Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  International economic organizations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji i próba analizy współpracy integracyjnej Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), jednego z największych w Afryce Zachodniej pod względem liczby ludności. W opracowaniu wskazano, że jest to ugrupowanie o charakterze politycznym i gospodarczym, które powstało na mocy traktatu z Logos (Nigeria) podpisanego 8 maja 1975 roku. Analizę przeprowadzono na podstawie danych BCEAO i raportów IMF, UNCTAD oraz World Bank. W artykule dokonano analizy struktury handlu wewnątrzregionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów ECOWAS należących do Zachodnioafrykańskiej Unii Ekonomicznej i Monetarnej (UEMOA). Badania wykazały, że pomimo wprowadzenia w 2015 roku Wspólnej Taryfy Celnej, a także zasady swobodnego przepływu towarów i osób, nie osiągnięto zamierzonego postępu w kierunku liberalizacji handlu. Ponadto specyfika kooperacji w Afryce w ogóle, a w szczególności w Afryce Zachodniej jest odmienna i wciąż obarczona problemami na wielu płaszczyznach. (abstrakt oryginalny)
EN
This article has two main goals: to present the evolution of Economic Community of West African States (ECWAS) and also to attempt an analysis of its integration cooperation. ECWAS (French - Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest - CEDEAO), the largest community in terms of population in West Africa is a regional economic and political union established on 28 May 1975 by the signing of the Treaty of Lagos(Nigeria). The analysis was based on BCEAO, IMF and UNCTAD data and World Bank reports. The article describes the intra-regional trade structure with particular emphasis on the ECOWAS countries belonging to the West African Economic and Monetary Union (UEMOA). Studies have shown that despite the introduction of the common Customs Tariff in 2015 as well as the principles of the free movement of goods and persons, no progress has been made towards trade liberalization. In addition, the specificity of cooperation in Africa in general, and in particular in West Africa is different and still fraught by problems on many levels. However, despite the difficulties, Decision-Makers of the West African countries outline favorable partnership perspectives for the coming years.(original abstract)
2
Content available remote NAFTA and the EU are the Two on a Collision Course?
100%
EN
The paper deals with some crucial issues of the relationship between the European Union and the North-American Free Trade Agreement or NAFTA. NAFTA and its functional structure are briefly described in the paper, and possible gains and losses from a confrontation between NAFTA and the EU are discussed. The author's view of the potential benefits for Poland from a closer cooperation with NAFTA are also presented in the final section of the paper. (original abstract)
XX
Przedstawiono historię utworzenia światowej Organizacji Handlu, jej funkcje, instrumenty działania i postanowienia.
XX
Przedstawiono wielkość i strukturę polskiego eksportu do EWG w latach 1958-1970. Następująca dalej ocena wpływu polityki gospodarczej EWG na rozwój wymiany towarowej z krajami trzecimi skłoniła autora do wysnucia tezy, że procesy integracji zachodzące w EWG przyczyniają się do dalszego pogłębienia strukturalnej nierównowagi wymiany towarowej, szczególnie krajów Europy Wschodniej o państwowym monopolu handlu zagranicznego. Ostatnia część artykułu poświęcona została problemowi mierzenia skutków oddziaływania polityki gospodarczej EWG na rozwój wymiany handlowej z krajami trzecimi.
EN
The essential problem the writer is concerned with is the evaluation of the influence of European Common Market economic policy on Polish exports (mainly agricultural and consumer goods) to the countries of this group. After a brief presentation of the size and structure of Polish exports to European Common Market countries the author discusses the economic policy applied at present drawing special attention to the existing since July 1, 1968 common external tariff. He discusses also the assumption and measures of common trade policy introduced in 1973. The essential problem becomes measuring of the effects of European Common Market economic policy on the development of exchange with other countries. The author discusses used in literature methods of investigation and estimates their practical usefulness. He postulates the need of more intensified investigations in this field and taking into consideration the fact that possibilities of traditional trade are already exhausted submits a preposition of the necessity of establishing a new type of exchange between Poland and the countries of European Common Market basing on the perspective demands of European Common Market and the possibilities of Polish supplies in this field. (original abstract)
XX
Przedstawiono kształtowanie się efektywności inwestycji w krajach EWG i RWPG w latach 1959-1969, odnotowując tendencję spadkową tej efektywności w krajach RWPG.
EN
Effectiveness of investments is understood in this paper as a relationship between the gross national product reached in a given year and the gross outlay on investments in the previous year. The paper contains data concerning the effectiveness of investments particularly in E. E. C. and COMECON countries in 1959 - 1962 and aims at explaining the causes of changes in the coefficient of effectiveness during the investigated period. Particular attention has been paid to the effectiveness of investments in the COMECON countries and possibilities of improving it. (original abstract)
XX
Przedstawiono przyczyny i historyczny rozwój integracji gospodarczej w ogólności. Na tym tle opisana została droga do utworzenia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz cele tej organizacji.
EN
First an outline of the historical development of the international economic cooperation has been presented, the latter being treated as an essential factor of the economic progress. Next, the birth and the organization of the Council for Mutual Economic Aid have been discussed as well as a number of problems facing the CMEA at present and to be solved in future. The most important among them are: creating a price system and establishing a rate of currency exchange within the CMEA. (original abstract)
XX
Przedstawiono międzynarodowe organizacje gospodarcze w krajach RWPG oraz funkcje koordynacji działań uczestników organizacji w zakresie współpracy i kooperacji. Omówiono funkcje prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na koniec przedstawiono formy instytucjonalne i funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych i realizację integracji przemysłowej krajów RWPG.
EN
The considerations deal with international organizations of legal persons from the socialist countries. In accordance with the terminology adopted in the C.M.E.A. documents they are defined as international economic organizations (J.E.O.) and in contrast to interstate economic organizations. The author acquaints the reader with the problem, explains some basic notions and presents J.E.O. against the historical background. Next, the author classifies the functions performed by there organizations. The author discusses separately the co-ordinating functions and distinguishes them from the "function of conducting one's own economic activity. Further on, the author analyzes the fulfilment of these functions by various bodies of J.E.O. i.e. international business associations common enterprises and international united industries. The author discusses a number of legal issues concerning the structure and activity of there organizations. The author concludes that J.E.O. are still undergoing the process of working out proper structures and forms of their activity. From the point of view of integrational assumptions of C.M.E.A, member countries there organizations should evolve in the direction of a better fulfilment of the functions for whose performance they have been established. (original abstract)
PL
W ostatnich trzydziestu latach rośnie rola i znaczenie globalnych i regionalnych organizacji gospodarczych. Nadają one ton i kierunek nie tylko przemianom ekonomicznym, ale i politycz-nym, społecznym i kulturowym we współczesnym świecie. Wpływają na kondycję ekonomiczną państw i regionów. Przynależność do tych organizacji uwiarygodnia, nobilituje i włącza kraje do światowego systemu gospodarczego. Dla krajów biedniejszych lub pogrążonych w kryzysie wiąże się ona z możliwością uzyskania zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy finansowej, uzależnionej jednak od spełnienia przez kredytobiorcę konkretnych warunków. Zakres warunkowości udzielanej pomocy systematycznie zwiększa się – np. w przypadku MFW od 2 do 3 warunków w latach osiem-dziesiątych, do co najmniej ponad dwudziestu na początku XXI wieku, co coraz częściej wywołuje zarzuty przekroczenia przez MFW statutowych kompetencji i ograniczania suwerenności gospodarczej państw. MFW określa się wręcz jako ponadnarodowy organ sprawujący bezpośrednią kontrolę nad budżetami i polityką gospodarczą krajów zadłużonych, zmuszający je, poprzez uzależnienie kredytowe, do określonych zachowań. W obliczu kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r. coraz głośniej słychać krytyczne opinie na temat działalności międzynarodowych organizacji gospodarczych. Zarzu-ca się im, że są zdominowane przez najsilniejsze państwa i reprezentują interesy pochodzącego z nich kapitału. Oskarża się je o to, że nie tylko nie rozwiązują istniejących problemów gospodar-czych, ale wręcz generują nowe. Celem podjętych badań jest analiza działań wobec ostatniego kryzysu finansowego międzynarodowych organizacji gospodarczych na przykładzie MFW.
EN
In the last thirty years, the role and importance of global and regional economic organiza-tions has been increasing. They give tone and direction of changes, not only economic but also political, social and cultural in the modern world. They affect the economic condition of countries and regions. The membership of these organizations adds credibility, ennobles and includes coun-tries in the global economic system. For poorer countries, or the once immersed in a crisis, it involves the possibility of obtaining the return or not returnable financial assistance, however, de-pendent on the fulfillment of specific conditions by the borrower. The scope of conditionality of aid has been increasing steadily – eg. in the case of the IMF from 2 to 3 terms in the eighties, to at least more than twenty in the early twenty-first century, which more and more often causes com-plaints about exceeding the IMF's statutory powers and limiting the economic sovereignty of states. The IMF is even defined as a supranational authority to exercise direct control over budgets and economic policies of indebted countries, forcing them, by making the credit, to certain behav-iors. In the face of the financial crisis which started in 2007, you can hear loud critical opinions on the activities of international economic organizations. It is alleged to them that they are dominated by the strongest of the states and represent the interests of capital derived from them. The aim of this study is to analyze, on the example of the IMF, the action taken by the international economic organizations to the recent financial crisis.
XX
Początek XXI wieku niesie nowe wyzwania. Wybuchające wciąż nowe i kontynuowane stare konflikty na tle rasowym, religijnym, ekonomicznym, politycznym, terroryzm czy problemy ochrony środowiska naturalnego nie znajdują ostatecznego rozwiązania w ramach międzynarodowych organizacji gospodarczych, finansowych czy wojskowych. Powstaje zatem pytanie, czy organizacje międzynarodowe w obecnym kształcie są w stanie je zlikwidować. Czy cele, dla jakich zostały powołane te organizacje, odpowiadają wymogom współczesnego zglobalizowanego świata. Jeżeli nie, to czy nie należy sądzić, że organizacje międzynarodowe się przeżyły i trzeba pomyśleć bądź o gruntownej reformie organizacji, bądź o stworzeniu nowych form porozumienia międzynarodowego, mających większe szansę na sukces.(fragment artykułu)
EN
The aim of the paper is to present the main global problems faced by the international institutions, how effectively they might be solved and the answer to the question whether the international organisations are out of date. The author explains selected global problems that appear in the international system, presents aims and functions of global organisations, their power and potential as well as some actions aimed at solving global problems and assesses how effective they are. Within conclusions the author observes that the effectiveness of international organisations evokes many objections. There are many reasons for the lacking effectiveness. It is commonly said that the yesterday international organisations are not able to solve the present global problems. Too extended administrative structures, lack of flexibility in decision making or the financial incapability are recalled as examples for imperfections of international organisations. The answer to the question, whether the international organisations are out of date is not unanimous. In spite of the efforts undertaken in many fields by international organisations the existing problems have not been lifted yet. The advances made are insignificant in front of the current needs. Contradictions existing in the world have not been mitigated to a satisfactory extent. Does it mean that we have to say farewell to international organisations for good and with no regrets? The answer to the question formulated this way may be as follows: the majority of the global organisations act ineffectively, slowly or make too little, but for a moment we have nothing better in exchange. The existing global organisations that had been established after the World War II will have to take on reforms, and some of them do so at present. Some of them will be forced out by gatherings like G-8 - more flexible, permitting free presentation of positions, facilitating negotiations and allowing for a variety of topics discussed. Even now we can say that the role of G-8 is considerable in the world. All the signs are that G-8 will be soon extended by new members that are China, India, Brazil, Mexico and the South Africa. The G-8 representatives influence the policy of such global institutions like IMF or WTO.(original abstract)
XX
Z chwilą wygaśnięcia ponad 20-letniego okresu obowiązywania porozumienia NAFTA zaistniała konieczność renegocjacji jego postanowień, szczególnie w świetle powtarzanych wielokrotnie gróźb Prezydenta Donalda Trumpa unieważnienia go jako układu szkodzącego interesom amerykańskiej gospodarki.Niniejszy artykuł zwięźle charakteryzuje proces renegocjacji, wskazując na najbardziej istotne elementy porozumienia, z uwzględnieniem najważniejszych zmian jakie wprowadza NAFTA 2.0, nazywana również porozumieniem handlowym USA, Meksyku i Kanady. Prezentowany artykuł przedstawiony w formie eseju, odzwierciedla wyłącznie osobiste opinie autora. (abstrakt oryginalny)
EN
The present paper is an essay that presents the author' brief contribution to the discussion on the North American trade agreement, formerly known as NAFTA. It is written from an independent perspective and involves no political affiliation. NAFTA, which during its almost 25 years of existence, proved a successful mechanism of trade growth, came under attack by President Trump who judged it detrimental to the U.S. economy and threatened to dismantle it altogether. He subsequently retreated from his initial position and let NAFTA, now known as USMCA or the U.S.-Mexico-Canada trade agreement, survive the crisis with some lesser changes. However, the recent loss of the Conservative majority in the lower chamber of Congress, may render the President's position with respect to economic policies more vulnerable in view of the majority for the Democrats. The new situation in the Congress may have a direct impact on USMCA as well. At the completion of the 20-odd-year period of its existence the North American Free Trade Agreement (NAFTA) had to be renegotiated, especially amidst President Trump's repeated vows to dismantle it on the grounds of its detrimental impact on the American economy. The present paper is looking at this renegotiating process. It is describing its most salient points, including a concise description of what is going to change and what will remain as before. It points out to the advantages and disadvantages of what is now referred to as NAFTA 2.0 or USMECA (The US-Mexico-Canada trade agreement).(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy wybranych aspektów działań podejmowanych w ramach brandingu przez europejskie narodowe organizacje turystyczne (NTO). Przeanalizowano działania brandingowe 39 krajowych organizacji funkcjonujących na terenie Europy. W szczególności w opracowaniu przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące pojmowania brandingu w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu, scharakteryzowano główne kryteria, na podstawie których dobrano narodowe organizacje turystyczne do badań, a także przedstawiono wybrane aspekty praktycznego wykorzystywania brandingu przez badane NTO (m.in. zasięg działań podejmowanych w ramach brandingu, postrzeganie i utożsamianie brandingu przez badane organizacje z różnego rodzaju zagadnieniami, wykorzystywanie produktów markowych w kampaniach promocyjnych). W opracowaniu przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że branding odgrywa istotną rolę w działaniach współczesnych narodowych organizacji turystycznych, a jego ranga i zakres wykorzystywania stale wzrastają, co powoduje, że staje się on jednym z kluczowych działań podejmowanych przez tego typu organizacje.(abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of the selected aspects of activities taken within the framework of branding by European national tourism organizations (NTO) is the main purpose of the article. The branding activities of 39 national organizations that function on the territory of Europe were the subject of the analysis. In particular, theoretical deliberations concerning understanding of branding in the national and foreign literature of the subject were presented in the study. The main criteria were characterized based on which national tourism organizations were selected for the research. The selected aspects of the practical use of branding by the NTO examined (including the scope of activities taken within the framework of branding, perception and identification of branding by the organizations examined with various issues, the use of branded products in promotional campaigns) were all presented. In the study, a research hypothesis was accepted, namely that branding plays an essential role in the activities of the present-day national tourism organizations, and its rank and scope of use is constantly increasing. Because of this, it is becoming one of the key activities undertaken by the organizations of this type. (original abstract)
XX
Podręcznik jest zaadresowany do studentów i wykładowcy, których specjalizacją są stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz organizacje międzynarodowe. Głównym celem publikacji jest przedstawienie niektórych aspektów funkcjonowania organizacji międzynarodowych, co ma stanowić podstawę do dalszej dyskusji podczas wykładów. Publikacja przyjęła podział według klasyfikacji organizacji międzynarodowych na trzech różnych poziomach: globalnym, regionalnym, subregionalnym oraz biorąc pod uwagę wymiar ogólnoświatowy i europejski. Publikacja omawia dwa tematy. - Europejskie organizacje regionalne, takie jak: Rada Europy i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE - Europejskie organizacje subregionalne: Inicjatywa Środkowoeuropejska (ISE), Rada Nordycka, Rada Regionu Morza Barentsa (BEAR), Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS), Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. Pomijając zagadnienia związane z Unią Europejską, proces integracji i grupy integracyjne nie zostaną zaprezentowane w publikacji, ponieważ są odrębnymi elementarnymi gospodarki światowej - od lat dziewięćdziesiątych rola grup integracyjnych jest znacznie przewyższa rolę organizacji międzynarodowych, co ma związek z globalizacją i procesem liberalizacji. (AT)
EN
The handbook is addressed to students and academic teachers specialized in international relations, international economic relations, and international organizations. Main aim of this publication was the presentation of some aspects of functioning of the international organizations which were presented as the basis for further discussion during the lectures. The conception of this publication is based on the classification of international organizations on three different levels: global, regional, subregional and on the other side: on world-wide and European level. The publication consists of two topics: - European regional organizations, like: The Council of and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), - European subregional organizations: Central European Initiative - CEI, Nordic Council, The Barents Sea Economic Cooperation - BEAR, The Council of the Baltic Sea States - CBSS, Black Sea Economic Cooperation – BSEC. Apart from the European Union, the integration process and integration groups are not presented in that publication because they are separate elements of the world economy - since 90ies the role of integration groups is much higher than international organizations, which is connected with the globalization and the liberalization process. (original abstract)
14
51%
XX
W ostatnich trzydziestu latach rośnie rola i znaczenie globalnych i regionalnych organizacji gospodarczych. Nadają one ton i kierunek nie tylko przemianom ekonomicznym, ale i politycznym, społecznym i kulturowym we współczesnym świecie. Wpływają na kondycję ekonomiczną państw i regionów. Przynależność do tych organizacji uwiarygodnia, nobilituje i włącza kraje do światowego systemu gospodarczego. Dla krajów biedniejszych lub pogrążonych w kryzysie wiąże się ona z możliwością uzyskania zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy finansowej, uzależnionej jednak od spełnienia przez kredytobiorcę konkretnych warunków. Zakres warunkowości udzielanej pomocy systematycznie zwiększa się - np. w przypadku MFW od 2 do 3 warunków w latach osiemdziesiątych, do co najmniej ponad dwudziestu na początku XXI wieku, co coraz częściej wywołuje zarzuty przekroczenia przez MFW statutowych kompetencji i ograniczania suwerenności gospodarczej państw. MFW określa się wręcz jako ponadnarodowy organ sprawujący bezpośrednią kontrolę nad budżetami i polityką gospodarczą krajów zadłużonych, zmuszający je, poprzez uzależnienie kredytowe, do określonych zachowań. W obliczu kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r. coraz głośniej słychać krytyczne opinie na temat działalności międzynarodowych organizacji gospodarczych. Zarzuca się im, że są zdominowane przez najsilniejsze państwa i reprezentują interesy pochodzącego z nich kapitału. Oskarża się je o to, że nie tylko nie rozwiązują istniejących problemów gospodarczych, ale wręcz generują nowe. Celem podjętych badań jest analiza działań wobec ostatniego kryzysu finansowego międzynarodowych organizacji gospodarczych na przykładzie MFW. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last thirty years, the role and importance of global and regional economic organizations has been increasing. They give tone and direction of changes, not only economic but also political, social and cultural in the modern world. They affect the economic condition of countries and regions. The membership of these organizations adds credibility, ennobles and includes countries in the global economic system. For poorer countries, or the once immersed in a crisis, it involves the possibility of obtaining the return or not returnable financial assistance, however, dependent on the fulfillment of specific conditions by the borrower. The scope of conditionality of aid has been increasing steadily - eg. in the case of the IMF from 2 to 3 terms in the eighties, to at least more than twenty in the early twenty-first century, which more and more often causes com- plaints about exceeding the IMF's statutory powers and limiting the economic sovereignty of states. The IMF is even defined as a supranational authority to exercise direct control over budgets and economic policies of indebted countries, forcing them, by making the credit, to certain behaviors. In the face of the financial crisis which started in 2007, you can hear loud critical opinions on the activities of international economic organizations. It is alleged to them that they are dominated by the strongest of the states and represent the interests of capital derived from them. The aim of this study is to analyze, on the example of the IMF, the action taken by the international economic organizations to the recent financial crisis. (original abstract)
15
Content available remote Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej - próba bilansu
44%
XX
Powołanie do życia Wspólnoty Gospodarczej w roku 1958 miało na celu stworzenie takiego obszaru gospodarczego, który mógłby konkurować z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami świata takimi, jak Stany Zjednoczone. Jednakże dekada lat 1990. ujawniła wyraźną słabość gospodarki Unii w stosunku do gospodarki rywala. W ciągu ostatnich 20 lat Unia rozwijała się w tempie 2,3% rocznie, podczas gdy USA 3,3%. Ponadto wówczas pojawiły się nowe wyzwania związane z globalizacją. W związku z powyższym, zaczęto się głęboko zastanawiać nad koniecznością wprowadzenia nowych reform. W związku z tym na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2000 roku ustanowiono długofalowy program mający na celu stworzenie w Europie najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Strategia lizbońska, jak ją określono, główny nacisk kładła wówczas na reformę systemu społecznogospodarczego Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
Although the strategy has progressed, its consequences were not satisfying. On one hand the quantity goals will not be achieved until the end of 2010.The bilateral evaluation and recommendations for particular countries do not seem to bring expected results and coordinated and integrated multilevel process of policy formation is not as common as it should be. On the other hand the awareness of agenda for more and better jobs is much more developed than before and it is really considered in taking political decisions on different levels of power. The aim of the following article is an attempt to evaluate execution of Lisbon Strategy principles and its modified version in different fields of economic life. (original abstract)
XX
Za jedno z kluczowych zagadnień podejmowanych na szczytach grupy G7/G8 należy uznać kwestie związane z handlem międzynarodowym. Były one podnoszone zarówno jako problem we wzajemnych kontaktach grupy, ale też jako kwestia globalna oraz jako jeden z obszarów stosunków z Europą Wschodnią i z krajami rozwijającymi się. Artykuł uwzględnia wszystkie te aspekty, uwypuklając zwłaszcza politykę liberalizmu handlowego, jaką G7/G8 promowała na szczytach oraz stosunek wobec organizacji koordynujących wielostronną wymianę. Problem efektywności poszczególnych inicjatyw w dziedzinie międzynarodowego handlu jest kwestią bardziej złożoną i wymaga dalszych badań i odrębnych opracowań. Publikacja w zdecydowanej mierze opiera się na dokumentach, które przywódcy mocarstw akceptują podczas corocznych obrad. (fragment tekstu)
EN
The name G7 became official in 1976 when Canadian participants joined the representatives of France, Germany, Great Britain, Italy, Japan and the US. The transformation into G8 was formally made possible in 1998 during the Birmingham summit. Economic declarations and summit communiqués are the most important documents from the summits. They include recommendations for members of the group, and they also contain proposals directed to the regions of the world. All these various documents contain a wide range of subjects: macroeconomic policy (inflation, employment, economic growth); trade and monetary system issues; new financial architectures; energy problems; North-South (including debt initiatives) and East-West relations; environmental themes; transnational questions; global political problems and many other regional issues. The key objective of this article is to present the attitude of the G7/G8 towards the issues connected with the international trade. They were raised as the problem in the mutual relations within the group, but also as the global issue and one of the areas in the relations with Eastern Europe and with the developing states. The article includes all these aspects and it untoduces the role of liberal policy in the multilateral trade and the attitude of the most industrialized states towards the organizations, especially WTO. The paper tries to sum up the engagement of the G7/G8 into the problems of the international trade during the period of more than 30 years of its activity. The effectiveness of particular initiatives is more complex matter and it requires further research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.