Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Omówiono obciążenia działające na podstawowe węzły hydrogeneratora: obciążenia elektromagnetyczne, skrętny moment elektromagnetyczny – równoważony momentem turbiny, siły odśrodkowe, masy wirujące, naprężenia termiczne, siły hydrauliczne od turbiny. Przedstawiono zasady działania łożyska oporowo-nośnego.
EN
Discussed are loads having impact on basic hydrogenerator’s nodes – electromagnetic loads, electromagnetic torque counterbalanced by a turbine’s moment, inertia forces, rotating masses, thermal strains, hydraulic forces from a turbine. Presented is an operating principle of a carrier thrust bearing.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju nowych konstrukcji turbogeneratorów. Podano przyczyny uszkodzeń turbogeneratorów krajowych. Omówiono znaczenie stosowania diagnostyki generatorów pracujących ponad 25 lat w aspekcie ich dalszej eksploatacji.
EN
New design tendencies for turbogenerators have been presented. The failures of turbogenerators in Poland are described. Importance of the diagnostics of generators with the of more then 25 years and their life extention are discussed.
4
Content available remote Diagnostyka izolacji uzwojeń stojanów maszyn elektrycznych
100%
PL
Omówiono metody badania wyładowań niezupełnych (wnz) w izolacji uzwojeń stojanów generatorów i silników w czasie rzeczywistym (on-line). Podano zasady oceny uzyskiwanych wyników. Przedstawiono przykładowe wyniki badań.
EN
On-line partial discharges (PD) tests insulation of generator stator and motor windings have been described. The rules of interpretation of test results and some examples of the test results are included.
PL
Drgania i naprężenia skrętne powodowane przez zakłócenia elektryczne zostały już opanowane. Zagrożeniem dla wałów turbozespołów pozostaje rezonans podsynchroniczny, który może wystąpić w systemach elektroenergetycznych wyposażonych w urządzenia do kompensacji szeregowej.
EN
Vibrations and torsional stresses caused by electric disturbances in the power system are kept under control already. As a menace for turboset shafts there is a sub-synchronic resonance, which can occur in the power systems equipped with equipment for serial compensation.
EN
In a situation where the economy is in a systemic crisis, it is imperative to conduct analyses of assumptions and paradigms adopted in the economic thought, which may contribute to the implementation of principles of anti-crisis management by minimizing the potentially negative consequences for the company. Certainly, such a possibility is not created by a neo-liberal model of capitalism as opposed to institutional economics. Entrepreneurs face a number of specific barriers resulting from the operating conditions during an economic crisis, which is threatening small and medium-sized enterprises (SMEs) but also creates opportunities to change management approaches (crisis management). For the SME sector in crisis conditions, the chance of survival and development can come from the implementation of a competitive cooperation strategy based on social capital. Forms of cooperation that improve the competitiveness of business units are clusters.
PL
W sytuacji, gdy gospodarka znajduje się w stanie kryzysu systemowego w konsekwencji niezbędna staje się wtedy implementacja zasad zarządzania antykryzysowego poprzez minimalizację potencjalnie negatywnych jego konsekwencji dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość napotyka na szereg specyficznych barier wynikających z warunków działania w okresie kryzysu ekonomicznego, który stanowiąc zagrożenie dla MSP stwarza jednocześnie szanse zmiany podejścia w zarządzaniu (zarządzanie antykryzysowe). Dla sektora MSP w warunkach kryzysu szansą przetrwania i rozwoju może stać się wdrażanie strategii konkurencyjnej współpracy opartej na kapitale społecznym. Formę współpracy umożliwiającą poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych stanowią klastry.
PL
Stwierdzono, iż rozeznane energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie. Moc zainstalowana w małych elektrowniach wodnych wynosi ok. 10 MW i nie wykazuje wzrostu. Znaczna część Polski (ok. 40% terytorium) posiada warunki do wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wynosi ok. 5 MW i wykazuje tendencję wzrostową. Największe szanse rozwoju ma skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.
EN
Proved is that in Poland known power resources of the water are not so rich. Total power installed in small hydro power stations amounts to about 10 MW and it does not increase. Considerable part of Poland (about 40% of territory) has a good conditions for use of wind energy for electric energy generation. Total power in wind generators amounts to about 5 MW and shows tendency to increase. The greatest chances of development has a co-generation of heat and electric energy.
PL
W artykule podano podstawowe dane dotyczące awaryjności krajowych turbogeneratorów o mocy powyżej 100 MW. Omówiono również fizyczne zjawiska mające wpływ na ich niezawodną pracę. W końcowej części podano kilka przykładów uszkodzeń turbogeneratorów spowodowanych czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Opracowanie jest adresowane szczególnie do pracowników eksploatacji turbogeneratorów.
17
Content available remote Procedury badawcze w socjologii i marketingu
63%
PL
Podstawą metodologiczną badań społecznych, rynkowych i marketingowych jest w głównej mierze socjologia. Teza ta powinna znaleźć swoje szczególne odbicie w świadomości zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, jak i absolwentów uczelni wyższych, którzy zajmują się szeroko pojmowaną analizą zjawisk społecznych i ekonomicznych. Zawsze, gdy podejmuje się problematykę z zakresu zarządzania i marketingu, wiedza socjologiczna powinna być. dostrzegana jako niezbędny element wspomagający i inspirujący. Jest bezspornym faktem, iż proces kształcenia akademickiego powinien się opierać na naukowej i holistycznej interpretacji rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Stąd konieczność sięgania do dorobku wielu dyscyplin naukowych, a zwłaszcza ekonomii, socjologii, psychologii, prawa, organizacji i zarządzania, marketingu. W artykule - ze względu na rozległość problematyki - koncentrujemy uwagę na znaczeniu recepcji wiedzy socjologicznej w perspektywie zrozumienia i praktycznych implikacji zastosowania niektórych elementów systemu marketingu.
18
63%
PL
Dostosowywanie się górnictwa skalnego do reguł obowiązujących w gospodarce rynkowej stwarza ogromną szansę rozwoju firm produkujących nowoczesne maszyny i urządzenia. Artykuł zawiera koncepcje i praktyczne spostrzeżenia w zakresie modernizacji dotychczas funkcjonujących zakładów przeróbczych oraz propozycje budowy nowych. P‰C‹˙
EN
Adjusting the rock mining to the rules of market economy poses a great chance for companies producing modern machines and appliances. The article presents concepts and practical remarks on the modernisation of existing processing plants and proposals of building new ones. Increasing requirements in the field of environment protection allow the implementation of modern systems reducing negative impact on the human race and environment. Price competition of the rock mining products forces the producers to constantly reduce variable and fixed costs. Automation and monitoring of the aggregate production effectively contributes to the increase in positive financial results.
19
Content available remote Certyfikat ISO serii 9000 w badaniach marketingowych
63%
PL
Marketingowy system informacyjny w nowoczesnym przedsiębiorstwie ukierunkowany jest na jakość. Dotyczy to całej struktury organizacyjnej. Respektowanie i wdrożenie standardów najwyższej jakości w oparciu o normy ISO dotyczy także agencji badań marketingowych, które realizują zlecenia przedsiębiorstw.
EN
Marketing Information System inside modern enterprise is directed toward quality. It concerns whole structure of organization. International Standards ISO (series) 9000 should be therefore adopted by marketing research companies to ensure supplier’s organizational goals (tender).
20
Content available remote Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) a badania sondażowe klientów
63%
PL
Stosowanie TQM w zarządzaniu marketingowym wymaga rozpoznania między innymi potrzeb, oczekiwań i satysfakcji klientów jako instrumentu kształtowania nowocześnie pojętej jakości produktów i usług. Głównymi narzędziami służącymi uzyskaniu takiej wiedzy są sondażowe badania ilościowe i jakościowe. Artykuł odnosi się do głównych problemów praktycznych i teoretycznych takich badań.
EN
Usuge of TQM in marketing management requires konwledge of meeds, expectations and level of statistying of clients used as an instrument of shoping modern quality of products and services of nowadays. The main tool we need to obtuin such a knowledge is a survey of all hinda. The article deals with main theorethical and practical problems of such researdres
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.