes. According to one definition a tax falls into the environmental category if the "tax base is a physical unit (or a proxy for it) of something that has a proven specific negative impact on the environment". This definition has been agreed by international experts and adopted by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). It allows lo compare the trends in the taxation of environmental resources in different countries. The article also presents differences between charges (or fees) and taxes both in the legal sense and in respect of their use as environmental policy instruments. (original abstract)
XX
Na przykładzie ochrony przyrody autor przedstawił skalę koniecznych zmian natury prawnej i organizacyjnej niezbędnych do przeprowadzenia w naszym kraju.
XX
Przedmiotem opracowania są prawne aspekty ochrony środowiska. Autor omawia ochronę prewencyjną środowiska, ograniczoną do praw rzeczowych właściciela, wskazując tym samym na obowiązki osoby odpowiedzialnej (właściciela transportu) oraz zakres tej odpowiedzialności.
XX
Efektywna polityka ekologiczna stanowi jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej. W związku z tym coraz większą uwagę koncentruje się na wstępnej ocenie wpływu na przyrodę przedsięwzięć, które maja być realizowane. W artykule omówiono główne cechy dyrektywy 2001/42/WE, która jest głównym aktem prawnym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
EN
Environmental assessment is a procedure that ensures that the environmental implications of decisions are taken into account before the decisions are made. The process involves an analysis of the likely effects on the environment, recording those effects in a report, undertaking a public consultation exercise on the report, taking into account the comments and the report when making the final decision and informing the public about that decision afterwards. This article emphasized main features of the directive 2001/42/WE, which is the main legal act concerning environmental impact assessment. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problem wdrażania regulacji Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska na poziomie lokalnym. Omówiono istotę, założenia i ocenę audytu zgodności oraz wyniki negocjacji akcesyjnych w obszarze "Środowisko".
XX
Przedstawiono charakterystykę podziału uprawnień i zadań w dziedzinie zarządzania zasobami środowiska, zgodnego z założeniami ekorozwoju, po reformie administracji publicznej w Polsce. Szczególnie zwrócono uwagę na wzrost znaczenia gminnych organów samorządowych w kształtowaniu polityki ekologicznej. Obszernie przedstawiono podstawy prawne określające zadania gmin i instrumenty przez nie wykorzystywane w realizacji polityki ekologicznej.
EN
There is a description of competences and tasks in management of environmental resources conformable to sustainable development assumptions after the public administration reform in Poland. A special attention has been paid to the growing role of local self-governments in ecological policy. The author widely presents legal basis defining tasks and instruments of local self-governments used by them in ecological policy realization. (AŁ)
XX
Przedmiotem rozważań w artykule jest prawo i wynikające z niego ekonomiczne instrumenty w gospodarowaniu środowiskiem: kary, opłaty, należności i odszkodowania. Autorzy postulują konieczność efektywnego zarządzania środowiskiem w gospodarce rynkowej. Wskazują na potrzebę określenia własności zasobów środowiska.
EN
Law and economic instruments in environmental management such as fines, fees and damages are the subject of the paper. Authors postulate the necessity of effective environmental management in market economy. They also point out defining need of environmental resources ownership. (A.Ł.)
XX
Celem artykułu jest porównanie regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, dotyczących ograniczania zanieczyszczeń azotanami pochodzenia rolniczego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Konieczność dostosowania polityki ekologicznej i rolnej do wymogów UE, wynika z reformy Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), w ramach której wprowadza się instrumenty ochrony środowiska. Należą do nich m.in. dyrektywy Rady 91/676/EWG i 86/278/EWG.
EN
The article presents the comparative analysis of Polish and European Union legal instruments in the area of nitrogen pollution prevention. The characteristics of the directive 91/676/WE requirements and theirs polish equivalents in the context of the integration with Community are included. Polish agriculture considering its large production causes the highest nitrogen emission among the states situated in the Baltic Sea basin. The general regulations of polish legal acts agree with EU requirements but they lack of some detailed solutions. Full harmony of law could be attained withintroduction of foressen executory enactments. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.