Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powiklania chorobowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ramach opracowania oszacowano koszty pośrednie związane z obniżoną produktywnością pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 lub 2; w odniesieniu do tej kategorii kosztowej wzięto pod uwagę następujące składowe: koszty zwolnień lekarskich z powodu cukrzycy, koszty rent i przedwczesnych emerytur oraz koszty związane z przedwczesną umieralnością chorych na cukrzycę. Dla określenia wysokości tych kosztów zebrano dane z pięciu przychodni diabetologicznych na terenie Krakowa, gdzie w ciągu 3 miesięcy ankietowania pacjentów zebrano dane od 381 chorych (ankiety dotyczyły wpływu cukrzycy lub jej powikłań na obniżenie produktywności chorych). Na podstawie zebranych danych obliczono, ze koszty pośrednie w przypadku standardowego pacjenta chorego na cukrzycę wynoszą: 4 951 zł. Obliczono także, ze największe obciążenie z tytułu kosztów pośrednich wynika z powodu utraty produktywności związanych z przedwczesnymi emeryturami i rentami spowodowanymi cukrzycą lub jej powikłaniami. Koszty pośrednie związane z przedwczesnym przechodzeniem na emeryturę lub rentę przypadające na standardowego pacjenta wynoszą: 3 682,2 zł i stanowią 74% wszystkich kosztów pośrednich cukrzycy. W przeliczeniu na wszystkich chorych na cukrzycę daje to koszt: 4 731 627 000 zł (3 682,2 zł x 1 285 000). Ogólnie, biorąc pod uwagę dane na temat liczby pacjentów z cukrzycą w Polsce, obliczono ze koszty pośrednie wynikające z cukrzycy typu 1 i 2 w ciągu jednego roku wynoszą: 6 363 000 000 zł (4 951 zł x 1 285 000).
EN
Indirect costs related to loss of productivity due diabetes mellitus type 1 and 2 in Polish population were taken into account. In detail the following ways of indirect costs generating were assessed: sick leave, disability pensions as well as premature mortality because of diabetes or its complications. Data on the illness impact on loss of productivity was based on prospective study performed in diabetic population of Cracow in 2004 with special questionnaire containing a number of questions on the issue. The questionnaire was fulfilled by 381 people treated ambulatory in 5 outpatients department in Cracow in 3 month period of time. Based on the results it could be accounted that annual indirect costs for a standard patient with diabetes were as high as 4 951 zl (1 303 Euro; 1 Euro = 3.8 zł). The most eminent component of the indirect costs in the population was generated by premature disability pensions (above 74% of total indirect costs): 3 682.2 zł (969 Euro) per standard patient; in case of whole diabetic population in Poland it was: 4 731 627 000 zł (1 245 000 000 Euro). Total indirect costs of diabetes and its complications in Poland in 2004: were: 6 363 000 000 zł (1 647 000 000 Euro).
PL
Współczesny tryb życia związany ze spadkiem aktywności fizycznej, dużym spożyciem ulepszonych, wysokoenergetycznych produktów spożywczych skutkuje ogromnym wzrostem występowania nadwagi i otyłości. Wraz ze wzrostem masy ciała rośnie ryzyko rozwoju cukrzycy, choroby nadciśnieniowej i niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. NAFLD jest istotnym elementem zespołu metabolicznego. Terapią z wyboru jest redukcja masy ciała, lecz wymaga to ogromnych zmian w zakresie nawyków żywieniowych jak i zmiany stylu życia. W leczeniu otyłości wykorzystuje się postępowanie operacyjne, które wykazuje korzystne jak i wiele niepożądanych efektów interwencji chirurgii bariatrycznej.
EN
Modern lifestyle connected with decrease of the physical activity, high consumption of high-energetic food leads to enormous increase of overweight and obesity. High weight of body causes higher risk of diabetes, hypertension disease and nonalcoholic fatty liver disease (NA- FLD). NAFLD is an essential element of metabolic syndrome. The therapy is loosing body mass but it takes tremendous changes in nutrition and lifestyle habits. Obesity treatment takes advantage of surgical course which uses positive but also accidental effects of bariatric surgery.
EN
Mycotic complications of shunt infection in children with primary hydrocephalus. Recently, the incidence of fungal infections in children, including cbildren with shunt-dependent hydrocephalus, has increased. The analysis comprised 8 cbildren treated in the III Clinic of Pediatrics of ICZMP during the period of 12 months (12% of all infectious complications of the shunt system). The clinical picture of fungal infection included Symptoms of shunt dysfunction: febrile conditions, vomiting, distress and loss of appetite. The most common pathogens isolated from the cerebro-spinal fluid were fungi from the Candida species. Mean value of pleocytosis in the cerebro-spinal fluid was 812 cell/μ, and mean protein concentration was 311 mg/dl. Treatment consisted of monotherapy with Dillucan, monotherapy with Ancotil or combined treatment with Ancotil and Amphotericine B. The drugs were administered intravenously and intraventricolarly after removal of the shunt and application of external drainage. Sterility of cerebro-spinal fluid was obtained in the shortest time with the use of Ancotil. Propbylactic application of antifungal drugs decreases the frequency of infections in children with shunt-dependent hydrocepbalus.
EN
Protozoa and fungi of the oral cavity, although frequently occuring and connected with considerable clinical adverse effects, are as yet insufficiently known. The aims of the study were to estimate the prevalence of common invasions of Trichomonas tenax and fungi, to associate the symptoms with the diagnosis of trichomonosis complicated by mycosis and to determine trichomonacidal properties of ornidazole, tinidazole and metronidazole. 936 dentist patients with different diagnoses were included into the study. The collected material consisted of rinsings, with simultaneous application of selective media, different for protozoa and for fungi cultures. Among the examined patients T. tenax was found in 90 cases including 85 cases where it occurred together with fungi (11 species), on the basis of which the diagnosis of trichomonosomycosis of the oral cavity was established. It was the most often in patients with leukoplakia and Lichen Wilsoni. We received a statistically significant association (0.001
PL
Otyłość jest uznana za jedną z chronicznych chorób niezakaźnych, czyli tzw. chorobę cywilizacyjną i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkości. Do oceny stopnia otyłości oraz przedstawienia rozkładu danych antropometrycznych wykorzystuje się: siatki centylowe, wskaźnik BMI, wskaźnik Cole’a, pomiary obwodu talii i bioder oraz fałdomierze. Najczęściej rozpoznaje się otyłość prostą, znacznie rzadziej wtórną. Ze względu na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w ustroju wyróżnia się typ androidalny i gynoidalny otyłości. Typ androidalny stwarza znaczne ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego. Do otyłości prostej prowadzi przedłużający się w czasie dodatni bilans energetyczny, któremu sprzyjają nieprawidłowe nawyki żywieniowe (słodkie napoje, żywność typu „fast food”, przekąski), mała aktywność fizyczna i problemy emocjonalne. Otyłość dziedziczona jest wielogenowo, a realizacja skłonności do nadmiaru masy ciała zależy od wpływów środowiska. Otyłość u dzieci i młodzieży stwarza ryzyko chorób układu oddechowego, endokrynologicznego, stłuszczenia wątroby, nieprawidłowości ortopedycznych i zaburzeń psychicznych, a w wieku późniejszym – schorzeń układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy II typu. Leczenie ściśle zależy od wieku oraz stopnia nadwagi i otyłości; podstawowym celem terapii jest utrzymanie lub zmniejszenie masy ciała i zapobieganie skutkom otyłości.
EN
Obesity is considered one of the chronic, non-contagious diseases, i.e. a civilization disease; it constitutes a threat to mankind’s health. To assess the degree of obesity, as well as to present the distribution of anthropometrical data, the following is used: centile charts, body mass index (BMI), Cole’s index, waist and hip size measurements, and skinfold calipers. Most frequently, the simple (ordinary) obesity is diagnosed, and the secondary much more seldom. With regard to the fat tissue localization, two types of obesity are distinguished: android and gynoid. Android obesity creates a high risk that a metabolic syndrome can develop. A positive energy balance that continues over time leads to the simple (ordinary) obesity, that is also supported by improper nutrition habits (sweet beverages, “fast food”, snacks), as do low physical activity and emotional problems. Obesity is multigene inherited, and the realization of tendency to excessive body mass depends on the impacts of environment. Obesity in children and young people generates a risk of the following diseases: respiratory system diseases, endocrine system diseases, fatty degeneration of the liver, orthopaedic malformations and psychiatric disorders, and later on: cardio-vascular diseases and type 2 diabetes. Treating obesity is closely related with the age and degree of overweight of obese patients. The basic purpose of therapy is to maintain or to reduce the patient’s weight, and to prevent medical complications resulting from their obesity.
PL
W pracy przedstawiono występowanie, patogenezę, objawy kliniczne, kryteria diagnostyczne celiakii, opryszczkowatego zapalenia skóry oraz alergii na pszenicę. Omówiono zasady leczenia dietą bezglutenową.
EN
In the paper pathogenesis, incidence, clinical symptoms, diagnostics criteria of celiac disease, dermatitis herpetiformis and wheat allergy were presented. Principles of treatment with gluten free diet were discussed.
PL
Wstęp. Nadciśnienie tętnicze przyczynia się do rozwoju powikłań wielonarządowych, przez co jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Ważna pozostaje wczesna identyfikacja osób chorych na nadciśnienie tętnicze oraz ich skuteczne leczenie. Cel. Ocena wpływu edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciśnieniem tętniczym prawidłowym wysokim na kontrolę i leczenie hipotensyjne. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 210 osób. Poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych badanych w zakresie leczenia hipotensyjnego oceniono przed, a następnie 3 miesiące po ukończeniu programu edukacyjnego. Wyniki. Przeprowadzone szkolenie wpłynęło istotnie na kontrolę i leczenie hipotensyjne jego uczestników. Z ogółu badanych 65.2% przed oraz 69.5% po edukacji stosowało leczenie farmakologiczne (p=0.007). Chorzy systematycznie przyjmowali leki, a także nie przerywali farmakoterapii po normalizacji ciśnienia tętniczego. W przypadku nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego badani częściej sami przyjmowali lek hipotensyjny (10.5% vs 43.8%, p<0.001) oraz dodatkowo stosowali techniki relaksacyjne (1.4% vs 11%, p<0.001). Po szkoleniu codziennie kontrolowało ciśnienie tętnicze 49% uczestników, przed programem tylko 24.8% (p<0.001), a 64.3% badanych systematycznie prowadziło dzienniczki samokontroli. Wnioski. Wprowadzenie w Polsce programu edukacyjnego poprawi skuteczność kontroli i leczenia nadciśnienia tętniczego, a przez to zmniejszy częstość występowania jego powikłań.
EN
Introduction. Hypertension contributes to the development of multi-organ complications, which makes it one of the leading causes of death worldwide. Early identification of patients with hypertension and their effective treatment is thus critical. Purpose. Evaluation of the impact of education of patients with hypertension and high-normal blood pressure control and antihypertensive treatment. Materials and methods. The study involved 210 people. The level of knowledge and health behaviors studied in the treatment of hypertensive was rated before, and than after 3 months after completion of the educational program. Results. Conducted training signi􀏐icantly influenced the control and treatment of hypertensive participants. Among all the respondents- 65.2% before and 69.5% after education used a pharmacological treatment (p = 0.007). Patients regularly consumed drugs, and did not stop medication treatment after normalization of their blood pressure. In the event of a sudden increase in blood pressure they more often applied antihypertensive medication by themselves (10.5% vs 43.8%, p <0.001) and additionally applied relaxation techniques (1.4% vs 11%, p <0.001). After training 49% of the participants controlled their blood pressure on a daily basis, before the program only 24.8% of them did so (p <0.001) and 64.3% of the respondents regularly conducted diaries of self-control. Conclusions. The introduction in Poland of an educational program will improve the effectiveness of the control and treatment of hypertension, and thereby reduce the incidence of complications.
PL
Male spożycie Mg może odgrywać rolę w rozwoju insulinooporności i cukrzycy oraz jej powikłań. Jest kilka mechanizmów, przez które deficyt magnezu może przyczynić się do powstawania wielu patologii u pacjentów z cukrzycą. Magnez Chroni ściany naczyń, przeciwstawiając się nadmiarowi wapnia oraz wywierając bezpośrednie działanie przeciw skurczowe na naczynia. Pomimo, że silą działania jest 3-5 razy słabszy od organicznych blokerów kanału wapniowego, posiada unikalne i potencjalnie użyteczne właściwości antagonizowania Ca2+. Oddziaływuje na liczne procesy obronne: przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom, pobudza fagocytozę, wywiera efekty antytoksyczne, np. wobec glikozydów nasercowych, witaminy D. aldehydu octowego. Ma ścisłe powiązania z wydzielaniem epinefryny i norepinefryny przez rdzeń nadnerczy, a także wpływa na zmianę wrażliwości ich receptorów w tkankach obwodowych. Niedobór magnezu zwiększa toksyczność adrenaliny, natomiast wzrost stężenia magnezu w surowicy hamuje wydzielanie katecholamin przez rdzeń nadnerczy.
EN
Magnesium is an essential intracellular cation. Nearly 99% of the total body magnesium is located in bone or the intracellular space. Magnesium is a critical cation and cofactor in numerous intracellular processes. It is a cofactor for adenosine triphosphate; an important membrane stabilizing agent; required for the structural integrity of numerous intracellular proteins and nucleic acids; a substrate or cofactor for important enzymes such is adenosine triphosphatase, guanosine triphosphatase, phospholipase C, adenylate cyclase, and guanylate cyclase; a required cofactor for the activity of over 300 other enzymes; a regulator of ion channels; an important intracellular signaling molecule; and a modulator of oxidative phosphorylation. Finally, magnesium is intimately involved in nerve conduction, muscle contraction, potassium transport, and calcium channels. Magnesium deficiency is a common finding in patients with type 2 diabetes. In the USA, 25 to 39 % of outpatient diabetics have low concentrations of serum magnesium. Low serum magnesium concentrations in diabetics have also been found in several European countries, including Austria, Germany, Italy, France and Sweden. Magnesium depletion has a negative impact on glucose homeostasis and insulin sensitivity in people with type 2 diabetes as well as on the evolution of complications such as retinopathy, thrombosis, and hypertension. The reasons why magnesium deficiency occurs in diabetes are not clear. They may include increased urinary loss, lower dietary intake, or impaired intestinal absorption of magnesium compared to healthy individuals. Magnesium (Mg) deficiency could lead to hypertension by increasing angiotensin II action, decreasing the levels of vasodilatory prostaglandins (PGs), increasing the levels of vasoconstrictive PGs and growth factors, increasing vascular smooth muscle cytosolic calcium, impairs insulin release, produces insulin resistance, and alters lipid profile. All of these results of Mg deficiency favor the development of hypertension and atherosclerosis.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.