Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
[...] Przedmiotem analizy w tym referacie jest dostępność i poziom obsługi osób niepełnosprawnych w transporcie lotniczym. W państwach należących do UE w ostatnich latach wprowadzane są w tej gałęzi transportu bardzo ważne regulacje, których pełne zastosowanie powinno zapewnić łatwiejsze podróżowanie samolotami przez osoby niepełnosprawne. Podstawowe znaczenie mają tutaj dwa rozporządzenia wzmacniające prawa pasażerów, to jest – już obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 261/2004 o odszkodowaniach i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, – rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Rady i Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2006 dotyczące praw osób niepełnosprawnych podczas podróży lotniczych. To ostatnie rozporządzenie, którego wdrożenie przewidziano jako częściowe od 26 lipca 2007 roku, a w całości od 26 lipca 2008, ma zapewnić stworzenie kompleksowego systemu na europejskich lotniskach i w samolotach, dzięki któremu osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać bez ograniczeń z transportu lotniczego.
EN
The problem that the paper addresses is adaptation of internationals standards of services for handicapped people by the polish air carriers and polish airports (especially Polish national airline PLL LOT). The paper presents results of research conducted on situation of disabled passengers in air transport in Poland. The air sector is chosen because the Polish air market has one of the best prospects. There are two new EU laws which will significantly improve the rights of disabled passengers traveling by air: – the Regulation (EC) No 261/2004 of European Parliament and of the Council of 11th of February 2004, – the Regulation (EC) No 1107/2006 of European Parliament and of the Council of 5th July 2006 concerning the rights of disabled passengers and persons with reduced mobility during air travel.
2
Content available remote Usługi publiczne w transporcie pasażerskim
100%
PL
Współczesne przesłanki realizacji funkcji użyteczności publicznej w transporcie. Zasady, na jakich władze publiczne będą mogły podejmować działania w celu zapewnienia usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1370/2007. Prace nad projektem polskiej ustawy o transporcie publicznym.
EN
The contemporary realisation premises of the public utility function in transport. Principles on which the public authorities will be able to take actions on purpose to assure the public services in the range of both the railway and road passenger transport in accordance with the European Community decree No 1370/2007. Works on the Polish bill of public transport.
PL
W artykule zaprezentowano narzędzia regulacji i ocenę skuteczności ich stosowania w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych do realizacji codziennej mobilności. Problematyka ta należy do zakresu regulacji społecznej, a regulatorami w tym obszarze są Komisja Europejska i Parlament Europejski na poziomie europejskim oraz ULC w transporcie lotniczym i UTK w transporcie kolejowym na poziomie krajowym. Autorka przedstawia rozwój podstawowych regulacji dotyczących praw pasażerów w ustawodawstwie unijnym, zwracając uwagę na przełomowe znaczenie w tym zakresie Białej Księgi Komisji Europejskiej z 2001 roku. Podstawową cześć opracowania poświęcono prezentacji uregulowań praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie kolejowym, lotniczym i drogowym, ze wskazaniem istniejących jeszcze luk i braków regulacji, zwłaszcza w rozwiązaniach stosowanych w Polsce. Współcześnie w Polsce podstawową rolę w ustanawianiu standardów dostępności usług transportowych dla pasażerów niepełnosprawnych pełni ustawodawca (regulator) europejski. Omówione zostały funkcje monitoringu i nadzoru nad przestrzeganiem ustanowionych praw pasażerów w UE, które zostały delegowane do kompetencji wyspecjalizowanych organów gałęziowych jakimi są w Polsce ULC i UTK.
EN
The paper presents regulation tools applied in respect to the rights of handicapped passengers in individual modes of extra-urban transport. The problems discussed pertain to social regulation where the regulator is the European Commission and European Parliament on the European level and agencies such as The Civil Aviation Authority (ULC) in air transport and The Office of Rail Transportation (UTK) in rail transport. The author present the development of regulation of passenger rights in EU legislation, with special attention being drawn to the EC White Paper of 2001. The core part of the paper consists of the presentation of the rights of handicapped passengers in rail, air and road transport, indicating the lack of regulation in some areas, especially in Poland. Now the main body to establish transport accessibility to the handicapped passengers is the European regulator. The paper presents the role of monitoring and supervision of the implementation of passenger rights established in the EU that were delegated to specialized national regulating and supervisory bodies like ULC and UTK in Poland.
PL
W artykule przedstawiono ewolucję badań naukowych i dorobek warszawskiej szkoły ekonomiki transportu. Obchodząca 110-lecie swojego istnienia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wpisała się na trwałe w tworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania gospodarki i jej sektorów, w tym sektora transportowego uznawanego za „krwiobieg” gospodarczy. Już we wczesnych latach funkcjonowania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, a następnie SGPiS, problematyka transportu pojawiała się w wykładach z zakresu historii i geografii gospodarczej. W okresie powojennym nauka o transporcie i jego wieloaspektowych problemach ekonomicznych zajmowała coraz więcej należnego jej miejsca w badaniach i dydaktyce. W 1967 roku powstała – założona przez nestora nauk o transporcie prof. Mariana Madeyskiego – Katedra Transportu, która w przyszłym roku obchodzić będzie półwiecze istnienia. Jej roli w rozwoju myśli ekonomicznej w zakresie transportu poświęcono w artykule szczególną uwagę. W SGH drugim silnym zespołem zajmującym się problematyką ekonomiczną transportu były jednostki skupione przy ówczesnym Wydziale Handlu Zagranicznego, obecnie Kolegium Gospodarki Światowej. Obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim są dobrą okazją do podsumowań dorobku warszawskiej szkoły ekonomiki transportu, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w zakresie badania ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych aspektów i zjawisk występujących w sektorze transportu i logistyki.
EN
The Warsaw School of Economics, which is celebrating its 110 anniversary, has become an inherent contributor to the creation of theoretical foundations of the operation of economy and its sectors. Transport is regarded to be the bloodstream of economy. As early as in the times of the Higher School of Commerce and later the Central School of Planning and Statistics transport problems were included in the lectures on economic history and geography. In the post-war period the science of transport and its multi-aspect economic problems took increasingly more due space in the research and teaching. In 1967 the Department of Transport was founded by doyen of transport sciences professor Marian Madeyski. Next year it will celebrate its half a century. The second important team dealing with the problem of transport was within the Department of Foreign Trade, later the Collegium of the World Economy. The celebration of the 110th anniversary of the Warsaw School of Economics and 70th anniversary of Szczecin’s transport school is an opportunity to sum up the achievements of the Warsaw school of transport economics as a leading scientific centre in the area of research of economic aspects and phenomena in the sector of transport and logistics.
PL
Transport jest dziedziną działalności człowieka od zarania jego dziejów. W formie zorganizowanej obsługa transportowa wymiany gospodarczej zapoczątkowana została środkami transportu wodnego, a wraz z rozwojem i wzrostem intensywności życia gospodarczo-społecznego sukcesywnie następował rozwój działalności kolejnych gałęzi transportu. Ważnym aspektem rozwoju działalności transportowej stała się efektywność obsługi transportowej gospodarki i społeczeństwa, co stanowi przedmiot badań nauk ekonomicznych. Ekonomika transportu to dziedzina uprawiana dzisiaj w większości ośrodków kształcenia uniwersyteckiego i zawodowego o profilu ekonomicznym. Rozwój nauk ekonomicznych w zakresie transportu jest ściśle związany z życiem zawodowym profesora Mariana Madeyskiego. W życiorysie tym można wyróżnić dwa okresy: szczeciński i warszawski. W latach 60. prof. Madeyski związał swą aktywność zawodową z Warszawą, ale do końca życia i aktywnej twórczości współpracował on z ośrodkiem szczecińskim. Ta współpraca naukowo-badawcza obu ośrodków trwa do dziś i jest ona kontynuowana na wielu płaszczyznach przez spadkobierców szkoły ekonomiki transportu prof. Mariana Madeyskiego, którzy pracują obecnie w obu tych ośrodkach.
EN
Transport economics is a branch of economics developed in most universities dealing with economics. The inspirer and founder of this science was professor Marian Madeyski. The development of transport-related economic sciences is closely related to the life and scientific and research activity of professor Marian Madeyski. Within this activity two periods can be distinguished: the Szczecin period and the Warsaw period. The article presents the achievements of professor Marian Madeyski and his merits for the development of both scientific centres as well as his contribution into creating a scientific basis for the development of transportation system and its functioning in a modern economy.
PL
Dostępność transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną sprawnością ruchową już od wielu lat jest jednym ze wskaźników jego jakości. Mimo to wciąż występują bariery, które tym osobom uniemożliwiają całkowicie lub choćby częściowo korzystanie z transportu publicznego. Artykuł przedstawia częściowe wyniki badania wykonanego w ramach projektu “Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries” mającego na celu ustalenie najistotniejszych problemów występujących w transporcie publicznym w Polsce z punktu widzenia pasażerów z niepełnosprawnościami. W kolejnym artykule przedstawione zostaną te problemy w odniesieniu do Republiki Czeskiej.
EN
In the article we describe the fundamental problems of disabled persons in public transport in the light of results of research conducted in Poland. This article has arisen in framework of grant nr 11420036 “Rights of Passenger with Reduced Mobility in V4 Countries” supported by International Visegrad Fund, 2014 – 2015. In the next article we shall describe the same problem in the Czech Republic.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami (ON) w transporcie publicznym Republiki Czeskiej. Rozważania prowadzone w tym artykule nawiązują do tekstu zamieszczonego w poprzednim numerze Przeglądu Komunikacyjnego, gdzie opisano najważniejsze problemy ON w transporcie publicznym Polski.
EN
In the article we describe the fundamental problems of disabled persons in public transport in the light of results of research conducted in the Czech Republic. This article has arisen in framework of grant nr 11420036 “Rights of Passenger with Reduced Mobility in V4 Countries” supported by International Visegrad Fund, 2014-2015. This article correspond to the previous text in Przegląd Komunikacyjny nr 3 describing fundamental problems of PRM in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.